EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/383/03

Vispārējās tiesas Lēmums (2019. gada 16. oktobris), ar ko ievieš iekšēju uzraudzības mehānismu personas datu apstrādei Vispārējās tiesas īstenotās tiesas spriešanas darbības ietvaros

OV C 383, 11.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 383/4


VISPĀRĒJĀS TIESAS LĒMUMS

(2019. gada 16. oktobris),

ar ko ievieš iekšēju uzraudzības mehānismu personas datu apstrādei Vispārējās tiesas īstenotās tiesas spriešanas darbības ietvaros

(2019/C 383/03)

VISPĀRĒJĀ TIESA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, it īpaši tā 19. pantu,

tā kā atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 8. panta 1. punktam “ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību”,

tā kā atbilstoši Hartas 8. panta 3. punktam “atbilstību [personas datu aizsardzības] noteikumiem kontrolē neatkarīga iestāde”,

tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK, 57. panta 1. punkta a) apakšpunktu Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzības uzdevumi neaptver personas datu apstrādi Vispārējā tiesā, kad tā rīkojas atbilstīgi savai tiesas spriešanas kompetencei,

tā kā attiecībā uz šādas apstrādes uzraudzību Savienības likumdevējs, atsaukdamies uz Hartas 8. panta 3. punktu, Regulas (ES) 2018/1725 74. apsvērumā ir ierosinājis izveidot neatkarīgu uzraudzību, piemēram, ieviešot iekšēju mehānismu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ja fiziska persona vēršas pie Vispārējās tiesas sekretāra ar lūgumu pieņemt lēmumu kā personas datu apstrādes pārzinim Vispārējās tiesas īstenotās tiesas spriešanas darbības ietvaros, tas savu lēmumu attiecīgajai personai dara zināmu divu mēnešu laikā kopš šī lūguma iesniegšanas. Ja minētajā termiņā atbilde uz lūgumu nav sniegta, uzskata, ka ir pieņemts netiešs lēmums lūgumu noraidīt.

2.   Par Vispārējās tiesas sekretāra lēmumu, ko tas kā personas datu apstrādes pārzinis Vispārējās tiesas īstenotās tiesas spriešanas darbības ietvaros pieņēmis, atbildot uz lūgumu šī panta 1. punkta izpratnē vai pēc savas ierosmes, atbilstoši 3. panta nosacījumiem var iesniegt sūdzību 2. pantā minētajai komitejai (turpmāk tekstā – “komiteja”).

2. pants

1.   Komitejā ietilpst priekšsēdētājs un divi locekļi no Vispārējās tiesas tiesnešu vidus.

2.   Komitejas priekšsēdētaju un locekļus ieceļ Vispārējā tiesa pēc Vispārējās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma uz šī priekšsēdētāja pilnvaru laiku.

3.   Pēc Vispārējās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Vispārējā tiesa ieceļ arī komitejas aizstājējlocekļus, kuriem sanāksmēs jāpiedalās gadījumos, kad vienam vai vairākiem komitejas locekļiem nav iespējams to darīt. Locekļus, kuriem nav iespējams piedalīties sanāksmēs, aizstājējlocekļi aizvieto protokolārajā kārtībā.

4.   Gadījumā, kad komitejas sanāksmē nav iespējams piedalīties tās priekšsēdētājam, viņa pienākumus pilda kāds no tās locekļiem vai aizstājējlocekļiem atbilstoši protokolārajai kārtībai.

5.   Komitejas sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Viņš nosaka sanāksmju dienaskārtību, kā arī tās protokolē.

6.   Komitejas darbā palīdz Eiropas Savienības Tiesas juridiskais padomnieks administratīvajās lietās.

3. pants

1.   Sūdzību fiziskā persona, uz kuru attiecas 1. panta 2. punktā minētais lēmums, vai tās pārstāvis iesniedz divu mēnešu laikā pēc tam, kad šis lēmums ir ticis darīts zināms, vai attiecīgā gadījumā pēc tam, kad tas šai personai ir kļuvis zināms.

2.   Sūdzību iesniedz kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

4. pants

1.   Ja sūdzība atbilst 3. pantā izvirzītajiem nosacījumiem, komiteja atkārtoti pārbauda faktiskos un tiesiskos apstākļus, kas bijuši 1. panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanas pamatā.

2.   Komiteja var uzklausīt ikvienu personu, kuras uzklausīšanu tā atzīst par lietderīgu.

3.   Komisija 1. panta 2. punktā minēto lēmumu var atcelt – un šādā gadījumā arī grozīt – vai arī atstāt to spēkā. Attiecībā uz sūdzības iesniedzēju komitejas lēmums aizstāj 1. panta 2. punktā minēto lēmumu.

4.   Komiteja sūdzības iesniedzēju informē par savu lēmumu, kurš jāpieņem četru mēnešu laikā no minētās sūdzības iesniegšanas dienas. Ja komiteja minētajā termiņā tiešu lēmumu nav pieņēmusi, uzskatāms, ka tā ir atstājusi spēkā 1. panta 2. punktā minēto lēmumu.

5.   Ja sūdzības iesniedzējs par 1. panta 2. punktā minēto lēmumu ceļ prasību tiesā, komitejas kompetence attiecībā uz tai iesniegtās sūdzības izskatīšanu beidzas.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 16. oktobrī

Sekretārs

E. COULON

Priekšsēdētājs

M. VAN DER WOUDE


Top