Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2076 (2015. gada 18. novembris), ar ko atklāj Savienības importa tarifa kvotas svaigai un saldētai Ukrainas izcelsmes cūkgaļai un nosaka šo kvotu pārvaldību

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2076

(2015. gada 18. novembris),

ar ko atklāj Savienības importa tarifa kvotas svaigai un saldētai Ukrainas izcelsmes cūkgaļai un nosaka šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2014/668/ES (2) Padome atļāva Eiropas Savienības vārdā parakstīt un provizoriski piemērot Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“Nolīgums”). Nolīgumā ir paredzēta muitas nodokļu atcelšana Ukrainas izcelsmes preču importam saskaņā ar minētā nolīguma I nodaļas I pielikuma A daļu. Minētās I pielikuma A daļas papildinājumā ir paredzētas importa tarifa kvotas mājputnu gaļai.

(2)

Līdz brīdim, kad Nolīgums stāsies spēkā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 374/2014 (3) importa tarifa kvotas cūkgaļai 2014. un 2015. gadam ir atklātas un tiek pārvaldītas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2014 (4).

(3)

Nolīgumu provizoriski piemēros no 2016. gada 1. janvāra. Tādēļ ikgadējie importa tarifa kvotu periodi ir jāatklāj no 2016. gada 1. janvāra. Lai pienācīgi ievērotu esošā un jaunā ražošanas, pārstrādes un patēriņa tirgus piegādes prasības Savienības cūkgaļas nozarē attiecībā uz piegādes konkurētspēju, noteiktību un nepārtrauktību un vajadzību aizsargāt minētā tirgus līdzsvaru, ir lietderīgi, ka minētas kvotas pārvalda Komisija atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktam.

(4)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (5) 6. panta 3. punkts nosaka, ka Komisijas regulās, ar kurām reglamentē kādu konkrētu importa tarifa kvotu, var paredzēt tādas sistēmas piemērošanu, saskaņā ar kuru kvotas pārvalda, vispirms piešķirot importa tiesības un tad izdodot importa licences. Šāda sistēma ļautu operatoriem, kuri ir saņēmuši importa tiesības, kvotas periodā, pamatojoties uz faktiskajām tirdzniecības plūsmām, lemt par to, kurā brīdī tie vēlas pieteikties uz importa licencēm.

(5)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 376/2008 (6) izklāstīti sīki izstrādāti kopēji noteikumi, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem. Minētā regula būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, ja vien nav noteiktas kādas atkāpes.

(6)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi, kas attiecas uz pieteikumu iesniegšanu importa tiesību saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un importa licenču izdošanu, būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus.

(7)

Lai nodrošinātu tarifa kvotu pienācīgu pārvaldību, būtu jāiemaksā nodrošinājums importa tiesību pieteikuma iesniegšanas laikā un importa licences izdošanas laikā.

(8)

Operatoriem būtu jāpiesakās uz importa licencēm par visām tiem piešķirtajām importa tiesībām, ievērojot pienākumu, kas minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (7) 23. panta 1. punktā.

(9)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1001/2013 (8) Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (9) I pielikumā daži KN kodi ir aizstāti ar jauniem KN kodiem, kas atšķiras no kodiem, kuri minēti Nolīguma I nodaļas I pielikuma A daļas papildinājumā. Tādēļ šīs regulas I pielikumā būtu jāatspoguļo jaunie KN kodi.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifa kvotu atklāšana un pārvaldība

1.   Ar šo regulu no 2016. gada atklāj un periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim pārvalda ikgadējās importa tarifa kvotas produktiem, kas norādīti I pielikumā.

2.   To produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētās kvotas, piemērojamais muitas nodoklis un attiecīgais kārtas numurs ir noteikts I pielikumā.

3.   Šā panta 1. punktā minēto importa tarifa kvotu pārvalda saskaņā ar metodi, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un vispirms piešķirot importa tiesības un tad izdodot importa licences.

4.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1301/2006 un Regulu (EK) Nr. 376/2008, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Importa tarifa kvotas periodi

Ikgadējās importa tarifa kvotas produktu daudzumu attiecībā uz katru I pielikumā norādīto kārtas numuru sadala šādos četros apakšperiodos:

a)

25 % no 1. janvāra līdz 31. martam;

b)

25 % no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

c)

25 % no 1. jūlija līdz 30. septembrim;

d)

25 % no 1. oktobra līdz 31. decembrim.

3. pants

Importa tiesību pieteikumi un importa tiesību piešķiršana

1.   Importa tiesību pieteikumus iesniedz tā mēneša pirmajās septiņās dienās, kas ir pirms katra 2. pantā minētā apakšperioda.

2.   Iesniedzot importa tiesību pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 par 100 kilogramiem.

3.   Iesniedzot pirmo pieteikumu par attiecīgo kvotas gadu, pieteikuma iesniedzēji importa tiesību saņemšanai iesniedz pierādījumu, ka KN kodam 0203 atbilstošu cūkgaļas produktu daudzumu viņi ir importējuši vai tas viņu vārdā importēts saskaņā ar attiecīgajiem muitas noteikumiem (turpmāk “references daudzums”). Pierādījums attiecas uz 12 mēnešu laikposmu, kas beidzas vienu mēnesi pirms viņu pirmā pieteikuma iesniegšanas. Uzņēmums, kas izveidots, apvienojoties uzņēmumiem, kuri katrs importējuši references daudzumu, pieteikuma pamatošanai minētos references daudzumus var apkopot.

4.   Kopējais produktu daudzums, par kuru kādā no 2. pantā minētajiem importa tarifa kvotas apakšperiodiem iesniegts importa tiesību pieteikums, nepārsniedz 25 % no pieteikuma iesniedzēja references daudzuma. Kompetentā iestāde noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

5.   Līdz tā mēneša 14. dienai, kurā iesniegti pieteikumi, dalībvalstis paziņo Komisijai par kopējo pieteikto daudzumu, ieskaitot nulles paziņojumus, ko izsaka produkta kilogramos un iedala pēc kārtas numura.

6.   Importa tiesības piešķir no tā mēneša 23. dienas, kurā iesniegti pieteikumi, bet ne vēlāk kā tā paša mēneša pēdējā dienā.

7.   Ja Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minētā piešķiršanas koeficienta piemērošanas rezultātā importa tiesības piešķir mazākā apmērā, nekā minēts pieteikumā, tūlīt tiek atmaksāta saskaņā ar šīs regulas 3. panta 2. punktu iemaksātā nodrošinājuma proporcionālā daļa.

8.   Importa tiesības ir spēkā no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru iesniegts pieteikums, līdz attiecīgā importa tarifa kvotas perioda 31. decembrim. Importa tiesības nav nododamas tālāk.

4. pants

Importa licences pieteikumi un importa licenču piešķiršana

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumus, kas piešķirti saskaņā ar importa tarifa kvotām, kuras minētas 1. panta 1. punktā, ir jāuzrāda importa licence.

2.   Importa licences pieteikumus iesniedz par visu piešķirto importa tiesību kopējo daudzumu. Ievēro pienākumu, kas minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 23. panta 1. punktā.

3.   Importa licences pieteikumus iesniedz tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis un saņēmis importa tiesības saskaņā ar 1. panta 1. punktā minētajām kvotām.

4.   Iesniedzot importa licences pieteikumu, operators iemaksā nodrošinājumu EUR 50 par 100 kilogramiem. Katra importa licences izdošana nozīmē to, ka attiecīgi tiek samazinātas iegūtās importa tiesības, un nekavējoties tiek atmaksāta par importa tiesībām iemaksātā nodrošinājuma proporcionālā daļa.

5.   Importa licences izdod, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedzis operators, kuram ir piešķirtas importa tiesības, un kas ir šā operatora vārdā.

6.   Importa licences pieteikumā norāda tikai vienu kārtas numuru. Pieteikumu var iesniegt par vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem. Tādā gadījumā visus KN kodus un to aprakstus ieraksta attiecīgi licences pieteikuma un licences 15. un 16. ailē.

7.   Importa licences pieteikumos un importa licencēs ir šāda informācija:

a)

8. ailē – vārds “Ukraina” kā izcelsmes valsts, un ailē “jā” ievelk krustiņu;

b)

20. ailē – viens no II pielikumā uzskaitītajiem ierakstiem.

8.   Katrā importa licencē norāda daudzumu atbilstīgi katram KN kodam.

9.   Importa licence ir derīga 30 dienas no licences faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punkta nozīmē. Tomēr importa licences derīguma termiņš beidzas ne vēlāk kā katra importa tarifa kvotas perioda 31. decembrī.

5. pants

Paziņojumi Komisijai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, ne vēlāk kā nākamā mēneša 10. dienā pēc katra apakšperioda pēdējās dienas dalībvalstis paziņo Komisijai par daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem tās izdevušas licences attiecīgajā apakšperiodā.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, dalībvalstis paziņo Komisijai par daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences un kuri atbilst starpībai starp importa licences otrā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izdotas:

a)

kopā ar šīs regulas 3. panta 5. punktā minētajiem paziņojumiem par pieteikumiem, kas iesniegti attiecībā uz pēdējo apakšperiodu;

b)

par daudzumiem, kas vēl nebija paziņoti, iesniedzot pirmo paziņojumu, kā paredzēts a) apakšpunktā, līdz 30. aprīlim pēc katra importa tarifa kvotas perioda beigām.

3.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 30. aprīlī pēc katra importa tarifa kvotas perioda beigām paziņo Komisijai produktu daudzumu, kas ir laists brīvā apgrozībā minētajā kvotas periodā.

4.   Paziņojumos, kas minēti 1., 2. un 3. punktā, daudzumu izsaka kilogramos un iedala pēc kārtas numura.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 18. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 23. jūnija Lēmums 2014/668/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz nolīguma III sadaļu (izņemot noteikumus par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā) un IV, V, VI un VII sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem (OV L 278, 20.9.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 23. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014, ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai cūkgaļai un paredz to pārvaldību (OV L 121, 24.4.2014., 44. lpp.).

(5)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(6)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(8)  Komisijas 2013. gada 4. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1001/2013, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 290, 31.10.2013., 1. lpp.).

(9)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, jo šā pielikuma kontekstā preferenču pasākumu piemērojamību nosaka pēc KN koda.

Kārtas numurs

KN kodi

Preču apraksts

Daudzums tonnās (neto svars)

Piemērojamais nodoklis

(EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Svaiga, dzesināta vai saldēta mājas cūku gaļa

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Svaiga, dzesināta vai saldēta mājas cūku gaļa, izņemot šķiņķi, muguras gabalus un izcirtņus bez kauliem

20 000

0


II PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 4. panta 7. punkta b) apakšpunktā

Bulgāru valodā: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

Spāņu valodā: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

Čehu valodā: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

Dāņu valodā: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

Vācu valodā: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

Igauņu valodā: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

Grieķu valodā: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

Angļu valodā: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

Franču valodā: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

Horvātu valodā: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

Itāļu valodā: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

Latviešu valodā: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

Lietuviešu valodā: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

Ungāru valodā: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

Maltiešu valodā: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

Nīderlandiešu valodā: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

Poļu valodā: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

Portugāļu valodā: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

Rumāņu valodā: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

Slovāku valodā: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

Slovēņu valodā: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

Somu valodā: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

Zviedru valodā: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top