Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2277

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2277 (2016. gada 15. decembris) par Dubaijas Starptautiskā finanšu centra normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

C/2016/8343

OJ L 342, 16.12.2016, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2277/oj

16.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2277

(2016. gada 15. decembris)

par Dubaijas Starptautiskā finanšu centra normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 25. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantā izklāstītās procedūras par centrālo darījumu partneru (turpmāk “CDP”), kas uzņēmējdarbību veic trešās valstīs, atzīšanu nolūks ir dot CDP, kas uzņēmējdarbību veic un darbības atļauju ir saņēmuši trešās valstīs, kur regulatīvie standarti ir līdzvērtīgi minētajā regulā noteiktajiem standartiem, iespēju sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā. Tādējādi tajā paredzētā atzīšanas procedūra un Lēmums par līdzvērtību palīdz sasniegt Regulas (ES) Nr. 648/2012 galveno mērķi – samazināt sistēmisko risku, paplašinot tādu drošu un stabilu CDP izmantošanu, kas veic ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, tai skaitā arī tad, ja šādi CDP uzņēmējdarbību veic un darbības atļauju ir saņēmuši kādā trešā valstī.

(2)

Lai trešās valsts tiesisko regulējumu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu Savienības tiesiskajam regulējumam attiecībā uz CDP, piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma nodrošinātajam rezultātam pēc būtības vajadzētu būt līdzvērtīgam Savienības prasībām attiecībā uz regulatīvajiem mērķiem, kurus ar to sasniedz. Tāpēc šīs līdzvērtības novērtēšanas nolūks ir pārliecināties, ka Dubaijas Starptautiskā finanšu centra (turpmāk “DIFC”) tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina, ka CDP, kuri tajā veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši darbības atļauju, nerada tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, lielāku risku, nekā tiem radītu CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši Savienībā un kuri līdz ar to nerada Savienībā nepieļaujama līmeņa sistēmisko risku. Tāpēc it īpaši būtu jāņem vērā ievērojami zemāki objektīvie riski, ar kādiem saistīta tīrvērtes darbība finanšu tirgos, kas mazāki par Savienības finanšu tirgu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktu, lai varētu noteikt, ka trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši šajā trešā valstī, ir līdzvērtīgs minētajā regulā izklāstītajiem noteikumiem, ir jāizpilda trīs nosacījumi.

(4)

Pirmais nosacījums: trešā valstī darbības atļauju saņēmušajiem CDP jāizpilda juridiski saistošās prasības, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(5)

DIFC juridiski saistošās prasības attiecībā uz tajā darbības atļauju saņēmušajiem CDP ietver Regulatory Law 2004 (2004. gada Tirgus regulēšanas likumu) un Markets Law 2012 (2012. gada Tirgus darbības likumu) (turpmāk “DIFC noteikumi”). Tos papildina Dubai Financial Services Authority (Dubaijas Finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes) (turpmāk “DFSA”) izdotie noteikumi (Rulebook), kas ietver moduli attiecībā uz apstiprinātajām tirgus iestādēm (turpmāk “ATI”).

(6)

Ikvienai CDP, kas uzņēmējdarbību veic DIFC ietvaros ATI statusā, ir jāsaņem darbības atļauja no DFSA. Šis lēmums attiecas vienīgi uz regulējumu, kas piemērojams tām ATI, kuras veic atļauto finanšu pakalpojumu sniegšanas darbību, DIFC ietvaros uzturot tīrvērtes iestādi (clearing house). Lai saņemtu tīrvērtes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo atļauju, ATI ir jāizpilda speciālas prasības, kuras noteikusi DFSA un kuras izklāstītas DFSA Rulebook tekstā. ATI ir jānodrošina tīrvērtes mehānismu droša un iedarbīga darbība, un tām ir piesardzīgi jāpārvalda riski, kas saistīti ar to komercdarbību un pamatdarbību. To rīcībā ir arī jābūt pietiekamiem finanšu, cilvēku un sistēmu resursiem.

(7)

Ar DIFC noteikumiem ir ieviesti starptautiskie standarti, kas izklāstīti dokumentā Principles for Financial Market Infrastructures (Finanšu tirgus infrastruktūras principi) (turpmāk “PFMI”), kurus 2012. gada aprīlī pieņēma Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (2) (CPSS) un Starptautiskā vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO).

(8)

DIFC noteikumos ir arī paredzēts, ka ikviena ATI pieņem iekšējos noteikumus un procedūras, ar kurām tās nodrošina atbilstību visām attiecīgajām prasībām un kuras ir nepieciešamas, lai pienācīgi regulētu savus tīrvērtes un norēķinu mehānismus. ATI 5.6. noteikums paredz, ka ATI iekšējie noteikumi un procedūras ietver konkrētas normas, tostarp noteikumus, kas piemērojami automātiski (pēc noklusējuma principa). Šādi iekšējie noteikumi un procedūras, kā arī visi to grozījumi pirms to īstenošanas ir jāiesniedz DFSA. DFSA var ierosinātos noteikumus noraidīt vai pieprasīt, lai tajos tiktu veiktas izmaiņas. Saskaņā ar DIFC noteikumiem ATI iekšējie noteikumi ir juridiski saistoši un izpildāmi attiecībā pret dalībniekiem un citām iesaistītām personām.

(9)

Tādējādi juridiski saistošajām prasībām, kas piemērojamas ATI, kuras darbības atļauju saņēmušas no DIFC, ir divu pakāpju struktūra. DFSA noteikumos ietvertajos pamatprincipos un DIFC noteikumos ir izklāstīti augsta līmeņa standarti, kuri ATI ir jāievēro, lai tās varētu saņemt atļauju sniegt tīrvērtes pakalpojumus DIFC ietvaros (turpmāk kopā “primārie noteikumi”). Minētie primārie noteikumi veido pirmās pakāpes juridiski saistošās prasības DIFC ietvaros. Lai pierādītu atbilstību primārajiem noteikumiem, ATI 5.6. noteikumā (“Komercdarbības noteikumi”) ir paredzēts, ka ATI izveido un savus iekšējos noteikumus un procedūras un pirms to īstenošanas tos iesniedz apstiprināšanai pie DFSA un ka DFSA var liegt jeb neatļaut to ieviešanu. Šie iekšējie noteikumi un procedūras veido otrās pakāpes juridiski saistošās prasības DIFC ietvaros.

(10)

Novērtējot to, vai DIFC tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas piemērojams ATI, ir līdzvērtīgs, būtu jāņem vērā arī šā regulējuma ietekme uz risku mazināšanas iznākumu tāda riska līmeņa ziņā, kādam pakļauti tīrvērtes dalībnieki un tirdzniecības vietas, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, kad tiem ir dalība šajās struktūrās. Riska mazināšanas rezultātu konstatē gan pēc attiecīgā CDP veiktajai tīrvērtes darbībai objektīvi piemītošā riska līmeņa, kas atkarīgs no finanšu tirgus lieluma, kurā darbojas šis CDP, gan pēc tiesiskā un uzraudzības regulējuma, ko piemēro CDP šā riska līmeņa mazināšanas nolūkā, atbilstības. Lai panāktu līdzvērtīgu riska mazināšanas iznākumu, ir nepieciešamas stingrākas riska mazināšanas prasības attiecībā uz CDP, kas veic darbības lielākos finanšu tirgos, kuru riska līmenis ir augstāks, nekā attiecībā uz CDP, kas darbojas mazākos finanšu tirgos ar zemāku riska līmeni.

(11)

Finanšu tirgus, kurā savu tīrvērtes darbību veic ATI, kuras darbības atļauju saņēmušas DIFC ietvaros, ir ievērojami mazāks nekā tas, kurā darbojas CDP, kuri uzņēmējdarbību veic Savienībā. Kopš 2011. gada atvasināto instrumentu tirdzniecība un tīrvērte ir notikusi tikai nelielā apjomā. Tāpēc dalība tādos CDP, kas darbības atļauju saņēmuši no DIFC, tīrvērtes dalībniekus un tirdzniecības vietas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, pakļauj daudz zemākiem riskiem nekā to dalība tādos CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši Savienībā.

(12)

Tādēļ tiesisko un uzraudzības regulējumu, ko piemēro CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši no DIFC, var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja tas ir atbilstošs, lai mazinātu zemāka līmeņa risku. Primārie noteikumi, kas piemērojami šiem CDP un ko papildina CDP iekšējie noteikumi un procedūras, kas paredz atbilstību finanšu tirgu infrastruktūru principiem, mazina DIFC ietvaros pastāvošo zemāka līmeņa risku un nodrošina riska mazināšanas rezultātu, kas līdzvērtīgs tam, kādu panāk ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(13)

Tāpēc būtu jāsecina, ka DIFC tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina, ka ATI, kuras tajā saņēmušas darbības atļauju, ievēro juridiski saistošās prasības, kas līdzvērtīgas prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(14)

Otrais nosacījums: DIFC tiesiskajam un uzraudzības regulējumam attiecībā uz CDP, kas darbības atļauju saņēmuši no DIFC, ir jāparedz minēto CDP pastāvīga efektīva uzraudzība un prasību izpilde, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktā.

(15)

DFSA, būdama ATI uzraudzības iestāde, uzrauga ATI, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem. DFSA ir vispusīgi pilnvarota piešķirt tām atļaujas un tās sodīt, un citstarp tiesības atcelt ATI licenci un tiesības piemērot tām sankcijas. DFSA veic arī to ikdienas uzraudzību. DFSA apstiprina nepārtrauktas risku pārvaldības ciklu, kas ietver identifikāciju, novērtēšanu, prioritāšu noteikšanu un risku mazināšanu. Attiecībā uz DFSA ar Regulatory Law 2004 tika noteiktas lielas pilnvaras nodrošināt likumu un noteikumu izpildi. DFSA ir tiesīga veikt izmeklēšanu par iespējamiem tās noteikumu pārkāpumiem, un ir pilnvarota veikt pārbaudes, lai piespiedu kārtā iegūtu uzskaites dokumentus, kā arī pieprasīt, lai fiziskas personas piedalītos intervijās, dodot attiecīgu zvērestu vai apliecinājumu. DFSA citstarp ir tiesīga piemērot finansiālus sodus, izteikt publiskus iebildumus un aizliegt personām veikt darbību DIFC ietvaros.

(16)

Tādēļ būtu jāsecina, ka ikviena ATI, kas darbības atļauju saņēmusi no DIFC, ir pakļauta pastāvīgai, iedarbīgai uzraudzībai un prasību izpildei.

(17)

Saskaņā ar trešo nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam DIFC tiesiskajā un uzraudzības regulējumā ir jābūt iekļautai efektīvai līdzvērtīgai sistēmai tādu CDP atzīšanai, kas darbības atļauju saņēmuši saskaņā ar kādas trešās valsts tiesību aktiem (“trešās valsts CDP”).

(18)

Trešo valstu CDP, kas vēlas veikt atvasināto instrumentu tīrvērti DIFC ietvaros, ir iesniedz DFSA adresēts pieteikums atzīšanas iegūšanai. Atzīšanas modulī ir noteikti atzīšanas kritēriji un procedūra.

(19)

Lai piešķirtu atzīšanu, tiesību sistēmā, kurā CDP veic uzņēmējdarbību, ir jāpastāv pietiekami stabilam normatīvajam regulējumam, kas līdzīgs tiesiskajam un uzraudzības regulējumam, ko piemēro DIFC ietvaros. Pirms CDP pieteikuma apstiprināšanas DIFC un kompetentajām trešās valsts iestādēm ir jānoslēdz sadarbības līgumi.

(20)

Tāpēc būtu jāsecina, ka DIFC tiesiskajā un uzraudzības regulējumā ir paredzēta iedarbīga un līdzvērtīga trešās valsts CDP atzīšanas sistēma.

(21)

Šis lēmums ir balstīts uz juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz ATI, kuras DIFC ietvaros tiek piemērotas šā lēmuma pieņemšanas laikā. Komisijai sadarbībā ar EVTI būtu jāturpina regulāri uzraudzīt, kā mainās tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz ATI un kā tiek izpildīti nosacījumi, ar kādiem ir pieņemts šis lēmums.

(22)

Tiesiskā un uzraudzības regulējuma attiecībā uz CDP, kas darbības atļauju saņēmuši no DIFC, regulārajai pārskatīšanai nebūtu jāskar Komisijas iespēja papildus vispārīgajai pārskatīšanai jebkurā laikā veikt speciālu pārskatīšanu, ja attiecīgo pārmaiņu dēļ Komisijai ir nepieciešams atkārtoti novērtēt līdzvērtību, kas noteikta ar šo lēmumu. Šāda atkārtota novērtēšana varētu izraisīt šā lēmuma atcelšanu.

(23)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punkta vajadzībām DIFC tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas sastāv no DIFC noteikumiem un DFSA noteikumiem un kas ir piemērojams apstiprinātām tirgus iestādēm (ATI), kuras darbības atļauju saņēmušas no DIFC, ir uzskatāms par līdzvērtīgu Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas nosaukums 2014. gada 1. septembrī tika mainīts uz “Maksājumu un tirgus infrastruktūru komiteja”.


Top