EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 14. augusts ) par Eiropas standartu EN 16433:2014 un EN 16434:2014 un atsevišķu Eiropas standarta EN 13120:2009+A1:2014 noteikumu attiecībā uz iekšējām logu aizlaidnēm atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/95/EK paredzētajai vispārējās drošības prasībai un par atsauču uz minētajiem standartiem publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; Atcelts ar 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 14. augusts)

par Eiropas standartu EN 16433:2014 un EN 16434:2014 un atsevišķu Eiropas standarta EN 13120:2009+A1:2014 noteikumu attiecībā uz iekšējām logu aizlaidnēm atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/95/EK paredzētajai vispārējās drošības prasībai un par atsauču uz minētajiem standartiem publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/531/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2001/95/EK 3. panta 1. punktā noteikts, ka ražotājiem ir pienākums laist tirgū vienīgi drošus produktus.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 3. panta 2. punkta otro daļu produktu uzskata par drošu attiecībā uz atbilstošajos valsts standartos ietvertajiem riskiem un risku kategorijām, ja tas atbilst brīvprātīgi pieņemtiem valsts standartiem, kuros pārņemti Eiropas standarti un uz kuriem Komisija saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 2. punktu publicējusi atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3)

Atbilstīgi Direktīvas 2001/95/EK 4. panta 1. punktam Eiropas standartus iedibina Eiropas standartizācijas iestādes, pamatojoties uz Komisijas izdotajiem pilnvarojumiem.

(4)

Atbilstīgi Direktīvas 2001/95/EK 4. panta 2. punktam Komisijai jāpublicē atsauces uz šādiem standartiem.

(5)

Komisija 2011. gada 27. jūlijā pieņēma Lēmumu 2011/477/ES (2). Šis lēmums nosaka, ka, lai mazinātu nožņaugšanās un iekšējās asfiksijas risku, iekšējo logu aizlaidnēm (vai logu aizsegiem ar auklām) jābūt ar drošu konstrukciju un ka pieejamā(-ās) aukla(-as), ķēde(-es), no bumbiņām veidota(-as) ķēde(-es), ja tāda(-as) ir, neveido bīstamu cilpu. Turklāt, ja produkta konstrukcija nenovērš bīstamu cilpu veidošanās risku, produktam jābūt aprīkotam ar attiecīgām drošības ierīcēm, lai mazinātu nožņaugšanās risku. Ja drošības ierīce(-es) ir, tām jābūt pietiekami izturīgām, ja tās izmanto mazi bērni. Turklāt no tām nedrīkst atdalīties sīkas detaļas, kas varētu izraisīt bērna iekšēju asfiksiju, nedrīkst radīt fiziska ievainojuma risku bērniem no, piemēram, asām malām, pirkstu iespiešanas vai izvirzītām daļām, tām jāiztur izturīguma un noguruma (nolietošanās) testi un jābūt izturīgām pret novecošanu laikapstākļu ietekmē.

(6)

Komisija 2012. gada 4. septembrī izdeva pilnvarojumu M/505 Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt Eiropas standartus, lai nepieļautu konkrētus riskus, ko bērniem var radīt iekšējās logu aizlaidnes, logu aizsegi ar auklām un drošības ierīces.

(7)

Ņemot vērā Komisijas pilnvarojumu, Eiropas Standartizācijas komiteja 2014. gada 19. februārī pirmoreiz publicēja Eiropas standartus EN 16433:2014 un EN 16434:2014 un pārskatīja Eiropas standartu EN 13120:2009+A1:2014 attiecībā uz iekšējām logu aizlaidnēm.

(8)

Eiropas standarti EN 16433 un EN 16434 un atsevišķi Eiropas standarta EN 13120+A1 noteikumi ir saskaņā ar pilnvarojumu M/505 un atbilst Direktīvā 2001/95/EK noteiktajai vispārējās drošības prasībai. Atsauces uz šiem standartiem attiecīgi būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2001/95/EK izveidotā komiteja.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Turpmāk norādītie Eiropas standarti attiecībā uz tajos aptvertajiem riskiem atbilst Direktīvā 2001/95/EK paredzētajai vispārējās drošības prasībai:

a)

EN 16433:2014 “Iekšējās žalūzijas. Aizsardzība pret nožņaugšanās risku. Testēšanas metodes”;

b)

EN 16434:2014 “Iekšējās žalūzijas. Aizsardzība pret nožņaugšanās risku. Prasības un testēšanas metodes drošības ierīcēm”;

c)

Eiropas standarta EN 13120:2009+A1:2014 “Iekšējās žalūzijas. Veiktspējas un drošuma prasības” 8.2. un 15. noteikums.

2. pants

Atsauces uz standartiem EN 16433:2014 un EN 16434:2014, kā arī uz Eiropas standarta EN 13120:2009+A1:2014 8.2. un 15. noteikumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 14. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2011/477/ES par drošuma prasībām, kuras saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK jāiekļauj Eiropas standartos, lai nepieļautu konkrētus riskus, ko bērniem var radīt iekšējās logu aizlaidnes, logu aizsegi ar auklām un drošības ierīces (OV L 196, 28.7.2011., 21. lpp.).


Top