EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1369

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1369 (2015. gada 7. augusts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

OJ L 211, 8.8.2015, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1369/oj

8.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/17


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1369

(2015. gada 7. augusts),

ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

tā kā:

(1)

Krievijas valdība 2014. gada 7. augustā ieviesa aizliegumu no Savienības importēt Krievijā konkrētus produktus, tostarp augļus un dārzeņus. Lai risinātu šo situāciju, Komisija pieņēma vairākus ārkārtas atbalsta pasākumus, konkrēti, Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 913/2014 (2) attiecībā uz persikiem un nektarīniem un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 932/2014 (3) un (ES) Nr. 1031/2014 (4) attiecībā uz citiem augļiem un dārzeņiem.

(2)

Minētā aizlieguma termiņš 2015. gada 24. jūnijā tika pagarināts līdz 2016. gada augustam. Tā kā aizliegums paliek spēkā, turpina pastāvēt nopietni tirgus traucējumu draudi, kas varētu izraisīt ievērojamu cenu krišanos, jo svarīgs eksporta tirgus joprojām ir nepieejams. Šādā tirgus situācijā nepietiek ar parastajiem pasākumiem, ko var veikt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013. Tāpēc būtu jāpagarina termiņš, kurā darbojas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1031/2014 paredzētais mehānisms, kas pamatojas uz atbalstu par konkrētiem produktu daudzumiem.

(3)

Lai izveidotu iedarbīgu drošības tīklu, būtu par vienu gadu jāpagarina periods, kurā sniedz Savienības finansiālo palīdzību par visiem produktiem, ko aptver Deleģētā regula (ES) Nr. 1031/2014. Turklāt eksporta sezonālā rakstura dēļ persiki un nektarīni ar KN kodu 0809 30, par kuriem pagājušajā gadā bija tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 913/2014, nu būtu jāiekļauj to produktu sarakstā, par kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014.

(4)

Katrai dalībvalstij piešķiramie daudzumi būtu jāaprēķina, pamatojoties uz attiecīgo produktu apjomu, kas eksportēts uz Krieviju iepriekšējos trijos gados pirms aizlieguma izziņošanas, un koriģējot ar apjomu, kādā ražotāji katrā dalībvalstī ir izmantojuši ārkārtas atbalsta pasākumus, kas tiem pagājušajā gadā bija pieejami attiecībā uz minētajiem produktiem.

(5)

Ja šo ārkārtas atbalsta pasākumu izmantojums attiecībā uz konkrētu produktu dalībvalstī ir bijis ļoti mazs un atbalsta sniegšanas administratīvās izmaksas tāpēc ir bijušas nesamērīgi augstas, vajadzētu dot minētajai dalībvalstij iespēju pagarinājuma periodā neturpināt šo pasākumu īstenošanu.

(6)

Paredzams, ka attiecīgie produkti, kuri normālos apstākļos būtu tikuši eksportēti uz Krieviju, iespējams, tiks novirzīti uz citu dalībvalstu tirgiem. Tādu pašu produktu ražotāji minētajās dalībvalstīs, kas tradicionāli neeksportē savus produktus uz Krieviju, var saskarties ar būtiskiem tirgus traucējumiem un cenu kritumu.

(7)

Tādēļ, lai nodrošinātu turpmāku tirgus stabilizāciju, Savienības finansiālajai palīdzībai atkal vajadzētu būt pieejamai ražotājiem visās dalībvalstīs attiecībā uz vienu vai vairākiem Deleģētās regulas (ES) Nr. 1031/2014 aptvertajiem produktiem, kuru daudzums nepārsniedz 3 000 tonnu katrā dalībvalstī.

(8)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 1031/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi tirgū un veicinātu cenu stabilizēšanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1031/2014

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktam pievieno šādu s) apakšpunktu:

“s)

persiki un nektarīni ar KN kodu 0809 30.”;

b)

panta 3. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

no 2015. gada 8. augusta līdz dienai, kad 2. panta 1. punktā minētie daudzumi katrā attiecīgajā dalībvalstī ir pilnībā apgūti, vai līdz 2016. gada 30. jūnijam atkarībā no tā, kas ir agrāk.”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

pirmajai daļai pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

laikposmā, kas minēts 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā, – par Ib pielikumā noteiktajiem daudzumiem.”;

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Abos laikposmos, kas minēti 1. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā, minētais atbalsts visās dalībvalstīs ir pieejams arī par izņemšanas, ražas nenovākšanas vai priekšlaicīgas novākšanas darbībām attiecībā uz vienu vai vairākiem 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, ja darbībā iesaistītais papildu daudzums dalībvalstī nepārsniedz 3 000 tonnu katrā minētajā laikposmā.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja I pielikumā un Ia pielikumā noteiktas produktu kategorijas daudzumi, kas dalībvalstī faktiski izņemti no tirgus laikā no 2014. gada 30. septembra līdz 2015. gada 30. jūnijam, ir bijuši mazāki par 5 % no attiecīgās produktu kategorijas kopējiem daudzumiem, kuri piešķirti minētajai dalībvalstij, dalībvalsts var nolemt Ib pielikumā piešķirto daudzumu neizmantot. Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts savu lēmumu paziņo Komisijai līdz 2015. gada 31. oktobrim. No paziņojuma saņemšanas dienas par darbībām, ko veic attiecīgajā dalībvalstī, nav tiesību pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šo regulu.

Lēmumu neizmantot 1. punkta otrajā daļā minēto 3 000 tonnu daudzumu vai tā daļu dalībvalstis var pieņemt līdz šādiem datumiem:

līdz 2014. gada 31. oktobrim attiecībā uz laikposmu, kas minēts 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā,

līdz 2015. gada 31. oktobrim attiecībā uz laikposmu, kas minēts 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

Līdz tam pašam datumam attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai neizmantotos daudzumus. No paziņojuma saņemšanas dienas par darbībām, ko veic attiecīgajā dalībvalstī, nav tiesību pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šo regulu.”;

3)

regulas 9. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Uz 4., 5. un 6. pantā minētās Savienības finansiālās palīdzības maksājumu ražotāju organizācijas piesakās līdz 2015. gada 31. janvārim attiecībā uz darbībām, kas veiktas 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajā laikposmā, līdz 2015. gada 31. jūlijam attiecībā uz darbībām, kas veiktas 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajā laikposmā, un līdz 2016. gada 31. jūlijam attiecībā uz darbībām, kas veiktas 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajā laikposmā.

2.   Uz šīs regulas 4. un 6. pantā minētās Savienības kopējās finansiālās palīdzības maksājumu ražotāju organizācijas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantā minēto procedūru piesakās līdz 2015. gada 31. janvārim attiecībā uz darbībām, kas veiktas šīs regulas 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajā laikposmā, līdz 2015. gada 31. jūlijam attiecībā uz darbībām, kas veiktas šīs regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajā laikposmā, un līdz 2016. gada 31. jūlijam attiecībā uz darbībām, kas veiktas šīs regulas 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajā laikposmā.”;

4)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis līdz 2014. gada 30. septembrim, 2014. gada 15. oktobrim, 2014. gada 31. oktobrim, 2014. gada 15. novembrim, 2014. gada 30. novembrim, 2014. gada 15. decembrim, 2014. gada 31. decembrim, 2015. gada 15. janvārim, 2015. gada 31. janvārim, 2015. gada 15. februārim attiecībā uz 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto laikposmu, katru mēnesi līdz 15. datumam un pēdējai dienai, šādi rīkojoties līdz 2015. gada 30. septembrim attiecībā uz 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto laikposmu, un katru mēnesi līdz 15. datumam un pēdējai dienai, šādi rīkojoties līdz 2016. gada 30. septembrim attiecībā uz 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto laikposmu, paziņo Komisijai šādu informāciju par katru produktu:”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Kad dalībvalstis sniedz pirmo paziņojumu, tās, izmantojot IV pielikumā noteikto paraugu veidlapas, paziņo Komisijai atbalsta summas, ko tās noteikušas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 1. punktu vai 85. panta 4. punktu un šīs regulas 4., 5. vai 6. pantu.”;

5)

regulas 11. pantam pievieno šādu c) punktu:

“c)

līdz 2016. gada 30. septembrim attiecībā uz darbībām, kas veiktas 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajā laikposmā.”;

6)

iekļauj Ib pielikumu, kura teksts ir noteikts šīs regulas I pielikumā;

7)

III un IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 7. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 21. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 913/2014, ar ko noteic ārkārtas atbalsta pagaidu pasākumus persiku un nektarīnu ražotājiem (OV L 248, 22.8.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 29. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 932/2014, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem un groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 913/2014 (OV L 259, 30.8.2014., 2. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 29. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (OV L 284, 30.9.2014., 22. lpp.).


I PIELIKUMS

“Ib PIELIKUMS

Maksimālie produktu daudzumi, kas piešķirti katrai dalībvalstij, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

(tonnās)

 

Āboli un bumbieri

Plūmes, galda vīnogas un kivi

Tomāti, burkāni, dārzeņpipari, gurķi un kornišoni

Apelsīni, klementīni, mandarīni un citroni

Persiki un nektarīni

Bulgārija

0

0

0

0

950

Beļģija

85 650

0

16 750

0

0

Vācija

6 200

0

0

0

0

Grieķija

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spānija

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francija

12 150

0

3 250

0

450

Horvātija

2 150

0

0

3 200

0

Itālija

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Kipra

0

0

0

11 850

0

Latvija

500

0

1 250

0

0

Lietuva

0

0

3 000

0

0

Ungārija

0

300

0

0

0

Nīderlande

22 950

0

22 800

0

0

Austrija

2 050

0

0

0

0

Polija

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugāle

3 600

0

0

0

0”


II PIELIKUMS

III PIELIKUMS

10. pantā minēto paziņojumu veidlapu paraugi

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS – BEZMAKSAS IZPLATĪŠANA

Dalībvalsts:…

Aptvertais laikposms:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi (t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi (t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi (t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

izņemšana no tirgus

transports

šķirošana un iepakošana

KOPĀ

izņemšana no tirgus

transports

šķirošana un iepakošana

KOPĀ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (dārzeņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (persiki un nektarīni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi dārzeņi un augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS – CITI GALAMĒRĶI

Dalībvalsts:…

Aptvertais laikposms:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi (t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Āboli

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

 

 

Kopā (dārzeņi)

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

 

 

Kopā (persiki un nektarīni)

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi dārzeņi un augļi)

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

*

Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS NENOVĀKŠANU UN PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU

Dalībvalsts:…

Aptvertais laikposms:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi

(t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība (EUR)

Platība

(ha)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

Platība

(ha)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (dārzeņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (persiki un nektarīni)

 

 

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi dārzeņi un augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

IV PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS SASKAŅĀ AR 10. PANTA 2. PUNKTU JĀNOSŪTA KOPĀ AR PIRMO PAZIŅOJUMU, KĀ MINĒTS 10. PANTA 1. PUNKTĀ

IZŅEMŠANA NO TIRGUS – CITI GALAMĒRĶI

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 1. punktu un šīs regulas 4. un 5. pantu

Dalībvalsts:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/100 kg)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/100 kg)

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Tomāti

 

 

Burkāni

 

 

Galviņkāposti

 

 

Dārzeņpipari

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

Sēnes

 

 

Plūmes

 

 

Ogas

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

Kivi

 

 

Apelsīni

 

 

Klementīni

 

 

Mandarīni

 

 

Citroni

 

 

Persiki

 

 

Nektarīni

 

 

RAŽAS NENOVĀKŠANA UN PRIEKŠLAICĪGA NOVĀKŠANA

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punktu un šīs regulas 6. pantu

Dalībvalsts:…

Datums:…


Produkts

Nesegtas platības

Siltumnīcas

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/ha)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/ha)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/ha)

Āboli

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

Dārzeņpipari

 

 

 

 

Ziedkāposti un brokoļi

 

 

 

 

Gurķi un kornišoni

 

 

 

 

Sēnes

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

Ogas

 

 

 

 

Svaigas galda vīnogas

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 


Top