Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0759

Komisijas Regula (ES) 2019/759 (2019. gada 13. maijs), ar ko nosaka pārejas pasākumus sabiedrības veselības prasību piemērošanai attiecībā uz tādas pārtikas importu, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (kombinētie produkti) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/21

OJ L 125, 14.5.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/759/oj

14.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/11


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/759

(2019. gada 13. maijs),

ar ko nosaka pārejas pasākumus sabiedrības veselības prasību piemērošanai attiecībā uz tādas pārtikas importu, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (kombinētie produkti)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 853/2004 nosaka būtiskas izmaiņas sabiedrības veselības (pārtikas nekaitīguma) noteikumos un procedūrās, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Konkrētāk, tā paredz dažus nosacījumus attiecībā uz tādas pārtikas importēšanu Savienībā, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (kombinētie produkti).

(2)

Komisijas Regula (ES) 2017/185 (2) nosaka pārejas pasākumus, ar kuriem atkāpjas no minētajiem noteikumiem, kas piemērojami pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri importē pārtiku, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (kombinētie produkti) un kas nav Komisijas Regulas (ES) Nr. 28/2012 (3) 3. panta 1. un 3. punktā minētie produkti, attiecībā uz kuriem Savienības līmenī vēl nav noteikti sabiedrības veselības nosacījumi, kas piemērojami importēšanai Savienībā. Šo atkāpi piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (4) nosaka profilakses un kontroles noteikumus attiecībā uz dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem. Tā attiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktiem un tāpēc arī uz kombinētajiem produktiem, kuru definīcija sniegta Komisijas Lēmuma 2007/275/EK (5) 2. panta a) punktā. Kad regula kļūs piemērojama, tā noteiks prasības dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Savienībā no trešām valstīm un teritorijām. Šo regulu piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

(4)

Lai nodrošinātu juridisko skaidrību un konsekvenci un lai atvieglinātu tirgus dalībnieku un kompetento iestāžu pārorientēšanos uz jaunajiem noteikumiem, ir nepieciešams viens datums, no kura piemēro jaunos importa nosacījumus attiecībā uz kombinētajiem produktiem, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkts. Tādēļ šie pārejas pasākumi būtu jāpaildzina līdz 2021. gada 20. aprīlim.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti pārejas pasākumi dažu Regulas (EK) Nr. 853/2004 noteikumu piemērošanai pārejas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 20. aprīlim.

2. pants

Definīcijas

Šīs regulas vajadzībām “kombinētais produkts” ir kombinētais produkts, kas definēts Lēmuma 2007/275/EK 2. panta a) punktā.

3. pants

Atkāpe attiecībā uz sabiedrības veselības prasībām, kas piemērojamas tādas pārtikas importam, kas satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas importē pārtiku, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas nav Regulas (ES) Nr. 28/2012 3. panta 1. un 3. punktā minētie produkti, ir atbrīvoti no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punktā minētajām prasībām.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 20. aprīlim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 13. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 2. februāra Regula (ES) 2017/185, ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai (OV L 29, 3.2.2017., 21. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 28/2012, ar ko nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (OV L 12, 14.1.2012., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Lēmums 2007/275/EK par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.).


Top