EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes minerālu atbildīga tirdzniecība

Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes minerālu atbildīga tirdzniecība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/821, ar ko paredz pienākumus importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

ES regulas mērķis ir:

  • nodrošināt, ka ES alvas, volframa, tantala un zelta importētāji (3TG) ievēro starptautiskos atbildīgas sagādes standartus, ko noteikusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO);
  • nodrošināt, ka pasaules un ES kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi* atbildīgi sagādā 3TG;
  • palīdzēt saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu;
  • palīdzēt izbeigt vietējo kopienu, tostarp raktuvju darbinieku, izmantošanu un ļaunprātīgu izmantošanu un sniegt atbalstu vietējai izaugsmei.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Politiski nestabilās teritorijās tirdzniecību ar tādiem izrakteņiem kā alvu, volframu, tantalu un zeltu var izmantot, lai finansētu bruņotus grupējumus, realizētu piespiedu darbu vai citus cilvēktiesību pārkāpumus un atbalstītu korupciju un naudas atmazgāšanu.

Pēc tam šos tā saucamos konfliktu izrakteņus izmanto ikdienā lietojamos produktos, piemēram, mobilajos tālruņos un automašīnās vai dārglietās.

Pienācīga pārbaude

Termins pienācīga pārbaude nozīmē atbildīgu rīcību un apstākļu pārbaudi pirms lēmuma pieņemšanas. Tas ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, kurā uzņēmumi ievieš sistēmas un procesus, ar kuriem noteikt un pārvaldīt viņu piegādes ķēdes risku, kā arī sniegt par to informāciju.

Attiecībā uz izrakteņiem, kas ir aprakstīti regulā, tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāpārbauda, vai iegādātais tiek atbildīgi sagādāts un neietver konfliktu vai citas saistītas nelikumīgas darbības.

Uzņēmumi, kas veic pienācīgu pārbaudi, vispirms pārliecinās, cik riskanti ir iegādāties izejvielas no nestabilas un konfliktu skartas teritorijas. Tie novērtē iespējamību, ka šīs izejvielas varētu finansēt konfliktu, piespiedu darbaspēku vai citu risku, kas norādīts regulā. Pārbaudot savas piegādes ķēdes, tie var pārliecināties, ka risks tiek pārvaldīts atbildīgi.

Regula ir balstīta uz 2011. gada ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām, kurās ir noteikti starptautiski kritēriji piegādes ķēdes pienācīgai pārbaudei, un 2014. gada kopīgo paziņojumu “Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde”.

Saskaņā ar regulu ES izrakteņu importētājiem ir:

  • jānosaka un jānovērtē risks viņu izrakteņu piegādes ķēdē;
  • jāievieš stratēģija, kā reaģēt uz risku;
  • jāveic piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes neatkarīgu trešo personu revīzija;
  • reizi gadā jāsniedz ziņojums par atbildīgas sagādes politikām un praksi.

ES valstu kompetentajām iestādēm ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ES izrakteņu un metālu importētāji ievēro savas pienācīgas pārbaudes saistības.

Piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmas

Valdības, nozares asociācijas un ieinteresēto organizāciju grupas, kuras ir ieviesušas pienācīgas pārbaudes sistēmas, var pieteikt savu sistēmu apstiprināšanai Eiropas Komisijā atbilstoši regulai.

Komisija ir izveidojusi atzītu piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu reģistru, kas ir pieejams publiski internetā, un pasaulē atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstu.

Pamatnostādnes

Konsultējoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un ESAO, Komisija sagatavos rokasgrāmatu uzņēmumiem ar informāciju, kā identificēt konfliktu skartu un augsta riska teritoriju.

Pārskatīšana

Līdz 2023. gada 1. janvārim un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija pārskatīs jaunās sistēmas darbību un efektivitāti un tās ietekmi un ieteiks jaunus pasākumus, kā nepārtraukti uzturēt izrakteņu atbildīgu pasaules piegādes ķēdi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

ES importētājiem būs jāievēro regulā noteiktās saistības no 2021. gada 1. janvāra, bet Eiropas Komisija iedrošina visus uzņēmumus, uz kuru regula ir attiecināma, veikt pienācīgu pārbaudi jau pirms šī datuma.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas īsteno vairāku pakāpju metalurģijas procesus metāla ieguvei no izrakteņa.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (OV L 130, 19.5.2017., 1.–20. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — Izejvielu iniciatīva: apmierināt pamatvajadzības izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā (COM(2008) 699 galīgā redakcija, 4.11.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.12.2017

Top