EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0247

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/247 (2021. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/956 groza attiecībā uz datiem, kas dalībvalstīm un ražotājiem jāmonitorē un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, un ziņošanas procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/8909

OJ L 41, 22.2.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/247/oj

22.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/247

(2021. gada 14. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/956 groza attiecībā uz datiem, kas dalībvalstīm un ražotājiem jāmonitorē un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, un ziņošanas procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/956 (2018. gada 28. jūnijs) par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (1) un jo īpaši tās 11. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2018/956 I pielikuma A daļā noteikts, kādi dati dalībvalstīm jāmonitorē un jāziņo par jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti Savienībā.

(2)

Lai varētu veikt rūpīgu analīzi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/956 10. pantu, dalībvalstīm būtu jāmonitorē un jāziņo dati, kas ļauj noteikt paziņoto transportlīdzekļu transportlīdzekļa asu konfigurāciju, pamatojoties uz dzenošo asu skaitu. Šādus datus ieraksta jaunreģistrēta lielas noslodzes transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta 3. ierakstā.

(3)

Minētā informācija ļautu Komisijai identificēt transportlīdzekļus, kas ietilpst to datu tvērumā, kurus ražotāji ziņo saskaņā ar Regulas (ES) 2018/956 5. pantu, pamatojoties uz dalībvalstu paziņoto informāciju un bez nepieciešamības papildus apmainīties ar informāciju ar ražotājiem.

(4)

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta ziņojuma sagatavošanā saskaņā ar 10. pantu par 2019. gada pārskata periodu, un lai turpmākajos gados nodrošinātu paziņoto datu rūpīgu analīzi, ražotājiem ir jāziņo konkrēti dati par transportlīdzekļu atsevišķu sastāvdaļu darbību simulācijas rīka izmantošanas laikā, kas reģistrēti “sum exec” datu datnē.

(5)

Regulas (ES) 2018/956 II pielikumā ir noteikta monitoringa un ziņošanas procedūra.

(6)

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, piemērojot Regulu (ES) 2018/956, Eiropas Vides aģentūrai vajadzētu būt iespējai elastīgi pielāgot datubāzu struktūru un raksturu tehnikas attīstībai, un nevajadzētu būt konkrētiem tehniskiem noteikumiem. Tādēļ no II pielikuma būtu jāsvītro datubāzu aprakstošie nosaukumi.

(7)

Tāpēc Regula (ES) 2018/956 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2018/956

Regulas (ES) 2018/956 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 173, 9.7.2018., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/956 I un II pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļai pievieno šādu p) punktu:

“p)

transportlīdzekļiem, kas reģistrēti no 2021. gada 1. jūlija, – dzenošo asu skaits, kā norādīts atbilstības sertifikāta 3. ierakstā.”;

b)

B daļas 2. punktā tabulu groza šādi:

i)

pievieno šādu ierakstu:

“102.

Transportlīdzekļiem, kuru simulācijas datums ir, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, ar komatu atdalītu vērtību datne ar tādu pašu nosaukumu kā darba datnei un ar paplašinājumu.vsum, kurā ietverti agregētie rezultāti par katru simulēto ekspluatācijas profilu un lietderīgās slodzes nosacījumu (10)

Datne, ko ģenerē Regulas (ES) 2017/2400 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais simulācijas rīks tā grafiskās lietotājsaskarnes (GUI) versijā

“sum exec” datu datne”;

ii)

10. piezīmi aizstāj ar šādu:

“(10)

Šo ierakstu nepublisko Lielas noslodzes transportlīdzekļu centrālajā reģistrā.”;

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.1.

Kompetentās iestādes kontaktpunkts saskaņā ar 4. pantu elektroniski nosūta I pielikuma A daļā noteiktos datus Eiropas Vides aģentūrai (“aģentūra”).”;

b)

pielikuma 2.1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

kontaktpunkts, kas atbildīgs par datu nosūtīšanu aģentūrai.”;

c)

pielikuma 2.3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.3.

Ražotāja kontaktpunkts saskaņā ar 5. panta 1. punktu elektroniski nosūta aģentūrai I pielikuma B daļas 2. punktā noteiktos datus.”;

d)

pielikuma 3.3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.3.

Ja kompetentā iestāde vai ražotājs konstatē kļūdas iesniegtajos datos, tie nekavējoties paziņo par kļūdām Komisijai un aģentūrai, iesniedzot kļūdu paziņošanas ziņojumu aģentūrai un nosūtot e-pastu uz 1.1. punktā minētajām adresēm.”


Top