EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2402

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2402 (2015. gada 12. oktobris), ar ko pārskata saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķai ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/877/ES

OJ L 333, 19.12.2015, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj

19.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/54


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2402

(2015. gada 12. oktobris),

ar ko pārskata saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķai ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/877/ES

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (1), un jo īpaši tās 14. panta 10. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/8/EK (2) 4. panta 1. punktu Komisija savā Īstenošanas lēmumā 2011/877/ES (3) vērtību matricas veidā noteica saskaņotas efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķajai ražošanai, kuras atšķiras atkarībā no attiecīgiem faktoriem, tostarp iekārtas būvniecības [izlaides] gada un kurināmā veidiem. Šīs vērtības ir piemērojamas līdz 2015. gada 31. decembrim.

(2)

Komisija ir pārskatījusi saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķajai ražošanai, ņemot vērā dalībvalstu un ieinteresēto personu sniegtos darbības datus reālos apstākļos. Saistībā ar labāko pieejamo un ekonomiski pamatoto tehnoloģiju attīstību, kas notikusi pārskata periodā no 2011. līdz 2015. gadam, attiecībā uz saskaņotajām efektivitātes atsauces vērtībām elektroenerģijas atsevišķai ražošanai būtu jāsaglabā dalījums, kas Komisijas Lēmumā 2011/877/ES noteikts attiecībā uz koģenerācijas staciju būvniecības [izlaides] gadu.

(3)

Saskaņoto efektivitātes atsauces vērtību pārskatīšana apstiprināja, ka, pamatojoties uz neseno analīzi un pieredzi, korekcijas koeficienti, kas saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem, kā noteikts Lēmumā 2011/877/ES, būtu jāpiemēro vienīgi attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo.

(4)

Minētajā pārskatīšanā, pamatojoties uz neseno analīzi un pieredzi, tika apstiprināts, ka būtu jāturpina piemērot korekcijas koeficientus attiecībā uz tīklā novērstajiem zudumiem, kā noteikts Lēmumā 2011/877/ES. Lai labāk atspoguļotu novērstos zudumus, ir jāatjaunina izmantoto sprieguma robežvērtību un korekcijas koeficientu vērtības.

(5)

Pārskatīšanā ir gūts apliecinājums tam, ka dažos gadījumos saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības siltuma atsevišķajai ražošanai būtu jākoriģē. Lai izvairītos no izmaiņu veikšanas spēkā esošajās shēmās ar atpakaļejošu spēku, jaunais atsauces vērtību kopums stājas spēkā tikai ar 2016. gadu, bet pašreizējais vērtību kopums tiek saglabāts iekārtām, kas būvētas pirms minētā gada. Nebija vajadzīgi nekādi korekcijas koeficienti saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem, jo, ražojot siltumu no kurināmā, temperatūra būtiski neietekmē termodinamiku. Tāpat nav vajadzīgi korekcijas koeficienti par zudumiem siltumtīklā, jo siltumu allaž patērē ražošanas vietas tuvumā.

(6)

Minētajā pārskatīšanā ir gūti pierādījumi, ka atsauces vērtības attiecībā uz tādu apkures katlu energoefektivitāti, kurus izmanto tvaika vai karstā ūdens ražošanai, būtu jādiferencē.

(7)

Reālos apstākļos iegūti darbības dati liecina par moderno staciju faktiskās veiktspējas statistiski nozīmīgu uzlabojumu pārskata periodā, izmantojot noteikta tipa kurināmos.

(8)

Ir vajadzīgi stabili nosacījumi investīcijām koģenerācijā, un ir jāsaglabā investoru uzticība, tādēļ ir lietderīgi noteikt saskaņotas atsauces vērtības elektroenerģijai un siltumam.

(9)

Atsauces vērtības siltuma un elektroenerģijas atsevišķajai ražošanai, kas noteiktas Lēmumā 2011/877/ES, ir piemērojamas līdz 2015. gada 31. decembrim, un no 2016. gada 1. janvāra ir jāpiemēro jaunas atsauces vērtības. Lai nodrošinātu jauno atsauces vērtību kopuma piemērošanu, sākot ar minēto datumu, šai regulai jāstājas spēkā pirmajā dienā pēc tās publicēšanas.

(10)

Direktīvas 2012/27/ES 14., 22. un 23. pants pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, lai atjauninātu saskaņotās atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķajai ražošanai. Pilnvaras Komisijai ir piešķirtas uz piecu gadu laikposmu no 2012. gada 4. decembra. Lai ņemtu vērā iespēju, ka pilnvaras pēc 2017. gada 4. decembra netiek pagarinātas, šajā regulā noteiktās atsauces vērtības turpinās būt spēkā. Ja starpposmā Komisijai tiktu piešķirtas jaunas pilnvaras, Komisijas nolūks ir vēlākais četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā pārskatīt tajā noteiktās atsauces vērtības.

(11)

Direktīvas 2012/27/ES mērķis ir veicināt koģenerāciju, lai taupītu enerģiju, tāpēc būtu jāveicina vecāku koģenerācijas iekārtu modernizēšana, lai uzlabotu to energoefektivitāti. Minēto iemeslu dēļ un saskaņā ar prasību, ka saskaņotajām efektivitātes atsauces vērtībām vajadzētu pamatoties uz principiem, kas izklāstīti Direktīvas 2012/27/ES II pielikuma f) punktā, efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijai, kas piemērojamas koģenerācijas iekārtām, būtu jāpalielina, sākot ar vienpadsmito gadu pēc tās uzbūvēšanas gada,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņotu efektivitātes atsauces vērtību noteikšana

Saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķai ražošanai ir tādas, kādas noteiktas attiecīgi I un II pielikumā.

2. pants

Korekcijas koeficienti saskaņotajām efektivitātes atsauces vērtībām elektroenerģijas atsevišķai ražošanai

1.   Dalībvalstis piemēro III pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus, lai I pielikumā noteiktās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības pielāgotu vidējiem klimatiskajiem apstākļiem katrā dalībvalstī.

Ja oficiālie meteoroloģiskie dati liecina, ka dalībvalsts teritorijā gada temperatūra atšķiras par 5 oC vai vairāk, šī dalībvalsts, par to paziņojot Komisijai, šā panta pirmās daļas vajadzībām drīkst izmantot vairākas klimatiskās zonas, izmantojot III pielikumā izklāstīto metodi.

2.   Dalībvalstis piemēro IV pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus, lai I pielikumā noteiktās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības pielāgotu novērstajiem zudumiem tīklā.

3.   Ja dalībvalstis piemēro gan III pielikumā, gan IV pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus, tās vispirms piemēro III pielikumā noteiktos koeficientus un tikai pēc tam – IV pielikumā noteiktos koeficientus.

3. pants

Saskaņoto efektivitātes atsauces vērtību piemērošana elektroenerģijas atsevišķajai ražošanai

1.   Dalībvalstis I pielikumā noteiktās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības piemēro atbilstīgi koģenerācijas stacijas būvniecības gadam. Minētās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības ir piemērojamas 10 gadus, sākot ar koģenerācijas stacijas būvniecības gadu.

2.   Sākot ar vienpadsmito gadu pēc koģenerācijas stacijas būvniecības gada dalībvalstis piemēro saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības, kas saskaņā ar 1. punktu piemērojamas 10 gadus vecām koģenerācijas stacijām. Minētās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības ir piemērojamas vienu gadu.

3.   Šā panta nozīmē koģenerācijas stacijas būvniecības gads ir kalendārais gads, kura laikā stacija sāk ražot elektroenerģiju.

4. pants

Saskaņoto efektivitātes atsauces vērtību piemērošana siltuma atsevišķajai ražošanai

1.   Dalībvalstis II pielikumā noteiktās saskaņotās atsauces vērtības piemēro atbilstīgi koģenerācijas stacijas būvniecības gadam.

2.   Šā panta nozīmē koģenerācijas stacijas būvniecības gads ir būvniecības gads, kā noteikts 3. pantā.

5. pants

Koģenerācijas stacijas modernizēšana

Ja investīciju izmaksas saistībā ar koģenerācijas stacijas modernizēšanu pārsniedz 50 % no investīciju izmaksām par jaunu, līdzvērtīgu koģenerācijas staciju, 3. un 4. panta vajadzībām par kalendāro gadu, kura laikā modernizētā koģenerācijas stacija sāk ražot elektroenerģiju, uzskata modernizētās koģenerācijas stacijas būvniecības gadu.

6. pants

Kurināmo kombinācija

Ja koģenerācijas stacija darbojas vairāk nekā ar vienu kurināmā veidu, saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības atsevišķai ražošanai piemēro proporcionāli dažādo kurināmo pievadītā enerģijas daudzuma vidēji svērtajai vērtībai.

7. pants

Atcelšana

Lēmums 2011/877/ES tiek atcelts.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK (OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 19. decembra Īstenošanas lēmums 2011/877/ES par saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšanu atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2007/74/EK (OV L 343, 23.12.2011., 91. lpp.).


I PIELIKUMS

Saskaņotas efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas atsevišķai ražošanai

(kā minēts 1. pantā)

Šajā tabulā ietvertās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas atsevišķai ražošanai pamatojas uz zemāko siltumspēju un standarta atmosfēru atbilstoši ISO (temperatūra 15 °C, spiediens 1,013 bar, relatīvais mitrums 60 %).

Kategorija

Kurināmā tips

Būvniecības gads

Pirms 2012. g.

2012.-2015.

No 2016. g.

Cietais kurināmais

S1

Akmeņogles, tostarp antracīts, bitumenogles, pusbitumenogles, kokss, puskokss, naftas kokss

44,2

44,2

44,2

S2

Lignīts, lignīta briketes, degslāneklis

41,8

41,8

41,8

S3

Kūdra, kūdras briketes

39,0

39,0

39,0

S4

Cietā biomasa, tostarp koksne un cita cietā biomasa, tostarp koksnes granulas un briketes, izžāvētas kokskaidas, tīri un sausi koksnes atkritumi, riekstu čaumalas un olīvu un citi kauliņi

33,0

33,0

37,0

S5

Cita cietā biomasa, tostarp visa koksne, kas nav iekļauta S4, un melnais un brūnais atsārms.

25,0

25,0

30,0

S6

Sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (nereģeneratīvie) un reģeneratīvi/bioloģiski noārdāmi atkritumi

25,0

25,0

25,0

Šķidrais kurināmais

L7

Mazuts, gāzeļļa/dīzeļdegviela, citi naftas produkti

44,2

44,2

44,2

L8

Bioloģiskais šķidrais kurināmais, tostarp biometanols, bioetanols, biobutanols, biodīzeļdegviela un cits bioloģiskais šķidrais kurināmais

44,2

44,2

44,2

L9

Atkritumu šķidrumi, tostarp bioloģiski noārdāmi un nereģeneratīvi atkritumi (tostarp taleļļa, tauki un drabiņas)

25,0

25,0

29,0

Gāzveida kurināmais

G10

Dabasgāze, sašķidrināta naftas gāze, sašķidrināta dabas gāze un biometāns

52,5

52,5

53,0

G11

Naftas pārstrādes gāzes, ūdeņradis un sintēzes gāze

44,2

44,2

44,2

G12

Biogāze, kas iegūta no anaerobās pārstrādes, izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas

42,0

42,0

42,0

G13

Koksa krāšņu gāze, domnas gāze, raktuvju gāze un citas reģenerētas gāzes, (izņemot naftas pārstrādes gāzi)

35,0

35,0

35,0

Citi

O14

Siltuma pārpalikums (tostarp augstas temperatūras procesu izplūdes gāzes, eksotermisku ķīmisku reakciju produkti)

 

 

30,0

O 15

Kodoldegviela

 

 

33,0

O16

Saules siltumenerģija

 

 

30,0

O 17

Ģeotermālā enerģija

 

 

19,5

O18

Citi kurināmie, kas nav minēti iepriekš

 

 

30,0


II PIELIKUMS

Saskaņotas efektivitātes atsauces vērtības siltuma atsevišķai ražošanai

(kā minēts 1. pantā)

Šajā tabulā ietvertās saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības siltuma atsevišķai ražošanai pamatojas uz zemāko siltumspēju un standarta atmosfēru atbilstoši ISO (temperatūra 15 °C, spiediens 1,013 bar, relatīvais mitrums 60 %).

Kategorija

Kurināmā veids

Būvniecības gads

Pirms 2016. g.

Sākot ar 2016. g.

Karstais ūdens

Tvaiks (1)

Izplūdes gāzu tieša izmantošana (2)

Karstais ūdens

Tvaiks (1)

Izplūdes gāzu tieša izmantošana (2)

Cietais kurināmais

S1

Akmeņogles, tostarp antracīts, bitumenogles, pusbitumenogles, kokss, puskokss, naftas kokss

88

83

80

88

83

80

S2

Lignīts, lignīta briketes, degslāneklis

86

81

78

86

81

78

S3

Kūdra, kūdras briketes

86

81

78

86

81

78

S4

Cietā biomasa, tostarp koksne un cita cietā biomasa, tostarp koksnes granulas un briketes, izžāvētas kokskaidas, tīri un sausi koksnes atkritumi, riekstu čaumalas un olīvu un citi kauliņi

86

81

78

86

81

78

S5

Cita cietā biomasa, tostarp visa koksne, kas nav iekļauta S4, un melnais un brūnais atsārms

80

75

72

80

75

72

S6

Sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (nereģeneratīvi) un reģeneratīvi/bioloģiski noārdāmi atkritumi

80

75

72

80

75

72

Šķidrais kurināmais

L7

Mazuts, gāzeļļa/dīzeļdegviela, citi naftas produkti

89

84

81

85

80

77

L8

Bioloģiskais šķidrais kurināmais, tostarp biometanols, bioetanols, biobutanols, biodīzeļdegviela un cits bioloģiskais šķidrais kurināmais

89

84

81

85

80

77

L9

Atkritumu šķidrumi, tostarp bioloģiski noārdāmi un nereģeneratīvi atkritumi (tostarp taleļļa, tauki un drabiņas)

80

75

72

75

70

67

Gāzveida kurināmais

G10

Dabasgāze, sašķidrināta naftas gāze, sašķidrināta dabas gāze un biometāns

90

85

82

92

87

84

G11

Naftas pārstrādes gāzes, ūdeņradis un sintēzes gāze

89

84

81

90

85

82

G12

Biogāze, kas iegūta no anaerobās pārstrādes, izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas

70

65

62

80

75

72

G13

Koksa krāšņu gāze, domnas gāze, raktuvju gāze un citas reģenerētas gazes (izņemot naftas pārstrādes gāzi)

80

75

72

80

75

72

Citi

O14

Siltuma pārpalikums (tostarp augstas temperatūras procesu izplūdes gāzes, eksotermisku ķīmisku reakciju produkti)

92

87

O15

Kodoldegviela

92

87

O16

Saules siltumenerģija

92

87

O17

Ģeotermālā enerģija

92

87

O18

Citi kurināmie, kas nav minēti iepriekš

92

87


(1)  Ja tvaika iekārtām koģenerācijas termiskā lietderības koeficienta aprēķinos nav ņemta vērā kondensāta atgrieze, tabulā norādītās tvaika efektivitātes būtu jāpalielina par 5 procentpunktiem.

(2)  Ja temperatūra ir 250 °C vai augstāka, būtu jāizmanto izplūdes gāzu tiešās izmantošanas vērtības.


III PIELIKUMS

Korekcijas koeficienti saistībā ar vidējiem klimatiskajiem apstākļiem un klimatisko zonu noteikšanas metode, lai piemērotu saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas atsevišķai ražošanai

(kā minēts 2. panta 1. punktā)

a)   Korekcijas koeficienti saistībā ar vidējiem klimatiskajiem apstākļiem

Temperatūras korekcija pamatojas uz atšķirību starp gada vidējo temperatūru dalībvalstī un standarta atmosfēru atbilstoši ISO (15 °C).

Korekcija ir šāda:

 

0,1 procentpunkta efektivitātes zudums par katru temperatūras grādu virs 15 °C;

 

0,1 procentpunkta efektivitātes pieaugums par katru temperatūras grādu zem 15 °C.

Piemērs.

Ja gada vidējā temperatūra dalībvalstī ir 10 °C, koģenerācijas iekārtas atsauces vērtība šajā dalībvalstī jāpalielina par 0,5 procentpunktiem.

b)   Temperatūras korekciju piemēro tikai gāzveida kurināmajam (G10, G11, G12, G13).

c)   Klimatisko zonu noteikšanas metode

Katras klimatiskās zonas robežas veido gada vidējās temperatūras izotermas (pilnos Celsija grādos), kas atšķiras vismaz par 4 °C. Temperatūras atšķirība starp gada vidējo temperatūru, ko piemēro blakus esošās klimatiskajās zonās, ir vismaz 4 °C.

Piemērs.

Ja dalībvalstī kādā vietā gada vidējā temperatūra ir 12 °C, bet kādā citā šīs dalībvalsts vietā – 6 °C, tad šī dalībvalsts var noteikt divas klimata zonas, kuras nodala 9 °C izoterma.

Pirmā klimata zona atrodas starp 9 °C un 13 °C izotermu (4 °C atsķirība) ar gada vidējo temperatūru 11 °C.

Otrā klimata zona atrodas starp 5 °C un 9 °C izotermu ar gada vidējo temperatūru 7 °C.


IV PIELIKUMS

Korekcijas koeficienti par novērstajiem zudumiem tīklā, kas piemērojami saskaņotajām efektivitātes atsauces vērtībām elektroenerģijas atsevišķai ražošanai

(kā minēts 2. panta 2. punktā)

Pieslēguma sprieguma līmenis

Korekcijas koeficients (ārpus objekta)

Korekcijas koeficients (objektā)

≥ 345 kV

1

0,976

≥ 200 – < 345 kV

0,972

0,963

≥ 100 – < 200 kV

0,963

0,951

≥ 50 – < 100 kV

0,952

0,936

≥ 12 – < 50 kV

0,935

0,914

≥ 0,45 – < 12 kV

0,918

0,891

< 0,45kV

0,888

0,851

Piemērs

100 kWel koģenerācijas iekārta ar virzuļdzinēju, ko darbina dabasgāze, ražo elektroenerģiju ar spriegumu 380 V. No šīs elektroenerģijas 85 % izmanto pašu patēriņam un 15 % nonāk tīklā. Stacijas ir uzbūvēta 2010. gadā. Gada vidējā temperatūra ir 15 °C (tātad klimatiskā korekcija nav nepieciešama).

Pēc tīkla zudumu korekcijas piemērošanas iegūtā efektivitātes atsauces vērtība elektroenerģijas atsevišķajai ražošanai šajā koģenerācijas stacijā būtu šāda (pamatojoties uz šajā pielikumā norādīto koeficientu vidējo svērto vērtību):

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %


Top