Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1974

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1974 (2018. gada 14. decembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8514

OJ L 326, 20.12.2018, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1974/oj

20.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1974

(2018. gada 14. decembris),

ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 23. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (2) ir noteiktas tehniskās prasības attiecībā uz lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu sertifikāciju, konkrētu gaisa kuģu ekspluatācijā iesaistītu pilotu sertifikāciju un to personu un organizāciju sertifikāciju, kas iesaistītas pilotu mācībās, eksāmenos un pārbaudēs.

(2)

Pēdējā desmitgadē lidmašīnu izeja no neparasta stāvokļa vai kontroles zaudēšana pār tām ir identificēti kā vieni no lielākajiem riska faktoriem, kas komerciālos gaisa pārvadājumos var izraisīt nelaimes gadījumus ar fatālu iznākumu, un šo riska faktoru novēršana ir kļuvusi par stratēģisku prioritāti gan Eiropas (3), gan pasaules līmenī. Šajā sakarā ir izstrādātas jaunas mācību prasības, lai pilotus labāk sagatavotu nelabvēlīgām situācijām, ko radījis neparasts gaisa kuģa stāvoklis vai kontroles zaudēšana.

(3)

Ar Komisijas Regulu (ES) 2015/445 (4) tika atjauninātas spēkā esošās mācību prasības komercpilotiem, kā obligātu pilotu teorētisko zināšanu komponentu tajās ietverot mācības par neparasta stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā (UPRT). Vēl ir nepieciešami sīki izstrādāti mācību elementi un mācību mērķi, lai uzlabotu pilotu kompetenci tāda neparasta lidmašīnas stāvokļa novēršanā un iziešanai no tā, kas var izraisīt kontroles zudumu pār lidmašīnu un, iespējams, nelaimes gadījumu ar fatālu iznākumu.

(4)

UPRT jāintegrē dažādos profesionālo pilotu karjeras līmeņos un būtu jāatspoguļo tiesībās, kas norādītas individuālajā pilota apliecībā. Būtu jānodrošina, ka profesionālie piloti var pastāvīgi uzlabot un uzturēt savu kompetenci neparasta stāvokļa novēršanā un iziešanā no tā. UPRT būtu jākļūst par obligātu daudzpilotu apkalpes pilota apliecības (MPL) mācību kursa, aviokompāniju lidmašīnu transporta pilota (ATP(A)) integrētā mācību kursa un lidmašīnu komercpilota apliecības (CPL(A)) mācību kursa sastāvdaļu, kā arī par obligātu daudzpilotu lidojumos ekspluatētu vienpilota lidmašīnu, vienpilota zemas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu, augstas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu un daudzpilotu lidmašīnu klases un tipa kvalifikācijas atzīmju sastāvdaļu. Lai piloti varētu attīstīt augsta līmeņa kompetenci neparasta stāvokļa novēršanā un iziešanā no tā, attiecīgajā mācību kursā būtu jāietver saistīti treniņlidojumi ar lidmašīnu.

(5)

Attiecībā uz tāda jauna kursa ieviešanu, kas saistīts ar pilotu augsta līmeņa kompetences neparasta stāvokļa novēršanā un iziešanā no tā attīstīšanu, būtu jāpārskata prasības instruktoru sertifikātiem, lai nodrošinātu, ka personām, kas pasniedz šo kursu, ir atbilstoša kvalifikācija.

(6)

Šī regula atspoguļo noteikumus, ko attiecībā uz UPRT daudzpilotu apkalpes pilota apliecībām un daudzpilotu lidmašīnu tipa kvalifikācijas atzīmēm 2014. gadā pieņēma Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO), grozot Čikāgas konvencijas 1. pielikumu par personāla licencēšanu.

(7)

Aviācijas drošuma nolūkos iespējami drīz ir jāīsteno jaunie UPRT elementi. Būtu jāparedz pārejas noteikumi, lai bez turpmākas pielāgošanas varētu pabeigt mācību kursus, kas tika sākti pirms tam, kad stājās spēkā šie ar UPRT saistītie grozījumi attiecībā uz prasībām pilotu mācībām. Šajā kontekstā būtu jāņem vērā, ka pilotiem, kas veic lidojumus komerciālo gaisa pārvadātāju labā saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (5), regulāri jāpiedalās ekspluatantu mācībās, kurās jau šobrīd ir ietverti UPRT elementi. Turklāt pilotu mācību organizācijām būtu jānodrošina pārejas periods, lai tās varētu savas mācību programmas pielāgot jaunajām UPRT prasībām. Minētā pārejas perioda beigās visi attiecīgie mācību kursi būtu jāpasniedz saskaņā ar jaunajām UPRT prasībām.

(8)

Joprojām turpinās Savienības un dažu trešo valstu sarunas, cita starpā par pilota apliecību un saistīto veselības apliecību konvertāciju. Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis, ņemot vērā minētās sarunas, pārejas periodā var turpināt atzīt trešo valstu apliecības un veselības apliecības, ir jāpagarina periods, kurā dalībvalstis var nolemt savā teritorijā nepiemērot Regulas (ES) Nr. 1178/2011 noteikumus tiem pilotiem, kuriem ir kādas trešās valsts izdota apliecība un ar to saistīta veselības apliecība un kuri iesaistīti konkrētu gaisa kuģu nekomerciālā ekspluatācijā.

(9)

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra iesniedza Eiropas Komisijai īstenošanas noteikumu projektu kopā ar Atzinumu Nr. 06/2017.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza šādi:

1)

pēc 4.a panta iekļauj šādu 4.b pantu:

“4.b pants

Mācības par neparasta stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā

1.   Mācības par neparasta stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā ir obligāta sastāvdaļa daudzpilotu apkalpes pilota apliecības (MPL) mācību kursā, aviokompāniju lidmašīnu transporta pilota (ATP(A)) integrētā mācību kursā, lidmašīnu komercpilota apliecības (CPL(A)) mācību kursā un mācību kursā klases vai tipa kvalifikācijas atzīmei:

a)

vienpilota lidmašīnām, ko ekspluatē daudzpilotu lidojumos;

b)

vienpilota zemas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām;

c)

vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām; vai

d)

daudzpilotu lidmašīnām;

saskaņā ar I pielikumu (Part-FCL).

2.   1. punktā minētajiem mācību kursiem, kas sākti pirms 2019. gada 20. decembra apstiprinātā mācību organizācijā (ATO), mācības par neparasta stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā nav obligātas, ja:

a)

CPL(A), ATP(A) vai MPL mācību kursi citādi tiek pasniegti saskaņā ar I pielikumu (Part-FCL) un prasmju pārbaudi ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20. decembrim veic atbilstoši I pielikuma (Part-FCL) FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) vai FCL.415.A (MPL) punktam; vai

b)

klases vai tipa kvalifikācijas atzīmju mācību kursi lidmašīnām citādi tiek pasniegti saskaņā ar I pielikumu (Part-FCL) un prasmju pārbaudi ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20. decembrim veic atbilstoši šīs regulas I pielikuma (Part-FCL) FCL.725 punkta c) apakšpunkta otrajai daļai.

1. punkta nolūkā kompetentā iestāde, pamatojoties uz savu novērtējumu un ievērojot ATO ieteikumu, var ieskaitīt jebkuras tādas mācības par neparasta stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā, kas pabeigtas pirms 2019. gada 20. decembra saskaņā ar nacionālajām apmācību prasībām.”;

2)

regulas 12. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 2020. gada 20. jūnijam nepiemērot šīs regulas noteikumus pilotiem, kuriem ir kādas trešās valsts izdota apliecība un ar to saistīta veselības apliecība un kas iesaistīti Regulas (ES) 2018/1139 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) vai ii) punktā noteikto gaisa kuģu nekomerciālā ekspluatācijā. Dalībvalstis šos lēmumus dara publiski pieejamus.”;

3)

regulas 12. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Atkāpjoties no 1. punkta, I pielikuma (Part-FCL) FCL.315.A. punktu, FCL.410.A. punkta a) apakšpunkta otro teikumu un FCL.725.A. punkta c) apakšpunktu piemēro no 2019. gada 20. decembra.”;

4)

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr:

a)

1. panta 1. punktu piemēro no 2019. gada 20. decembra;

b)

1. panta 4. punktu piemēro no 2019. gada 20. decembra;

c)

neatkarīgi no iepriekšminētā b) apakšpunkta šīs regulas pielikuma 2., 4., 5. un 12. punktu piemēro no 2022. gada 31. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

(3)  Eiropas aviācijas drošuma plāns 2018.–2022. gadam, 5.3.1. punkts, 33. lpp.

(4)  Komisijas 2015. gada 17. marta Regula (ES) 2015/445 par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1178/2011 saistībā ar tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi (OV L 74, 18.3.2015., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikumu (Part-FCL) groza šādi:

1)

pielikuma FCL.010. punktu groza šādi:

a)

ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā pielikumā (Part-FCL) izmanto šādas definīcijas:”;

b)

pirms definīcijas “akrobātiskais lidojums” iekļauj šādu “pieejama” definīciju:

““Pieejama” ir iekārta, ko var izmantot:

apstiprinātā mācību organizācija (ATO), saskaņā ar kuras apstiprinājumu tiek veikts klases vai tipa kvalifikācijas mācību kurss, vai

eksaminētājs, kurš novērtēšanas, eksaminācijas vai pārbaudīšanas nolūkos novērtē kompetenci, prasmes vai kvalifikāciju.”;

c)

“akrobātiskā lidojuma” definīciju aizstāj ar šādu:

““Akrobātiskais lidojums” ir manevrēšana ar iepriekšēju nodomu, tostarp pēkšņa gaisa kuģa stāvokļa maiņa, neparastā stāvoklī gaisā vai ar neparastām ātruma izmaiņām, kas nav nepieciešams parastā lidojumā vai apmācībā tādu apliecību, sertifikātu vai kvalifikāciju saņemšanai, kas nav akrobātisko lidojumu kvalifikācija.”;

d)

pēc “lidmašīnas, kas jāekspluatē, izmantojot otro pilotu” definīcijas iekļauj šādu jaunu “mācību par neparasta lidmašīnas stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā” definīciju:

““Mācības par neparasta lidmašīnas stāvokļa novēršanu un iziešanu no tā (UPRT)” ir mācības, ko veido:

mācības par neparasta lidmašīnas stāvokļa novēršanu, proti, teorētisko zināšanu un mācību lidojumu apvienojums, kura mērķis ir nodrošināt lidojuma apkalpi ar nepieciešamo kompetenci lidmašīnu neparastu stāvokļu novēršanā, un

mācības par iziešanu no neparasta lidmašīnas stāvokļa, proti, teorētisko zināšanu un mācību lidojumu apvienojums, kura mērķis ir nodrošināt lidojuma apkalpi ar nepieciešamo kompetenci iziešanai no lidmašīnu neparastiem stāvokļiem.”;

e)

pēc “dirižabļa” definīcijas iekļauj šādu jaunu “pieejamas FSTD” definīciju:

““Pieejama FSTD” ir jebkāda lidojumu simulācijas trenažieru iekārta (FSTD), kas neatkarīgi no jebkādiem laika aspektiem ir pieejama izmantošanai FSTD operatora vai klienta vajadzībām.”;

2)

pielikuma FCL.310. punktu aizstāj ar šādu:

“FCL.310 CPL – teorētiskie eksāmeni

CPL pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

a)

aviācijas tiesības;

b)

vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – gaisa kuģa korpuss/sistēmas/spēka iekārta;

c)

vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – instrumenti;

d)

masa un līdzsvars;

e)

veiktspēja;

f)

lidojuma plānošana un uzraudzība;

g)

cilvēka veiktspēja;

h)

meteoroloģija;

i)

vispārējā navigācija;

j)

radionavigācija;

k)

ekspluatācijas procedūras;

l)

lidojumu principi; un

m)

sakari.”;

3)

pielikuma FCL.410.A. punktu aizstāj ar šādu:

“FCL.410.A MPL – mācību kurss un teorētiskie eksāmeni

a)   Mācību kurss

MPL pretendenti ir apguvuši teorētiskās zināšanas un veikuši mācību lidojumus, ko nodrošina ATO, saskaņā ar šī pielikuma (Part-FCL) 5. papildinājumu.

b)   Eksāmeni

MPL pretendenti apliecina teorētisko zināšanu līmeni, kas atbilst ATPL(A) turētājam saskaņā ar FCL.515 un daudzpilotu tipa kvalifikācijām.”;

4)

pielikuma FCL.515. punktu aizstāj ar šādu:

“FCL.515 ATPL – mācību kurss un teorētiskie eksāmeni

a)   Mācību kurss

ATPL pretendenti ir apguvuši mācību kursu, ko nodrošina ATO. Tas ir integrēts mācību kurss vai moduļu kurss saskaņā ar šī pielikuma (Part-FCL) 3. papildinājumu.

b)   Eksāmeni

ATPL pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

1)

aviācijas tiesības;

2)

vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – gaisa kuģa korpuss/sistēmas/spēka iekārta;

3)

vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – instrumenti;

4)

masa un līdzsvars;

5)

veiktspēja;

6)

lidojuma plānošana un uzraudzība;

7)

cilvēka veiktspēja;

8)

meteoroloģija;

9)

vispārējā navigācija;

10)

radionavigācija;

11)

ekspluatācijas procedūras;

12)

lidojumu principi; un

13)

sakari.”;

5)

pielikuma FCL.615. punktu aizstāj ar šādu:

“FCL.615 IR – teorētiskās zināšanas un mācību lidojumi

a)   Mācību kurss

IR pretendenti ir apguvuši teorētiskās zināšanas un veikuši mācību lidojumus, ko nodrošina ATO. Mācību kurss ir:

1)

integrēts mācību kurss, kurā ietilpst mācības IR saņemšanai saskaņā ar šī pielikuma (Part-FCL) 3. papildinājumu; vai

2)

moduļu kurss saskaņā ar šī pielikuma (Part-FCL) 6. papildinājumu.

b)   Eksāmeni

Pretendenti apliecina piešķirtajām tiesībām atbilstīgu teorētisko zināšanu līmeni, nokārtojot šādus eksāmenus:

1)

aviācijas tiesības;

2)

vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem – instrumenti;

3)

lidojuma plānošana un uzraudzība;

4)

cilvēka veiktspēja;

5)

meteoroloģija;

6)

radionavigācija; un

7)

sakari.”;

6)

pielikuma FCL.725. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Ja pretendentam jau ir tipa kvalifikācija noteiktam gaisa kuģu tipam ar tiesībām veikt vienpilota vai daudzpilotu lidojumus, piesakoties uz tiesībām veikt cita veida lidojumus ar tāda paša tipa gaisa kuģiem, tiek uzskatīts, ka šis pretendents ir izpildījis teorētisko zināšanu prasības. Šāds pretendents saistībā ar cita veida lidojumiem veic papildu mācību lidojumus, ko nodrošina ATO vai AOC turētājs, kuru kompetentā iestāde īpaši pilnvarojusi nodrošināt šādu apmācību. Attiecīgo lidojuma veidu iekļauj apliecībā.”;

7)

pielikuma FCL.720.A. punktu aizstāj ar šādu:

“FCL.720.A Pieredzes prasības un priekšnosacījumi klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai – lidmašīnas

Ja atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 (OSD) I pielikumam (21. daļa) noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, klases vai tipa kvalifikācijas pretendents izpilda šādas pieredzes prasības un priekšnosacījumus attiecīgās kvalifikācijas saņemšanai.

a)   Vienpilota lidmašīnas

Vienpilota lidmašīnas pirmās klases vai tipa kvalifikācijas pretendenti, kas vēlas iegūt tiesības veikt daudzpilotu lidmašīnu lidojumus, izpilda b) apakšpunkta 4) un 5) punkta prasības.

Turklāt, piesakoties uz:

1)   vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām –

vienpilota daudzdzinēju lidmašīnas pirmās klases vai tipa kvalifikācijas pretendents ar lidmašīnām ir veicis vismaz 70 lidojumu stundas PIC statusā;

2)   vienpilota augstas veiktspējas nesarežģītām lidmašīnām –

pirms mācību lidojumu sākšanas vienpilota augstas veiktspējas lidmašīnas pirmās klases vai tipa kvalifikācijas pretendentam:

i)

ir kopējo lidojumu pieredze vismaz 200 stundu apjomā, no kurām 70 stundas ir nolidotas ar lidmašīnām PIC statusā; un

ii)

izpilda vienu no šīm prasībām:

A)

ir ieguvis sertifikātu, kas apliecina ATO papildu teorētiskā mācību kursa apmierinošu apguvi; vai

B)

ir nokārtojis ATPL(A) teorētiskos eksāmenus saskaņā ar šo pielikumu (Part-FCL); vai

C)

ir ieguvis gan apliecību, kas izsniegta saskaņā ar šo pielikumu (Part-FCL), gan atbilstīgi Čikāgas konvencijas 1. pielikumam izsniegtu ATPL(A) vai CPL(A)/IR ar ieskaitītu ATPL(A) teorētisko zināšanu prasību izpildi;

3)   vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām –

vienpilota augstas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas tipa kvalifikācijas pretendents papildus 2) punkta prasību izpildei ir vai ir bijis attiecīgi viendzinēja vai daudzdzinēju IR(A) turētājs, kā noteikts G apakšiedaļā, un izpilda b) apakšpunkta 5) punkta prasības.

b)   Daudzpilotu lidmašīnas

Daudzpilotu lidmašīnas pirmās tipa kvalifikācijas mācību kursa pretendenti ir studentpiloti, kuri apgūst MPL mācību kursu vai izpilda šādas prasības:

1)

tiem ir vismaz 70 lidojumu stundu pieredze ar lidmašīnām PIC statusā;

2)

ir vai ir bijuši daudzdzinēju IR(A) turētāji;

3)

ir nokārtojuši ATPL(A) teorētiskos eksāmenus saskaņā ar šo pielikumu (Part-FCL);

4)

izņemot gadījumu, kad tipa kvalifikācijas kurss ir apvienots ar MCC kursu:

i)

ir sertifikāts, kas apliecina lidmašīnu MCC kursa apmierinošu apguvi; vai

ii)

ir sertifikāts, kas apliecina helikopteru MCC kursa apmierinošu apguvi, un ir vairāk nekā 100 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu helikopteriem; vai

iii)

ir vismaz 500 stundu pilota pieredze lidojumos ar daudzpilotu helikopteriem; vai

iv)

ir vismaz 500 stundu pilota pieredze daudzpilotu lidojumos ar vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām komerciālos gaisa pārvadājumos saskaņā ar attiecīgajām gaisa kuģu ekspluatācijas prasībām; un

5)

ir apguvuši FCL.745.A noteikto mācību kursu.

c)   Neatkarīgi no b) apakšpunkta dalībvalsts var izdot tipa kvalifikāciju ar ierobežotām tiesībām daudzpilotu lidmašīnām, kas ļauj šādas kvalifikācijas turētājam pildīt maiņas otrā pilota funkcijas kreisēšanas fāzē virs lidojuma līmeņa 200 ar nosacījumu, ka diviem pārējiem apkalpes locekļiem ir tipa kvalifikācija saskaņā ar b) apakšpunktu.

d)   Ja to nosaka OSD, tipa kvalifikācijas tiesības sākotnēji var attiekties tikai uz lidojumiem instruktora uzraudzībā. Uzraudzīto lidojumu stundas reģistrē pilotu reģistrācijas žurnālā vai līdzīgā reģistrā, ko paraksta instruktors. Ierobežojumu atceļ, kad piloti apliecina, ka ir izpildītas OSD noteiktās uzraudzīto lidojumu stundu prasības.”;

8)

pielikuma FCL.725.A. punktu aizstāj ar šādu:

“FCL.725.A Teorētiskās zināšanas un mācību lidojumi klases vai tipa kvalifikācijas izsniegšanai – lidmašīnas

Ja atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļa) noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi:

a)

vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām:

1)

vienpilota daudzdzinēju klases kvalifikācijas teorētiskajā mācību kursā ir mācības par daudzdzinēju lidmašīnu ekspluatāciju vismaz 7 stundu apjomā; un

2)

vienpilota daudzdzinēju klases vai tipa kvalifikācijas mācību lidojumu kursā ir vismaz 2 stundas un 30 minūtes apmācības nolidojumi ar instruktoru daudzdzinēju lidmašīnu standarta ekspluatācijas apstākļos un vismaz 3 stundas un 30 minūtes ilgi apmācības nolidojumi ar instruktoru dzinēja atteices un nestandarta lidojumu metožu izmantošanas apstākļos;

b)

vienpilota lidmašīnām (jūra):

1)

vienpilota lidmašīnas (jūra) kvalifikācijas mācību kursā ir teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi; un

2)

vienpilota lidmašīnu (jūra) klases vai tipa kvalifikācijas (jūra) mācību kursā ir vismaz 8 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, ja pretendentiem ir attiecīgās klases vai tipa kvalifikācijas sauszemes versija, vai 10 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, ja pretendentiem šādas kvalifikācijas nav; un

c)

vienpilota zemas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu, vienpilota augstas veiktspējas sarežģītu lidmašīnu un daudzpilotu lidmašīnu mācību kursos ir UPRT teorētisko zināšanu apguve un mācību lidojumi, kas saistīti ar attiecīgās klases vai tipa specifiku.”;

9)

pielikumā iekļauj šādu jaunu FCL.745.A punktu:

“FCL.745.A Augstākā līmeņa UPRT mācību kurss – lidmašīnas

a)

Augstākā līmeņa UPRT mācību kursu nodrošina ATO, un tajā ir vismaz:

1)

teorētiskās mācības 5 stundu apjomā;

2)

pirmslidojuma instruktāžas un pēclidojuma iztaujāšanas; un

3)

3 mācību lidojumu stundas ar lidmašīnu lidojumu instruktoru (FI(A)), kurš ir kvalificēts saskaņā ar FCL.915. punkta e) apakšpunktu, un tās ietver augstākā līmeņa UPRT nodarbības lidmašīnā, kas ir piemērota šim mācību uzdevumam.

b)

Pēc UPRT mācību kursa pabeigšanas ATO izdod pretendentiem sertifikātu par mācību kursa apguvi.”;

10)

pielikuma FCL.900. punkta b) apakšpunkta 1) punktu aizstāj ar šādu:

“1)

Kompetentā iestāde var izdot īpašu sertifikātu, kas piešķir mācību lidojumu vadīšanas tiesības, ja šīs apakšiedaļas prasību izpildi nav iespējams nodrošināt tāpēc, ka:

i)

dalībvalstī vai ekspluatanta flotē tiek ieviests jauns gaisa kuģis; vai

ii)

šajā pielikumā (Part-FCL) tiek ieviests jauns mācību kurss.

Šāds sertifikāts attiecas tikai uz mācību lidojumiem, kas nepieciešami jauna gaisa kuģu tipa vai jauna mācību kursa ieviešanai, un tā derīguma termiņš nekādā gadījumā nepārsniedz 1 gadu.”;

11)

pielikuma FCL.915. punktu groza šādi:

“FCL.915 Vispārīgi priekšnosacījumi un prasības instruktoriem

a)   Vispārīgās prasības.

Instruktora sertifikāta pretendenti ir vismaz 18 gadus veci.

b)   Papildu prasības instruktoriem, kas vada mācību lidojumus ar gaisa kuģi.

Instruktora sertifikāta pretendentiem vai šāda sertifikāta turētājiem ar tiesībām vadīt mācību lidojumus ar gaisa kuģi:

1)

apliecības mācību kursa gadījumā ir vismaz apliecība vai – FCL.900. punkta c) apakšpunkta gadījumā – līdzvērtīga apliecība, saistībā ar kādu ir paredzēts veikt mācību lidojumu;

2)

kvalifikācijas mācību kursa gadījumā ir attiecīgā kvalifikācija vai – FCL.900. punkta c) apakšpunkta gadījumā – līdzvērtīga kvalifikācija, saistībā ar kādu ir paredzēts veikt mācību lidojumu;

3)

izņemot pārbaudes lidojumu instruktorus (FTI), ir:

i)

veiktas vismaz 15 lidojuma stundas pilota statusā ar tādas klases vai tipa gaisa kuģi, kādā ir jāvada mācību lidojumi; attiecīgā gadījumā no tām ne vairāk kā 7 stundas var būt veiktas ar gaisa kuģa klasei vai tipam atbilstīgu FSTD; vai

ii)

nokārtota kompetenču pārbaude attiecīgajā gaisa kuģu klases vai tipa instruktora kategorijā; un

4)

ir tiesības šādos mācību lidojumos veikt PIC funkcijas.

c)   Prasību izpildes ieskaitīšana turpmāko kvalifikāciju iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai.

1)

Papildu instruktora sertifikātu pretendentiem var ieskaitīt mācību vadīšanas un mācību apguves prasības, kas izpildītas jau iegūtā instruktora sertifikāta iegūšanai.

2)

Lidojumu stundas eksaminētāja statusā prasmju pārbaudēs vai kvalifikācijas pārbaudēs pilnā apjomā ieskaita visu jau iegūto instruktora sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanas prasību izpildē.

d)   Prasību izpildes attiecināšanā uz citiem tipiem ņem vērā attiecīgos elementus, kā definēts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 (OSD) I pielikumam (21. daļa) noteiktajos datos par piemērotību ekspluatācijai.

e)   Papildu prasības mācību kursu pasniegšanai saskaņā ar FCL.745.A:

1)

pirms darbības kā mācību kursa instruktoriem saskaņā ar FCL.745.A. punktu instruktora sertifikāta turētāji papildus b) apakšpunktā paredzētajam:

i)

ir veikuši vismaz 500 lidojumu stundas lidmašīnas pilota statusā, tostarp 200 mācību lidojumu stundas;

ii)

pēc tam, kad tika izpildītas e) apakšpunkta 1) punkta i) apakšpunkta prasības attiecībā uz pieredzi, ir apguvuši UPRT instruktoru mācību kursu, kuru nodrošina ATO un kura laikā tikusi pastāvīgi novērtēta pretendentu kompetence; un

iii)

pēc mācību kursa pabeigšanas ATO tiem ir izdevusi sertifikātu par mācību kursa pabeigšanu; ATO mācību kursu vadītājs (HT) pretendentu reģistrācijas žurnālā ir ierakstījis e) apakšpunkta 1) punktā noteiktās tiesības.

2)

e) apakšpunkta 1) punktā minētās tiesības izmanto tikai, ja instruktori pēdējā gada laikā ir piedalījušies ATO nodrošinātās prasmju atsvaidzināšanas mācībās, kuru laikā HT atbilstoši prasībām novērtējis instruktoru kompetenci, kas nepieciešama, lai pasniegtu kursu saskaņā ar FCL.745.A. punktu.

3)

Instruktori, kuriem ir e) apakšpunkta 1) punktā minētās tiesības, var pildīt instruktora funkcijas kursā, kas noteikts e) apakšpunkta 1) punkta ii) apakšpunktā, ja:

i)

tiem ir 25 mācību lidojumu stundu pieredze mācību kursā saskaņā ar FCL745.A. punktu;

ii)

tie ir nokārtojuši šo tiesību kompetenču pārbaudi; un

iii)

tie atbilst e) apakšpunkta 2) punktā noteiktajām prasmju uzturēšanas prasībām.

4)

Šīs tiesības reģistrē instruktoru reģistrācijas žurnālos, un tās paraksta eksaminētājs.”;

12)

pielikuma 1. papildinājumu aizstāj ar šādu:

“1. papildinājums

Teorētisko zināšanu prasību izpildes ieskaitīšana

TĀDAS PAŠAS VAI CITAS GAISA KUĢU KATEGORIJAS TEORĒTISKO ZINĀŠANU PRASĪBU IZPILDES IESKAITĪŠANA – IZLĪDZINĀŠANAS MĀCĪBU UN EKSĀMENU PRASĪBAS

1.   LAPL, PPL, BPL un SPL

1.1.   LAPL turētājiem, kuri pieteikušies LAPL saņemšanai citā gaisa kuģu kategorijā, pilnā apjomā ieskaita teorētiskās zināšanas vispārīgajos priekšmetos, kas noteikti FCL.120. punkta a) apakšpunktā.

1.2.   Neskarot 1.1. punktu, citas gaisa kuģu kategorijas apliecības turētāji, kas pieteikušies uz LAPL, PPL, BPL vai SPL, atbilstīgā līmenī apgūst teorētiskās mācības un nokārto teorētiskos eksāmenus šādos priekšmetos:

lidojumu principi,

ekspluatācijas procedūras,

lidojuma tehniskie raksturojumi un plānošana,

vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem, un

navigācija.

1.3.   LAPL turētājiem, kas piesakās uz PPL, BPL vai SPL tādā pašā gaisa kuģu kategorijā, pilnā apjomā ieskaita teorētisko mācību un eksāmenu prasību izpildi.

1.4.   Neskarot 1.2. punktu, LAPL(S), kuru attiecina arī uz TMG, turētāji, kas pieteikušies uz LAPL(A), apliecina atbilstošu teorētisko zināšanu līmeni par SEP(land) klasi saskaņā ar FCL.135.A. punkta a) apakšpunkta 2) punktu.

2.   CPL

2.1.   CPL pretendenti, kam ir CPL citā gaisa kuģu kategorijā, ATO ir apguvuši apstiprinātu teorētisko izlīdzināšanas mācību kursu atbilstīgi atšķirībām starp dažādo gaisa kuģu kategoriju CPL mācību programmām.

2.2.   Pretendenti nokārto teorētiskos eksāmenus, kā noteikts šajā pielikumā (Part-FCL), šādos mācību priekšmetos attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā:

021 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: gaisa kuģa korpuss un sistēmas, elektronika, spēka iekārta un avārijas situācijās lietojamās iekārtas;

022 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: instrumenti;

032/034 – attiecīgi lidmašīnu vai helikopteru veiktspēja;

070 – ekspluatācijas procedūras; un

080 – lidojuma principi.

2.3.   CPL pretendentiem, kas nokārtojuši attiecīgo IR teorētisko eksāmenu tajā pašā gaisa kuģu kategorijā, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi cilvēka veiktspējas un meteoroloģijas priekšmetos, ja vien viņi nav apguvuši IR mācību kursu saskaņā ar šā pielikuma (Part-FCL) 6. papildinājuma Aa iedaļu.

2.4.   CPL pretendentiem, kas nokārtojuši tādas pašas gaisa kuģu kategorijas attiecīgos IR vai EIR teorētisko zināšanu eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi mācību priekšmetā “sakari”.

3.   ATPL

3.1.   ATPL pretendenti, kam ir ATPL citā gaisa kuģu kategorijā, ATO ir apguvuši apstiprinātu teorētisko izlīdzināšanas mācību kursu atbilstīgi atšķirībām starp dažādo gaisa kuģu kategoriju ATPL mācību programmām.

3.2.   Pretendenti nokārto teorētiskos eksāmenus, kā noteikts šajā pielikumā (Part-FCL), šādos mācību priekšmetos attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā:

021 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: gaisa kuģa korpuss un sistēmas, elektronika, spēka iekārta un avārijas situācijās lietojamās iekārtas;

022 – vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem: instrumenti;

032/034 – attiecīgi lidmašīnu vai helikopteru veiktspēja;

070 – ekspluatācijas procedūras; un

080 – lidojuma principi.

3.3.   ATPL(A) pretendentiem, kas nokārtojuši attiecīgo CPL(A) teorētisko eksāmenu, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi priekšmetā “sakari”.

3.4.   ATPL(H) pretendentiem, kas nokārtojuši attiecīgo CPL(H) teorētisko eksāmenu, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

aviācijas tiesības,

lidojuma principi (helikopteri), un

sakari.

3.5.   ATPL(A) pretendentiem, kas nokārtojuši attiecīgo IR(A) teorētisko eksāmenu, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi priekšmetā “sakari”.

3.6.   ATPL(H) pretendentiem, kam ir IR(H) un kas nokārtojuši attiecīgo CPL(H) teorētisko eksāmenu, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

lidojuma principi (helikopteri); un

sakari.

4.   IR

4.1.   IR vai EIR pretendentiem, kas nokārtojuši attiecīgos tās pašas gaisa kuģu kategorijas CPL teorētiskos eksāmenus, ieskaita teorētisko zināšanu prasību izpildi šādos mācību priekšmetos:

cilvēka veiktspēja,

meteoroloģija, un

sakari.

4.2.   IR(H) pretendentiem, kas nokārtojuši attiecīgos ATPL(H) VFR teorētiskos eksāmenus, jānokārto šādi eksāmeni:

aviācijas tiesības,

lidojuma plānošana un lidojuma uzraudzība, un

radionavigācija.

”;

13)

pielikuma 3. papildinājuma A iedaļu groza šādi:

a)

4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Mācību kursā ir:

a)

teorētiskās mācības ATPL(A) nepieciešamajā zināšanu līmenī;

b)

vizuālie un instrumentālie mācību lidojumi;

c)

MCC mācības lidojumiem ar daudzpilotu lidmašīnām; un

d)

UPRT mācības saskaņā ar FCL.745.A. punktu, ja vien pretendenti jau nav apguvuši šo mācību kursu pirms ATP integrētā mācību kursa sākšanas.”;

b)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Pretendenti, kam neizdodas vai kas nespēj apgūt visu ATP(A) mācību kursu, var kompetentajai iestādei iesniegt pieteikumu par teorētisko eksāmenu un prasmju pārbaudi, lai iegūtu apliecību un IR ar lielākiem tiesību ierobežojumiem, ja ir izpildītas attiecīgās prasības.”;

c)

7. punktu pārsauc par 7.1. punktu un iekļauj šādu jaunu 7.2. punktu:

“7.2.

Teorētisko zināšanu apguvi par UPRT veic saskaņā ar FCL.745.A. punktu.”;

d)

9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.

Mācību lidojumi, neskaitot tipa kvalifikācijas mācības, kopumā veido vismaz 195 stundas, ieskaitot pārbaudes mācību gaitā, no kurām ne vairāk kā 55 stundas no visa mācību kursa var būt zemes instrumentālā treniņa laiks. Šajās 195 stundās pretendenti veic vismaz:

a)

95 apmācības nolidojumu stundas ar instruktoru, no kurām ne vairāk kā 55 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks;

b)

70 lidojumu stundas PIC statusā, tostarp lidojumus atbilstīgi VFR un instrumentālos lidojumus SPIC statusā. Instrumentālo lidojumu laiku SPIC statusā ieskaita kā lidojumu laiku PIC statusā ne vairāk kā 20 stundu apjomā;

c)

50 maršruta lidojumu stundas PIC statusā, tostarp vienu maršruta lidojumu atbilstīgi VFR vismaz 540 km (300 NM) attālumā, veicot nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos, kas nav izlidošanas lidlauki; un

d)

5 lidojumu stundas naktī, tostarp 3 apmācību nolidojumu stundas ar instruktoru, kas ietver vismaz:

1)

vienu maršruta navigācijas stundu;

2)

piecas patstāvīgas pacelšanās; un

3)

piecas patstāvīgas nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos;

e)

UPRT mācību lidojumus saskaņā ar FCL.745.A. punktu;

f)

115 instrumentālā laika stundas, no kurām vismaz:

1)

20 stundas SPIC statusā;

2)

15 MCC stundas, kam atļauts izmantot FFS vai FNPT II;

3)

50 instrumentālo mācību lidojumu stundas, no kurām ne vairāk kā:

i)

25 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT I; vai

ii)

40 stundas var būt zemes instrumentālā treniņa laiks ar FNPT II, FTD 2 vai FFS, no kurām ne vairāk kā 10 stundas var būt mācības ar FNPT I.

Pretendenti, kam ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa apguves sertifikāts, ieskaita ne vairāk kā 10 stundas no instrumentālā mācību laika. Netiek ieskaitīts mācību laiks ar BITD; un

g)

5 stundas ar lidmašīnu:

1)

kas sertificēta vismaz 4 personu pārvadāšanai; un

2)

kam ir maināma soļa propellers un ievelkama šasija.”;

14)

pielikuma 5. papildinājumu groza šādi:

a)

7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Apstiprinātā MPL teorētisko mācību kursā ir mācības vismaz 750 stundu apjomā, lai sasniegtu ATPL(A) nepieciešamo zināšanu līmeni, kā arī:

a)

attiecīgās tipa kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās teorētisko mācību stundas saskaņā ar H apakšiedaļu; un

b)

UPRT nepieciešamās teorētisko mācību stundas saskaņā ar FCL.745.A. punktu.”;

b)

8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Mācību lidojumu kopējais ilgums ir vismaz 240 stundas, tostarp PF un PM statusā, īstos vai imitētos lidojumos, aptverot šādus četrus mācību posmus:

a)   1. posms – lidojumu pamatprasmes

Īpašs mācību kurss lidojumiem ar vienpilota lidmašīnu.

b)   2. posms – pamata līmenis

Daudzpilotu apkalpes lidojumu un instrumentālo lidojumu mācību ievadkurss.

c)   3. posms – vidējais līmenis

Daudzpilotu apkalpes lidojumu prakse ar vairāku turbīndzinēju lidmašīnu, kas sertificēta kā augstas veiktspējas lidmašīna saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļa).

d)   4. posms – augstākais līmenis

Tipa kvalifikācijas mācības aviokompāniju vidē.

Norādītajos mācību posmos attiecīgi iekļauj MCC mācību prasības.

Asimetrisko lidojumu mācības veic lidmašīnā vai ar FFS.”;

c)

iekļauj šādu jaunu 8.a punktu:

“8.a

Faktisko lidojumu pieredzē iekļauj:

a)

visas H apakšiedaļas prasības attiecībā uz pieredzi;

b)

UPRT mācību lidojumus saskaņā ar FCL.745.A. punktu;

c)

UPRT mācību lidojumus, kas saistītas ar attiecīgā tipa specifiku, saskaņā ar FCL.725.A. punkta c) apakšpunktu;

d)

nakts lidojumus;

e)

lidojumus, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus; un

f)

pieredzi, kas nepieciešama atbilstīgas lidojumprasmes sasniegšanai.”;

15)

pielikuma 9. papildinājumu aizstāj ar šādu:

“9. papildinājums

Mācības, prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes attiecībā uz MPL, ATPL, tipa un klases kvalifikācijām, kā arī IR kvalifikācijas pārbaude.

A.   Vispārīga informācija

1.   Prasmju pārbaudes pretendenti ir apguvuši tādas pašas klases vai tipa gaisa kuģa mācības, kādu izmanto prasmju pārbaudē.

Mācības MPA un PL tipa kvalifikācijām veic ar FFS vai FSTD(s) apvienojumā ar FFS. Prasmju pārbaudi vai kvalifikācijas pārbaudi attiecībā uz MPA un PL tipa kvalifikācijām un ATPL un MPL izdošanai veic ar FFS, ja tāds ir pieejams.

Mācības, prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes attiecībā uz SPA un helikopteru klases vai tipa kvalifikācijām veic:

a)

pieejamā un piekļūstamā FFS; vai

b)

ja FFS nav pieejams vai piekļūstams, tad FSTD(s) apvienojumā ar gaisa kuģi; vai

c)

ja neviens FSTD nav pieejams vai piekļūstams, gaisa kuģī.

Ja mācību vai pārbaužu laikā izmanto FSTD, izmantotā FSTD piemērotību pārbauda saskaņā ar piemērojamo funkcionālo un subjektīvo pārbaužu tabulu un piemērojamo FSTD apstiprināšanas pārbaužu tabulu, kas ietverta izmantotajai iekārtai piemērojamajā primārajā atsauces dokumentā. Ņem vērā visus aizliegumus vai ierobežojumus, kas norādīti iekārtas kvalifikācijas sertifikātā.

2.   Ja visas iedaļas netiek nokārtotas divos mēģinājumos, ir nepieciešamas papildu mācības.

3.   Prasmju pārbaudes kārtošanas reižu skaits nav ierobežots.

MĀCĪBU, PRASMJU PĀRBAUDES, KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDES SATURS

4.   Ja atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 (OSD) I pielikumam (21. daļa) noteiktie dati par piemērotību ekspluatācijai nenosaka citādi, mācību lidojumu, prasmju pārbaudes un kvalifikācijas pārbaudes programma atbilst šim papildinājumam. Programmu, prasmju pārbaudi un kvalifikācijas pārbaudi var samazināt, ieskaitot prasību izpildi par iepriekšēju pieredzi ar līdzīga tipa gaisa kuģiem saskaņā ar OSD.

5.   Izņemot prasmju pārbaudes ATPL iegūšanai, ja attiecīgajam gaisa kuģim to nosaka OSD, var ieskaitīt tādu prasmju pārbaužu punktu prasību izpildi, kas ir kopīgi citiem gaisa kuģu tipiem vai variantiem, kuru kvalifikāciju piloti ir ieguvuši.

PĀRBAUDES NORISE

6.   Eksaminētājs var izvēlēties starp dažādiem prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes norises scenārijiem, kur ietilpst attiecīgas imitētas darbības. Pilnīgos lidojumu trenažierus un citas trenažieru iekārtas izmanto saskaņā ar šo pielikumu (Part-FCL).

7.   Kvalifikācijas pārbaudē eksaminētājs pārliecinās, vai klases vai tipa kvalifikācijas turētāji uztur adekvātu teorētisko zināšanu līmeni.

8.   Ja pretendenti izvēlas pārtraukt prasmju pārbaudi tādu iemeslu dēļ, kurus eksaminētājs uzskata par neadekvātiem, pretendenti visu prasmju pārbaudi kārto vēlreiz. Ja pārbaudes pārtraukšanas iemeslus eksaminētājs uzskata par adekvātiem, citā lidojumā pārbauda tikai nenokārtotās iedaļas.

9.   Ja eksaminētājs uzskata par nepieciešamu, pretendenti var vienu reizi atkārtot jebkuru no pārbaudes manevriem vai procedūrām. Eksaminētājs jebkurā brīdī var pārtraukt pārbaudi, ja uzskata, ka pretendentu demonstrētās lidojuma prasmes liecina par nepieciešamību vēlreiz kārtot visu pārbaudi.

10.   Pretendentiem jāvada gaisa kuģi no stāvokļa, kurā ir iespējams veikt attiecīgi PIC vai otrā pilota funkcijas. Vienpilota lidojuma apstākļos pārbaudi veic tā, it kā gaisa kuģī nebūtu neviena cita apkalpes locekļa.

11.   Pārbaudes pirmslidojuma posmā pretendentiem jānosaka dzinēja jaudas režīmi un ātrumi. Pretendenti eksaminētājam norāda izpildītās pārbaudes un pienākumus, tostarp identificē radiotehniskos līdzekļus. Pārbaudes veic saskaņā ar kontrolsarakstu gaisa kuģim, ar kuru veic prasmju pārbaudi, kā arī attiecīgā gadījumā saskaņā ar MCC koncepciju. Pretendenti aprēķina pacelšanās, pieejas un nolaišanās tehniskā raksturojuma parametrus saskaņā ar izmantotā gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatu vai lidojumu rokasgrāmatu. Lēmumu par relatīvo/absolūto augstumu, minimālo nolaišanās relatīvo/absolūto augstumu un otrā riņķa sākumpunktu neizdošanās gadījumā saskaņo ar eksaminētāju.

12.   Eksaminētājs nekādā veidā neiesaistās gaisa kuģa ekspluatācijā, izņemot, ja iejaukšanās ir nepieciešama drošības interesēs vai ja ir jānovērš nepieņemama satiksmes aizkavēšana.

ĪPAŠAS PRASĪBAS PRASMJU PĀRBAUDEI/KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDEI, LAI IEGŪTU DAUDZPILOTU GAISA KUĢA TIPA KVALIFIKĀCIJAS, VIENPILOTA LIDMAŠĪNAS TIPA KVALIFIKĀCIJAS, VEICOT DAUDZPILOTU LIDOJUMUS, MPL UN ATPL

13.   Prasmju pārbaudi ar daudzpilotu gaisa kuģi vai ar vienpilota lidmašīnu, veicot daudzpilotu lidojumus, kārto daudzpilotu apkalpes apstākļos. Otrā pilota funkcijas var veikt cits pretendents vai cits pilots ar tipa kvalifikāciju. Ja tiek izmantots gaisa kuģis, otrais pilots ir eksaminētājs vai instruktors.

14.   Pretendenti visās prasmju pārbaudes iedaļās rīkojas kā PF, izņemot tās nestandarta un ārkārtas procedūras, ko var veikt kā PF vai PM saskaņā ar MCC. Pretendenti, kas piesakās uz pirmreizējo daudzpilotu gaisa kuģa tipa kvalifikāciju vai ATPL, apliecina arī spēju rīkoties kā PM. Pretendenti prasmju pārbaudē var izvēlēties kreisās vai labās puses sēdekli, ja izvēlētajā sēdeklī ir iespējams izpildīt visus pārbaudes punktus.

15.   Attiecībā uz pretendentiem, kas piesakās uz ATPL, daudzpilotu gaisa kuģa tipa kvalifikāciju vai daudzpilotu lidojumiem ar vienpilota lidmašīnu, ietverot arī PIC pienākumus, neatkarīgi no tā, vai pretendents rīkojas kā PF vai PM, eksaminētājs īpaši pārbauda šādas prasmes:

a)

apkalpes sadarbības pārvaldība;

b)

pastāvīga vispārēja gaisa kuģa ekspluatācijas atbilstoša uzraudzība; un

c)

prioritāšu noteikšana un lēmumu pieņemšana saskaņā ar drošības apsvērumiem un attiecīgajiem noteikumiem, kas jāņem vērā konkrētajā ekspluatācijas situācijā, tostarp ārkārtas situācijā.

16.   Pārbaudi veic saskaņā ar IFR, ja ir iekļauta IR kvalifikācija, un pēc iespējas veic imitētos komerciālu gaisa pārvadājumu apstākļos. Ir būtiski pārbaudīt pretendenta spēju plānot un veikt lidojumu, izmantojot ikdienas instruktāžas materiālus.

17.   Ja tipa kvalifikācijas mācību kursā mācību lidojumu ilgums ir bijis mazāk kā 2 stundas, prasmju pārbaudi var veikt ar FFS un kārtot pirms mācību lidojumiem ar gaisa kuģi.

Apstiprinātus mācību lidojumus vada kvalificēts instruktors, un par tiem atbild:

a)

ATO; vai

b)

organizācija, kas ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 965/2012 III pielikumu (Part-ORO) izdotas AOC turētāja un ir īpaši apstiprināta šādām mācībām; vai

c)

instruktors, ja nevienā ATO vai nevienam AOC nav apstiprināta neviena mācību lidojuma SP gaisa kuģiem un gaisa kuģa mācību lidojumu ir apstiprinājusi pretendenta kompetentā iestāde.

Tipa kvalifikācijas mācību kursa, kā arī mācību lidojumu apguves sertifikātu nosūta kompetentajai iestādei pirms jaunās tipa kvalifikācijas atzīmes iekļaušanas pretendenta apliecībā.

18.   Mācību par iziešanu no neparasta stāvokļa nolūkos “iekritiens” nozīmē vai nu pieeju iekritienam vai iekritienu. ATO var izmanto FFS, lai mācītu iziešanu no iekritiena un/vai demonstrētu tipam specifiskos iekritiena raksturlielumus, ja:

a)

FFS atbilst CS-FSTD(A) noteiktajām īpašajām novērtēšanas prasībām; un

b)

ATO ir sekmīgi pierādījusi kompetentajai iestādei, ka jebkāda negatīva mācību nodošanas iespēja ir samazināta.

B.   Īpašas prasības lidmašīnu kategorijai

SEKMĪGS NOVĒRTĒJUMS

1.   Attiecībā uz vienpilota lidmašīnām, izņemot vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas, pretendenti nokārto visas prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes iedaļas. Ja pretendenti nenokārto kādu no iedaļas punktiem, visu iedaļu uzskata par nenokārtotu. Ja pretendenti nenokārto tikai vienu iedaļu, viņi vēlreiz kārto tikai šo iedaļu. Ja pretendenti nenokārto vairāk nekā vienu iedaļu, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtota kāda no iedaļām, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotās iedaļas, pretendentiem vēlreiz jākārto visa pārbaude. Attiecībā uz vienpilota daudzdzinēju lidmašīnām kārto attiecīgās pārbaudes 6. iedaļu par asimetrisku lidojumu.

2.   Attiecībā uz daudzpilotu un vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām pretendenti nokārto visas prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes iedaļas. Ja pretendenti nenokārto vairāk kā piecus punktus, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Ja pretendenti nenokārto piecus vai mazāk punktus, vēlreiz kārto tikai nenokārtotos punktus. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtots kāds no punktiem, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotie punkti, pretendentiem vēlreiz jākārto visa pārbaude. 6. iedaļa nav ATPL vai MPL prasmju pārbaudes daļa. Ja pretendenti nenokārto vai nekārto tikai 6. iedaļu, tipa kvalifikāciju izsniedz bez CAT II vai CAT III tiesībām. Lai tipa kvalifikācijas tiesības attiecinātu uz CAT II vai CAT III, pretendenti nokārto 6. iedaļu ar attiecīgā tipa gaisa kuģi.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

3.   Pretendenti apliecina spēju:

a)

ekspluatēt lidmašīnu, nepārsniedzot ierobežojumus;

b)

izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

c)

pareizi spriest un lidotmāku;

d)

izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē;

e)

pastāvīgi vadīt gaisa kuģi tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos.

f)

attiecīgos gadījumos izprast un izmantot apkalpes sadarbības un darba nespējas procedūras; un

g)

attiecīgos gadījumos efektīvi sazināties ar citiem apkalpes locekļiem.

4.   Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un lidmašīnas tehnisko raksturojumu attiecināmas pielaides šeit norādītajās robežās.

Augstums

viscaur

± 100 pēdas

aiziešana otrajā riņķī lēmumu pieņemšanas relatīvajā/absolūtajā augstumā

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

minimālais nolaišanās relatīvais/MAPt/absolūtais augstums

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana

ar radionavigācijas līdzekļiem

± 5 °

attiecībā uz leņķiskām novirzēm

50 % novirze, azimuts un glisāde (piemēram, LPV, ILS, MLS, GLS)

2D(LNAV) un 3D (LNAV/VNAV) lineāras sānu novirzes

sānu kļūdu/novirzi no trases līnijas ierobežo līdz ±

Formula

RNP vērtības, kas saistīta ar procedūru. Ir pieļaujama īslaicīga novirze no šā standarta, novirzei nepārsniedzot RNP vērtību

3D lineāra vertikāla novirze (piemēram, RNP APCH (LNAV/VNAV), izmantojot BaroVNAV)

jebkurā laikā ne vairāk kā – 75 pēdas zem vertikālā profila un ne vairāk kā + 75 pēdas virs vertikālā profila 1 000 pēdas virs lidlauka vai zemāk.

Kurss

visi dzinēji darbojas

± 5 °

ar imitētu dzinēja atteici

± 10 °

Ātrums

visi dzinēji darbojas

± 5 mezgli

ar imitētu dzinēja atteici

+ 10 mezgli/– 5 mezgli

MĀCĪBU, PRASMJU PĀRBAUDES, KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDES SATURS

5.   Vienpilota lidmašīnas, izņemot augstas veiktspējas sarežģītas lidmašīnas

a)

Simbolu nozīme:

P =

apmācīts PIC vai otrā pilota statusā un kā PF vai PM

OTD =

Šajā uzdevumā var izmantot citas trenažieru iekārtas

X =

šajā uzdevumā izmanto FFS; pretējā gadījumā izmanto lidmašīnu, ja tas ir piemēroti attiecīgajam manevram vai procedūrai

P# =

mācības pabeidz, veicot uzraudzītu lidmašīnas pārbaudi.

b)

Praktiskās mācības veic vismaz ar tāda līmeņa mācību aprīkojumu, kas apzīmēts ar (P), vai ar jebkura augstāka līmeņa aprīkojumu, kas apzīmēts ar bultiņu (---->).

Mācību aprīkojuma apzīmēšanai izmantoti šādi saīsinājumi:

A =

lidmašīna

FFS =

pilnīgs lidojumu trenažieris

FSTD =

lidojumu simulācijas trenažieru iekārta.

c)

Ar zvaigznīti (*) atzīmētos punktus 3.B iedaļā un – attiecībā uz daudzdzinēju lidmašīnām – 6. iedaļas punktus veic, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, ja prasmju pārbaudē vai kvalifikācijas pārbaudē ir iekļauta IR derīguma termiņa pagarināšana vai atjaunošana. Ja prasmju pārbaudē vai kvalifikācijas pārbaudē ar zvaigznīti (*) atzīmētos punktus neveic, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus, un ja nav ieskaitīta prasību izpilde attiecībā uz IR tiesībām, klases vai tipa kvalifikācija attiecas tikai uz VFR.

d)

3.A iedaļu kārto, lai pagarinātu tipa vai daudzdzinēju klases kvalifikācijas derīguma termiņu tikai ar VFR tiesībām, ja nav izpildītas pieredzes prasības par 10 maršruta sektoru veikšanu iepriekšējos 12 mēnešos. 3.A iedaļas kārtošana nav nepieciešama, ja ir nokārtota 3.B iedaļa.

e)

Burts “M” prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes kolonnā norāda uz obligātu uzdevumu vai izvēli, ja ir redzami vairāki uzdevumi.

f)

Tipa vai ME klases kvalifikāciju praktiskajās mācībās izmanto FSTD, ja tās ir daļa no apstiprināta klases vai tipa kvalifikācijas mācību kursa. Mācību kursa apstiprināšanā ņem vērā šādus apsvērumus:

i)

FSTD kvalifikācija, kā noteikts attiecīgajās VI pielikuma (Part-ARA) un VII pielikuma (Part-ORA) prasībās;

ii)

instruktoru kvalifikācija;

iii)

mācību kursā nodrošināto FSTD mācību apjoms; un

iv)

apmācāmo pilotu kvalifikācijas un iepriekšējā līdzīgu tipu pieredze.

g)

Ja piloti, kuri ir vienpilota lidojumu tiesību turētāji, vēlas pirmo reizi iegūt daudzpilotu lidojumu tiesības, tie:

(1)

apgūst ATO nodrošinātu izlīdzināšanas mācību kursu, kurā ietverti manevri un procedūras, tostarp MCC, kā arī 7. iedaļas uzdevumi, kuros izmantoti apdraudējuma un kļūdu pārvaldības (TEM), CRM un cilvēkfaktori; un

(2)

nokārto daudzpilotu lidojumu kvalifikācijas pārbaudi.

h)

Ja piloti, kuri ir daudzpilotu lidojumu tiesību turētāji, vēlas pirmo reizi iegūt vienpilota lidojumu tiesības, tie piedalās ATO nodrošinātās mācībās un tiem veic šādas papildu vienpilota lidojumu manevru un procedūru pārbaudes:

(1)

SE lidmašīnu gadījumā 3.B iedaļas 1.6., 4.5., 4.6. un 5.2. punkta pārbaudes un attiecīgā gadījumā vienu pieeju; un

(2)

ME lidmašīnu gadījumā 6. iedaļas 1.6. punkta pārbaudes un attiecīgā gadījumā vienu 3.B iedaļas pieeju.

i)

Piloti, kuri ir gan vienpilota lidojumu, gan daudzpilotu lidojumu tiesību turētāji, saskaņā ar g) un h) apakšpunktu var pagarināt abu lidojumu veidu tiesības, papildus h) apakšpunkta attiecīgi 1) vai 2) punkta vienpilota lidojumu uzdevumiem nokārtojot daudzpilotu lidojumu kvalifikācijas pārbaudi.

j)

Ja prasmju pārbaudi vai kvalifikācijas pārbaudi veic vienīgi daudzpilotu lidojumos, tipa kvalifikācija attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumiem. Šo ierobežojumu atceļ tad, kad piloti izpilda h) apakšpunkta prasības.

k)

Mācībās, eksāmenos un pārbaudēs ievēro turpmāk norādīto tabulu.

(1)

ATO nodrošinātas mācības, vienpilota lidojumu tiesību eksāmenu un pārbaužu prasības.

(2)

ATO nodrošinātas mācības, daudzpilotu lidojumu tiesību eksāmenu un pārbaužu prasības.

(3)

ATO nodrošinātas mācības, eksāmenu un pārbaužu prasības pilotiem, kas ir vienpilota lidojumu tiesību turētāji un vēlas pirmo reizi iegūt daudzpilotu lidojumu tiesības (izlīdzināšanas mācību kurss).

(4)

ATO nodrošinātas mācības, eksāmenu un pārbaužu prasības pilotiem, kas ir daudzpilotu lidojumu tiesību turētāji un vēlas pirmo reizi iegūt vienpilota lidojumu tiesības (izlīdzināšanas mācību kurss).

(5)

ATO nodrošinātas mācības un pārbaužu prasības vienpilota un daudzpilotu lidojuma tiesību apvienotai derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai.

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Darbības veids

SP

MP

SP → MP (pirmreizējas)

MP → SP (pirmreizējas)

SP + MP

 

Mācības

Eksāmens/pārbaude

Mācības

Eksāmens/pārbaude

Mācības

Eksāmens/pārbaude

Mācības, eksāmens un pārbaude (SE lidmašīnas)

Mācības, eksāmens un pārbaude (ME lidmašīnas)

SE lidmašīnas

ME lidmašīnas

Pirmreizējā izsniegšana

Iedaļas 1.–6.

Iedaļas 1.–6.

Iedaļas 1.–7.

Iedaļas 1.–7.

MCC

CRM

Cilvēkfaktori

TEM

7. iedaļa

Iedaļas 1.–7.

3.B iedaļas 1.6., 4.5., 4.6. un 5.2. punkts un attiecīgā gadījumā viena pieeja

6. iedaļas 1.6. punkts un attiecīgā gadījumā viena 3.B iedaļas pieeja

 

 

SP sarežģītas lidmašīnas

1.–7.

1.–7.

Derīguma termiņa pagarināšana

Neattiecas

Iedaļas 1.–6.

Neattiecas

Iedaļas 1.–7.

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

MPO:

Iedaļas 1.–7.

SPO:

3.B iedaļas 1.6., 4.5., 4.6. un 5.2. punkts un attiecīgā gadījumā viena pieeja

MPO:

Iedaļas 1.–7.

SPO:

6. iedaļas 1.6. punkts un attiecīgā gadījumā viena 3.B iedaļas pieeja

SP sarežģītas lidmašīnas

1.–7.

1.–7.

Atjaunošana

FCL.740

Iedaļas 1.–6.

FCL.740

Iedaļas 1.–6.

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Mācības: FCL.740

Mācības: FCL.740

SP sarežģītas lidmašīnas

1.–7.

1.–7.

Pārbaude: tāda pati kā derīguma termiņa pagarināšanai

Pārbaude: tāda pati kā derīguma termiņa pagarināšanai

l)

Lai iegūtu vai saglabātu PBN tiesības, vienai pieejai jābūt RNP APCH. Ja RNP APCH nav praktiski īstenojama, to veic atbilstoši aprīkotā FSTD.

TMG UN VIENPILOTA LIDMAŠĪNAS, IZŅEMOT VIENPILOTA AUGSTAS VEIKTSPĒJAS SAREŽĢĪTAS LIDMAŠĪNAS

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

KLASES VAI TIPA KVALIFIKĀCIJAS PRASMJU VAI KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

Manevri/procedūras

FSTD

A

Instruktora iniciāļi pēc mācību apguves

Pārbaude veikta FSTD vai A

Eksaminētāja iniciāļi pēc pārbaudes pabeigšanas

1. IEDAĻA

1.

1.1.

Izlidošana

Darbības pirmslidojuma posmā, tostarp:

dokumentācija,

masa un līdzsvars;

meteoroloģisko apstākļu instruktāža, un

NOTAM.

OTD

 

 

 

 

1.2.

Pirmsiedarbināšanas pārbaudes

 

 

 

 

 

1.2.1.

Arējās

OTD

P#

P

 

M

 

1.2.2.

Iekšējās

OTD

P#

P

 

M

 

1.3.

Dzinēja iedarbināšana:

parasti darbības traucējumi

P---->

---->

 

M

 

1.4.

Manevrēšana uz zemes

P---->

---->

 

M

 

1.5.

Pirmsizlidošanas pārbaudes:

dzinēja palaišana (piemērojamos gadījumos)

P---->

---->

 

M

 

1.6.

Pacelšanās procedūra:

normāla, ar lidojumu rokasgrāmatā norādītajiem aizspārņu iestatījumiem, un

sānvējā (ja ir nepieciešamie apstākļi)

P---->

---->

 

M

 

1.7.

Augstuma uzņemšana:

Vx/Vy,

pagriezieni līdz kursam, un

izlīdzināšana

P---->

---->

 

M

 

1.8.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

P---->

 

 

M

 

2. IEDAĻA

2.

2.1.

Lidojums (vizuālie meteoroloģiskie apstākļi (VMC))

Taisns un horizontāls lidojums dažādos ātrumos, tostarp lidojums kritiski zemā ātrumā ar un bez aizspārņiem (tostarp nolaišanās līdz V Vmca – piemērojamos gadījumos)

P---->

---->

 

 

 

2.2.

Asi pagriezieni (360° pa kreisi un pa labi ar 45° sānsveri)

P---->

---->

 

M

 

2.3.

Iekritiens un iziešana:

i)

tīrs iekritiens

ii)

nolaišanās līdz iekritienam pagriezienā, samazinot augstumu ar sānsveri, ar nolaišanās konfigurāciju un jaudu;

iii)

nolaišanās līdz iekritienam ar nosēšanās konfigurāciju un jaudu; un

iv)

nolaišanās līdz iekritienam, pagrieziens, uzņemot augstumu, ar pacelšanās aizspārņiem un augstuma uzņemšanas jaudu (tikai viendzinēja lidmašīnām)

P---->

---->

 

M

 

2.4.

Vadīšana, izmantojot autopilotu un lidojuma pilotāžas komandierīci (var veikt 3. iedaļā), piemērojamos gadījumos

P---->

---->

 

M

 

2.5.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

P---->

---->

 

M

 

3.A IEDAĻA

3.A

3A.1

Maršruta VFR procedūras

(sk. B.5 c) un d))

Lidojuma plāns, ceļa aprēķins un kartes nolasīšana

P---->

---->

 

 

 

3A.2

Augstuma, kursa un ātruma saglabāšana

P---->

---->

 

 

 

3A.3

Orientēšanās, ETA grafiks un pārskatīšana

P---->

---->

 

 

 

3A.4

Radionavigācijas līdzekļu izmantošana (piemērojamos gadījumos)

P---->

---->

 

 

 

3A.5

Lidojuma pārvaldība (lidojuma žurnāls, parastās pārbaudes, tostarp degviela, sistēmas un apledojums)

P---->

---->

 

 

 

3A.6

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

P---->

---->

 

 

 

3.B IEDAĻA

3.B

3.B.1.

Instrumentāls lidojums

Izlidošanas IFR procedūras

P---->

---->

 

M

 

3.B.2.*

Maršruta IFR procedūras

P---->

---->

 

M

 

3.B.3.*

Gaidīšanas procedūras

P---->

---->

 

M

 

3.B.4.*

3D ekspluatācijas līdz 200 pēdu (60 m) lēmumu pieņemšanas relatīvajam/absolūtajam augstumam (DH/A) vai augstākam minimālajam augstumam, ja tas nepieciešams pieejas procedūrai (autopilotu var izmantot pieejas pēdējā posmā vertikālās trajektorijas pārtveršanā)

P---->

---->

 

M

 

3.B.5.*

2D operācijas līdz minimālajam nolaišanās relatīvajam/absolūtajam augstumam (MDH/A)

P---->

---->

 

M

 

3.B.6.*

Lidojuma uzdevumi, tostarp imitēta kompasa un telpiskā stāvokļa indikatora atteice:

ātruma pagriezieni, un

iziešana no neparasta stāvokļa gaisā

P---->

---->

 

M

 

3.B.7.*

Lokalizētāja vai nolaišanās trajektorijas indikatora atteice

P---->

---->

 

 

 

3.B.8.*

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

P---->

---->

 

M

 

 

Ar nolūku atstāts tukšs

 

 

 

 

 

4. IEDAĻA

4.

4.1.

Ielidošana un nosēšanās

Ielidošanas procedūra lidlauka rajonā

P---->

---->

 

M

 

4.2.

Normāla nosēšanās

P---->

---->

 

M

 

4.3.

Nosēšanās bez aizspārņiem

P---->

---->

 

M

 

4.4.

Nosēšanās sānvējā (ja ir piemēroti apstākļi)

P---->

---->

 

 

 

4.5.

Nolaišanās un nosēšanās ar dīkstāves jaudu ne vairāk kā 2 000 pēdas virs skrejceļa (tikai viendzinēja lidmašīnām)

P---->

---->

 

 

 

4.6.

Aiziešana otrajā riņķī minimālā augstumā

P---->

---->

 

M

 

4.7.

Aiziešana otrajā riņķī naktī un nosēšanās (piemērojamos gadījumos)

P---->

---->

 

 

 

4.8.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

P---->

---->

 

M

 

5. IEDAĻA

5.

Nestandarta un ārkārtas procedūras (Šo iedaļu var apvienot ar 1.–4. iedaļu)

 

 

 

 

 

5.1.

Pārtraukta pacelšanās adekvātā ātrumā

P---->

---->

 

M

 

5.2.

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās (tikai viendzinēja lidmašīnām)

 

P

 

M

 

5.3.

Imitēta piespiedu nosēšanās bez jaudas (tikai viendzinēja lidmašīnām)

 

P

 

M

 

5.4.

Imitētas ārkārtas situācijas:

i)

aizdegšanās vai dūmi lidojuma laikā; un

ii)

attiecīgo sistēmu darbības traucējumi

P---->

---->

 

 

 

5.5.

Tikai ME lidmašīnas un TMG: dzinēja izslēgšana un atkārtota iedarbināšana (drošā augstumā, ja veic ar gaisa kuģi)

P---->

---->

 

 

 

5.6.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

 

 

 

6. IEDAĻA

6.

6.1.*

Imitēts asimetrisks lidojums

(Šo iedaļu var apvienot ar 1.–5. iedaļu)

Imitēta dzinēja atteice pacelšanās laikā (drošā augstumā, ja neveic ar FFS vai FNTP II)

P---->

--->X

 

M

 

6.2.*

Asimetriska pieeja un aiziešana otrajā riņķī

P---->

---->

 

M

 

6.3.*

Asimetriska pieeja un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos

P---->

---->

 

M

 

6.4.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

P---->

---->

 

M

 

7. IEDAĻA

7.

UPRT

 

 

 

 

 

7.1.

Lidojuma manevri un procedūras

 

 

 

 

 

7.1.1.

Lidošanas ar rokas vadību un bez lidojuma pilotāžas komandierīcēm

(bez autopilota, bez automātiskās vilces/jaudas vadības sistēmas un dažādu vadības noteikumu apstākļos, ja piemērojams)

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.1.

Ar dažādiem ātrumiem (tostarp lēns lidojums) un dažādos augstumos FSTD mācību ietvaros

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.2.

Asi pagriezieni ar 45° sānsveri, no 180° līdz 360° pa kreisi un pa labi

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.3.

Pagriezieni ar un bez spoileriem

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.4.

Instrumentālo lidojumu procedūras un manevrēšana, tostarp instrumentāla izlidošana un ielidošana, un vizuālā pieeja

P----->

---->

 

 

 

7.2.

7.2.1.

Mācības par iziešanu no neparasta stāvokļa

Iziešana no iekritiena:

pacelšanās konfigurācijā,

gludā konfigurācijā zemā augstumā,

gludā konfigurācijā tuvu maksimālajam ekspluatācijas augstumam, un

nosēšanās konfigurācijā

P----->

---->

 

 

 

7.2.2.

Šādi neparasta stāvokļa uzdevumi:

izeja no stāvokļa ar uz augšu pavērstu priekšgalu, izmantojot dažādus sānsveres leņķus, un

izeja no stāvokļa ar uz leju pavērstu priekšgalu, izmantojot dažādus sānsveres leņķus

P

Šim mācību uzdevumam atbilst vienīgi FFS

X

Šajā uzdevumā lidmašīnu neizmanto

 

Tikai FFS

 

7.3.

Aiziešana otrajā riņķī, visiem dzinējiem darbojoties*, dažādos instrumentālās pieejas posmos

P--->

----->

 

 

 

7.4.

Atteikta nosēšanās, visiem dzinējiem darbojoties:

dažādos augstumos zem 15 m (50 pēdu) DH/MDH virs skrejceļa sliekšņa pacēluma,

pēc zemskares (ierobežota nosēšanās),

Lidmašīnās, kas nav sertificētas kā pārvadājumu kategorijas (JAR/FAR 25) vai reģionālās lidmašīnas (SFAR 23), atteiktu nosēšanos, visiem dzinējiem darbojoties, sāk zem MDH/A vai pēc zemskares.

P----->

----->

 

 

 

6.   Daudzpilotu lidmašīnas un vienpilota augstas veiktspējas sarežģītās lidmašīnas

a)

Simbolu nozīme:

P =

apmācīts PIC vai otrā pilota statusā un kā PF vai PM attiecīgās tipa kvalifikācijas saņemšanai.

OTD =

šajā uzdevumā var izmantot citas trenažieru iekārtas

X =

šajā uzdevumā izmanto FFS; pretējā gadījumā izmanto lidmašīnu, ja tas ir piemēroti attiecīgajam manevram vai procedūrai

P# =

mācības pabeidz, veicot uzraudzītu lidmašīnas pārbaudi.

b)

Praktiskās mācības veic vismaz ar tāda līmeņa mācību aprīkojumu, kas apzīmēts ar (P), vai ar jebkura augstāka līmeņa aprīkojumu, kas apzīmēts ar bultiņu (----->).

Mācību aprīkojuma apzīmēšanai izmantoti šādi saīsinājumi:

A =

lidmašīna

FFS =

pilnīgs lidojumu trenažieris

FSTD =

lidojumu simulācijas trenažieru iekārta.

c)

Ar zvaigznīti (*) atzīmētos punktus veic, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus.

d)

Burts “M” prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes kolonnā norāda uz obligātu uzdevumu.

e)

Praktiskajās mācībās un pārbaudēs izmanto FFS, ja FFS veido daļu no apstiprināta tipa kvalifikācijas mācību kursa. Mācību kursa apstiprināšanā ņem vērā šādus apsvērumus:

i)

instruktoru kvalifikācija;

ii)

mācību kursā FSTD nodrošināto mācību apjoms un kvalifikācija; un

iii)

apmācāmo pilotu kvalifikācijas un iepriekšējā līdzīgu tipu pieredze.

f)

Manevros un procedūrās ir MMC daudzpilotu lidmašīnām un vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām daudzpilotu lidojumos.

g)

Manevrus un procedūras veic vienpilota statusā ar vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām vienpilota lidojumos.

h)

Attiecībā uz vienpilota augstas veiktspējas sarežģītām lidmašīnām, veicot prasmju pārbaudi vai kvalifikācijas pārbaudi daudzpilotu lidojumos, tipa kvalifikācija attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumiem. Ja pretendents vēlas iegūt vienpilota lidojumu tiesības, tad vienpilota statusā veic arī 2.5., 3.8.3.4., 4.4., 5.5. iedaļas manevrus/procedūras un vismaz vienu 3.4. iedaļas manevru/procedūru.

i)

Ciktāl tas attiecas uz tipa kvalifikāciju ar ierobežotām tiesībām saskaņā ar FCL.720.A punkta e) apakšpunktu, pretendentiem jāizpilda tādas pašas prasības kā citiem tipa kvalifikācijas pretendentiem, izņemot praktiskos uzdevumus, kas attiecas uz pacelšanās un nosēšanās fāzi.

j)

Lai iegūtu vai saglabātu PBN tiesības, vienai pieejai jābūt RNP APCH. Ja RNP APCH nav praktiski īstenojama, to veic atbilstoši aprīkotā FSTD.

DAUDZPILOTU LIDMAŠĪNAS UN VIENPILOTA AUGSTAS VEIKTSPĒJAS SAREŽĢĪTAS LIDMAŠĪNAS

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

ATPL/MPL/TIPA KVALIFIKĀCIJAS PRASMJU VAI KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

Manevri/procedūras

FSTD

A

Instruktora iniciāļi pēc mācību apguves

Pārbaude veikta FSTD vai A

Eksaminētāja iniciāļi pēc pārbaudes pabeigšanas

1. IEDAĻA

1.

Gatavošanās lidojumam

1.1.

Veiktspējas aprēķināšana

OTD

P

 

 

 

 

1.2.

Lidmašīnas ārējā vizuālā pārbaude; katras daļas novietojums un pārbaudes mērķis

OTD P#

P

 

 

 

1.3.

Pilotu kabīnes pārbaude

P----->

----->

 

 

 

1.4.

Kontrolsaraksta izmantošana pirms dzinēju iedarbināšanas, startēšanas procedūras, radio un navigācijas aprīkojuma pārbaude, navigācijas un sakaru ierīču frekvenču izvēle un iestatīšana

P----->

----->

 

M

 

1.5.

Manevrēšana uz zemes saskaņā ar ATC vai instruktora norādījumiem

P----->

----->

 

 

 

1.6.

Pārbaudes pirms pacelšanās

P----->

----->

 

M

 

2. IEDAĻA

2.

Pacelšanās

2.1.

Normālas pacelšanās ar dažādiem aizspārņu iestatījumiem, tostarp paātrināta pacelšanās

P----->

----->

 

 

 

2.2.*

Instrumentāla pacelšanās; pāreja uz instrumentālu lidojumu ir nepieciešama rotācijas laikā vai uzreiz pēc pacelšanās gaisā

P----->

----->

 

 

 

2.3.

Pacelšanās sānvējā

P----->

----->

 

 

 

2.4.

Pacelšanās ar maksimālo pacelšanās masu (faktiska vai imitēta maksimālā pacelšanās masa)

P----->

----->

 

 

 

2.5.

Pacelšanās ar imitētu dzinēja atteici:

2.5.1.*

neilgi pēc V2 sasniegšanas

P----->

----->

 

 

 

(Lidmašīnās, kas nav sertificētas kā pārvadājumu kategorijas vai reģionālās lidmašīnas, dzinēja atteici neimitē, kamēr nav sasniegts vismaz 500 pēdu augstums virs skrejceļa. Lidmašīnās, kas attiecībā uz pacelšanās masu un augstumu pēc blīvuma atbilst pārvadājumu kategorijas lidmašīnas tehniskajam raksturojumam, instruktors var imitēt dzinēja atteici neilgi pēc V2 sasniegšanas.)

 

 

 

 

 

2.5.2.*

starp V1 un V2

P

X

 

M Tikai FFS

 

2.6.

Pārtraukta pacelšanās adekvātā ātrumā pirms V1 sasniegšanas

P----->

---->X

 

M

 

3. IEDAĻA

3.

Lidojuma manevri un procedūras

3.1.

Lidošana ar rokas vadību un bez lidojuma pilotāžas komandierīcēm

(bez autopilota, bez automātiskās vilces/jaudas vadības sistēmas un dažādu vadības noteikumu apstākļos, ja piemērojams)

P----->

---->

 

 

 

3.1.1.

Ar dažādiem ātrumiem (tostarp lēns lidojums) un dažādos augstumos FSTD mācību ietvaros

P----->

---->

 

 

 

3.1.2.

Asi pagriezieni ar 45° sānsveri, no 180° līdz 360° pa kreisi un pa labi

P----->

---->

 

 

 

3.1.3.

Pagriezieni ar un bez spoileriem

P----->

---->

 

 

 

3.1.4.

Instrumentālo lidojumu procedūras un manevrēšana, tostarp instrumentāla izlidošana un ielidošana, un vizuālā pieeja

P----->

---->

 

 

 

3.2.

Pikēšana un viļņveida satricinājumi (ja nepieciešams), kā arī citi specifiski lidmašīnas lidojuma parametri (piemēram, zvalstīšanās)

P----->

---->X

Šajā uzdevumā lidmašīnu neizmanto

 

Tikai FFS

 

3.3.

Normāla sistēmu un vadības paneļa darbība (ja nepieciešams)

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.

Šādu sistēmu normāla un nestandarta darbība:

 

 

 

M

Obligātais minimums ir 3 sistēmu nestandarta darbības, kas izvēlētas no 3.4.0. līdz 3.4.14. (ieskaitot)

3.4.0.

Dzinējs (vajadzības gadījumā ar propelleru)

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.1.

Pārspiediena sistēma un gaisa kondicionētājs

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.2.

Pito/statiskā sistēma

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.3.

Degvielas padeves sistēma

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.4.

Elektriskā sistēma

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.5.

Hidrauliskā sistēma

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.6.

Lidojuma vadība un balansēšanas sistēma

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.7.

Pretapledošanas apstrādes un atledošanas sistēma, pretapžilbināšanas pārklājums

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.8.

Autopilots/lidojuma pilotāžas komandierīce

OTD

P----->

----->

 

M

(tikai vienpilota ekspluatācijām)

 

3.4.9.

Iekritiena brīdinājuma ierīces vai iekritiena novēršanas ierīces, stabilitātes palielināšanas ierīces

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.10.

Sistēma, kas brīdina par bīstamu tuvošanos zemei, laikapstākļu radars, radioaltimetrs, transponders

P----->

----->

 

 

 

3.4.11.

Radioiekārtas, navigācijas aprīkojums, instrumenti, FMS

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.12.

Šasija un bremzes

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.13.

Priekšplākšņu un aizspārņu sistēma

OTD

----->

 

 

 

3.4.14.

Spēka palīgiekārta (APU)

OTD

P----->

----->

 

 

 

Ar nolūku atstāts tukšs

 

 

 

 

 

3.6.

Nestandarta un ārkārtas procedūras:

 

 

 

M

Obligātais minimums ir 3 nestandarta darbības, kas izvēlētas no 3.6.1. līdz 3.6.9. (ieskaitot)

3.6.1.

Ugunsgrēka trauksmes imitācija, piemēram, dzinēja, APU, salona, kravas nodalījuma, pilotu kabīnes, spārna un elektrisko ierīču aizdegšanās, tostarp evakuācija

P----->

----->

 

 

 

3.6.2.

Dūmu kontrole un izvadīšana

P----->

----->

 

 

 

3.6.3.

Dzinēja atteice, izslēgšana un atkārtota iedarbināšana drošā augstumā

P----->

----->

 

 

 

3.6.4.

Degvielas noliešana avārijas situācijā (imitēta)

P----->

----->

 

 

 

3.6.5.

Vēja nobīde pacelšanās/nosēšanās laikā

P

X

 

Tikai FFS

 

3.6.6.

Imitēta salona spiediena atteice/avārijas augstuma samazināšana

P----->

----->

 

 

 

3.6.7.

Gaisa kuģa apkalpes locekļa darba nespēja

P----->

----->

 

 

 

3.6.8.

Citas ārkārtas procedūras, kas noteiktas attiecīgajā gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā (AFM)

P----->

----->

 

 

 

3.6.9.

TCAS notikums

OTD

P----->

Lidmašīnu neizmanto

 

Tikai FFS

 

3.7.

Mācības par iziešanu no neparasta stāvokļa

3.7.1.

Iziešana no iekritiena:

pacelšanās konfigurācijā,

gludā konfigurācijā zemā augstumā,

gludā konfigurācijā tuvu maksimālajam ekspluatācijas augstumam, un

nosēšanās konfigurācijā

P

Šim mācību uzdevumam atbilst vienīgi FFS

X

Šajā uzdevumā lidmašīnu neizmanto

 

 

 

3.7.2.

Šādi neparasta stāvokļa uzdevumi:

izeja no stāvokļa ar uz augšu pavērstu priekšgalu, izmantojot dažādus sānsveres leņķus, un

izeja no stāvokļa ar uz leju pavērstu priekšgalu, izmantojot dažādus sānsveres leņķus

P

Šim mācību uzdevumam atbilst vienīgi FFS

X

Šajā uzdevumā lidmašīnu neizmanto

 

Tikai FFS

 

3.8.

Instrumentāla lidojuma procedūras

 

 

 

 

 

3.8.1.*

Izlidošanas un ielidošanas kursa un ATC norādījumu ievērošana

P----->

----->

 

M

 

3.8.2.*

Gaidīšanas procedūras

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.*

3D ekspluatācijas līdz 200 pēdu (60 m) DH/A vai augstākam minimālajam augstumam, ja tas nepieciešams pieejas procedūrai

 

 

 

 

 

Piezīme. Saskaņā ar AFM RNP APCH ekspluatācijās var būt nepieciešams izmantot autopilotu vai lidojuma pilotāžas komandierīci. Manuālas lidošanas procedūru izvēlas, ņemot vērā šādus ierobežojumus (piemēram, šāda AFM ierobežojuma gadījumā attiecībā uz 3.8.3.1. izvēlas ILS).

3.8.3.1.*

Manuāli, bez lidojuma pilotāžas komandierīces

P----->

----->

 

M

(tikai prasmju pārbaude)

 

3.8.3.2.

*Manuāli, ar lidojuma pilotāžas komandierīci

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.3.

*Ar autopilotu

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.4.

* Manuāli, ar imitētu viena dzinēja darbības atteici; dzinēja atteici imitē pieejas pēdējā posma laikā pirms tiek šķērsota 1 000 pēdu atzīme virs lidlauka līdz zemskarei vai visas procedūras aiziešanai uz otru riņķi laikā. Lidmašīnās, kas nav sertificētas kā pārvadājumu kategorijas (JAR/FAR 25) vai reģionālās lidmašīnas (SFAR 23), nolaišanos ar imitētu dzinēja atteici un tai sekojošu aiziešanu otrajā riņķī sāk kopā ar neprecīzu nolaišanos, kā aprakstīts 3.8.4. Aiziešanu otrajā riņķī sāk, sasniedzot publicēto pietiekamo augstumu/absolūto augstumu virs šķēršļiem (OCH/A), tomēr ne vēlāk kā sasniedzot 500 pēdu MDH/A virs skrejceļa sliekšņa pacēluma. Lidmašīnās, kas attiecībā uz pacelšanās masu un augstumu pēc blīvuma atbilst pārvadājumu kategorijas lidmašīnas tehniskajam raksturojumam, instruktors var imitēt dzinēja atteici saskaņā ar 3.8.3.4.

P----->

----->

 

M

 

3.8.3.5.

*Manuāli, ar imitētu viena dzinēja darbības atteici; dzinēja atteici imitē pieejas pēdējā posma laikā pēc ārējās atzīmes (OM) šķērsošanas ne vairāk kā 4 NM attālumā līdz zemskarei vai visas procedūras aiziešanai uz otru riņķi laikā.

Lidmašīnās, kas nav sertificētas kā pārvadājumu kategorijas (JAR/FAR 25) vai reģionālās lidmašīnas (SFAR 23), nolaišanos ar imitētu dzinēja atteici un tai sekojošu aiziešanu otrajā riņķī sāk kopā ar neprecīzu nolaišanos, kā aprakstīts 3.8.4. Aiziešanu otrajā riņķī sāk, sasniedzot publicēto OCH/A, tomēr ne vēlāk kā sasniedzot 500 pēdu MDH/A virs skrejceļa sliekšņa pacēluma. Lidmašīnās, kas attiecībā uz pacelšanās masu un augstumu pēc blīvuma atbilst pārvadājumu kategorijas lidmašīnas tehniskajam raksturojumam, instruktors var imitēt dzinēja atteici saskaņā ar 3.8.3.4.

P----->

----->

 

M

 

3.8.4.*

2D operācijas līdz MDH/A

P*--->

----->

 

M

 

3.8.5.

Pieeja pa apli šādos apstākļos:

a)*

nolaišanās līdz apstiprinātajam minimālajam pieejas pa apli augstumam attiecīgajā lidlaukā atbilstīgi vietējām instrumentālas pieejas iespējām imitēta instrumentāla lidojuma apstākļos;

pēc tam veicot:

b)

pieeju pa apli līdz citam skrejceļam vismaz 90° no a) apakšpunktā izmantotās pieejas pēdējā posma centra līnijas apstiprinātajā minimālajā pieejas pa apli augstumā.

Piezīme: ja a) un b) apakšpunkta izpilde nav iespējama ATC dēļ, var izpildīt imitētu sliktas redzamības shēmu.

P*--->

----->

 

 

 

3.8.6.

Vizuālas pieejas

P---->

----->

 

 

 

4. IEDAĻA

4.

Procedūras aiziešanai uz otru riņķi

 

 

 

 

 

4.1.

Aiziešana otrajā riņķī, visiem dzinējiem darbojoties* 3D operācijas laikā, sasniedzot lēmumu pieņemšanas augstumu

P*--->

----->

 

 

 

4.2.

Aiziešana otrajā riņķī, visiem dzinējiem darbojoties*, dažādos instrumentālās pieejas posmos

P*--->

----->

 

 

 

4.3.

Citas procedūras aiziešanai uz otru riņķi

P*--->

----->

 

 

 

4.4.*

Manuāla aiziešana otrajā riņķī ar imitētu kritiskā dzinēja darbības atteici pēc instrumentālas pieejas, sasniedzot DH, MDH vai MAPt

P*----->

----->

 

M

 

4.5.

Atteikta nosēšanās, visiem dzinējiem darbojoties:

dažādos augstumos zem DH/MDH;

pēc zemskares (ierobežota nosēšanās),

Lidmašīnās, kas nav sertificētas kā pārvadājumu kategorijas (JAR/FAR 25) vai reģionālās lidmašīnas (SFAR 23), atteiktu nosēšanos, visiem dzinējiem darbojoties, sāk zem MDH/A vai pēc zemskares.

P----->

----->

 

 

 

5. IEDAĻA

5.

Nosēšanās

5.1.

Normāla nosēšanās*, izmantojot vizuālus orientierus, sasniedzot DA/H pēc instrumentālas pieejas operācijas

P

 

 

 

 

5.2.

Nosēšanās ar imitētu iestrēgušu horizontālo stabilizētāju jebkuru darbības traucējumu situācijā

P----->

Šajā uzdevumā lidmašīnu neizmanto

 

Tikai FFS

 

5.3.

Nosēšanās sānvējā (gaisa kuģī, ja iespējams)

P----->

----->

 

 

 

5.4.

Kustības shēma un nosēšanās bez izlaistiem vai daļēji izlaistiem aizspārņiem un priekšplākšņiem

P----->

----->

 

 

 

5.5.

Nosēšanās ar imitētu kritiskā dzinēja darbības atteici

P----->

----->

 

M

 

5.6.

Nosēšanās ar divu dzinēju darbības atteici:

lidmašīnās ar trīs dzinējiem: centrālais dzinējs un viens piekarināmais dzinējs, ja iespējams, atbilstīgi AFM datiem; un

lidmašīnās ar četriem dzinējiem: divi dzinēji vienā pusē

P

X

 

M

Tikai FFS

(tikai prasmju pārbaude)

 

Vispārīgas piezīmes.

Īpašas prasības tipa kvalifikācijas tiesību attiecināšanai uz instrumentālām nolaišanām līdz lēmumu pieņemšanas augstumam, kas ir zemāks nekā 200 pēdas (60 m), t. i., CAT II/III darbības.

6. IEDAĻA

Papildu pilnvarojums tipa kvalifikācijai, lai veiktu instrumentālas nolaišanās līdz DH, kas ir zemāks nekā 60 m (200 pēdas) (CAT II/III)

Šie manevri un procedūras ir minimālās mācību prasības, lai saņemtu atļauju veikt instrumentālas nolaišanās līdz DH, kas ir zemāks nekā 60 m (200 pēdas). Instrumentālas nolaišanās procedūras un procedūras aiziešanai uz otru riņķi neizdošanās gadījumā izmanto visu lidmašīnas aprīkojumu, kas nepieciešams, lai piešķirtu tipa sertifikātu instrumentālām nolaišanām līdz DH, kas ir zemāks par 60 m (200 pēdām).

 

 

 

 

 

6.1.*

Pārtraukta pacelšanās minimālajā apstiprinātajā redzamībā uz skrejceļa (RVR)

P*----->

---->X

Šajā uzdevumā lidmašīnu neizmanto

 

M*

 

6.2.*

CAT II/III pieejas:

imitēta instrumentāla lidojuma apstākļos līdz atbilstīgam DH, izmantojot lidojuma vadības sistēmu. Tiek ievērotas apkalpes darba koordinēšanas standarta procedūras (pienākumu sadalījums, izsaukuma procedūras, savstarpējā uzraudzība, informācijas apmaiņa un atbalsts)

P----->

----->

 

M

 

6.3.*

Aiziešana otrajā riņķī:

pēc nolaišanās, kā norādīts 6.2. punktā, sasniedzot DH.

Mācībās ietver arī aiziešanu otrajā riņķī, ko izraisa (imitēta) nepietiekama RVR, vēja nobīde, lidmašīnas novirze, kas pārsniedz veiksmīgai pieejai nepieciešamās robežas, zeme-gaiss aprīkojuma atteice pirms DH sasniegšanas, un aiziešanu otrajā riņķī ar imitētu gaisa kuģa aprīkojuma atteici.

P----->

----->

 

M*

 

6.4.*

Nosēšanās:

izmantojot vizuālus orientierus, kas noteikti DH pēc instrumentālas pieejas. Atbilstīgi konkrētajai lidojuma vadības sistēmai veic automātisku nosēšanos

P----->

----->

 

M

 

PIEZĪME. CAT II/III darbības veic saskaņā ar piemērojamajām gaisa kuģu ekspluatācijas prasībām.

7.   Klases kvalifikācija – jūra

6. iedaļu kārto, lai pagarinātu daudzdzinēju klases kvalifikācijas derīguma termiņu lidojumiem pāri jūrai tikai ar VFR tiesībām, ja nav izpildītas pieredzes prasības par 10 maršruta sektoru veikšanu iepriekšējos 12 mēnešos.

KLASES KVALIFIKĀCIJA – JŪRA

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

KLASES KVALIFIKĀCIJAS PRASMJU VAI KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

Manevri/procedūras

Instruktora iniciāļi pēc mācību apguves

Eksaminētāja iniciāļi pēc pārbaudes pabeigšanas

1. IEDAĻA

1.

Izlidošana

1.1.

Darbības pirmslidojuma posmā, tostarp:

dokumentācija,

masa un līdzsvars;

meteoroloģisko apstākļu instruktāža, un

NOTAM

 

 

1.2.

Pirmsiedarbināšanas pārbaudes

Ārējās/iekšējās

 

 

1.3.

Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana

Parasti darbības traucējumi

 

 

1.4.

Manevrēšana uz zemes

 

 

1.5.

Manevrēšana virs ūdens lielā ātrumā

 

 

1.6.

Pietauvošanās:

pludmale

mols/piestātne

bojas

 

 

1.7.

Navigācija ar izslēgtu dzinēju

 

 

1.8.

Pirmsizlidošanas pārbaudes:

dzinēja palaišana (piemērojamos gadījumos)

 

 

1.9.

Pacelšanās procedūra:

normāla, ar lidojumu rokasgrāmatā norādītajiem aizspārņu iestatījumiem, un

sānvējā (ja ir nepieciešamie apstākļi)

 

 

1.10.

Augstuma uzņemšana:

pagriezieni līdz kursam

izlīdzināšana

 

 

1.11.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

2. IEDAĻA

2.

Lidojums (VFR)

2.1.

Taisns un horizontāls lidojums dažādos ātrumos, tostarp lidojums kritiski zemā ātrumā ar un bez aizspārņiem (tostarp nolaišanās līdz VMCA – piemērojamos gadījumos)

 

 

2.2.

Asi pagriezieni (360° pa kreisi un pa labi ar 45° sānsveri)

 

 

2.3.

Iekritiens un iziešana:

i)

tīrs iekritiens

ii)

nolaišanās līdz iekritienam pagriezienā, samazinot augstumu ar sānsveri, ar nolaišanās konfigurāciju un jaudu;

iii)

nolaišanās līdz iekritienam ar nosēšanās konfigurāciju un jaudu; un

iv)

nolaišanās līdz iekritienam, pagrieziens, uzņemot augstumu, ar pacelšanās aizspārņiem un augstuma uzņemšanas jaudu (tikai viendzinēja lidmašīnām)

 

 

2.4.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

3. IEDAĻA

3.

Maršruta VFR procedūras

3.1.

Lidojuma plāns, ceļa aprēķins un kartes nolasīšana

 

 

3.2.

Augstuma, kursa un ātruma saglabāšana

 

 

3.3.

Orientēšanās, ETA grafiks un pārskatīšana

 

 

3.4.

Radionavigācijas līdzekļu izmantošana (piemērojamos gadījumos)

 

 

3.5.

Lidojuma pārvaldība (lidojuma žurnāls, parastās pārbaudes, tostarp degviela, sistēmas un apledojums)

 

 

3.6.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

4. IEDAĻA

4.

Ielidošanas un nosēšanās

4.1.

Ielidošanas procedūras lidlauka rajonā (tikai amfībijām)

 

 

4.2.

Normāla nosēšanās

 

 

4.3.

Nosēšanās bez aizspārņiem

 

 

4.4.

Nosēšanās sānvējā (ja ir piemēroti apstākļi)

 

 

4.5.

Pieeja un nosēšanās ar samazinātu dzinēju jaudu no ne vairāk kā 2 000 ′ virs ūdens (tikai viendzinēja lidmašīnām)

 

 

4.6.

Aiziešana otrajā riņķī minimālā augstumā

 

 

4.7.

Nosēšanās uz spoguļgludas ūdens virsmas

Nosēšanās uz viļņainas ūdens virsmas

 

 

4.8.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

5. IEDAĻA

5.

Nestandarta un ārkārtas procedūras

(Šo iedaļu var apvienot ar 1.–4. iedaļu)

5.1.

Pārtraukta pacelšanās adekvātā ātrumā

 

 

5.2.

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās (tikai viendzinēja lidmašīnām)

 

 

5.3.

Imitēta piespiedu nosēšanās bez jaudas (tikai viendzinēja lidmašīnām)

 

 

5.4.

Imitētas ārkārtas situācijas:

i)

aizdegšanās vai dūmi lidojuma laikā; un

ii)

attiecīgo sistēmu darbības traucējumi

 

 

5.5.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

6. IEDAĻA

6.

Imitēts asimetrisks lidojums

(Šo iedaļu var apvienot ar 1.–5. iedaļu)

6.1.

Imitēta dzinēja atteice pacelšanās laikā (drošā augstumā, ja neveic ar FFS vai FNTP II)

 

 

6.2.

Dzinēja izslēgšana un atkārtota iedarbināšana (tikai ME prasmju pārbaude)

 

 

6.3.

Asimetriska pieeja un aiziešana otrajā riņķī

 

 

6.4.

Asimetriska pieeja un nosēšanās ar pilnīgu apstāšanos

 

 

6.5.

Sadarbība ar ATC – atbilstība, radiosakaru procedūras

 

 

C.   Īpašas prasības helikopteru kategorijai

1.   Veicot tipa kvalifikāciju un ATPL prasmju pārbaudi vai kvalifikācijas pārbaudi, pretendenti nokārto 1.–4. un attiecīgā gadījumā 6. iedaļas prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes. Ja pretendenti nenokārto vairāk kā piecus punktus, tad vēlreiz jākārto visa pārbaude. Ja pretendenti nenokārto ne vairāk kā piecus punktus, vēlreiz jākārto tikai nenokārtotie punkti. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtots kāds no punktiem, tostarp iepriekšējā reizē nokārtotie punkti, pretendentiem vēlreiz jākārto visa pārbaude. Visas prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes iedaļas nokārto 6 mēnešos.

2.   Veicot IR kvalifikācijas pārbaudi, pretendenti nokārto kvalifikācijas pārbaudes 5. iedaļu. Ja pretendenti nenokārto vairāk kā 3 punktus, tad vēlreiz jākārto visa 5. iedaļa. Ja pretendenti nenokārto ne vairāk kā trīs punktus, vēlreiz jākārto tikai nenokārtotie punkti. Ja atkārtotajā pārbaudē netiek nokārtots kāds no punktiem vai jebkurš no jau nokārtotajiem 5. iedaļas punktiem, pretendentiem vēlreiz jākārto visa pārbaude.

PĀRBAUDES LIDOJUMA PIELAIDES

3.   Pretendenti apliecina spēju:

a)

ekspluatēt helikopteru, nepārsniedzot ierobežojumus;

b)

izpildīt visus manevrus gludi un precīzi;

c)

pareizi spriest un lidotmāku;

d)

izmantot aeronavigācijas zināšanas praksē;

e)

pastāvīgi vadīt helikopteru tā, lai nerastos nopietnas šaubas par procedūras vai manevra izdošanos;

f)

attiecīgos gadījumos izprast un izmantot apkalpes sadarbības un darba nespējas procedūras; un

g)

attiecīgos gadījumos efektīvi sazināties ar citiem apkalpes locekļiem.

4.   Uz turbulences apstākļiem, vadības īpašībām un helikoptera tehnisko raksturojumu ir attiecināmas pielaides šādās robežās.

a)

IFR lidojuma ierobežojumi

Augstums

viscaur

± 100 pēdas

aiziešana otrajā riņķī lēmumu pieņemšanas relatīvajā/absolūtajā augstumā

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

minimālais nolaišanās relatīvais/MAPt/absolūtais augstums

+ 50 pēdas/– 0 pēdas

Atrašanās vietas noteikšana

ar radionavigācijas līdzekļiem

± 5°

attiecībā uz leņķiskām novirzēm

50 % novirze, azimuts un glisāde (piemēram, LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) un 3D (LNAV/VNAV) lineāras sānu novirzes

sānu kļūdu/novirzi no trases līnijas ierobežo līdz ±

Formula

RNP vērtības, kas saistīta ar procedūru. Ir pieļaujama īslaicīga novirze no šā standarta, novirzei nepārsniedzot RNP vērtību

3D lineāra vertikāla novirze (piemēram, RNP APCH (LNAV/VNAV), izmantojot BaroVNAV)

jebkurā laikā ne vairāk kā – 75 pēdas zem vertikālā profila un ne vairāk kā + 75 pēdas virs vertikālā profila 1 000 pēdas virs lidlauka vai zemāk.

Kurss

visi dzinēji darbojas

± 5°

ar imitētu dzinēja atteici

± 10 °

Ātrums

visi dzinēji darbojas

± 5 mezgli

ar imitētu dzinēja atteici

+ 10 mezgli/– 5 mezgli

b)

VFR lidojuma ierobežojumi

Augstums

 

viscaur

± 100 pēdas

Kurss

 

normālas ekspluatācijas apstākļos

± 5 °

nestandarta/ārkārtas situācijās

± 10 °

Ātrums

 

viscaur

± 10 mezgli

ar imitētu dzinēja atteici

+ 10 mezgli/– 5 mezgli

Nonesums

 

pacelšanās, gaidīšana zemes ietekmes zonā

± 3 pēdas

Nosēšanās

± 2 pēdas (0 pēdas ar asti pa priekšu vai sāniski)

MĀCĪBU, PRASMJU PĀRBAUDES, KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDES SATURS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

5.   Simbola nozīme:

P

=

apmācīts PIC statusā vienpilota helikoptera (SPH) tipa kvalifikācijas saņemšanai vai apmācīts PIC vai otrā pilota statusā un kā PF un PM attiecīgās daudzpilotu helikopteru (MPH) tipa kvalifikācijas saņemšanai.

6.   Praktiskās mācības veic vismaz ar tāda līmeņa mācību aprīkojumu, kas apzīmēts ar (P), vai ar jebkura augstāka līmeņa aprīkojumu, kas apzīmēts ar bultiņu (---->).

Mācību aprīkojuma apzīmēšanai izmantoti šādi saīsinājumi:

FFS =

pilnīgs lidojumu trenažieris

FTD =

lidojumu trenažieru iekārta

H =

helikopters

7.   Ar zvaigznīti (*) atzīmētos punktus veic īstos vai imitētos IMC, un tos veic tikai tie pretendenti, kas vēlas atjaunot vai pagarināt IR(H) derīguma termiņu vai attiecināt šīs kvalifikācijas tiesības uz citu tipu.

8.   Instrumentāla lidojuma procedūras (5. iedaļa) veic tikai tie pretendenti, kas vēlas atjaunot vai pagarināt IR(H) derīguma termiņu vai attiecināt šīs kvalifikācijas tiesības uz citu tipu. Šim nolūkam var izmantot FFS vai FTD 2/3.

9.   Burts “M” prasmju pārbaudes vai kvalifikācijas pārbaudes kolonnā norāda uz obligātu uzdevumu.

10.   Praktiskajās mācībās un pārbaudēs izmanto FSTD, ja FSTD veido daļu no tipa kvalifikācijas mācību kursa. Mācību kursā ņem vērā šādus apsvērumus:

a)

FSTD kvalifikācija, kā noteikts attiecīgajās VI pielikuma (Part-ARA) un VII pielikuma (Part-ORA) prasībās;

b)

instruktora vai eksaminētāja kvalifikācija;

c)

mācību kursā nodrošināto FSTD mācību apjoms;

d)

apmācāmo pilotu kvalifikācijas un iepriekšējā pieredze ar līdzīgiem tipiem; un

e)

uzraudzītu lidojumu pieredzes apjoms pēc jaunas tipa kvalifikācijas saņemšanas.

DAUDZPILOTU HELIKOPTERI

11.   Pretendenti, kas piesakās uz daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikāciju un ATPL(H), nokārto vienīgi 1.–4. iedaļu un attiecīgos gadījumos arī 6. iedaļu.

12.   Pretendenti, kas piesakās uz daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanas vai atjaunošanas kvalifikācijas pārbaudi, nokārto vienīgi 1.–4. iedaļu un attiecīgos gadījumos arī 6. iedaļu.

VIENPILOTA/DAUDZPILOTU HELIKOPTERI

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

PRASMJU VAI KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

Manevri/procedūras

FSTD

H

Instruktora iniciāļi pēc mācību apguves

Pārbaude veikta FSTD vai H

Eksaminētāja iniciāļi pēc pārbaudes pabeigšanas

1. IEDAĻA – darbības un pārbaudes pirmslidojuma posmā

1.1.

Helikoptera ārēja vizuāla pārbaude; katras daļas novietojums un pārbaudes mērķis

 

P

 

M (ja veic ar helikopteru)

 

1.2.

Pilotu kabīnes pārbaude

P

---->

 

M

 

1.3.

Startēšanas procedūras, radio un navigācijas aprīkojuma pārbaude, navigācijas un sakaru ierīču frekvenču izvēle un iestatīšana

P

---->

 

M

 

1.4.

Manevrēšana uz zemes/gaisā saskaņā ar ATC vai instruktora norādījumiem

P

---->

 

M

 

1.5.

Procedūras un pārbaudes pirms pacelšanās

P

---->

 

M

 

2. IEDAĻA – lidojuma manevri un procedūras

2.1.

Pacelšanās (dažādi profili)

P

---->

 

M

 

2.2.

Nosēšanās un pacelšanās nogāzēs vai sānvējā

P

---->

 

 

 

2.3.

Pacelšanās ar maksimālo pacelšanās masu (faktiska vai imitēta maksimālā pacelšanās masa)

P

---->

 

 

 

2.4.

Pacelšanās ar imitētu dzinēja atteici neilgi pirms TDP vai DPATO sasniegšanas

P

---->

 

M

 

2.4.1.

Pacelšanās ar imitētu dzinēja atteici neilgi pēc TDP vai DPATO sasniegšanas

P

---->

 

M

 

2.5.

Pagriezieni līdz kursam, uzņemot un samazinot augstumu

P

---->

 

M

 

2.5.1.

Pagriezieni ar 30° sānsveri, 180° līdz 360° pa kreisi un pa labi, ņemot vērā tikai instrumentu rādījumus

P

---->

 

M

 

2.6.

Augstuma samazināšana ar autorotāciju

P

---->

 

M

 

2.6.1.

Viendzinēja helikopteriem (SEH) – nosēšanās ar autorotāciju, daudzdzinēju helikopteriem (MEH) – jaudas atgūšana

P

---->

 

M

 

2.7.

Nosēšanās, dažādi profili

P

---->

 

M

 

2.7.1.

Aiziešana otrajā riņķī vai nosēšanās pēc imitētas dzinēja atteices pirms LDP vai DPBL

P

---->