EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informācijas tehnoloģiju izmantošana muitas vajadzībām

Informācijas tehnoloģiju izmantošana muitas vajadzībām

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2009/917/TI par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar to aizstāj un groza 1995. gada Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitu vajadzībām (MIS konvencija) un saskaņo ar Regulu (EK) Nr. 766/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 515/97 (skatīt kopsavilkumu) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Eiropas Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu.
 • MIS (muitas informācijas sistēmas) mērķis ir palīdzēt novērst un izmeklēt smagus valsts tiesību aktu pārkāpumus un saukt par tiem pie atbildības, nodrošinot datu ātrāku pieejamību un tādējādi palielinot dalībvalstu muitas pārvalžu sadarbības un kontroles procedūru efektivitāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

MIS veido centrālā datu bāze, kas ir pieejama visās dalībvalstīs. Tajā ir iekļauti dati, tostarp personas dati, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu paredzēto mērķi un ko iedala šādās kategorijās:

 • preces (produkti, ko var iegādāties vai pārdot);
 • transportlīdzekļi;
 • uzņēmumi;
 • personas;
 • krāpšanas tendences;
 • pieejamā ekspertīze;
 • preču aizturēšana, atsavināšana vai konfiskācija;
 • skaidras naudas aizturēšana, atsavināšana vai konfiskācija.

Datu aizsardzība

 • Direktīva (ES) 2016/680 ir attiecināma uz datu aizsardzību, ja vien šajā lēmumā nav norādīts citādi.
 • MIS ir iekļauti dati (tostarp personas dati), kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu paredzēto mērķi, veicot dažādas darbības, piemēram, konstatēšanu un ziņošanu, slepenu uzraudzību, īpašu kontroli un stratēģisku vai operatīvu analīzi.
 • Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šis lēmums nekavē dalībvalstis piemērot to konstitucionālos noteikumus par piekļuvi oficiāliem dokumentiem.
 • Tikai tām dalībvalstīm, kuras iesniedz informāciju MIS datubāzē, ir tiesības labot, pievienot vai dzēst šos datus.
 • Datus glabā tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, kura dēļ tie ir ievadīti. Vajadzību datus glabāt vismaz reizi gadā pārbauda datu sniedzēja dalībvalsts.

Muitas lietu identifikācijas datu bāze

 • Tika izveidota īpaša datubāze jeb muitas lietu identifikācijas datubāze. Tās mērķis ir ļaut valsts iestādēm uzzināt, vai par personām vai uzņēmumiem, saistībā ar ko tās veic izmeklēšanu, tiek veikta vai ir tikusi veikta izmeklēšana citās dalībvalstīs. Šīs datu bāzes vajadzībām katra dalībvalsts nosūta pārējām dalībvalstīm, kā arī Eiropolam un Eurojust, sarakstu par smagiem attiecīgās valsts tiesību aktu pārkāpumiem: tie ir pārkāpumi, kas ir sodāmi ar brīvības atņemšanu vismaz uz 12 mēnešiem vai naudas sodu vismaz 15 000 EUR apmērā.
 • Dalībvalstij nav pienākuma ievadīt datus datu bāzē, ja tas varētu kaitēt valsts politikai vai citām būtiskām interesēm.
 • Ja nav konstatēts pārkāpums, datus uzglabā trīs gadus, izdzēšot 12 mēnešus pēc pēdējās izmeklēšanas darbības. Termiņš tiek pagarināts līdz sešiem gadiem, ja pārkāpums nav bijis pamats notiesājošam spriedumam, vai – 10 gadiem, ja pārkāpums ir bijis pamats notiesājošam spriedumam.

Uzraudzība un administrēšana

 • Katra dalībvalsts izraugās valsts uzraudzības iestādi vai iestādes, kas atbild par personas datu aizsardzību, lai tās neatkarīgi uzraudzītu lēmumā norādītos datus. Tika izveidota arī Apvienotā uzraudzības iestāde, kuras sastāvā ir divi pārstāvji no katras dalībvalsts attiecīgās neatkarīgās valsts uzraudzības iestādes.
 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga Komisijas darbības saistībā ar Muitas informācijas sistēmu.
 • Komiteja, ko veido dalībvalstu muitas pārvalžu pārstāvji, atbild par šā lēmuma noteikumu izpildi un pareizu piemērošanu (vienprātīgi lēmumi) un to, lai MIS tehniski un funkcionāli darbotos pareizi (lēmumi ar divu trešdaļu balsu vairākumu).

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojama kopš 2011. gada 27. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2009/917/TI (2009. gada 30. novembris) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (OV L 323, 10.12.2009., 20.–30. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

Direktīvas (ES) 2016/680 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1.–16. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.11.2019

Top