EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1423

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1423 (2019. gada 14. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 papildināšanu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai maksājumu pakalpojumu jomā un par šo centrālo kontaktpunktu funkcijām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/1997

OJ L 328, 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1423/oj

9.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1423

(2019. gada 14. marts)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 papildināšanu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai maksājumu pakalpojumu jomā un par šo centrālo kontaktpunktu funkcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 29. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Prasībai iecelt centrālo kontaktpunktu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu vajadzētu būt samērīgai, lai sasniegtu minētās direktīvas mērķus, neradot nevajadzīgu slogu maksājumu iestādēm, kas veic pārrobežu darbību. Tādēļ ir piemēroti precizēt samērīgus kritērijus robežvērtību veidā attiecībā uz darījumu apjomu un vērtību, kurus ar pārstāvju starpniecību veic uzņēmējā dalībvalstī, un attiecībā uz pārstāvju skaitu, kas veic uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī. Tā kā uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt maksājumu iestādēm ziņot par darbībām, kas veiktas attiecīgās dalībvalsts teritorijā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 2. punktu, minētajai iestādei ir līdzekļi, lai iegūtu informāciju, kas vajadzīga šādu kritēriju piemērošanai. Tādēļ būtu jānosaka šīs robežvērtības, lai papildinātu Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu.

(2)

Ja dalībvalsts pieprasa centrālā kontaktpunkta iecelšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu, šim centrālajam kontaktpunktam galvenokārt būtu jānodrošina pienācīga saziņa un informatīva ziņošana par atbilstību minētās direktīvas III un IV sadaļā noteiktajām prasībām uzņēmējā dalībvalstī, tostarp ieceļošās maksājumu iestādes ziņošanas pienākumiem pret uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Tam būtu arī jāpilda centrāla koordinatora loma starp ieceļošo maksājumu iestādi un piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai palīdzētu uzraudzīt maksājumu pakalpojumu komerdarbību, kas ar pārstāvju starpniecību tiek veikta uzņēmējā dalībvalstī atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību. Šajā nolūkā maksājumu iestādei būtu jānodrošina, ka centrālajam kontaktpunktam tiek piešķirti vajadzīgie resursi un ka tam ir piekļuve attiecīgajiem ziņošanas datiem, lai tas varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366.

(3)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(4)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kritēriji, lai noteiktu, kad ir piemēroti iecelt centrālo kontaktpunktu

Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punkta piemērošanas nolūkā prasību maksājumu iestādēm iecelt centrālo kontaktpunktu uzskata par piemērotu tikai tad, ja ir izpildīts viens vai vairāki šādi kritēriji:

a)

kopējais pārstāvju skaits, ar kuru starpniecību maksājumu iestāde sniedz jebkuru no Direktīvas (ES) 2015/2366 I pielikumā minētajiem maksājumu pakalpojumiem uzņēmējā dalībvalstī atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, ir vienāds ar vai lielāks par 10;

b)

maksājumu darījumu, tostarp maksājumu darījumu, kas iniciēti, sniedzot maksājumu iniciēšanas pakalpojumus, ko pēdējā finanšu gadā veikusi maksājumu iestāde uzņēmējā dalībvalstī ar to pārstāvju starpniecību, kuri atrodas uzņēmējā dalībvalstī un kas darbojas vai nu atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, kopējā vērtība pārsniedz 3 miljonus EUR, un maksājumu iestāde ir sadarbojusies ar vismaz diviem no minētajiem pārstāvjiem atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību;

c)

maksājumu darījumu, ko pēdējā finanšu gadā veikusi maksājumu iestāde uzņēmējā dalībvalstī ar to pārstāvju starpniecību, kuri atrodas uzņēmējā dalībvalstī un kas darbojas vai nu atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, tostarp maksājumu darījumu skaits, kas iniciēti, sniedzot maksājumu iniciēšanas pakalpojumus, kopējais skaits pārsniedz 100 000, un maksājumu iestāde ir sadarbojusies ar vismaz diviem no minētajiem pārstāvjiem atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību.

2. pants

Centrālā kontaktpunkta funkcijas

1.   Centrālais kontaktpunkts, kas ir iecelts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu, veic katru no turpmāk minētajām funkcijām:

a)

tas kalpo kā viens sniedzējs un vienots savākšanas punkts saistībā ar ieceļošās maksājumu iestādes ziņošanas pienākumiem pret uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 2. punktu attiecībā uz pakalpojumiem, ko uzņēmējā dalībvalstī sniedz ar pārstāvju starpniecību atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību;

b)

tas kalpo par vienotu kontaktpunktu ieceļošajai maksājumu iestādei saziņā ar piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem, ko uzņēmējā dalībvalstī sniedz ar pārstāvju starpniecību atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, tostarp pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajām iestādēm dokumentus un informāciju;

c)

tas palīdz kompetentajām iestādēm uz vietas pārbaudīt tās ieceļošās maksājumu iestādes pārstāvjus, kura uzņēmējā dalībvalstī darbojas atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, un īstenot jebkādus uzraudzības pasākumus, kurus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 pieņem piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.   Maksājumu iestādes nodrošina, ka centrālajam kontaktpunktam ir nepieciešamie resursi un ka tam ir piekļuve visiem datiem, kas vajadzīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktā minēto un šā panta 1. punktā precizēto funkciju veikšanai.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top