Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0172

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/172 (2017. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7828

OJ L 32, 6.2.2018, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/172/oj

6.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/172

(2017. gada 28. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (1) un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 649/2012 īsteno Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (“Roterdamas konvencija”), kas tika parakstīta 1998. gada 11. septembrī un ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprinājusi Padome ar Lēmumu 2003/106/EK (2).

(2)

Darbīgā viela 3-decēn-2-ons nav apstiprināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (3), līdz ar to šo vielu ir aizliegts izmantot par pesticīdu, tāpēc tā būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstos.

(3)

Nav iesniegts neviens pieteikums par darbīgās vielas karbendazīma atļaujas atjaunošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, līdz ar to karbendazīmu ir aizliegts izmantot kā augu aizsardzības līdzekļu grupas pesticīdu, tāpēc tas būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(4)

Nav iesniegts neviens pieteikums par darbīgās vielas tepraloksidīma atļaujas atjaunošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, līdz ar to tepraloksidīmu ir aizliegts izmantot kā pesticīdu, tāpēc tas būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(5)

Vielas cibutrīns un triklozāns nav apstiprinātas lietošanai biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (4), līdz ar to minētās vielas ir aizliegts izmantot kā pesticīdus, tāpēc tās būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(6)

Viela triflumurons nav apstiprināta lietošanai biocīdos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012, līdz ar to minēto vielu ir aizliegts izmantot apakškategorijā “cits pesticīds, ietverot biocīdus”, tāpēc tā būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(7)

Vielas 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilols, benzilbutilftalāts, diizobutilftalāts, diarsēna pentoksīds un tris(2-hloretil)fosfāts ir iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (5) XIV pielikumā, jo tās ir atzītas par vielām, kas rada ļoti lielas bažas. Attiecīgi šīm vielām ir nepieciešama atļauja. Tā kā nav piešķirta neviena atļauja, šo vielu rūpnieciskā izmantošana ir stingri ierobežota. Tāpēc šīs vielas būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļā.

(8)

Roterdamas konvencijas pušu septītajā konferencē, kas notika no 2015. gada 4. līdz 15. maijam, tika pieņemts lēmums minētās konvencijas III pielikumā iekļaut metamidofosu, kas nozīmē, ka minētajai ķīmiskajai vielai tiek piemērota iepriekš norunātas piekrišanas procedūra atbilstīgi minētajai konvencijai. Konvencijas pušu konference arī nolēma III pielikumā svītrot ierakstu “metamidofoss (šķīstoši preparāti šķidrumu veidā, kuru aktīvās sastāvdaļas saturs pārsniedz 600 g/l)”. Šīs izmaiņas būtu jāatspoguļo ķīmisko vielu sarakstos Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 3. daļā.

(9)

Ar Padomes Lēmumu 2006/507/EK (6) apstiprinātās Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (“Stokholmas konvencija”) pušu septītajā konferencē, kas notika no 2015. gada 4. līdz 15. maijam, tika nolemts iekļaut heksahlorbutadiēnu un polihlornaftalīnus minētās konvencijas A pielikumā. Šīs vielas ir uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/2004 (7) I pielikuma B daļā, līdz ar to Stokholmas konvencijas īstenošanas nolūkos tās būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 V pielikuma 1. daļā.

(10)

Ar Komisijas Regulu (ES) 2016/293 (8) viela heksabromciklododekāns (HBCDD) tika iekļauta Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma A daļā, ievērojot Stokholmas konvencijas pušu konferences sestajā sanāksmē, kura notika no 2013. gada 28. aprīļa līdz 10. maijam, pieņemto lēmumu iekļaut minēto ķīmisko vielu minētās konvencijas A pielikuma 1. daļā. Tāpēc šī ķīmiskā viela būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 V pielikuma 1. daļā.

(11)

Ar Stokholmas konvenciju ir atļauta tādu izstrādājumu pārstrāde, kas satur vai var saturēt tetrabromdifenilēteri un pentabromdifenilēteri vai heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri, un tādu izstrādājumu izmantošana un galīgā likvidācija, kas ražoti no pārstrādātiem materiāliem, kuri satur minētās vielas, ar nosacījumu, ka ir veikti pasākumi, lai novērstu tādu izstrādājumu eksportu, kuri satur minētās vielas tādās devās vai koncentrācijā, kas pārsniedz atļautās devas vai koncentrācijas minēto izstrādājumu pārdošanai, izmantošanai, importam vai izgatavošanai attiecīgās puses teritorijā. Lai Savienībā īstenotu šo pienākumu, izstrādājumus, kuri satur minētās vielas koncentrācijā 0,1 % no masas vai vairāk, ja tie daļēji vai pilnībā ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem, būtu jāaizliedz eksportēt, iekļaujot tos Regulas (ES) Nr. 649/2012 V pielikuma 1. daļā.

(12)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 649/2012.

(13)

Ir lietderīgi noteikt samērīgu laikposmu, kurā visas ieinteresētās personas var veikt šīs regulas izpildei nepieciešamos pasākumus un kurā dalībvalstis var veikt pasākumus, kas nepieciešami regulas īstenošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 649/2012 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. aprīļa

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 19. decembra Lēmums 2003/106/EK, ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 63, 6.3.2003., 27. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(6)  Padomes 2004. gada 14. oktobra Lēmums Nr. 2006/507/EK par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.).

(8)  Komisijas 2016. gada 1. marta Regula (ES) 2016/293, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 55, 2.3.2016., 4. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

ierakstu par metamidofosu aizstāj ar šādu:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods (***)

Apakškategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

“Metamidofoss (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”;

 

b)

ierakstu par metamidofosu (šķīstoši preparāti šķidrumu veidā, kuros aktīvās vielas saturs pārsniedz 600 g/l) svītro;

c)

pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods (***)

Apakškategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

“3-decēn-2-ons (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilēns (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr

 

Benzilbutilftalāts (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Karbendazīms

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrīns (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutilftalāts (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Diarsēna pentoksīds (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

sr

 

Tepraloksidīms (+)

149979-41-9

nepiemēro

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklozāns (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumurons

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris(2-hloretil)fosfāts (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

sr”;

 

2)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

ierakstu par metamidofosu svītro;

b)

pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods (***)

Kategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

“3-decēn-2-ons

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilēns

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzilbutilftalāts

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrīns

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutilftalāts

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarsēna pentoksīds

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksidīms

149979-41-9

nepiemēro

ex 2932 99 00

p

b

Triklozāns

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tris(2-hloretil)fosfāts

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”;

3)

pielikuma 3. daļu groza šādi:

a)

pievieno šādu ierakstu:

Ķīmiskā viela

Attiecīgais CAS numurs

HS kods

Viela tīrā veidā (**)

HS kods

Maisījumi, kuru sastāvā ir viela (**)

Kategorija

“Metamidofoss

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

pesticīds”;

b)

ierakstu par metamidofosu (šķīstoši preparāti šķidrumu veidā, kuros aktīvās vielas saturs pārsniedz 600 g/l) svītro.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 649/2012 V pielikuma 1. daļai pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela vai izstrādājums, kuru aizliegts eksportēt

Attiecīgā gadījumā – papildu dati (piemēram, ķīmiskās vielas nosaukums, EK numurs, CAS numurs u. c.)

 

“Heksahlorbutadiēns

EK Nr. 201-765-5,

CAS Nr. 87-68-3,

KN kods 2903 29 00

 

Polihlornaftalīni

EK Nr. 274-864-4,

CAS Nr. 70776-03-3 un citi,

KN kods 3824 99 93

 

Heksabromciklododekāns

EK Nr. 247-148-4, 221-695-9,

CAS Nr. 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 un citi,

KN kods 2903 89 80

Izstrādājumi, kas satur tetra-, penta-, heksa- vai heptabromdifenilēteri koncentrācijā, kas ir 0,1 % no masas vai vairāk, ja tie daļēji vai pilnībā ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem

Tetrabromdifenilēteris

EK Nr. 254-787-2 un citi,

CAS Nr. 40088-47-9 un citi,

KN kods 2909 30 38

Pentabromdifenilēteris

EK Nr. 251-084-2 un citi,

CAS Nr. 32534-81-9 un citi,

KN kods 2909 30 31

Heksabromdifenilēteris

EK Nr. 253-058-6 un citi,

CAS Nr. 36483-60-0 un citi,

KN kods 2909 30 38

Heptabromdifenilēteris

EK Nr. 273-031-2 un citi,

CAS Nr. 68928-80-3 un citi,

KN kods 2909 30 38 ”


Top