Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0524

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 524/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informāciju, kuru piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz cita citai Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 148, 20.5.2014, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 524/2014

(2014. gada 12. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informāciju, kuru piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz cita citai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 50. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, būtu jābūt divvirzienu informācijas apmaiņai minēto iestāžu attiecīgo uzraudzības kompetenču ietvaros. Tādēļ ir jāprecizē, kāda informācija par iestādēm un attiecīgā gadījumā – par šo iestāžu filiāļu darbību piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāsniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kā arī kāda informācija par filiālēm uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāsniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

(2)

Informācijas apmaiņa starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāskata plašākā pārrobežu banku grupu uzraudzības kontekstā, un attiecīgā gadījumā informāciju varētu sniegt konsolidētajā līmenī. Jo īpaši, ja iestādei ir galvenais mātesuzņēmums tajā dalībvalstī, kurā ir galvenais birojs, un attiecīgā kompetentā iestāde ir arī konsolidētās uzraudzības iestāde, būtu jānodrošina iespējas sniegt informāciju konsolidētajā līmenī, nevis tādas iestādes līmenī, kas darbojas ar filiāles starpniecību. Tomēr šajā gadījumā kompetentajai iestādei būtu jāinformē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, ka informācija ir sniegta konsolidētā līmenī.

(3)

Informācijas apmaiņa starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm neaprobežojas tikai ar tiem informācijas veidiem, kas norādīti Direktīvas 2013/36/ES 50. pantā, un līdz ar to – ar tiem informācijas veidiem, kas norādīti šajā regulā. Jo īpaši Direktīvas 2013/36/ES 35., 36., 39., 43. un 52. pantā ir izklāstīti atsevišķi noteikumi par informācijas apmaiņu attiecībā uz filiāļu pārbaudi uz vietas, paziņojumiem par to, kā tiek īstenotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība, un pasākumiem, tostarp piesardzības pasākumiem, ko pieņēmušas kompetentās iestādes saistībā ar filiālēm un to mātesuzņēmumiem. Tāpēc šajā regulā nevajadzētu precizēt informācijas apmaiņas prasības minētajās jomās.

(4)

Ir jānosaka prasības attiecībā uz informāciju, ar kuru jāapmainās piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai saskaņotu regulatīvo un uzraudzības praksi visā Savienībā. Šajā informācijā būtu jāietver visas jomas, kas norādītas Direktīvas 2013/36/ES 50. pantā, proti, vadība un īpašumtiesības, tostarp tādas darbības jomas kā tās, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 317. pantā, likviditāte un konstatējumi attiecībā uz likviditātes uzraudzību, maksātspēju, noguldījumu garantiju, lieliem riska darījumiem, sistēmisko risku, administratīvajām un grāmatvedības procedūrām, kā arī iekšējās kontroles mehānismiem. Lai atvieglinātu iestāžu uzraudzību, uzņēmējas dalībvalsts un piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu citai cita jāinformē par neatbilstības gadījumiem valsts vai Savienības tiesību aktiem, kā arī par uzraudzības pasākumiem un sankcijām, kas ir noteiktas iestādēm. Turklāt papildu informāciju par sviru un sagatavošanos ārkārtas situācijām būtu jāiekļauj tās informācijas jomā, ar kuru jāapmainās piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās efektīvi varētu uzraudzīt iestādes.

(5)

Ja likviditātes spriedze ietekmē vai varētu ietekmēt iestādi, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jābūt skaidrai izpratnei par situāciju, lai varētu veikt piesardzības pasākumus saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2013/36/ES 43. pantā. Tāpēc šajā regulā būtu jāparedz skaidri noteikumi par to, ar kāda veida informāciju iestādēm ir jāapmainās, ja rodas likviditātes spriedze. Ir arī jāprecizē informācija, ar ko ir jāapmainās, lai iestādes būtu savlaicīgi sagatavotas tādām ārkārtas situācijām kā tās, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES 114. panta 1. punktā.

(6)

Ņemot vērā to filiāļu lieluma, sarežģītības un nozīmīguma atšķirības, kuras darbojas uzņēmējā dalībvalstī, informācijas apmaiņā ir svarīgi piemērot proporcionalitātes principu. Šim nolūkam būtu jāapmainās ar plašāku informāciju starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par filiālēm, kuras saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. pantu atzītas par nozīmīgām.

(7)

Lai nodrošinātu, ka attiecīgās informācijas apmaiņa notiek samērīgās robežās, vienlaikus izvairoties no situācijām, kad piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm neatkarīgi no informācijas veida un svarīguma ir pienākums nosūtīt visu informāciju par kādu iestādi visām uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, konkrētos gadījumos tikai tām kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par konkrētas filiāles uzraudzību, būtu jānosūta vienīgi tā informācija, kas ir būtiska šai filiālei. Līdzīgā nolūkā arī vairākās konkrētās jomās starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāapmainās tikai ar tādu informāciju, kurā norādīti neatbilstības gadījumi, un tas nozīmē, ka nebūtu jāapmainās ar informāciju, ja iestāde izpilda valsts un Savienības tiesību aktu prasības.

(8)

Šajā regulā būtu jāreglamentē arī informācijas apmaiņa attiecībā uz darbību veikšanu uzņēmējā dalībvalstī, ja tiek izmantota pārrobežu pakalpojumu sniegšana. Ņemot vērā pārrobežu pakalpojumu būtību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes saskaras ar informācijas trūkumu attiecībā uz darbībām, kuras veic to jurisdikcijā, tāpēc ir svarīgi, lai tiktu sīki norādīts, kādas informācijas apmaiņa ir nepieciešama, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un uzraudzītu atļauju izsniegšanas nosacījumus, jo īpaši uzraugot, vai iestāde sniedz pakalpojumus saskaņā ar sniegtajiem paziņojumiem. Šī regula pamatojas uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde (EBI)).

(9)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā precizēta informācija, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 50. pantu uzņēmējas dalībvalsts un piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz cita citai.

2.   Ar šo regulu paredz noteikumus par informācijas apmaiņu attiecībā uz iestādi, kura darbojas, izmantojot filiāli vai īstenojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, vienā vai vairākās dalībvalstīs, kas nav dalībvalsts, kurā atrodas tās galvenais birojs.

2. pants

Konsolidētā informācija

Ja iestādes galvenais mātesuzņēmums tiek izveidots tajā pašā dalībvalstī, kurā atrodas arī iestādes galvenais birojs, un iestādes piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ir arī konsolidētās uzraudzības iestāde, minētā kompetentā iestāde vajadzības gadījumā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2013/36/ES, sniedz informāciju par šo iestādi konsolidētajā līmenī un informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, ka šī informācija ir sniegta minētajā līmenī.

II NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR IESTĀDĒM, KURAS DARBOJAS AR FILIĀLES STARPNIECĪBU

3. pants

Informācija par vadību un īpašumtiesībām

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm informāciju par iestādes organizatorisko struktūru, tostarp par tās darbības jomām un attiecībām ar sabiedrībām grupā.

2.   Papildus 1. punktā norādītajai informācijai piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas uzrauga nozīmīgu filiāli, kura minēta Direktīvas 2013/36/ES 51. pantā, šādu informāciju saistībā ar iestādi:

a)

vadības struktūras un augstākās vadības sastāvs, tostarp atbildības sadalījums attiecībā uz filiāles pārraudzību;

b)

to akcionāru un dalībnieku saraksts, kuriem ir būtiska līdzdalība, pamatojoties uz informāciju, ko kredītiestādes sniegušas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 26. panta 1. punktu.

4. pants

Informācija par likviditāti un uzraudzības konstatējumiem

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

iestādes likviditātes riska pārvaldības visas būtiskās nepilnības, kas ir zināmas kompetentajām iestādēm un kas var ietekmēt filiāles, visi ar to saistītie uzraudzības pasākumi, kuri ir veikti saistībā ar minētajām nepilnībām, un ziņas par to, ciktāl iestāde izpilda minēto uzraudzības pasākumu prasības;

b)

vispārējais novērtējums, kuru piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir veikušas par iestādes likviditātes riska profilu un riska pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz filiāli;

c)

iestādes rādītāji, kas atspoguļo likviditāti un stabilu finansējuma stāvokli valsts vai Savienības līmenī, iestādes piederības dalībvalsts vietējā valūtā un visās pārējās valūtās, kas ir būtiskas iestādei;

d)

iestādes likviditātes rezerves sastāvdaļas;

e)

iestādes aktīvu apgrūtinājuma pakāpe;

f)

iestādes aizdevumu attiecība pret noguldījumiem;

g)

visi iekšzemes likviditātes rādītāji, kurus kompetentās iestādes vai norīkotā iestāde piemēro iestādei kā daļu no makroprudenciāliem politikas pasākumiem saistošu prasību, pamatnostādņu, ieteikumu, brīdinājumu vai citādā veidā, tostarp minēto rādītāju definīcijas;

h)

visas īpašās likviditātes prasības, ko piemēro saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 105. pantu;

i)

visi šķēršļi naudas un nodrošinājuma pārvešanai iestādes filiālēm vai no iestādes filiālēm.

2.   Ja kompetentās iestādes pilnībā vai daļēji nepiemēro iestādei (ES) Nr. 575/2013 sesto daļu saskaņā ar minētās regulas 8. pantu, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz 1. punktā minēto informāciju subkonsolidētā līmenī vai saskaņā ar šīs regulas 2. pantu – konsolidētā līmenī.

3.   Papildus 1. punktā norādītajai informācijai piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas uzrauga nozīmīgu filiāli, šādu informāciju:

a)

iestādes likviditātes un finansējuma politika, tostarp apraksts par finansējuma pasākumiem filiālēm, par grupas iekšējiem atbalsta pasākumiem un centralizētā naudas kopfonda procedūrām;

b)

iestādes likviditātes un finansējuma ārkārtas situāciju plāni, tostarp informācija par pieņemtajiem spriedzes scenārijiem.

5. pants

Informācija par maksātspēju

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par to, vai iestāde izpilda šādas prasības:

a)

pašu kapitāla prasības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. pantā, ņemot vērā visus pasākumus, kas pieņemti vai atzīti saskaņā ar minētās regulas 458. pantu, un attiecīgā gadījumā ņemot vērā pārejas pasākumus, kas izklāstīti minētās regulas desmitajā daļā;

b)

visas papildu pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. pantu;

c)

kapitāla rezervju prasības, kas izklāstītas Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 4. nodaļā.

2.   Papildus 1. punktā norādītajai informācijai piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas uzrauga nozīmīgu tādas iestādes filiāli, uz kuru attiecas pašu kapitāla prasības, šādu informāciju:

a)

iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

b)

iestādes pirmā līmeņa kapitāla rādītājs Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

c)

iestādes kopējais kapitāla rādītājs Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē;

d)

iestādes kopējā riska darījumu vērtība Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta nozīmē;

e)

pašu kapitāla prasības, kuras piemēro piederības dalībvalstī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. pantu, ņemot vērā visus pasākumus, kas pieņemti vai atzīti saskaņā ar minētās regulas 458. pantu, un attiecīgā gadījumā ņemot vērā pārejas pasākumus, kas izklāstīti minētās regulas desmitajā daļā;

f)

tādu kapitāla saglabāšanas rezervju līmenis, kuras iestādei ir jāuztur saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 129. pantu;

g)

visu tādu iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju līmenis, kuras iestādei ir jāuztur saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 130. pantu;

h)

visu tādu sistēmiskā riska rezervju līmenis, kuras iestādei ir jāuztur saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu;

i)

visu tādu G-SNI rezervju līmenis vai visu G-SNI rezervju līmenis, kuras iestādei ir jāuztur saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 4. un 5. punktu;

j)

visu tādu papildu pašu kapitāla prasību līmenis, kuras noteiktas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un visu tādu citu prasību līmenis, kuras noteiktas saistībā ar iestādes maksātspēju saskaņā ar minēto pantu.

3.   Ja nepiemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 attiecīgos noteikumus saskaņā ar minētās regulas 7., 10. vai 15. pantu vai nepiemēro Direktīvas 2013/36/ES 10. un 12. pantā un 13. panta 1. punktā izklāstītās prasības saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21. pantu, vai iestāde ir saņēmusi atļauju piemērot procedūru, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 9. panta 1. punktā, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz 2. punktā minēto informāciju subkonsolidētā līmenī vai saskaņā ar šīs regulas 2. pantu – konsolidētā līmenī.

6. pants

Informācija par noguldījumu garantiju sistēmām

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par tās noguldījumu garantiju sistēmas nosaukumu, kurā iestāde ietilpst saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK (4) 3. panta 1. punktu.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju saistībā ar 1. punktā minēto noguldījumu garantiju sistēmu:

a)

noguldījumu garantiju sistēmas maksimālais segums uz vienu tiesīgo noguldītāju;

b)

seguma joma un segto noguldījumu veidi;

c)

visi seguma izņēmumi, tostarp produkti un noguldītāju veidi;

d)

noguldījumu garantiju sistēmas finansēšanas pasākumi, jo īpaši tas, vai sistēma tiek finansēta ex ante vai ex post, un sistēmas apjoms;

e)

sistēmas administratora kontaktinformācija.

3.   Informāciju, kas izklāstīta 2. punktā, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniedz tikai vienu reizi par katru attiecīgo noguldījumu garantiju sistēmu. Ja sniegtā informācija ir mainījusies, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz atjaunināto informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

7. pants

Informācija par lielu riska darījumu ierobežošanu

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visiem gadījumiem, kad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi Regulas (ES) Nr. 575/2013 ceturtajā daļā noteiktos piemērojamos ierobežojumus un prasības lieliem riska darījumiem. Ar sniedzamo informāciju izskaidro situāciju un uzraudzības pasākumus, kas veikti vai plānoti.

8. pants

Informācija par iestādes radīto sistēmisko risku

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, ja iestāde ir atzīta par globālu sistēmiski nozīmīgu iestādi (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgu iestādi (C-SNI) saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1. punktu. Ja iestāde ir atzīta par G-SNI, sniegtajā informācijā norāda apakškategoriju, kurā tā ir iedalīta.

9. pants

Informācija par administratīvajām un grāmatvedības procedūrām

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visiem gadījumiem, kad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi piemērojamos grāmatvedības standartus un procedūras, kas attiecas uz iestādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (5). Ar sniedzamo informāciju izskaidro situāciju un uzraudzības pasākumus, kas veikti vai plānoti.

2.   Ja 1. punktā norādītā informācija attiecas tikai uz konkrētu filiāli, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju vienīgi tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā filiāle veic uzņēmējdarbību.

10. pants

Informācija par iekšējās kontroles mehānismiem

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visiem gadījumiem, kad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi prasības par iekšējās kontroles mehānismiem, tostarp riska pārvaldību, riska kontroli un iekšējās revīzijas pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES. Ar sniedzamo informāciju izskaidro situāciju un uzraudzības pasākumus, kas veikti vai plānoti.

2.   Ja 1. punktā norādītā informācija attiecas tikai uz konkrētu filiāli, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju vienīgi tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā filiāle veic uzņēmējdarbību.

11. pants

Informācija par sviru

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visiem gadījumiem, kad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi prasības par sviras rādītājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 septīto daļu un attiecīgā gadījumā – minētās regulas 499. pantā izklāstītos pārejas noteikumus. Ar sniedzamo informāciju izskaidro situāciju un uzraudzības pasākumus, kas veikti vai plānoti.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu informāciju, ko iestāde ir atklājusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. pantu par tās sviras rādītāju un pārmērīgas sviras riska pārvaldību.

12. pants

Informācija par vispārīgu neatbilstību

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visiem gadījumiem, kad piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi valsts vai Savienības tiesību aktus vai prasības saistībā ar iestāžu prudenciālo uzraudzību vai tirgus rīcības uzraudzību, tostarp prasības, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2013/36/ES, izņemot prasības, kas minētas šīs regulas 3. līdz 11. pantā. Ar sniedzamo informāciju izskaidro situāciju un uzraudzības pasākumus, kas veikti vai plānoti.

2.   Ja 1. punktā norādītā informācija attiecas tikai uz konkrētu filiāli, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz informāciju vienīgi tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā filiāle veic uzņēmējdarbību.

13. pants

Uzraudzības pasākumu un sankciju paziņošana

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes informē uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes par visiem šādiem sodiem vai pasākumiem, kas noteikti vai piemēroti iestādei un kas ietekmē filiāles darbību:

a)

noteiktie administratīvie sodi vai citi administratīvi pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 64. līdz 67. pantu;

b)

uzraudzības pasākumi, kas noteikti saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. vai 105. pantu;

c)

noteiktie kriminālsodi, kas saistīti ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 vai to valsts noteikumu pārkāpumiem, ar ko transponē Direktīvu 2013/36/ES.

2.   Ja 1. punktā norādītā informācija attiecas tikai uz konkrētu filiāli, piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jāsniedz informācija vienīgi tās uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā filiāle veic uzņēmējdarbību.

14. pants

Informācija par sagatavošanos ārkārtas situācijām

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par sagatavošanos ārkārtas situācijām. Jo īpaši tās sniedz cita citai šādu informāciju:

a)

to personu kontaktinformācija (ārkārtas situācijās) kompetentajās iestādēs, kas ir atbildīgas par rīcību ārkārtas situācijās;

b)

saziņas procedūras, ko piemēro ārkārtas situācijās.

15. pants

Informācija no uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm

Neskarot informācijas apmaiņas prasības pēc filiāļu inspekcijām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 52. panta 3. punktu, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a)

visu to gadījumu apraksts, kad kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi valsts vai Savienības tiesību aktus vai prasības, kas attiecas uz iestāžu prudenciālo uzraudzību vai tirgus rīcības uzraudzību, tostarp Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības un to valsts noteikumu prasības, ar ko transponē Direktīvu 2013/36/ES, kopā ar skaidrojumu par uzraudzības pasākumiem, kas veikti vai plānoti, lai novērstu neatbilstību;

b)

apraksts par jebkādu neatbilstību tiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem vispārēja labuma interesēs veic filiāles darbības uzņēmējā dalībvalstī;

c)

visi filiāles vai tās darbību radītie sistēmiskie riski uzņēmējā dalībvalstī, tostarp visi novērtējumi par filiāles darbības apturēšanas vai slēgšanas iespējamo ietekmi uz šādiem aspektiem:

i)

sistēmiskā likviditāte;

ii)

maksājumu sistēmas;

iii)

tīrvērtes un norēķinu sistēmas;

d)

filiāles tirgus daļa, ja tā pārsniedz 2 % no kopējā tirgus uzņēmējā dalībvalstī vienā no šādām kategorijām:

i)

noguldījumi;

ii)

aizdevumi;

e)

visi šķēršļi naudas un nodrošinājuma pārvešanai filiālei vai no filiāles.

III NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

16. pants

Informācija par pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem

Pēc tam, kad ir saņemts informācijas pieprasījums no uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saistībā ar iestādi, kas veic darbību, sniedzot pakalpojumus minētajā uzņēmējā dalībvalstī, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šādu informāciju:

a)

visu to gadījumu apraksts, kad piederības valsts kompetentās iestādes ir konstatējušas, ka iestāde nav ievērojusi valsts vai Savienības tiesību aktus vai prasības, kas attiecas uz iestāžu prudenciālo uzraudzību vai tirgus rīcības uzraudzību, tostarp Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības un to valsts noteikumu prasības, ar ko transponē Direktīvu 2013/36/ES, kopā ar skaidrojumu par uzraudzības pasākumiem, kas veikti vai plānoti, lai novērstu neatbilstību;

b)

to noguldījumu apjoms, kas saņemts no uzņēmējas dalībvalsts rezidentiem;

c)

to aizdevumu apjoms, kas izsniegts uzņēmējas dalībvalsts rezidentiem;

d)

saistībā ar darbībām, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā un par kurām iestāde ir paziņojusi, ka tā vēlas tās veikt uzņēmējā dalībvalstī, sniedzot pakalpojumus:

i)

veids, kādā iestāde veic darbības;

ii)

darbības, kas ir visnozīmīgākās, ņemot vērā iestādes darbības uzņēmējā dalībvalstī;

iii)

apstiprinājums, vai iestāde veic darbības, kas atzītas par pamatdarbībām paziņojumā, ko iestāde sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 39. pantu.

IV NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR IESTĀDĒM, KAS DARBOJAS AR FILIĀLES STARPNIECĪBU, JA RADUSIES LIKVIDITĀTES SPRIEDZE, KAS IETEKMĒ IESTĀDI VAI FILIĀLI

17. pants

Informācijas apmaiņas jomas, ja radusies likviditātes spriedze

1.   Ja piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka ir radusies likviditātes spriedze vai ja ir pamats uzskatīt, ka tāda varētu rasties attiecībā uz iestādi, tās to nekavējoties paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un sniedz 3. punktā izklāstīto informāciju.

2.   Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka ir radusies likviditātes spriedze vai ja ir pamats uzskatīt, ka tāda varētu rasties attiecībā uz filiāli, kura veic uzņēmējdarbību minētajā dalībvalstī, tās to nekavējoties paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un sniedz 3. punktā izklāstīto informāciju.

3.   Kompetentās iestādes sniedz šādu informāciju:

a)

apraksts par radušos situāciju, tostarp spriedzes situācijas iemesls, paredzamā likviditātes spriedzes ietekme uz iestādi un attīstība saistībā ar grupas iekšējiem darījumiem;

b)

to pasākumu skaidrojums, kurus kompetentās iestādes vai iestāde ir veikušas vai plānojušas, tostarp visas prasības, kuras kompetentās iestādes noteikušas iestādei, lai mazinātu likviditātes spriedzi;

c)

likviditātes spriedzes sistēmisko seku novērtējumu rezultāti;

d)

jaunākā pieejamā kvantitatīvā informāciju par likviditāti, kas norādīta 4. panta 1. punkta c) līdz h) apakšpunktā.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 12. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).


Top