EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu efektīvāka izmantošana

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu efektīvāka izmantošana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir aizsargāt vidi un cilvēka veselību, veicinot ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. To panāk:

 • novēršot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA)*;
 • veicinot elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI)*;
 • uzlabojot resursu efektīvu izmantošanu un vērtīgu otrreizējo izejvielu ieguvi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo tiesību aktu:

 • pārstrādā un atsauc sākotnējo EEIA direktīvu (Direktīva 2002/96/EK), kas kopš tās pieņemšanas ir tikusi būtiski grozīta;
 • iedala EEIA dažādās kategorijās, piemēram, maza vai liela izmēra mājsaimniecības ierīces, temperatūras maiņas iekārtas, ekrāni, lampas, maza izmēra IT un telesakaru iekārtas utt.;
 • tas neattiecas uz noteiktiem elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem, jo īpaši iekārtām, kas paredzētas militāriem nolūkiem vai sūtīšanai kosmosā, kvēlspuldzēm, aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm vai transportlīdzekļiem.

ES valstīm ir pienākums:

 • veicināt ražotāju un pārstrādātāju sadarbību tādu elektrisko iekārtu konstruēšanai, kuras var izmantot atkārtoti, demontēt un reģenerēt saskaņā ar ekodizaina direktīvu (Direktīva 2009/125/EK);
 • līdz minimumam samazināt to, ka EEIA apglabā kā nešķirotus sadzīves atkritumus;
 • atļaut privātām mājsaimniecībām un izplatītājiem nodot atpakaļ EEIA bez maksas;
 • aizliegt tādu atsevišķi savākto EEIA apglabāšanu, kas nav tikuši pareizi apstrādāti;
 • nodrošināt gada minimālo EEIA savākšanas apjomu. No 2016. gada minimālais savākšanas apjoms ir 45 %, un to aprēķina, izmantojot to elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kopējo svaru, kas attiecīgajā ES valstī ir laistas tirgū trīs iepriekšējos gados. No 2019. gada šis mērķis tiek palielināts līdz 65 %, kas ir līdzvērtīgs 85 % no radīto EEIA savākšanas kopējā apjoma. Valstis var noteikt vēl vērienīgākus mērķus.

Bulgārijai, Čehijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polija, Rumānijai, Slovēnijai un Slovākijai ir atļauts 2019. gada savākšanas apjomu sasniegšanu atlikt līdz 2021. gadam nepieciešamās infrastruktūras trūkuma un zemā EEI patēriņa apjoma dēļ.

ES valstīm ir arī pienākums:

 • nodrošināt, ka visas ražotnes, kurās veic EEIA apstrādi, ir oficiāli licencētas;
 • izveidot reģistru, kurā ir uzskaitīti visi uzņēmumi, kuri ražo vai importē elektriskās un elektroniskās iekārtas;
 • veikt pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktam, un noteikt sodus par tiesību akta noteikumu pārkāpšanu;
 • pieprasīt, lai ražotāji:
  • sasniedz dažādām EEIA kategorijām noteiktos minimālos apstrādes mērķus;
  • nodrošina finansējumu EEIA savākšanai, apstrādei, reģenerācijai un apglabāšanai videi nekaitīgā veidā attiecībā uz izstrādājumiem, kas tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta un kas saņemti no lietotājiem, kuri nav privātas mājsaimniecības;
  • sniedz informāciju sabiedrībai par to, kā EEIA iespējams nodot atpakaļ un savākt.

Īstenošanas akti

2017. gada aprīlī Eiropas Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2017/699. Tajā ir aprakstītas metodes, kuras jāizmanto, lai aprēķinātu:

 • katras ES valsts tirgū laisto EEI masu;
 • katrā ES valstī radīto EEIA daudzuma masu.

2019. gada februārī Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2019/290, ar ko nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrēšanas un ziņošanas formātu.

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza šādus ziņojumus:

 • ziņojums par Direktīvas 2012/19/ES jomas pārskatīšanu un par savākšanas mērķu sasniegšanas termiņu pārskatīšanu, un par iespēju noteikt individuālus savākšanas mērķus vienai vai vairākām minētās direktīvas III pielikumā uzskaitītajām elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām;
 • ziņojums par EEIA reģenerācijas mērķu pārskatīšanu, par iespēju noteikt atsevišķus mērķus atkārtotai izmantošanai sagatavojamiem EEIA un par Direktīvas 2012/19/ES par EEIA 11. panta 6. punktā noteiktās reģenerācijas mērķu aprēķināšanas metodes pārskatīšanu;
 • ziņojums par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kuras Komisijai piešķirtas saskaņā ar EEIA direktīvu.

Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisija secināja, ka tiesību akts nav jāgroza.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 13. augusta. Ar Direktīvu 2012/19/ES grozīja un aizstāja Direktīvu 2002/96/EK (un tās turpmākos grozījumus). Direktīvas 2012/19/ES jaunie noteikumi bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2014. gada 14. februārim.

KONTEKSTS

 • Ar katru gadu arvien vairāk palielinās elektrisko un elektronisko iekārtu (piemēram, datoru, televizoru, ledusskapju un mobilo tālruņu) atkritumu daudzums. 2005. gadā tika radīti aptuveni 9 miljoni tonnu šādu atkritumu. Paredzams, ka 2020. gadā šis apjoms būs sasniedzis 12 miljonus tonnu.
 • Šie atkritumi satur ne vien ierobežotas pieejamības un dārgus resursus, ko var izmantot atkārtoti, bet arī bīstamus materiālus, kas pienācīgi jāapsaimnieko, lai novērstu kaitējumu videi un veselībai.
 • Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi: jebkādas elektriskas un elektroniskas iekārtas, vielas vai priekšmeti, kurus likvidē vai kuri ir paredzēti likvidēšanai, vai kuri ir jālikvidē.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas: iekārtas, kuru pienācīga darbība ir atkarīga no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskā lauka.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādāta versija) (OV L 197, 24.7.2012., 38.–71. lpp.)

Direktīvas 2012/19/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/290 (2019. gada 19. februāris), ar ko nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrēšanas un ziņošanas formātu (OV L 48, 20.2.2019., 6.–16. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/699 (2017. gada 18. aprīlis), ar ko nosaka kopīgu metodoloģiju katras dalībvalsts tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) masas aprēķināšanai un kopīgu metodoloģiju katrā dalībvalstī radīto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) daudzuma masas aprēķināšanai (OV L 103, 19.4.2017., 17.–21. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (jaunā EEIA direktīva) jomas pārskatīšanu un par jaunās EEIA direktīvas 7. panta 1. punktā minēto savākšanas mērķu sasniegšanas termiņu pārskatīšanu, un par iespēju noteikt individuālus savākšanas mērķus vienai vai vairākām minētās direktīvas III pielikumā uzskaitītajām elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām (COM(2017) 171 final, 18.4.2017.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kuras Komisijai piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (COM(2017) 172 final, 18.4.2017.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par EEIA reģenerācijas mērķu pārskatīšanu, par iespēju noteikt atsevišķus mērķus atkārtotai izmantošanai sagatavojamiem EEIA un par Direktīvas 2012/19/ES par EEIA 11. panta 6. punktā noteiktās reģenerācijas mērķu aprēķināšanas metodes pārskatīšanu (COM(2017) 173 final, 18.4.2017.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.07.2019

Top