EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0603

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 ( 2013. gada 26. jūnijs ) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādāta redakcija)

OJ L 180, 29.6.2013, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 015 P. 78 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj

29.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 603/2013

(2013. gada 26. jūnijs)

par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādāta versija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2725/2000 (2000. gada 11. decembris) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju (3), un Padomes Regulā (EK) Nr. 407/2002 (2002. gada 28. februāris), ar ko paredz dažus īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju (4), jāizdara vairākas būtiskas izmaiņas. Skaidrības labad minētās regulas būtu jāpārstrādā.

(2)

Kopējas patvēruma politikas, tostarp kopējas Eiropas patvēruma sistēmas, izveide ir daļa no Eiropas Savienības mērķa pakāpeniski radīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas ir atvērta tiem, kuri, apstākļu spiesti, meklē starptautisku aizsardzību Savienībā.

(3)

Eiropadome 2004. gada 4. novembrī pieņēma Hāgas programmu, kurā noteikti mērķi, kas jāsasniedz brīvības, drošības un tiesiskuma telpā laikposmā no 2005. gada līdz 2010. gadam. Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā, kuru Eiropadome apstiprināja 2008. gada 15. un 16. oktobrī, ir pausts aicinājums pabeigt kopējas Eiropas patvēruma sistēmas izveidi, radot vienotu procedūru, kurā ietvertas kopīgas garantijas un vienots statuss bēgļiem un personām, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību.

(4)

Lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 2013. gada 26. jūnijs, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (5) gadījumā, kad nelikumīgi šķērsota kāda no Savienības ārējām robežām, ir jānoskaidro starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un aizturēto personu identitāte. Tāpat Regulas (ES) Nr. 604/2013 un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta b) un d) apakšpunkta efektīvas piemērošanas nolūkā ir vēlams, lai katra dalībvalsts varētu pārbaudīt, vai trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas nelikumīgi atrodas tās teritorijā, pieteicies starptautiskajai aizsardzībai kādā citā dalībvalstī.

(5)

Pirkstu nospiedumi ir svarīgs elements šādu personu identitātes noskaidrošanai. Ir jāizveido to daktiloskopisko datu salīdzināšanas sistēma.

(6)

Minētajā nolūkā ir jāizveido par "Eurodac" saukta sistēma, kas sastāv no centrālās sistēmas, kura pārvaldīs datorizētu centrālo daktiloskopisko datubāzi, kā arī no elektroniskiem līdzekļiem datu pārsūtīšanai starp dalībvalstīm un centrālo sistēmu, turpmāk "komunikācijas infrastruktūra".

(7)

Hāgas programmā ir prasīts uzlabot piekļuvi pašreizējām datu reģistrācijas sistēmām Savienībā. Turklāt Stokholmas programmā ir pausts aicinājums mērķtiecīgi vākt datus un pilnveidot informācijas apmaiņu un tās instrumentus, pamatojoties uz tiesībaizsardzības vajadzībām.

(8)

Cīņā pret teroristiskiem nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem ir ļoti svarīgi, lai tiesībaizsardzības iestādēm būtu pēc iespējas pilnīgāka un jaunāka informācija, lai tās varētu veikt savus uzdevumus. Eurodac iekļautā informācija ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristiskus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (6) vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (7). Tādēļ dalībvalstu izraudzītajām iestādēm un Eiropas Policijas birojam (Eiropols), ievērojot šajā regulā minētos nosacījumus, vajadzētu būt piekļuvei Eurodac datiem, lai veiktu salīdzināšanu.

(9)

Tiesībaizsardzības iestādēm piešķirtajām pilnvarām piekļūt Eurodac nebūtu jāskar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja tiesības prasīt, lai viņa pieteikums tiktu apstrādāts savlaicīgi un atbilstoši attiecīgajam tiesību aktam. Turklāt arī jebkādai pēcpārbaudei pēc tam, kad no Eurodac ir iegūts pozitīvs iznākums, nebūtu jāskar šīs tiesības.

(10)

Komisija savā 2005. gada 24. novembra ziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas tieslietu un iekšlietu datubāzu uzlabotu efektivitāti, paplašinātu sadarbspēju un sinerģiju norāda, ka par iekšējo drošību atbildīgajām iestādēm varētu ļaut piekļūt Eurodac skaidri noteiktos gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par to, ka starptautisko aizsardzību pieprasījusi persona, kas izdarījusi teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu. Minētajā paziņojumā Komisija arī secināja, ka saskaņā ar proporcionalitātes principu meklēšana Eurodac jāveic tikai tad, ja skartas vispārējās drošības intereses, t. i., ja darbība, ko veicis identificējamais kriminālnoziedznieks vai terorists, ir tik bīstama, ka ir attaisnojama meklēšana datubāzē, kur reģistrētas personas bez kriminālas pagātnes, un tā secināja, ka, lai atbildīgās iekšējās drošības iestādes varētu veikt meklēšanu Eurodac, apdraudējumam vienmēr ir jābūt ievērojami lielākam nekā tad, ja meklēšanu veic kriminālsodīto personu datubāzēs.

(11)

Turklāt Eiropolam ir būtiska loma attiecībā uz dalībvalstu iestāžu sadarbību pārrobežu noziegumu izmeklēšanas jomā, visā Savienībā atbalstot noziedzības novēršanu, analīzi un izmeklēšanu. Tādēļ arī Eiropolam vajadzētu būt piekļuvei Eurodac saistībā ar savu uzdevumu veikšanu un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (8).

(12)

Eiropola pieprasījumi veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem būtu jāapstiprina tikai atsevišķos gadījumos, īpašos apstākļos un atbilstoši stingriem nosacījumiem.

(13)

Tā kā Eurodac sākotnēji izveidoja, lai atvieglinātu Dublinas Konvencijas piemērošanu, piekļuve Eurodac teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkā ievieš izmaiņas attiecībā uz Eurodac sākotnējo mērķi, un šādas izmaiņas ietekmē to personu pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kuru personas dati tiek apstrādāti Eurodac. Jebkura šāda iejaukšanās jāveic saskaņā ar tiesību aktiem, kuri jānoformulē pietiekami precīzi, lai fiziskas personas varētu pielāgot savu rīcību, un kuriem jāaizsargā fiziskas personas pret patvaļu, un kuros pietiekami skaidri jānorāda, kāds ir kompetentajām iestādēm piešķirto pilnvaru apjoms un to īstenošanas veids. Jebkuram iejaukšanās gadījumam jābūt nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu likumīgas un samērīgas intereses, un tam jābūt samērīgam attiecībā pret likumīgo mērķi, kas jāsasniedz.

(14)

Lai arī Eurodac izveides sākotnējais mērķis neparedzēja iespēju pieprasīt datu salīdzināšanu ar datubāzēm, balstoties uz latentiem pirkstu nospiedumiem, kas ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, šāda iespēja ir būtiska policijas sadarbības jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai cietušo personu var iekļaut kādā no šajā regulā minētajām kategorijām, iespēja salīdzināt latentos pirkstu nospiedumus ar Eurodac uzglabātajiem daktiloskopiskajiem datiem būs dalībvalstu izraudzītajām iestādēm ļoti vērtīgs instruments teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā, kad, piemēram, vienīgie pierādījumi nozieguma vietā ir latentie pirkstu nospiedumi.

(15)

Šajā regulā ir arī paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem būtu jāatļauj pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšana ar Eurodac datiem, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, un aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas to personu pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kuru personas dati tiek apstrādāti Eurodac. Minētie nosacījumi ir tik stingri tādēļ, ka Eurodac datubāzē tiek reģistrēti to personu daktiloskopiskie dati, attiecībā uz kurām pieņem, ka tās nav izdarījušas teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu.

(16)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pieteikumu iesniedzējiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kā arī lai panāktu saskanīgumu ar pašreizējo Savienības patvēruma acquis, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (9), un Regulu (ES) Nr. 604/2013, ir lietderīgi paplašināt šīs regulas darbības jomu, lai ietvertu alternatīvās aizsardzības pieteikumu iesniedzējus un personas, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību.

(17)

Ir svarīgi arī, lai dalībvalstis nekavējoties paņemtu un pārsūtītu katra starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja un katra tā trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka daktiloskopiskos datus, kurš aizturēts sakarā ar kādas dalībvalsts ārējās robežas nelikumīgu šķērsošanu, ja viņam ir vismaz 14 gadi.

(18)

Ir jāparedz precīzi noteikumi šādu daktiloskopisko datu pārsūtīšanai uz centrālo sistēmu, šādu daktiloskopisko datu un citas svarīgas informācijas ievadīšanu centrālajā sistēmā, to glabāšanu, to salīdzināšanu ar citiem daktiloskopiskiem datiem, šā salīdzinājuma rezultātu pārsūtīšanu un ievadīto datu iezīmēšanu un dzēšanu. Šie noteikumi var būt atšķirīgi dažādu kategoriju trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku gadījumā, un šajā sakarā tie būtu īpaši jāpielāgo.

(19)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina daktiloskopisko datu pārsūtīšana pienācīgā kvalitātē, lai tos varētu salīdzināt datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā. Visām iestādēm, kurām ir tiesības piekļūt Eurodac, būtu jāiegulda līdzekļi pienācīgā apmācībā un nepieciešamajā tehniskajā aprīkojumā. Iestādēm, kurām ir tiesības piekļūt Eurodac, būtu jāinformē Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (10), ("aģentūra") par konkrētām grūtībām, ar kurām tās saskaras saistībā ar datu kvalitāti, lai šīs grūtības novērstu.

(20)

Tam, ka pastāv pagaidu vai pastāvīga neiespējamība sagādāt un/vai pārsūtīt daktiloskopiskos datus tādu iemeslu dēļ kā nepietiekama datu kvalitāte, lai tos pienācīgi salīdzinātu, tehniskas problēmas, ar veselības aizsardzību saistīti iemesli vai sakarā ar to, ka no datu subjekta nevar vai nav iespējams iegūt pirkstu nospiedumus tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevar ietekmēt, nebūtu negatīvi jāietekmē minētās personas iesniegtā starptautiskā aizsardzības pieteikuma izskatīšana vai lēmums.

(21)

Eurodac iegūtie pozitīvie iznākumi būtu jāpārbauda apmācītam daktiloskopijas ekspertam, lai nodrošinātu, ka precīzi tiek noteikta atbildība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 un ka precīzi tiek identificēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu turētā persona vai noziegumā cietusī persona, kuras dati varētu tikt glabāti Eurodac.

(22)

Trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kas lūguši starptautisko aizsardzību vienā dalībvalstī, var lūgt starptautisko aizsardzību citā dalībvalstī vēl daudzu turpmāko gadu laikā. Tāpēc maksimālajam daktiloskopisko datu glabāšanas laikam centrālajā sistēmā vajadzētu būt ļoti ilgam. Ņemot vērā, ka lielākā daļa trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kas jau vairākus gadus ir uzturējušies Savienībā, pēc minētā laikposma beigām iegūs pastāvīgā iedzīvotāja statusu vai pat kādas dalībvalsts pilsonību, desmit gadi būtu jāuzskata par pieņemamu daktiloskopisko datu glabāšanas laikposmu.

(23)

Glabāšanas laikposms būtu jāsaīsina īpašos gadījumos, kad nav vajadzības daktiloskopiskos datus glabāt tik ilgi. Daktiloskopiskie dati būtu jādzēš, tiklīdz trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks iegūst kādas dalībvalsts pilsonību.

(24)

Ir lietderīgi glabāt datus, kas attiecas uz tiem datu subjektiem, kuru pirkstu nospiedumi sākotnēji tika ievadīti Eurodac pēc starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniegšanas un kuriem ir piešķirta starptautiskā aizsardzība kādā dalībvalstī, lai ar šiem pirkstu nospiedumiem varētu salīdzināt datus, kas tiek ievadīti, personai iesniedzot starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

(25)

Aģentūrai ir uzticēti Komisijas uzdevumi saistībā ar Eurodac darbības pārvaldību saskaņā ar šo regulu un daži uzdevumi saistībā ar komunikācijas infrastruktūru, sākot no dienas, kad aģentūra sāka pildīt savus pienākumus, t. i., no 2012. gada 1. decembra. Aģentūrai būtu jāuzņemas uzdevumi, kas tai uzticēti saskaņā ar šo regulu, un būtu attiecīgi jāgroza attiecīgie noteikumi Regulā (ES) Nr. 1077/2011. Turklāt Eiropolam vajadzētu būt novērotāja statusam aģentūras valdes sanāksmēs, kad darba kārtībā ir jautājums par to, kā piemērot šo regulu attiecībā uz izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Eurodac konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Eiropolam vajadzētu būt iespējai iecelt pārstāvi aģentūras Eurodac padomdevēju grupā.

(26)

Uz visiem darbiniekiem, kuri aģentūrā strādā ar jautājumiem, kas attiecas uz šo regulu, būtu jāattiecina Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi ("Civildienesta ierēdņu noteikumi") un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība ("Nodarbināšanas kārtība"), ko nosaka ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (11) (abi kopā "Civildienesta noteikumi").

(27)

Ir skaidri jāparedz attiecīgie Komisijas un aģentūras pienākumi attiecībā uz centrālo sistēmu un komunikācijas infrastruktūru un dalībvalstu pienākumi attiecībā uz datu apstrādi, datu drošību, piekļuvi ievadītajiem datiem un to labošanu.

(28)

Ir jāizraugās dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī valstu piekļuves punkti, ar kuru starpniecību tiek iesniegti pieprasījumi par salīdzināšanu ar Eurodac datiem, un jāizveido saraksts ar izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kuras ir pilnvarotas pieprasīt šādu salīdzināšanu, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(29)

Izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām ar verificējošās iestādes starpniecību pieprasījumi veikt salīdzināšanu ar centrālajā sistēmā uzglabātajiem datiem būtu jāiesniedz valsts piekļuves punktam, un šādi pieprasījumi būtu jāpamato. Izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kam ir atļauts pieprasīt salīdzināšanu ar Eurodac datiem, nebūtu jādarbojas kā verificējošajai iestādei. Verificējošajām iestādēm būtu jārīkojas neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm un vajadzētu būt atbildīgām par šajā regulā noteikto piekļuves nosacījumu stingras ievērošanas nodrošināšanu neatkarīgā veidā. Verificējošajām iestādēm ar valsts piekļuves punkta starpniecību pieprasījums bez tā pamatojumiem būtu jānosūta centrālajai sistēmai pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti. Ārkārtas steidzamības gadījumos, ja ir nepieciešams piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem saistībā ar teroristiskiem nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, verificējošajai iestādei pieprasījums būtu jāapstrādā tūlīt un verifikācija jāveic tikai pēc tam.

(30)

Izraudzītā iestāde un verificējošā iestāde var būt vienas organizācijas daļa, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos, taču verificējošajai iestādei, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, vajadzētu rīkoties neatkarīgi.

(31)

Personas datu aizsardzības nolūkos un lai izslēgtu sistemātisku salīdzināšanu, kas būtu jāaizliedz, Eurodac datu apstrāde būtu jāveic tikai atsevišķos gadījumos un tikai tad, kad tas ir nepieciešams teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai. Īpašs gadījums ir jo sevišķi tad, kad pieprasījums veikt salīdzināšanu ir saistīts ar īpašu un konkrētu situāciju vai ar īpašām un konkrētām briesmām saistībā ar teroristiskiem nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, vai konkrētām personām, attiecībā uz kurām ir nopietns pamats domāt, ka tās izdarīs vai jau ir izdarījušas šādu nodarījumu. Īpašs gadījums ir arī tad, kad pieprasījums veikt salīdzināšanu ir saistīts ar personu, kura ir teroristiskā nodarījumā vai citā smagā noziedzīgā nodarījumā cietusī persona. Tādēļ izraudzītajām iestādēm un Eiropolam būtu jāpieprasa veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda salīdzināšana sniegs informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(32)

Turklāt piekļuve būtu jāatļauj tikai ar nosacījumu, ka, veicot salīdzināšanu ar dalībvalsts daktiloskopiskajām datubāzēm un visu citu dalībvalstu automatizētām daktiloskopiskajām identifikācijas sistēmām saskaņā ar Padomes Lēmuma 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (12), nav tikusi noteikta datu subjekta identitāte. Minētais nosacījums paredz, ka pieprasītājai dalībvalstij ir jāveic salīdzināšana ar tehniski pieejamām citu dalībvalstu automatizētām daktiloskopiskajām identifikācijas sistēmām saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI, ja vien minētā dalībvalsts nevar pamatot, ka ir pietiekami iemesli uzskatīt, ka šādas salīdzināšanas rezultātā netiks noteikta datu subjekta identitāte. Šādi pietiekami iemesli jo īpaši pastāv tad, ja konkrētajam gadījumam nav saiknes ar attiecīgo dalībvalsti ne operatīvo, ne izmeklēšanas darbību ziņā. Minētais nosacījums paredz, ka pieprasītājai dalībvalstij daktiloskopijas jomā vispirms ir juridiski un tehniski jāīsteno Lēmums 2008/615/TI, jo tai nevajadzētu atļaut tiesībaizsardzības nolūkos veikt meklēšanu Eurodac, ja pirms tam nav veikti iepriekš minētie pasākumi.

(33)

Ar noteikumu, ka ir izpildīti salīdzināšanas nosacījumi, izraudzītajām iestādēm, pirms veikt meklēšanu Eurodac, būtu arī jāizmanto Vīzu informācijas sistēma saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/633/TI (2008. gada 23. jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (13).

(34)

Lai efektīvi salīdzinātu personas datus un apmainītos ar tiem, dalībvalstīm vajadzētu pilnībā īstenot un izmantot pašreizējos starptautiskos nolīgumus, kā arī spēkā esošos Savienības tiesību aktus par personas datu apmaiņu, jo īpaši Lēmumu 2008/615/TI.

(35)

Piemērojot šo regulu, dalībvalstīm galvenokārt būtu jāņem vērā bērna intereses. Ja pieprasītāja dalībvalsts konstatē, ka Eurodac dati attiecas uz nepilngadīgo, šos datus pieprasītāja dalībvalsts drīkst izmantot tiesībaizsardzības nolūkos vienīgi saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem, kas attiecas uz nepilngadīgajiem, un saskaņā ar pienākumu pirmām kārtām ņemt vērā bērna intereses.

(36)

Ja Savienības ārpuslīgumisko atbildību sakarā ar Eurodac sistēmas darbību regulē attiecīgie Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumi, tad par dalībvalstu ārpuslīgumisko atbildību saistībā ar sistēmas darbību ir jāpieņem īpaši noteikumi.

(37)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi — izveidot daktiloskopisko datu salīdzināšanas sistēmu, lai palīdzētu īstenot Savienības politiku patvēruma jautājumā, — tā būtības dēļ nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(38)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (14) piemēro personas datu apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot šo regulu, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās vai verificējošās iestādes neveic teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos.

(39)

Uz personas datu apstrādi, ko dalībvalstu iestādes saskaņā ar šo regulu veic teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, būtu jāattiecina dalībvalstu tiesību aktos noteiktais personas datu aizsardzības standarts, kas ir saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (15).

(40)

Jo īpaši attiecībā uz personas datu apstrādi konkrētās jomās būtu jāpapildina vai jāprecizē Direktīvā 95/46/EK norādītie principi par personas tiesību un brīvību, galvenokārt tiesību uz privātumu, aizsardzību.

(41)

To personas datu pārsūtīšana, kurus dalībvalsts vai Eiropols saskaņā ar šo regulu ir ieguvis no centrālās sistēmas, jebkurai trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās, būtu jāaizliedz, lai nodrošinātu tiesības uz patvērumu un aizsargātu personas, kuras pieprasa starptautisku aizsardzību, no tā, ka to dati tiek izpausti trešai valstij. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm nebūtu jāpārsūta no centrālās sistēmas iegūta informāciju par izcelsmes dalībvalsti(-īm), starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanas vietu un datumu, izcelsmes dalībvalsts izmantoto atsauces numuru, pirkstu nospiedumu paņemšanas datumu un datumu, kad dalībvalsts(-is) nosūtīja datus Eurodac, operatora lietotāja ID, kā arī jebkādu informāciju attiecībā uz datu subjekta jebkādu pārsūtīšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013. Minētajam aizliegumam nebūtu jāskar dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus tām trešām valstīm, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 604/2013, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir iespēja sadarboties ar šādām trešām valstīm saistībā ar šajā regulā noteiktajiem mērķiem.

(42)

Valstu uzraudzības iestādēm būtu jāuzrauga dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība, un ar Lēmumu 2009/371/TI izveidotajai uzraudzības iestādei būtu jāuzrauga Eiropola veikto datu apstrādes darbību likumība.

(43)

Personas datu apstrādei, ko, piemērojot šo regulu, veic Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (16) un jo īpaši tās 21. un 22. pantu par datu apstrādes konfidencialitāti un drošību. Tomēr būtu jāprecizē daži jautājumi saistībā ar atbildību par datu apstrādi un datu aizsardzības uzraudzību, paturot prātā, ka datu aizsardzība ir svarīgs faktors sekmīgai Eurodac darbībai un ka datu drošība, augsta tehniskā kvalitāte un izmantošanas likumīgums ir būtiski priekšnoteikumi, lai nodrošinātu netraucētu un pareizu Eurodac darbību un atvieglotu Regulas [(ES) Nr. 604/2013 piemērošanu.

(44)

Datu subjekts būtu jāinformē par nolūku, kādā personas dati tiks apstrādāti Eurodac, tostarp jāizklāsta Regulas (ES) Nr. 604/2013 mērķi un tas, kam tiesībaizsardzības iestādes var izmantot viņa datus.

(45)

Ir lietderīgi, ka valsts uzraudzības iestādes uzrauga dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumību, bet Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā minēts Regulā (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbības saistībā ar personas datu apstrādi, ko veic, piemērojot šo regulu.

(46)

Dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jānodrošina valstu un Eiropas uzraudzības iestāžu spējas pienācīgi uzraudzīt Eurodac datu izmantošanu un piekļuvi tiem.

(47)

Ir regulāri jākontrolē un jāizvērtē tas, cik efektīva ir Eurodac, tostarp tas, vai piekļuve datiem tiesībaizsardzības nolūkos ir izraisījusi starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju netiešu diskrimināciju, kā norādīts Komisijas veiktajā novērtējumā par šīs Regulas atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartai ("harta"). Aģentūrai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojums par centrālās sistēmas darbībām.

(48)

Dalībvalstīm būtu jāparedz iedarbīgu, samērīgu un preventīvu sodu sistēma, kas ir jāpiemēro tad, kad centrālajā sistēmā ievadīti dati tiek apstrādāti pretrunā ar Eurodac mērķi.

(49)

Dalībvalstis ir jāinformē par konkrētu patvēruma procedūru statusu nolūkā veicināt Regulas (ES) Nr. 604/2013 atbilstīgu piemērošanu.

(50)

Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ir ievēroti principi, kas ir īpaši atzīti hartā. Konkrēti, šīs regulas mērķis ir nodrošināt personas datu aizsardzības un tiesību meklēt starptautisko aizsardzību pilnīgu ievērošanu, un veicināt hartas 8. un 18. panta piemērošanu. Šī regula tādēļ būtu attiecīgi jāpiemēro.

(51)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots LES un LESD, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(52)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots LES un LESD, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(53)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots LES un LESD, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro.

(54)

Ir lietderīgi ierobežot šīs regulas teritoriālo piemērošanas jomu tā, lai tā atbilstu Regulas (ES) Nr. 604/2013 teritoriālās piemērošanas jomai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1. pants

Eurodac mērķis

1.   Tiek izveidota par Eurodac saukta sistēma, kuras mērķis ir palīdzēt noteikt dalībvalsti, kas atbilstoši Regulai (ES) Nr. 604/2013 ir atbildīga par to, lai tiktu izskatīts kāds starptautiskās aizsardzības pieteikums, ko kādā dalībvalstī iesniedzis trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kā arī citādi sekmēt Regulas (ES) Nr. 604/2013 piemērošanu saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Ar šo regulu arī paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu iestādes un Eiropas Policijas birojs (Eiropols) tiesībaizsardzības nolūkā var pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar centrālajā sistēmā uzglabātajiem datiem.

3.   Neskarot to, kā izcelsmes dalībvalsts savās datubāzēs, kas izveidotas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, apstrādā datus, kuri paredzēti iekļaušanai Eurodac, daktiloskopiskos datus un citus personas datus var apstrādāt Eurodac vienīgi nolūkiem, kas paredzēti šajā regulā un Regulas (ES) Nr 604/2013 34. panta 1. punktā.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā:

a)

"starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs" ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas ir sagatavojis Direktīvas 2011/95/ES 2. panta h) punktā definēto starptautiskās aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav pieņemts galīgais lēmums;

b)

"izcelsmes dalībvalsts" ir:

i)

attiecībā uz personu, uz kuru attiecas 9. panta 1. punkts, — dalībvalsts, kas pārsūta personas datus uz centrālo sistēmu un saņem salīdzinājuma rezultātus;

ii)

attiecībā uz personu, uz kuru attiecas 14. panta 1. punkts, — dalībvalsts, kas pārsūta personas datus uz centrālo sistēmu;

iii)

attiecībā uz personu, uz kuru attiecas 17. pants 1. punkts, — dalībvalsts, kas pārsūta personas datus uz centrālo sistēmu un saņem salīdzinājuma iznākumus;

c)

"starptautiskās aizsardzības saņēmējs" ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kam piešķirta starptautiska aizsardzība, kas definēta Direktīvas 2011/95/ES 2. panta a) punktā;

d)

"pozitīvs iznākums" ir atbilstība vai atbilstības, ko centrālā sistēma konstatējusi pēc tam, kad salīdzināti datorizētajā centrālajā datubāzē ievadītie daktiloskopiskie dati un tie dati, kurus attiecībā uz kādu personu pārsūtījusi kāda dalībvalsts, neskarot dalībvalstu pienākumu tūlīt pārbaudīt salīdzinājuma iznākumus saskaņā ar 25. panta 4. punktu;

e)

"valsts piekļuves punkts" ir izraudzīta valsts sistēma, kas veic komunikāciju ar centrālo sistēmu;

f)

"aģentūra" ir aģentūra, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011;

g)

"Eiropols" ir Eiropas Policijas birojs, kas izveidots ar Lēmumu 2009/371/TI;

h)

"Eurodac dati" ir visi dati, kas tiek uzglabāti centrālajā sistēmā saskaņā ar 11. pantu un 14. panta 2. punktu;

i)

"tiesībaizsardzība" ir teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;

j)

"teroristiski nodarījumi" ir valsts tiesību aktos minētie nodarījumi, kas atbilst vai ir līdzvērtīgi tiem nodarījumiem, kuri minēti Pamatlēmuma 2002/475/TI 1. līdz 4. pantā;

k)

"smagi noziedzīgi nodarījumi" ir noziedzīgu nodarījumu veidi, kas atbilst vai ir līdzvērtīgi noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. punktā, ja tie ir sodāmi saskaņā ar valsts tiesību aktiem ar brīvības atņemšanu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi;

l)

"daktiloskopiskie dati" ir dati par personas visu pirkstu vai vismaz rādītājpirkstu nospiedumiem un, ja šo pirkstu trūkst, dati par visu pārējo personas pirkstu nospiedumiem vai latentiem pirkstu nospiedumiem.

2.   Direktīvas 95/46/EK 2. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic šīs regulas 1. panta 1. punktā paredzētajā nolūkā.

3.   Ja vien nav norādīts citādi, Regulas (ES) Nr. 604/2013 2. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme.

4.   Pamatlēmuma 2008/977/EK 2. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic šīs regulas 1. panta 2. punktā paredzētajā nolūkā.

3. pants

Sistēmas arhitektūra un pamatprincipi

1.   Eurodac veido:

a)

datorizēta centrālā daktiloskopisko datu datubāze ("centrālā sistēma"), kas sastāv no

i)

centrālās vienības,

ii)

darbības nepārtrauktības plāna un sistēmas;

b)

komunikācijas infrastruktūra starp centrālo sistēmu un dalībvalstīm, kas nodrošina šifrētu virtuālo tīklu Eurodac datiem ("komunikācijas infrastruktūra").

2.   Katrai dalībvalstij ir viens valsts piekļuves punkts.

3.   Centrālajā sistēmā apstrādāti dati par personām, uz kurām attiecas 9. panta 1. punkts, 14. panta 1. punkts un 17. panta 1. punkts, izcelsmes dalībvalsts vārdā tiek apstrādāti saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem un nodalīti ar atbilstīgiem tehniskiem līdzekļiem.

4.   Eurodac reglamentējošie noteikumi tiek piemēroti arī darbībām, ko dalībvalstis veic starplaikā no brīža, kad dati tiek pārsūtīti uz centrālo sistēmu, līdz salīdzinājuma rezultātu izmantošanas brīdim.

5.   Pirkstu nospiedumu ņemšanas procedūru nosaka un piemēro saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts praksi un saskaņā ar aizsardzības pasākumiem, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām.

4. pants

Darbības pārvaldība

1.   Par Eurodac darbības pārvaldību ir atbildīga aģentūra.

Eurodac darbības pārvaldība ietver visus uzdevumus, kas vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu Eurodac darbību saskaņā ar šo regulu, jo īpaši uzturēšanas darbus un tehnisko pielāgošanu, kas vajadzīga, lai sistēmas darbības kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz laiku, kas vajadzīgs, lai sazinātos ar centrālo sistēmu. Darbības nepārtrauktības plāns un sistēma tiek izstrādāta, ņemot vērā uzturēšanas vajadzības un neparedzētu sistēmas dīkstāvi, tostarp darbības nepārtrauktības pasākumu ietekmi uz datu aizsardzību un drošību.

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina, ka centrālās sistēmas vajadzībām vienmēr izmanto vislabāko un visdrošāko pieejamo tehnoloģiju un tehniskos paņēmienus, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi.

2.   Aģentūra ir atbildīga par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru:

a)

uzraudzība;

b)

drošība;

c)

attiecību koordinēšana starp dalībvalstīm un pakalpojuma sniedzēju.

3.   Komisija ir atbildīga par visiem uzdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas infrastruktūru, kuri nav minēti 2. punktā, jo īpaši par:

a)

budžeta izpildi;

b)

iegādi un atjaunošanu;

c)

jautājumiem, kas saistīti ar līgumiem.

4.   Neskarot Civildienesta noteikumu 17. pantu, aģentūra piemēro attiecīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas konfidencialitātes prasības visiem saviem darbiniekiem, kam jāstrādā ar Eurodac datiem. Šis pienākums ir spēkā arī tad, kad šādi darbinieki vairs nav attiecīgajā amatā vai darbā, vai pēc tam, kad ir izbeigti to pienākumi.

5. pants

Dalībvalstu izraudzītās iestādes tiesībaizsardzības nolūkos

1.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir pilnvarotas pieprasīt salīdzināšanu ar Eurodac datiem saskaņā ar šo regulu. Izraudzītās iestādes ir dalībvalstu iestādes, kuras ir atbildīgas par teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu. Izraudzīto iestāžu vidū nevar būt aģentūras vai vienības, kurām ir ekskluzīva atbildība par izlūkošanu saistībā ar valsts drošību.

2.   Katrai dalībvalstij ir izraudzīto iestāžu saraksts.

3.   Katrai dalībvalstij ir saraksts ar izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kuras ir pilnvarotas ar valsts piekļuves punkta starpniecību pieprasīt salīdzināšanu ar Eurodac datiem.

6. pants

Dalībvalstu verificējošās iestādes tiesībaizsardzības nolūkos

1.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā katra dalībvalsts izraugās vienu valsts iestādi vai šādas iestādes vienību, kas darbosies kā tās verificējošā iestāde. Verificējošā iestāde ir dalībvalsts iestāde, kura ir atbildīga par teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu.

Izraudzītā iestāde un verificējošā iestāde var būt vienas organizācijas daļa, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos, taču verificējošā iestāde, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, rīkojas neatkarīgi. Verificējošā iestāde ir nošķirta no operatīvajām vienībām, kas minētas 5. panta 3. punktā, un nesaņem no tām norādījumus par verifikācijas iznākumu.

Dalībvalstis saskaņā ar savām konstitucionālajām vai juridiskajām prasībām, var izraudzīties vairāk nekā vienu verificējošo iestādi, lai atspoguļotu to organizatorisko un administratīvo struktūru.

2.   Verificējošā iestāde nodrošina, ka ir izpildīti nosacījumi, lai pieprasītu pirkstu nospiedumu salīdzināšanu ar Eurodac datiem.

Saskaņā ar 19. pantu saņemt un nodot pieprasījumu par piekļuvi Eurodac ir atļauts tikai pienācīgi pilnvarotiem verificējošās iestādes darbiniekiem.

Vienīgi verificējošā iestāde ir pilnvarota pārsūtīt valsts piekļuves punktam pieprasījumus veikt pirkstu nospiedumu salīdzināšanu.

7. pants

Eiropols

1.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā Eiropols par savu verificējošo iestādi izraugās tādu specializētu vienību ar pienācīgi pilnvarotiem Eiropola darbiniekiem, kas, pildot šajā regulā noteiktos uzdevumus, rīkojas neatkarīgi no šā panta 2. punktā minētās izraudzītās iestādes un nesaņem izraudzītās iestādes norādījumus par verifikācijas iznākumu. Vienība nodrošina, ka ir izpildīti nosacījumi, kas nepieciešami, lai pieprasītu pirkstu nospiedumu salīdzināšanu ar Eurodac datiem. Eiropols, vienojoties ar kādu no dalībvalstīm, izraugās attiecīgās valsts piekļuves punktu, kurš pieprasījumus veikt pirkstu nospiedumu salīdzināšanu nosūta centrālajai sistēmai.

2.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā Eiropols izraugās operatīvo vienību, kas ar izraudzītā valsts piekļuves punkta starpniecību ir pilnvarota pieprasīt salīdzinājumus ar Eurodac datiem. Izraudzītā iestāde ir Eiropola operatīvā vienība, kura ir kompetenta vākt, glabāt, apstrādāt, analizēt informāciju un apmainīties ar to, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību, novēršot, atklājot vai izmeklējot teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kas ietilpst Eiropola kompetencē.

8. pants

Statistika

1.   Aģentūra apkopo ceturkšņa statistiku par centrālās sistēmas darbu, īpaši norādot:

a)

par 9. panta 1. punktā, 14. panta 1. punktā un 17. panta 1. punktā minētajām personām nosūtīto datu kopu skaitu;

b)

to pozitīvo iznākumu skaitu, kuri iegūti attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, kas starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesnieguši citā dalībvalstī;

c)

to pozitīvo iznākumu skaitu, kuri iegūti attiecībā uz personām, kas minētas 14. panta 1. punktā un kas vēlāk iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu;

d)

to pozitīvo iznākumu skaitu, kuri iegūti attiecībā uz personām, kas minētas 17. panta 1. punktā, kuras iepriekš sniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu kādā citā dalībvalstī;

e)

to daktiloskopisko datu skaitu, kurus centrālajai sistēmai no izcelsmes dalībvalsts bija jāprasa vairākas reizes, jo pirmo reizi pārsūtītos daktiloskopiskos datus nevarēja izmantot salīdzinājumam, izmantojot datorizēto pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmu;

f)

to datu kopu skaitu, kas iezīmētas, kam iezīmējums noņemts, kas bloķētas un atbloķētas, saskaņā ar 18. panta 1. un 3. punktu;

g)

to pozitīvo iznākumu skaitu, kuri iegūti attiecībā uz personām, kas minētas 18. panta 1. punktā, attiecībā uz kurām reģistrēti pozitīvi iznākumi saskaņā ar šā panta b) un d) apakšpunktu;

h)

20. panta 1. punktā minēto pieprasījumu un pozitīvo iznākumu skaitu;

i)

21. panta 1. punktā minēto pieprasījumu un pozitīvo iznākumu skaitu.

2.   Statistikas datus apkopo katra gada beigās, izmantojot ceturkšņa statistiku par attiecīgo gadu, norādot to personu skaitu, attiecībā uz kurām reģistrēti pozitīvi iznākumi saskaņā ar 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti. Rezultāts tiek publiskots.

II   NODAĻA

STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJI

9. pants

Pirkstu nospiedumu ņemšana, pārsūtīšana un salīdzināšana

1.   Katrā dalībvalstī nekavējoties paņem katra vismaz 14 gadus veca starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja visu pirkstu nospiedumus un cik iespējams drīz, bet ne vēlāk kā 72 stundās pēc viņa starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 604/2013 20. panta 2. punktā, nosūta tos un šīs regulas 11. panta b) līdz g) punktā minētos datus uz centrālo sistēmu.

Šā 72 stundu termiņa neievērošana neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma paņemt un nosūtīt pirkstu nospiedumus uz centrālo sistēmu. Ja pirkstgalu stāvoklis neļauj paņemt pirkstu nospiedumus pienācīgā kvalitātē, lai varētu veikt 25. pantā paredzēto salīdzināšanu, izcelsmes dalībvalsts atkārtoti paņem pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus un cik drīz iespējams, bet ne vēlāk kā 48 stundās pēc to sekmīgas paņemšanas, nosūta tos atkārtoti.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav iespējams paņemt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus tādu pasākumu dēļ, kas tiek veikti, lai nodrošinātu viņa veselību vai sabiedrības veselības aizsardzību, dalībvalstis šādus pirkstu nospiedumus paņem un nosūta cik iespējams drīz, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tam, kad beidzas minētie apstākļi, kas saistīti ar veselības nodrošināšanu.

Nopietnu tehnisku problēmu gadījumā dalībvalstis var pagarināt 1. punktā minēto 72 stundu termiņu maksimāli par 48 stundām, lai izpildītu valsts nepārtrauktības plānus.

3.   Šīs regulas 11. panta a) punktā minētos daktiloskopiskos datus, ko pārsūtījusi kāda dalībvalsts, izņemot tos, kuri pārsūtīti saskaņā ar 10. panta b) punktu, automātiski salīdzina ar daktiloskopiskajiem datiem, ko pārsūtījušas citas dalībvalstis un kas jau glabājas centrālajā sistēmā.

4.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma centrālā sistēma nodrošina, ka 3. punktā paredzētajā salīdzinājumā papildus datiem no citām dalībvalstīm tiktu ietverti šīs dalībvalsts iepriekš pārsūtītie daktiloskopiskie dati.

5.   Centrālā sistēma automātiski pārsūta salīdzinājuma pozitīvo iznākumu vai negatīvo rezultātu izcelsmes dalībvalstij. Ja iznākums ir pozitīvs, visām datu kopām, kas atbilst pozitīvajam iznākumam, tā pārsūta 11. panta a) līdz k) punktā minētos datus un vajadzības gadījumā 18. panta 1. punktā minēto iezīmējumu.

10. pants

Informācija par datu subjekta statusu

Uz centrālo sistēmu nosūta šādu informāciju, lai to uzglabātu atbilstoši 12. pantam pārsūtīšanas nolūkā saskaņā ar 9. panta 5. punktu:

a)

ja starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs vai cita persona, kas minēta Regulas (ES) Nr. 604/2013 18. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ierodas atbildīgajā dalībvalstī pēc pārsūtīšanas saskaņā ar lēmumu, ar kuru tā piekrīt pieprasījumam uzņemt attiecīgo personu atpakaļ, kā minēts tās 25. pantā, atbildīgā dalībvalsts atjaunina saskaņā ar šīs regulas 11. pantu ievadīto datu kopu, kas attiecas uz minēto personu, pievienojot tās ierašanās datumu;

b)

ja starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs ierodas atbildīgajā dalībvalstī pēc pārsūtīšanas saskaņā ar lēmumu, ar kuru tā piekrīt uzņemšanas pieprasījumam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 22. pantu, atbildīgā dalībvalsts pārsūta saskaņā ar šīs regulas 11. pantu ievadīto datu kopu, kas attiecas uz minēto personu, un iekļauj tās ierašanās datumu;

c)

tiklīdz izcelsmes dalībvalsts konstatē, ka attiecīgā persona, kuras dati tika ievadīti Eurodac saskaņā ar šīs regulas 11. pantu, ir atstājusi dalībvalstu teritoriju, tā atjaunina saskaņā ar šīs regulas 11. pantu ievadīto datu kopu, kas attiecas uz minēto personu, pievienojot datumu, kurā minētā persona ir atstājusi teritoriju, lai atvieglotu Regulas (ES) Nr. 604/2013 19. panta 2. punkta un 20. panta 5. punkta piemērošanu;

d)

tiklīdz izcelsmes dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgā persona, kuras dati tika ievadīti Eurodac saskaņā ar šīs regulas 11. pantu, ir atstājusi dalībvalstu teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu vai lēmumu par piespiedu izraidīšanu, ko izcelsmes dalībvalsts izdevusi pēc starptautiskās aizsardzības pieteikuma atsaukšanas vai noraidījuma, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 604/2013 19. panta 3. punktā, tā atjaunina saskaņā ar šīs regulas 11. pantu ievadīto datu kopu, kas attiecas uz minēto personu, pievienojot tās piespiedu izraidīšanas datumu vai datumu, kad viņa ir atstājusi teritoriju;

e)

dalībvalsts, kas kļūst par atbildīgo dalībvalsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 17. panta 1. punktu, atjaunina saskaņā ar šīs regulas 11. pantu ievadīto datu kopu, kas attiecas uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, pievienojot datumu, kad tika pieņemts lēmums izskatīt pieteikumu.

11. pants

Datu ievadīšana

Centrālajā sistēmā tiek ievadīti vienīgi šādi dati:

a)

daktiloskopiskie dati;

b)

izcelsmes dalībvalsts, starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanas vieta un datums; 10. panta b) punktā minētajos gadījumos pieteikuma datums ir tas, kuru ievadījusi dalībvalsts, kura pārsūtījusi pieteikuma iesniedzēju;

c)

dzimums;

d)

atsauces numurs, ko izmanto izcelsmes dalībvalsts;

e)

datums, kad paņemti pirkstu nospiedumi;

f)

datums, kad dati pārsūtīti uz centrālo sistēmu;

g)

operatora lietotāja ID;

h)

attiecīgā gadījumā saskaņā ar 10. panta a) vai b) punktu attiecīgās personas ierašanās datums pēc sekmīgas pārsūtīšanas;

i)

attiecīgā gadījumā saskaņā ar 10. panta c) punktu datums, kurā attiecīgā persona atstājusi dalībvalstu teritoriju;

j)

attiecīgā gadījumā saskaņā ar 10. panta d) punktu datums, kurā attiecīgā persona atstājusi dalībvalstu teritoriju vai tikusi no tās izraidīta;

k)

attiecīgā gadījumā saskaņā ar 10. panta e) punktu datums, kurā tika pieņemts lēmums izskatīt pieteikumu.

12. pants

Datu glabāšana

1.   Katru 11. pantā paredzēto datu kopu centrālajā sistēmā glabā desmit gadus no dienas, kad paņemti pirkstu nospiedumi.

2.   Beidzoties 1. punktā, minētajam laikposmam, dati no centrālās sistēmas automātiski tiek dzēsti.

13. pants

Priekšlaicīga datu dzēšana

1.   Datus attiecībā uz kādu personu, kas ieguvusi kādas dalībvalsts pilsonību pirms 12. panta 1. punktā minētā laikposma beigām, dzēš no centrālās sistēmas saskaņā ar 27. panta 4. punktu, tiklīdz izcelsmes dalībvalstij paziņots, ka attiecīgā persona ieguvusi šādu pilsonību.

2.   Centrālā sistēma iespējami drīz un ne vēlāk kā pēc 72 stundām informē visas izcelsmes dalībvalstis par to, ka cita izcelsmes dalībvalsts saskaņā ar 1. punktu ir dzēsusi datus pēc tam, kad ir iegūts pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 9. panta 1. punktā vai 14. panta 1. punktā minētajām personām.

III   NODAĻA

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGIE VAI BEZVALSTNIEKI, KAS AIZTURĒTI SAKARĀ AR NELIKUMĪGU KĀDAS ĀRĒJĀS ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANU

14. pants

Daktiloskopisko datu iegūšana un pārsūtīšana

1.   Katrā dalībvalstī nekavējoties paņem visus pirkstu nospiedumus katram vismaz 14 gadus vecam trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, ko kompetentās iestādes aizturējušas sakarā ar to, ka nelikumīgi šķērsota valsts zemes, jūras vai gaisa robeža, ierodoties no trešām valstīm, un nav nosūtījušas atpakaļ vai kas fiziski joprojām atrodas dalībvalstu teritorijā un netiek turēts apcietinājumā, nav ieslodzīts noteiktā vietā vai netiek turēts apsardzībā visu laikposmu no aizturēšanas līdz izraidīšanai, pamatojoties uz lēmumu nosūtīt šo personu atpakaļ.

2.   Attiecīgā dalībvalsts iespējami drīz un ne vēlāk kā pēc 72 stundām pēc aizturēšanas dienas attiecībā uz katru trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kā minēts 1. punktā, kurš nav nosūtīts atpakaļ, pārsūta centrālajai sistēmai šādus datus:

a)

daktiloskopiskie dati;

b)

izcelsmes dalībvalsts, aizturēšanas vieta un datums;

c)

dzimums;

d)

atsauces numurs, ko izmanto izcelsmes dalībvalsts;

e)

datums, kad paņemti pirkstu nospiedumi;

f)

datums, kad dati pārsūtīti uz centrālo sistēmu;

g)

operatora lietotāja ID.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, 2. punktā norādītos datus attiecībā uz personām, kuras ir aizturētas 1. punktā aprakstītajā veidā un kuras fiziski joprojām atrodas dalībvalstu teritorijā, bet pēc aizturēšanas tiek turētas apcietinājumā, ieslodzītas noteiktā vietā vai turētas apsardzībā ilgāk par 72 stundām, pārsūta pirms šo personu atbrīvošanas no apcietinājuma, ieslodzījuma noteiktā vietā vai no turēšanas apsardzībā.

4.   Šā panta 2. punktā noteiktā 72 stundu termiņa neievērošana neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma paņemt un pārsūtīt pirkstu nospiedumus uz centrālo sistēmu. Ja pirkstgalu stāvoklis neļauj paņemt pirkstu nospiedumus pienācīgā kvalitātē, lai varētu veikt 25. pantā paredzēto salīdzināšanu, izcelsmes dalībvalsts atkārtoti paņem personas, kura aizturēta šā panta 1. punktā aprakstītajā veidā, pirkstu nospiedumus un, cik drīz iespējams, bet ne vēlāk kā 48 stundās pēc to sekmīgas paņemšanas, nosūta tos atkārtoti.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav iespējams paņemt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus tādu pasākumu dēļ, kas tiek veikti, lai nodrošinātu viņa veselību vai sabiedrības veselības aizsardzību, attiecīgā dalībvalsts šādus pirkstu nospiedumus paņem un nosūta cik iespējams drīz, bet ne vēlāk kā 48 stundās pēc tam, kad beidzas minētie apstākļi, kas saistīti ar veselības nodrošināšanu.

Nopietnu tehnisku problēmu gadījumā dalībvalstis var pagarināt 2. punktā minēto 72 stundu termiņu maksimāli par 48 stundām, lai izpildītu valsts nepārtrauktības plānus.

15. pants

Datu ievadīšana

1.   Datus, kas minēti 14. panta 2. punktā, ievada centrālajā sistēmā.

Neskarot 8. pantu, datus, kas nosūtīti centrālajai sistēmai saskaņā ar 14. panta 2.punktu, ievada vienīgi nolūkā tos salīdzināt ar centrālajai sistēmai vēlāk nosūtītiem datiem par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem un 1. panta 2. punkta nolūkos.

Centrālā sistēma nesalīdzina saskaņā ar 14. panta 2. punktu tai nosūtītus datus ne ar datiem, kas iepriekš ievadīti centrālajā sistēmā, ne ar datiem, kas vēlāk pārsūtīti uz centrālo sistēmu saskaņā ar 14. panta 2. punktu.

2.   Salīdzinot uz centrālo sistēmu vēlāk nosūtītus datus par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem ar datiem, kas minēti 1. punktā, piemēro procedūras, kas paredzētas 9. panta 3. un 5. punktā un 25. panta 4. punktā.

16. pants

Datu glabāšana

1.   Katru datu kopu attiecībā uz kādu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kā minēts 14. panta 1. punktā, centrālajā sistēmā glabā 18 mēnešus no dienas, kad paņemti viņa pirkstu nospiedumi. Beidzoties minētajam laikposmam, centrālā sistēma šādus datus automātiski dzēš.

2.   Dati attiecībā uz kādu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kā minēts 14. panta 1. punktā, nekavējoties tiek dzēsti no centrālās sistēmas saskaņā ar 28. panta 3. punktu, tiklīdz izcelsmes dalībvalsts pirms šā panta 1. punktā minētā 18 mēnešu laikposma beigām uzzina par šādiem apstākļiem:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks ir saņēmis uzturēšanās dokumentu;

b)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks ir atstājis dalībvalstu teritoriju;

c)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks ir ieguvis kādas dalībvalsts pilsonību.

3.   Centrālā sistēma iespējami drīz un ne vēlāk kā pēc 72 stundām informē visas izcelsmes dalībvalstis par to, ka dati ir dzēsti šā panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktā norādītā iemesla dēļ vai cita izcelsmes dalībvalsts ir dzēsusi datus pēc tam, kad ir iegūts pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 14. panta 1. punktā minētajām personām.

4.   Centrālā sistēma iespējami drīz un ne vēlāk kā pēc 72 stundām informē visas izcelsmes dalībvalstis par to, ka cita izcelsmes dalībvalsts šā panta 2. punkta c) apakšpunktā norādītā iemesla dēļ ir dzēsusi datus pēc tam, kad ir iegūts pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 9. panta 1. punktā vai 14. panta 1. punktā minētajām personām.

IV   NODAĻA

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGIE VAI BEZVALSTNIEKI, KAS NELIKUMĪGI UZTURAS KĀDĀ DALĪBVALSTĪ

17. pants

Daktiloskopisko datu salīdzinājums

1.   Lai pārbaudītu, vai trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas nelikumīgi uzturas tās teritorijā, nav iepriekš iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu citā dalībvalstī, dalībvalsts var pārsūtīt uz centrālo sistēmu daktiloskopiskos datus attiecībā uz pirkstu nospiedumiem, ko tā ņēmusi no jebkura šāda vismaz 14 gadus veca trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka, kopā ar atsauces numuru, ko izmanto šī dalībvalsts.

Ir jāpārbauda, vai trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks iepriekš nav iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu citā dalībvalstī, ja:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks paziņo, ka viņš iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, nenorādot dalībvalsti, kur viņš iesniedzis pieteikumu;

b)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks neprasa starptautisko aizsardzību, bet protestē pret viņa atgriešanu uz izcelsmes valsti, paziņojot, ka viņš tur būtu briesmās, vai

c)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks citādi mēģina novērst viņa piespiedu izraidīšanu, atsakot sadarbību viņa personas noskaidrošanā, jo īpaši, neuzrādot nekādus personību apliecinošus dokumentus vai uzrādot viltotus dokumentus.

2.   Kad dalībvalstis piedalās 1. punktā minētajā procedūrā, tās pārsūta centrālajai sistēmai daktiloskopiskos datus attiecībā uz 1. punktā minēto trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku visiem pirkstiem vai vismaz attiecībā uz rādītājpirkstiem un, ja to nav, tās pārsūta visu pārējo pirkstu nospiedumus.

3.   Kāda 1. punktā raksturotajam gadījumam atbilstoša trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka daktiloskopiskos datus pārsūta uz centrālo sistēmu, lai tos salīdzinātu ar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju daktiloskopiskajiem datiem, kurus pārsūtījušas pārējās dalībvalstis un kuri jau ievadīti centrālajā sistēmā.

Šāda trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka daktiloskopiskos datus neievada centrālajā sistēmā, un tos arī nesalīdzina ar datiem, kas pārsūtīti uz centrālo sistēmu saskaņā ar 14. panta 2. punktu.

4.   Pēc daktiloskopisko datu salīdzinājuma rezultātu nosūtīšanas izcelsmes dalībvalstij informācija par veikto meklēšanu centrālajā sistēmā tiek glabāta tikai 28. pantā minētajiem nolūkiem. Ne dalībvalstis, ne centrālā sistēma nedrīkst glabāt citu informāciju par veikto meklēšanu citiem nolūkiem, kā vien minētajiem nolūkiem.

5.   Saskaņā ar šo pantu pārsūtīto daktiloskopisko datu salīdzināšanai ar pārējo dalībvalstu pārsūtītajiem starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju daktiloskopiskajiem datiem, kas jau glabājas centrālajā sistēmā, piemēro 9. panta 3. un 5. punktā un 25. panta 4. punktā paredzētās procedūras.

V   NODAĻA

STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJI

18. pants

Datu iezīmēšana

1.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā izcelsmes dalībvalsts, kas piešķīrusi starptautisko aizsardzību starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējam, kura dati tika iepriekš ievadīti centrālajā sistēmā, ievērojot 11. pantu, iezīmē attiecīgos datus saskaņā ar prasībām, kādas aģentūra noteikusi elektroniskajai komunikācijai ar centrālo sistēmu. Minēto iezīmējumu glabā centrālajā sistēmā saskaņā ar 12. pantu pārsūtīšanas nolūkos, kā paredzēts 9. panta 5. punktā. Centrālā sistēma informē visas izcelsmes dalībvalstis par to, ka cita izcelsmes dalībvalsts ir iezīmējusi datus pēc tam, kad ir iegūts pozitīvs iznākums, salīdzinot ar datiem, kurus tās ir nosūtījušas attiecībā uz 9. panta 1. punktā vai 14. panta 1. punktā minētajām personām. Izcelsmes dalībvalstis arī iezīmē attiecīgās datu kopas.

2.   Starptautiskās aizsardzības saņēmēju dati, kas glabājas centrālajā sistēmā un iezīmēti saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir pieejami salīdzināšanai 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā trīs gadus no dienas, kad datu subjektam tika piešķirta starptautiskā aizsardzība.

Ja ir pozitīvs iznākums, centrālā sistēma pārsūta 11. panta a) līdz k) punktā minētos datus attiecībā uz visām pozitīvajam iznākumam atbilstošajām datu kopām. Centrālā sistēma nepārsūta šā panta 1. punktā minēto iezīmējumu. Pēc trīs gadu laikposma beigām centrālā sistēma automātiski bloķē šādus datus, neļaujot tos pārsūtīt tad, ja ir saņemts salīdzināšanas pieprasījums 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā, vienlaikus atļaujot minētos datus salīdzināt 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā, līdz dati tiek dzēsti. Bloķētie dati netiek pārsūtīti, un pozitīva iznākuma gadījumā centrālā sistēma paziņo pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij par negatīvu rezultātu.

3.   Izcelsmes dalībvalsts noņem iezīmējumu vai bloķējumu datiem, kas attiecas uz trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kura dati iepriekš tika iezīmēti vai bloķēti saskaņā ar šā panta 1. vai 2. punktu, ja viņa statuss tiek atcelts vai izbeigts, vai tiek atteikts to pagarināt saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 14. vai 19. pantu.

VI   NODAĻA

PROCEDŪRA SALĪDZINĀŠANAI UN DATU PĀRSŪTĪŠANAI TIESĪBAIZSARDZĪBAS NOLŪKOS

19. pants

Procedūra daktiloskopisko datu salīdzināšanai ar Eurodac datiem

1.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā izraudzītās iestādes, kas minētas 5. panta 1. punktā un 7. panta 2. punktā, var iesniegt pamatotu elektronisku pieprasījumu, kā paredzēts 20. panta 1. punktā, kopā ar minēto iestāžu izmantoto atsauces numuru verificējošajai iestādei par daktiloskopisko datu pārsūtīšanu ar valsts piekļuves punkta starpniecību centrālajai sistēmai salīdzināšanas nolūkā. Saņemot šādu pieprasījumu, verificējošā iestāde pārbauda, vai ir izpildīti visi 20. un 21. pantā minētie nosacījumi, lai iesniegtu pieprasījumu veikt datu salīdzināšanu.

2.   Ja visi 20. un 21. pantā minētie nosacījumi, lai iesniegtu pieprasījumu veikt salīdzināšanu, ir izpildīti, verificējošā iestāde salīdzināšanas pieprasījumu nosūta valsts piekļuves punktam, kas to nosūta centrālajai sistēmai saskaņā ar 9. panta 3. punktu un 5. punktu nolūkā salīdzināt ar datiem, kuri nosūtīti centrālajai sistēmai atbilstīgi 9. panta 1. punktam un 14. panta 2. punktam.

3.   Ārkārtas steidzamības gadījumos, ja ir jānovērš tūlītējs apdraudējums, kas saistīts ar teroristiskiem nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, verificējošā iestāde var daktiloskopiskos datus pārsūtīt valsts piekļuves punktam salīdzināšanas nolūkā, tiklīdz izraudzītā iestāde ir saņēmusi pieprasījumu, un tikai verificēt pēc tam, vai visi 20. vai 21. pantā minētie nosacījumi, lai iesniegtu pieprasījumu veikt salīdzināšanu, ir izpildīti, tostarp, vai tas tiešām bija ārkārtas steidzamības gadījums. Šo ex-post verifikāciju veic bez nepamatotas kavēšanās pēc pieprasījuma apstrādes.

4.   Ja ex-post verifikācijā tiek secināts, ka piekļuve Eurodac datiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kuras ir piekļuvušas šādiem datiem dzēš informāciju, ko paziņojis Eurodac un informē verificējošo iestādi par šādu dzēšanu.

20. pants

Eurodac pieejamības nosacījumi izraudzītajām iestādēm

1.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā izraudzītās iestādes saskaņā ar savām pilnvarām var iesniegt pamatotu elektronisku pieprasījumu par daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar centrālajā sistēmā uzglabātajiem datiem vienīgi tad, ja salīdzinājumu rezultātā nav noteikta datu subjekta identitāte, izmantojot šādas datubāzes:

valsts daktiloskopisko datu datubāzes;

ja salīdzināšana ir tehniski iespējama — visu pārējo dalībvalstu automatizētās daktiloskopisko datu identifikācijas sistēmas saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI, ja vien ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka, veicot salīdzināšanu šādās sistēmās, netiks noteikta datu subjekta identitāte. Šādus pamatotus iemeslus norāda tajā pamatotajā elektroniskajā pieprasījumā veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem, kuru izraudzītā iestāde ir nosūtījusi verificējošajai iestādei, un

Vīzu informācijas sistēmu ar noteikumu, ka ir izpildīti Lēmumā 2008/633/TI minētie nosacījumi šādas salīdzināšanas veikšanai;

un ja ir izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi:

a)

salīdzināšana ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, un tas nozīmē, ka pastāv svarīgi ar sabiedrības drošību saistīti apsvērumi, kuru dēļ meklēšana datubāzē ir samērīga;

b)

salīdzināšana ir vajadzīga konkrētā lietā;(t. i. sistemātisku salīdzināšanu neveic); un

c)

ir pamatots iemesls uzskatīt, ka salīdzināšana būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Šādi iemesli ir jo īpaši pamatoti tad, ja rodas pamatotas aizdomas par to, ka persona, kas izdarījusi teroristisku vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, tiek turēta aizdomās par šāda nodarījuma izdarīšanu, ir šāda nodarījuma sagatavotājs vai upuris, ir ietverta kādā kategorijā, uz kuru attiecas šī regula.

2.   Pieprasījumi veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem attiecas tikai uz meklēšanu, izmantojot daktiloskopiskos datus.

21. pants

Eurodac datu pieejamības nosacījumi Eiropolam

1.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā Eiropola izraudzītā iestāde var iesniegt pamatotu elektronisku pieprasījumu par daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar centrālajā datubāzē glabātajiem datiem, - saskaņā ar Eiropola piešķirtajām pilnvarām un vajadzības gadījumā — lai veiktu Eiropola uzdevumus, tikai tad, ja, veicot salīdzināšanu ar daktiloskopiskajiem datiem, kuri tiek glabāti jebkādās informācijas apstrādes sistēmās, kuras Eiropolam ir tehniski un likumīgi pieejamas, netiek noteikta datu subjekta identitāte un ja ir izpildīti šādi kumulatīvi nosacījumi:

a)

salīdzināšana ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, un tas nozīmē, ka pastāv svarīgi ar sabiedrības drošību saistīti apsvērumi, kuru dēļ meklēšana datubāzē ir samērīga;

b)

salīdzināšana ir vajadzīga konkrētā lietā; (t.i. sistemātisku salīdzināšanu neveic); un

c)

ir pamatots iemesls uzskatīt, ka salīdzināšana būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Šādi iemesli ir jo īpaši pamatoti tad, ja rodas pamatotas aizdomas par to, ka persona, kas izdarījusi teroristisku vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, tiek turēta aizdomās par šādu nodarījumu izdarīšanu vai ir šāda nodarījuma sagatavotājs vai upuris, ir ietverta kādā kategorijā, uz kuru attiecas šī regula.

2.   Pieprasījumi veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem attiecas tikai uz daktiloskopisko datu salīdzināšanu.

3.   Informāciju, ko Eiropols ieguvis, veicot salīdzināšanu ar Eurodac datiem, var apstrādāt tikai tad, ja šādas informācijas izcelsmes dalībvalsts ir devusi tam atļauju. Šādu atļauju saņem ar attiecīgās dalībvalsts Eiropola valsts nodaļas starpniecību.

22. pants

Komunikācija starp izraudzītajām iestādēm, verificējošām iestādēm un valstu piekļuves punktiem

1.   Neskarot 26. pantu, jebkāda komunikācija starp izraudzītajām iestādēm, verificējošām iestādēm un valstu piekļuves punktiem ir droša un notiek elektroniski.

2.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā dalībvalsts digitāli apstrādā pirkstu nospiedumus un pārsūta tos tādā datu formātā, kā minēts I pielikumā, lai nodrošinātu, ka, izmantojot datorizētu pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmu, var veikt salīdzināšanu.

VII   NODAĻA

DATU APSTRĀDE, DATU AIZSARDZĪBA UN UZTICAMĪBA

23. pants

Atbildība datu apstrādes jomā

1.   Izcelsmes dalībvalsts nodrošina, ka:

a)

pirkstu nospiedumus ņem likumīgi;

b)

daktiloskopiskos datus, kā arī pārējos datus, kas minēti 11. pantā, 14. panta 2. punktā un 17. panta 2. punktā, uz centrālo sistēmu nosūta likumīgi;

c)

dati ir precīzi un atjaunināti, kad tos pārsūta uz centrālo sistēmu;

d)

neskarot aģentūras uzdevumus, datus centrālajā sistēmā ievada, glabā, labo un dzēš likumīgi;

e)

centrālās sistēmas pārsūtītos daktiloskopisko datu salīdzinājumu iznākumus apstrādā likumīgi.

2.   Saskaņā ar 34. pantu izcelsmes dalībvalsts nodrošina 1. punktā minēto datu drošību pirms pārsūtīšanas uz centrālo sistēmu un tās laikā, kā arī no centrālās sistēmas saņemto datu drošību.

3.   Izcelsmes dalībvalsts atbild par galīgo datu identificēšanu saskaņā ar 25. panta 4. punktu.

4.   Aģentūra nodrošina, ka centrālo sistēmu izmanto saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Aģentūra jo īpaši:

a)

pieņem attiecīgus pasākumus, kas garantē, ka personas, kas strādā ar centrālo sistēmu, izmanto tajā ievadītos datus vienīgi saskaņā ar Eurodac mērķi, kas paredzēts 1. pantā;

b)

veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas drošību saskaņā ar 34. pantu;

c)

nodrošina, ka vienīgi personām, kam atļauts strādāt ar centrālo sistēmu, ir piekļuve tai, neskarot Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kompetenci.

Aģentūra informē Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par pasākumiem, kurus tā pieņem saskaņā ar pirmo daļu.

24. pants

Pārsūtīšana

1.   Pirkstu nospiedumus digitāli apstrādā un pārsūta I pielikumā minētajā datu formātā. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās sistēmas efektīvai darbībai, aģentūra nosaka tehniskās prasības attiecībā uz datu formātu, kādā tos savstarpēji pārsūta dalībvalstis un centrālā sistēma. Aģentūra nodrošina to, lai dalībvalstu pārsūtītos daktiloskopiskos datus varētu salīdzināt datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā.

2.   Datus, kas minēti 11. pantā, 14. panta 2. punktā un 17. panta 2. punktā, dalībvalstis pārsūta elektroniskā veidā. Datus, kas minēti 11. pantā un 14. panta 2. punktā, automātiski ievada centrālajā sistēmā. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās sistēmas efektīvai darbībai, aģentūra nosaka tehniskās prasības, lai nodrošinātu datu pienācīgu pārsūtīšanu elektroniskā veidā starp dalībvalstīm un centrālo sistēmu.

3.   Atsauces numurs, kas minēts 11. panta d) punktā, 14. panta 2. punkta d) apakšpunktā, 17. panta 1. punktā un 19. panta 1. punktā, ļauj nepārprotami attiecināt datus uz konkrēto personu un dalībvalsti, kura nosūta šos datus. Turklāt tas ļauj noteikt, vai šādi dati attiecas uz tādu personu, kas minēta 9. panta 1.punktā, 14. panta 1. punktā vai 17. panta 1. punktā.

4.   Atsauces numurs sākas ar identifikācijas burtu vai burtiem, kas saskaņā ar I pielikumā minēto normu norāda uz dalībvalsti, kura nosūta datus. Identifikācijas burtam vai burtiem seko norāde uz kategoriju, pie kādas pieder attiecīgā persona, vai uz pieprasījumu. Ar ciparu "1" apzīmēti dati, kas attiecas uz tādām personām, kas minētas 9. panta 1. punktā, cipars "2" attiecas uz tādām personām, kas minētas 14. panta 1. punktā, cipars "3" attiecas uz tādām personām, kas minētas 17. panta 1. punktā, cipars "4" attiecas uz 20. pantā minētajiem pieprasījumiem, cipars "5" attiecas uz 21. pantā minētajiem pieprasījumiem un cipars "9" attiecas uz 29. pantā minētajiem pieprasījumiem.

5.   Aģentūra nosaka dalībvalstīm nepieciešamās tehniskās procedūras, lai nodrošinātu to, ka centrālā sistēma saņem nepārprotamus datus.

6   Centrālā sistēma apstiprina pārsūtīto datu saņemšanu, cik drīz vien iespējams. Minētajā nolūkā aģentūra nosaka vajadzīgās tehniskās prasības, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis pieprasījuma gadījumā saņem apstiprinājumu par saņemšanu.

25. pants

Salīdzināšana un rezultātu pārsūtīšana

1.   Dalībvalstis nodrošina daktiloskopisko datu pārsūtīšanu pienācīgā kvalitātē, lai tos salīdzinātu datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā. Ciktāl ir jānodrošina, lai centrālās sistēmas veiktās salīdzināšanas rezultātiem būtu ļoti augsta precizitātes pakāpe, aģentūra definē attiecīgo kvalitāti, kādā jābūt pārsūtītajiem daktiloskopiskajiem datiem. Centrālā sistēma pārbauda pārsūtīto daktiloskopisko datu kvalitāti, cik drīz vien iespējams. Ja daktiloskopiskos datus nav iespējams salīdzināt datorizētajā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēmā, centrālā sistēma informē attiecīgo dalībvalsti. Tad minētā dalībvalsts pārsūta pienācīgas kvalitātes daktiloskopiskos datus, izmantojot to pašu atsauces ciparu kā iepriekšējai daktiloskopisko datu kopai.

2.   Centrālā sistēma veic datu salīdzināšanu tādā secībā, kādā ir pienākuši pieprasījumi. Katru pieprasījumu apstrādā 24 stundās. Dalībvalsts tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, var pieprasīt veikt īpaši steidzamas salīdzināšanas vienas stundas laikā. Ja šādus termiņus nav iespējams ievērot tādu apstākļu dēļ, kas nav aģentūras kompetencē, tad centrālā sistēma šo pieprasījumu apstrādā prioritāri, tiklīdz beidzas minētie apstākļi. Šādos gadījumos, ciktāl tas vajadzīgs centrālās sistēmas efektīvai darbībai, aģentūra nosaka kritērijus, lai nodrošinātu pieprasījumu prioritāru izskatīšanu.

3.   Ciktāl tas vajadzīgs centrālās sistēmas efektīvai darbībai, aģentūra nosaka darbības kārtību saņemto datu apstrādei un salīdzināšanas rezultātu pārsūtīšanai.

4.   Salīdzinājuma rezultātus nekavējoties pārbauda daktiloskopijas eksperts saņēmējā dalībvalstī, kā noteikts saskaņā ar dalībvalsts noteikumiem, un šis eksperts ir īpaši apmācīts par šajā regulā paredzēto pirkstu nospiedumu veidu salīdzināšanu. Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā galīgo identifikāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 34. pantu veic izcelsmes dalībvalsts sadarbībā ar pārējām attiecīgajām dalībvalstīm.

No centrālās sistēmas saņemtās ziņas par citiem datiem, kas izrādījušies neuzticami, dzēš, tiklīdz konstatē, ka dati ir neuzticami.

5.   Ja saskaņā ar 4. punktu veiktajā galīgajā identifikācijā atklājas, ka no centrālās sistēmas saņemtais salīdzināšanas rezultāts neatbilst salīdzināšanai nosūtītajiem daktiloskopiskajiem datiem, dalībvalstis nekavējoties dzēš salīdzināšanas rezultātu un paziņo par to Komisijai un aģentūrai pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā pēc trim darba dienām.

26. pants

Saziņa starp dalībvalstīm un centrālo sistēmu

Pārsūtot datus starp dalībvalstīm un centrālo sistēmu, izmanto komunikācijas infrastruktūru. Ciktāl tas vajadzīgs centrālās sistēmas efektīvai darbībai, aģentūra nosaka tehniskās procedūras, kas nepieciešamas komunikācijas infrastruktūras izmantošanai.

27. pants

Piekļuve Eurodac ievadītiem datiem, to labošana vai dzēšana

1.   Izcelsmes dalībvalstij ir piekļuve datiem, kurus tā pārsūtījusi un ievadījusi centrālajā sistēmā saskaņā ar šo regulu.

Neviena dalībvalsts nevar veikt meklēšanas darbības datos, kurus pārsūtījusi cita dalībvalsts, ne arī saņemt šādus datus, izņemot datus, kas iegūti 9. panta 5. punktā minētā salīdzinājuma rezultātā.

2.   Dalībvalstu iestādes, kam saskaņā ar šā panta 1. punktu ir piekļuve centrālajā sistēmā ievadītiem datiem, ir tās, kuras izraudzījusi katra dalībvalsts 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā. Veicot minēto izraudzīšanos, konkrēti nosaka, kura vienība ir atbildīga par to uzdevumu veikšanu, kas ir saistīti ar šīs regulas piemērošanu. Katra dalībvalsts nekavējoties nosūta Komisijai un aģentūrai sarakstu, kur uzskaitītas minētās vienības, un visus grozījumus tajā. Aģentūra publicē konsolidēto sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja sarakstā ir grozījumi, aģentūra vienu reizi gadā tiešsaistē publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu.

3.   Tikai izcelsmes dalībvalstij ir tiesības grozīt datus, ko tā pārsūtījusi uz centrālo sistēmu, šādus datus labojot vai papildinot, vai dzēst tos; izņēmums ir dzēšana, ko veic saskaņā ar 12. panta 2. punktu vai 16. panta 1. punktu.

4.   Ja kādai dalībvalstij vai aģentūrai ir pierādījumi, ka centrālajā sistēmā ievadītie dati ir faktiski kļūdaini, tā, tiklīdz iespējams, brīdina par to izcelsmes dalībvalsti.

Ja kādai dalībvalstij ir pierādījumi, kas liecina par to, ka centrālajā sistēmā dati ir ievadīti pārkāpjot šo regulu, tā, tiklīdz iespējams, brīdina par to aģentūru, Komisiju un izcelsmes dalībvalsti. Izcelsmes dalībvalsts pārbauda attiecīgos datus un vajadzības gadījumā nekavējoties tos labo vai dzēš.

5.   Aģentūra nepārsūta, ne arī dara kādas trešās valsts iestādēm pieejamus centrālajā sistēmā ievadītus datus. Šis aizliegums neattiecas uz datu pārsūtīšanu trešām valstīm, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 604/2013.

28. pants

Ierakstu glabāšana

1.   Aģentūra glabā ierakstus par visām centrālajā sistēmā veiktajām datu apstrādes darbībām. Šie ieraksti rāda piekļuves mērķi, dienu un laiku, pārsūtītos datus, datus, kas izmantoti meklēšanas nolūkā, kā arī tās vienības nosaukumu, kas ievadījusi vai ieguvusi datus, un atbildīgās personas.

2.   Šā panta 1. punktā minētos ierakstus var izmantot vienīgi, lai pārbaudītu, vai datu apstrāde bijusi atļauta attiecībā uz datu aizsardzību, kā arī, lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar 34. pantu. Tiem ir jābūt aizsargātiem ar attiecīgiem pasākumiem pret neatļautu piekļuvi, un tos dzēš pēc gada pēc tam, kad ir beidzies 12. panta 1. punktā un 16. panta 1. punktā minētais glabāšanas laiks, ja vien tie nav vajadzīgi jau sāktām kontroles procedūrām.

3.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu mērķus, kas šā panta 1. un 2. punktā noteikti attiecībā uz tās valsts sistēmu. Turklāt katra dalībvalsts reģistrē darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.

29. pants

Datu subjekta tiesības

1.   Personām, uz kurām attiecas 9. panta 1. punkts, 14. panta 1. punkts vai 17. panta 1. punkts, izcelsmes dalībvalsts rakstiski un vajadzības gadījumā mutiski tādā valodā, kādu tās saprot vai kādu tām vajadzētu saprast, paziņo:

a)

par datu apstrādi atbildīgās personas Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punkta nozīmē un tās pārstāvja, ja tāds ir, identitāti;

b)

to, kādā nolūkā to dati tiks apstrādāti Eurodac, tostarp Regulas (ES) Nr. 604/2013 mērķu aprakstu saskaņā ar tās 4. pantu un viegli saprotamu, skaidrā un vienkāršā valodā sagatavotu skaidrojumu par to, ka dalībvalstis un Eiropols tiesībaizsardzības nolūkos var piekļūt Eurodac datiem;

c)

datu saņēmējas personas;

d)

šīs regulas 9. panta 1. punktā vai 14. panta 1. punktā paredzētajām personām — to, ka viņām ir pienākums piekrist pirkstu nospiedumu ņemšanai;

e)

tiesības uz piekļuvi datiem un tiesības pieprasīt, lai tiktu laboti kļūdaini dati, kas attiecas uz šīm personām, vai lai tiktu dzēsti pretlikumīgi apstrādāti dati, kas attiecas uz šīm personām, kā arī tiesības saņemt informāciju par šo tiesību īstenošanas procedūrām, tostarp kontaktinformāciju par personu, kas ir atbildīga par datu apstrādi, un par valsts uzraudzības iestādēm, kas minētas 30. panta 1. punktā.

2.   Attiecībā uz personām, uz kurām attiecas 9. panta 1. punkts vai 14. panta 1. punkts, šā panta 1. punktā minēto informāciju sniedz, vēlākais, brīdī, kad ņem šo personu pirkstu nospiedumus.

Attiecībā uz personām, uz kurām attiecas 17. panta 1. punkts, šā panta 1. punktā minēto informāciju sniedz, vēlākais, brīdī, kad datus, kas attiecas uz minēto personu, pārsūta uz centrālo sistēmu. Minēto pienākumu nepiemēro, ja nav iespējas sniegt šādu informāciju vai ja tas prasītu neatbilstīgus pūliņus.

Ja personas, uz kuru attiecas 9.panta 1. punkts, 14.panta 1. punkts un17. panta 1. punkts, ir nepilngadīgas, dalībvalstis sniedz informāciju to vecumam atbilstošā veidā.

3.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 44. panta 2. punktā minēto procedūru ir jāsagatavo kopēja brošūra, kas satur vismaz šā panta 1. punktā minēto informāciju un minētās regulas4. panta 1. punktā minēto informāciju.

Brošūra ir skaidra un vienkārša un sastādīta tādā valodā, kādu attiecīgā persona saprot vai kādu tai vajadzētu saprast.

Brošūra ir veidota tā, lai dalībvalstis to varētu papildināt ar dalībvalstij specifisku papildu informāciju. Dalībvalstij specifiskajā informācijā ietver arī informāciju vismaz par datu subjekta tiesībām un iespēju saņemt attiecīgās valsts uzraudzības iestāžu palīdzību, kā arī par datu apstrādi atbildīgās personas un valsts uzraudzības iestāžu biroju kontaktinformāciju.

4.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā katrā dalībvalstī visi datu subjekti saskaņā ar šīs valsts likumiem, noteikumiem un procedūrām var izmantot tiesības, kas paredzētas Direktīvas 95/46/EK 12. pantā.

Neskarot pienākumu sniegt citu informāciju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 12. panta a) punktu, datu subjektam ir tiesības uz to, ka tam dara zināmus par viņu centrālajā sistēmā ievadītus datus, kā arī dalībvalsti, kas tos pārsūtījusi uz centrālo sistēmu. Šādu piekļuvi datiem var piešķirt tikai dalībvalsts.

5.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā katrā dalībvalstī jebkura persona var prasīt, lai tiktu izlaboti faktiski kļūdaini dati vai lai tiktu izdzēsti dati, kas ievadīti nelikumīgi. Labošanu un dzēšanu bez pārmērīgas kavēšanās veic dalībvalsts, kas saskaņā ar saviem likumiem, noteikumiem un procedūrām pārsūtījusi šos datus.

6.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā — ja labošanas vai dzēšanas tiesības tiek izmantotas kādā citā dalībvalstī nekā tajā vai tajās, kas pārsūtījušas datus, šīs dalībvalsts iestādes sazinās ar attiecīgajām dalībvalsts vai dalībvalstu iestādēm, kas pārsūtījušas datus, lai pēdējās minētās iestādes varētu pārbaudīt, vai šie dati ir precīzi un vai to pārsūtīšana un ievadīšana centrālajā sistēmā bijusi likumīga.

7.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā — ja izrādās, ka centrālajā sistēmā ievadītie dati ir faktiski kļūdaini vai ievadīti nelikumīgi, dalībvalsts, kura tos pārsūtījusi, labo vai dzēš šos datus saskaņā ar 27. panta 3. punktu. Šī dalībvalsts rakstiski un bez pārmērīgas kavēšanās apliecina datu subjektam, ka tā ir labojusi vai dzēsusi datus par viņu.

8.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajā nolūkā — ja datu pārsūtītāja valsts nepiekrīt, ka centrālajā sistēmā ievadītie dati ir faktiski kļūdaini vai ievadīti pretlikumīgi, tā rakstiski un bez pārmērīgas kavēšanās izskaidro datu subjektam, kāpēc tā nav gatava labot vai dzēst šos datus.

Minētā dalībvalsts tāpat sniedz datu subjektam sīkākas ziņas par pasākumiem, ko tā var veikt, ja datu subjekts nepieņem sniegto paskaidrojumu. Tās ietver informāciju par to, kā celt prasību vai vajadzības gadījumā iesniegt sūdzību minētās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kā arī informāciju par finansiālu vai cita veida palīdzību, ko datu subjekts var saņemt saskaņā ar šīs dalībvalsts likumiem, noteikumiem un procedūrām.

9.   Visos pieprasījumos, kas iesniegti saskaņā ar 4. un 5. punktu, ir visas nepieciešamās ziņas, kas vajadzīgas datu subjekta identificēšanai, pirkstu nospiedumus ieskaitot. Šādus datus izmanto vienīgi tam, lai īstenotu tiesības, kas minētas 4. un 5. punktā, un pēc tam nekavējoties dzēš.

10.   Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai 5., 6. un 7. punktā paredzētās tiesības tiktu īstenotas bez kavēšanās.

11.   Ja persona saskaņā ar 4. punktu pieprasa datus, kas uz viņu attiecas, kompetentā iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts un kam tas ticis adresēts, un nekavējoties dara valsts uzraudzības iestādēm pieejamu minēto dokumentu.

12.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā katrā dalībvalstī valsts uzraudzības iestāde saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. panta 4. punktu pēc datu subjekta lūguma palīdz datu subjektam īstenot savas tiesības.

13.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā valsts uzraudzības iestāde datu pārsūtītājā dalībvalstī un valsts uzraudzības iestāde dalībvalstī, kur atrodas datu subjekts, palīdz šai iepriekš minētajai personai, ja tā to prasa, sniedzot padomu par to, kā īstenot savas tiesības izlabot vai dzēst attiecīgos datus. Abas valsts uzraudzības iestādes sadarbojas šajā nolūkā. Palīdzības pieprasījumus var adresēt valsts uzraudzības iestādei dalībvalstī, kur atrodas datu subjekts un kura tos nosūta iestādei dalībvalstī, kas pārsūtījusi datus.

14.   Katrā dalībvalstī jebkura persona drīkst saskaņā ar šīs valsts likumiem, noteikumiem un procedūrām celt prasību vai vajadzības gadījumā iesniegt sūdzību šīs dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, ja minētajai personai liegtas piekļuves tiesības, kas paredzētas 4. punktā.

15.   Katra persona drīkst saskaņā ar likumiem, noteikumiem un procedūrām dalībvalstī, kas pārsūtījusi datus, celt prasību vai vajadzības gadījumā iesniegt sūdzību šīs dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās sakarā ar datiem, kas attiecībā uz viņu ievadīti centrālajā sistēmā, lai īstenotu savas tiesības saskaņā ar 5. punktu. Visu šīs procedūras laiku ir spēkā valsts uzraudzības iestāžu pienākums palīdzēt un, ja datu subjekts to lūdz, sniegt tam padomu saskaņā ar 13. punktu.

30. pants

Valsts uzraudzības iestāžu veiktā uzraudzība

1.   Šīs regulas 1. panta 1. punktā izklāstītajā nolūkā katra dalībvalsts nodrošina to, ka valsts uzraudzības iestāde vai iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. panta 1. punktu, neatkarīgi un saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem uzrauga to, vai personas datu apstrādi, ieskaitot to pārsūtīšanu uz centrālo sistēmu, konkrētā dalībvalsts veic likumīgi saskaņā ar šo regulu.

2.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās valsts uzraudzības iestāde var lūgt padomu personām, kam ir pietiekamas zināšanas par daktiloskopiskajiem datiem.

31. pants

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja īstenotā uzraudzība

1.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs pārliecinās, vai datu apstrādes darbības saistībā ar Eurodac, jo īpaši aģentūras veiktās darbības, tiek veiktas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo regulu.

2.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados tiek veikta aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem. Šādas revīzijas rezultātus nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, aģentūrai un valstu uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojuma pieņemšanas aģentūrai dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

32. pants

Valstu uzraudzības iestāžu un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja sadarbība

1.   Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, darbojoties katrs savu pilnvaru ietvaros, aktīvi sadarbojas, veicot savus pienākumus, un nodrošina Eurodac koordinētu uzraudzību.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka katru gadu 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā neatkarīga iestāde veic revīziju par personas datu apstrādi saskaņā ar 33. panta 2. punktu, tostarp izlases kārtībā analizē pamatotos elektroniskos pieprasījumus.

Šīs revīzijas rezultātus pievieno 40. panta 7. punktā minētajam dalībvalstu gada ziņojumam.

3.   Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, darbojoties katrs savu pilnvaru ietvaros, veic attiecīgās informācijas apmaiņu, palīdz cita citai veikt revīzijas un pārbaudes, izskata šīs regulas interpretācijas vai piemērošanas grūtības, pēta problēmas, kas rodas, īstenojot neatkarīgu uzraudzību vai īstenojot datu subjektu tiesības, izstrādā saskaņotus priekšlikumus visu problēmu kopīgiem risinājumiem un, ja vajadzīgs, veicina izpratni par tiesībām datu aizsardzības jomā.

4.   Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 3. punktā izklāstītajā nolūkā vismaz divreiz gadā rīko sanāksmi. Šo sanāksmju izmaksas un norisi nodrošina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Turpmākās darba metodes izstrādā kopīgi pēc vajadzības. Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un aģentūrai reizi divos gados nosūta kopīgu pārskatu par darbībām.

33. pants

Personas datu aizsardzība tiesībaizsardzības nolūkos

1.   Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Pamatlēmumu 2008/977/TI, tiek piemēroti arī personas datu apstrādei, ko veic to valsts iestādes šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā.

2.   Saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI izraudzītās valstu uzraudzības iestādes uzrauga, lai dalībvalstu veiktā personas datu apstrāde šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstīajā nolūkā, tostarp personas datu pārsūtīšana uz Eurodac un saņemšana no Eurodac, būtu likumīga.

3.   Datu apstrāde, ko Eiropols veic saskaņā ar šo regulu, notiek atbilstīgi Lēmumam 2009/371/TI, un to uzrauga neatkarīgs, ārējs datu aizsardzības uzraudzītājs. Datu apstrādei, ko Eiropols veic saskaņā ar šo regulu, piemēro minētā lēmuma 30., 31. un 32. pantu. Neatkarīgais, ārējais datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, lai netiktu pārkāptas indivīdu tiesības.

4.   Personas datus, kas saskaņā ar šo regulu iegūti no Eurodac 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā, apstrādā vienīgi nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt konkrētu gadījumu, saistībā ar kuru minētā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis datus.

5.   Centrālā sistēma, izraudzītās un verificējošās iestādes un Eiropols glabā datus par veikto meklēšanu, lai ļautu valsts datu aizsardzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam pārraudzīt datu apstrādes atbilstību Savienības datu aizsardzības noteikumiem, tostarp lai sagatavotu 40. panta 7. punktā minētos gada ziņojumus. Personas datus, kas meklēti citos nolūkos, un datus par veikto meklēšanu pēc viena mēneša izdzēš no visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie dati nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus.

34. pants

Datu drošība

1.   Izcelsmes dalībvalsts garantē datu drošību pirms to pārsūtīšanas uz centrālo sistēmu un pārsūtīšanas laikā.

2.   Katra dalībvalsts attiecībā uz visiem datiem, kurus apstrādā to kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu, pieņem nepieciešamos pasākumus, tostarp drošības plānu, lai:

a)

fiziski aizsargātu datus, tostarp izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai;

b)

liegtu nepiederošām personām piekļuvi valsts iekārtām, kurās dalībvalsts veic darbības saskaņā ar Eurodac mērķiem (piekļuves kontrole iekārtām);

c)

novērstu datu nesankcionētu nolasīšanu, kopēšanu, grozīšanu vai datu nesēju izņemšanu (datu nesēju kontrole);

d)

novērstu datu nesankcionētu ievadīšanu, kā arī liegtu glabāto personas datu nesankcionētu apskati, grozīšanu vai dzēšanu (glabāšanas kontrole);

e)

novērstu datu nesankcionētu apstrādi Eurodac, kā arī Eurodac apstrādātu datu nesankcionētu grozīšanu vai dzēšanu (datu ievades kontrole);

f)

nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt Eurodac, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas un unikālas lietotāju ID un konfidenciālus piekļuves režīmus (datu piekļuves kontrole);

g)

nodrošinātu to, ka visas iestādes, kurām ir tiesības piekļūt Eurodac, izstrādā profilus, kuros aprakstītas to personu funkcijas un pienākumi, kas ir pilnvarotas piekļūt datiem, tos ievadīt, atjaunināt, dzēst un meklēt, un pēc Direktīvas 95/46/EK 28. pantā un Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantā minēto valsts uzraudzības iestāžu lūguma nekavējoties dara tām pieejamus minētos profilus (personālie profili) un visu citu attiecīgo informāciju, ko minētās iestādes var pieprasīt uzraudzības mērķiem;

h)

nodrošinātu to, ka var verificēt un noteikt, kurām struktūrām personas datus var pārsūtīt, izmantojot datu komunikācijas aprīkojumu (komunikācijas kontrole);

i)

nodrošinātu iespēju verificēt un noteikt, kādi dati ir apstrādāti Eurodac, kad, kas un kādam mērķim tos ir apstrādājis (datu reģistrēšanas kontrole);

j)

nodrošinātu to, ka personas datu pārsūtīšanas uz Eurodac vai no tās vai datu nesēju transportēšanas laikā nav iespējama personas datu nesankcionēta nolasīšana, kopēšana, grozīšana vai dzēšana, to jo īpaši nodrošinot ar attiecīgiem šifrēšanas paņēmieniem (transportēšanas kontrole);

k)

uzraudzītu šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veiktu nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai veiktu iekšējo uzraudzību un nodrošinātu atbilstību šim lēmumam (pašrevīzija), un 24 stundās automātiski noteiktu jebkādus attiecīgus notikumus, kas saistīti ar b) līdz j) punktos norādīto pasākumu piemērošanu un kas varētu norādīt uz drošības apdraudējuma rašanos.

3.   Dalībvalstis informē aģentūru par savās sistēmās konstatētajiem drošības apdraudējumiem. Aģentūra informē dalībvalstis, Eiropolu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, ja radušies drošības apdraudējumi. Attiecīgās dalībvalstis, aģentūra un Eiropols drošības apdraudējuma laikā sadarbojas.

4.   Aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu mērķus, kas 2. punktā noteikti attiecībā uz Eurodac darbību, tostarp drošības plāna pieņemšanu.

35. pants

Datu pārsūtīšanas aizliegums trešām valstīm, starptautiskām organizācijām vai privātām struktūrām

1.   Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols saskaņā ar šo regulu iegūst no centrālās sistēmas, nenosūta, kā arī nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās. Šis aizliegums tiek piemērots arī tad, ja minētos datus turpina apstrādāt valsts līmenī vai starp dalībvalstīm Pamatlēmuma 2008/977/TI 2. panta b) punkta nozīmē.

2.   Personas dati, kuru izcelsmes vieta ir kāda no dalībvalstīm un ar kuriem dalībvalstis pēc pozitīva iznākuma iegūšanas apmainās 1. panta 2. pantā izklāstītajos nolūkā, netiek pārsūtīti trešām valstīm, ja ir nopietns risks, ka šādas pārsūtīšanas rezultātā datu subjektam var draudēt spīdzināšana, necilvēcīga un pazemojoša attieksme vai sods, vai jebkāds cits personas pamattiesību pārkāpums.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neskar dalībvalstu tiesības pārsūtīt šādus datus trešām valstīm, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 604/2013.

36. pants

Reģistrēšana un dokumentēšana

1.   Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, ka visas datu apstrādes darbības saistībā ar pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem 1. panta 2. punktā izklāstītajos nolūkā tiek reģistrētas un dokumentētas, lai varētu pārbaudīt, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, un lai varētu veikt pašuzraudzību.

2.   Ierakstā vai dokumentācijā visos gadījumos ir sniegta šāda informācija:

a)

salīdzināšanas pieprasījuma konkrētais mērķis, tostarp norāde par to, vai tas attiecas uz teroristisku nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, savukārt Eiropols norāda salīdzināšanas pieprasīšanas konkrēto mērķi;

b)

norādītos pamatotos iemeslus, lai neveiktu salīdzināšanu ar citām dalībvalstīm atbilstīgi Lēmumam 2008/615/TI un saskaņā ar šīs regulas 20. panta 1. punktu;

c)

atsauce uz valsts datni;

d)

datums un konkrēts laiks, kad valsts piekļuves punkts centrālajai sistēmai ir nosūtījis pieprasījumu veikt salīdzināšanu;

e)

tās iestādes nosaukums, kura ir pieprasījusi piekļuvi salīdzināšanas nolūkā, un atbildīgās personas vārds un uzvārds, kura iesniedza pieprasījumu un apstrādāja datus;

f)

vajadzības gadījumā 19. panta 3. punktā minētās steidzamās procedūras izmantošana un lēmums, kas pieņemts attiecībā uz ex-post verifikāciju;

g)

salīdzināšanas mērķiem izmantotie dati;

h)

saskaņā ar valsts noteikumiem vai Lēmumu Nr. 2009/371/TI tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas pazīšanas zīme, kas lika datus meklēt vai iesniegt.

3.   Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību saistībā ar datu aizsardzību un lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 40. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai ierakstus, kas neietver personas datus. Kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par to, lai pārbaudītu, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, un lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc to pieprasījuma nodrošina piekļuvi šiem ierakstiem, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus.

37. pants

Atbildība

1.   Katra persona vai katra dalībvalsts, kam nodarīts kaitējums sakarā ar kādu nelikumīgu datu apstrādes darbību vai kādu darbību, kas nesaskan ar šo regulu, ir tiesīga saņemt kompensāciju no dalībvalsts, kas atbild par nodarīto kaitējumu. Šo valsti pa daļai vai pilnīgi atbrīvo no šīs atbildības, ja tā pierāda, ka nav atbildīga par faktu, kas izraisījis kaitējumu.

2.   Ja sakarā ar to, ka kāda dalībvalsts nav ievērojusi pienākumus saskaņā ar šo regulu, nodarīts kaitējums centrālajai sistēmai, minēto dalībvalsti sauc pie atbildības par šādu kaitējumu, izņemot gadījumu, kad un ciktāl aģentūra vai cita dalībvalsts nav veikusi pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai mazinātu tā ietekmi.

3.   Kompensācijas prasījumus pret kādu dalībvalsti par 1. un 2. punktā paredzēto kaitējumu regulē atbildētājas dalībvalsts tiesību aktu noteikumi.

VIII   NODAĻA

GROZĪJUMI REGULĀ (ES) Nr. 1077/2011

38. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1077/2011

Regulu (ES) Nr. 1077/2011 groza šādi:

1)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

"5. pants

Ar Eurodac saistītie uzdevumi

Attiecībā uz Eurodac aģentūra veic:

a)

uzdevumus, kas tai uzticēti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu 2013. gada 26. jūnijs salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (17); un

b)

uzdevumus saistībā ar mācībām, kā tehniski izmantot Eurodac.

2)

regulas 12. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta u) un v) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

"u)

pieņem gada ziņojumu par Eurodac centrālās sistēmas darbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktu;

v)

izsaka apsvērumus par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja revīzijas ziņojumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 45. panta 2. punktu, Regulas (EK) Nr. 767/2008 42. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 603/2013 31. panta 2. punktu un nodrošina atbilstošu turpmāku rīcību pēc minētās revīzijas;"

b)

panta x) punktu aizstāj ar šādu:

"x)

vāc statistikas datus par Eurodac centrālās sistēmas darbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 8. panta 2. punktu";

c)

panta z) punktu aizstāj ar šādu:

"z)

nodrošina gadskārtēju tādu iestāžu saraksta publikāciju, kuras ir norīkotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 27. panta 2. punktu.";

3)

regulas 15. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4.   Eiropols un Eurojust drīkst piedalīties valdes sanāksmēs novērotāja statusā, ja darba kārtībā ir jautājums par SIS II saistībā ar Lēmuma 2007/533/TI piemērošanu. Eiropols drīkst novērotāja statusā piedalīties valdes sanāksmēs arī tad, ja darba kārtībā ir jautājums par VIS saistībā ar Lēmuma 2008/633/TI piemērošanu vai ja darba kārtībā ir jautājums par Eurodac saistībā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu.";

4)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 5. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"g)

neskarot Civildienesta noteikumu 17. pantu, nosaka konfidencialitātes prasības, lai ievērotu Regulas (EK) Nr. 1987/2006 17. pantu, Lēmuma 2007/533/TI 17. pantu, Regulas (EK) Nr. 767/2008 26. panta 9. punktu, kā arī Regulas (ES) Nr. 603/2013 4. panta 4. punktu;"

b)

panta 6. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"i)

ziņojumus par katras 12. panta 1. punkta t) apakšpunktā minētās lielapjoma IT sistēmas tehnisko darbību un 12. panta 1. punkta u) apakšpunktā minēto gada pārskatu par Eurodac centrālās sistēmas darbību, pamatojoties uz pārraudzības un izvērtējuma rezultātiem;"

5)

regulas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Eiropols un Eurojust var iecelt katrs savu pārstāvi SIS II padomdevēju grupā. Eiropols var iecelt vienu pārstāvi arī VIS padomdevēju grupā un Eurodac padomdevēju grupā.".

IX   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants

Izmaksas

1.   Izdevumus, kas saistīti ar centrālās sistēmas un komunikācijas infrastruktūras izveidi un darbību, sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

2.   Izdevumus, kas saistīti ar valsts piekļuves punktiem, un izdevumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu sakarus ar centrālo sistēmu, sedz katra dalībvalsts.

3.   Katra dalībvalsts un Eiropols par saviem līdzekļiem izveido un uztur tehnisko infrastruktūru, kas vajadzīga, lai īstenotu šo regulu, un ir atbildīgi par izmaksām, kas saistītas ar salīdzināšanas pieprasījumiem ar Eurodac datiem 1. panta 2. punktā izklāstītajos nolūkos.

40. pants

Gada ziņojums: uzraudzība un novērtēšana

1.   Aģentūra iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam gada ziņojumu par centrālās sistēmas darbībām, tostarp par tās tehnisko darbību un drošību. Gada ziņojumā ir ziņas par Eurodac pārvaldību un darbību salīdzinājumā ar kvantitatīviem rādītājiem, kas iepriekš definēti 2. punktā minētajiem mērķiem.

2.   Aģentūra gādā par to, lai tiktu ieviestas procedūras, kas ļauj sekot tam, kā darbojas centrālā sistēma salīdzinājumā ar mērķiem saistībā ar rezultātiem, rentabilitāti un pakalpojumu kvalitāti.

3.   Tehniskās uzturēšanas, ziņošanas un statistikas nolūkos aģentūrai ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz apstrādes darbībām, kuras veic centrālajā sistēmā.

4.   Līdz 2018. gada 20 jūlijs un pēc tam reizi četros gados Komisija iesniedz vispārēju Eurodac darbības izvērtējuma ziņojumu, kurā izvērtē sasniegtos rezultātus, ņemot vērā noteiktos mērķus, un ietekmi uz pamattiesībām, tostarp, vai tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve nav izraisījusi to personu netiešu diskrimināciju, uz kurām attiecas šī regula, un novērtē, vai pamatprincipi būs spēkā arī turpmāk un vai tiks ietekmētas turpmākās darbības, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija nosūta novērtējumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Dalībvalstis sniedz aģentūrai un Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai izstrādātu 1. punktā minētos gada ziņojumus.

6.   Aģentūra, dalībvalstis un Eiropols Komisijai sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai sagatavotu 4. punktā minētos novērtējuma ziņojumus. Informācija neapdraud darba metodes, un tajā nav ietverta informācija, kas atklāj izraudzīto iestāžu avotus, darbiniekus vai izmeklēšanas.

7.   Ievērojot valstu tiesību aktus par konfidenciālas informācijas publicēšanu, katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi daktiloskopisko datu salīdzināšana ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības piekļuves nolūkos, un šajos ziņojumos tiek ietverta informācija un statistika par:

salīdzināšanas konkrēto mērķi, tostarp par teroristiska nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma veidu,

aizdomu pamatojumu,

norādītos pamatotos iemeslus neveikt salīdzināšanu ar citām dalībvalstīm saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI un atbilstoši šīs regulas 20. panta 1. punktam,

salīdzināšanas pieprasījumu skaitu,

to lietu skaitu un veidu, kurās ir bijusi sekmīga identificēšana, un

informāciju par to, cik bieži bija vajadzīgi ārkārtas steidzamības gadījumi un cik bieži tie tika izmantoti, tostarp par gadījumiem, kad verificējošās iestādes veiktajā ex post verifikācijā netika atzīts, ka šāds ārkārtas steidzamības gadījums pastāvēja.

Dalībvalstu un Europola gada ziņojumus nosūta Komisijai līdz katra nākamā gada 30. jūnijam.

8.   Pamatojoties uz dalībvalstu un Europola gada ziņojumiem, kas paredzēti 7. punktā, Komisija papildus 4. punktā minētajam vispārējam izvērtējumam apkopo gada ziņojumu par tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi Eurodac datiem un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

41. pants

Sodi

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka centrālajā sistēmā ievadītu datu apstrāde, kas ir pretrunā 1. pantā noteiktajam Eurodac mērķim, tiktu sodīta ar tādiem sodiem, tostarp administratīviem un/vai kriminālsodiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas būtu iedarbīgi, samērīgi un preventīvi.

42. pants

Teritoriālā darbības joma

Šīs regulas noteikumus nepiemēro nevienai teritorijai, uz kuru neattiecas Regula (ES) Nr. 604/2013.

43. pants

Izraudzīto iestāžu un verificējošo iestāžu paziņošana

1.   Līdz 2013. gada 20. oktobris katra dalībvalsts Komisijai paziņo savas izraudzītās iestādes, 5. panta 3. punktā minētās operatīvās vienības un savu verificējošo iestādi, un nekavējoties ziņo par jebkādām izmaiņām šai saistībā.

2.   Līdz 2013. gada 20. oktobris Eiropols Komisijai paziņo savu izraudzīto iestādi, verificējošo iestādi un valsts piekļuves punktu, ko tas ir izraudzījies, un nekavējoties ziņo par jebkādām izmaiņām šai saistībā.

3.   Komisija 1. un 2. punktā minēto informāciju katru gadu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un elektroniskā veidā, kura ir pieejama tiešsaistē un tiek nekavējoties atjaunināta.

44. pants

Pārejas noteikumi

Datiem, kuriem piekļuve centrālajā sistēmā liegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000/EK 12. pantu, piekļuves aizliegumu noņem, un tos iezīmē saskaņā ar šīs regulas 18. panta 1. punktu 2015. gada 20 jūlijs.

45. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 2725/2000 un Regulu (EK) Nr. 407/2002 atceļ no 2015. gada 20 jūlijs.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

46. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2015. gada 20 jūlijs.

Dalībvalstis paziņo Komisijai un aģentūrai, tiklīdz tās ir veikušas tehniskos pasākumus, lai nosūtītu datus uz centrālo sistēmu, bet ne vēlāk kā 2015. gada 20 jūlijs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2013. gada 26. jūnijs

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. SHATTER


(1)  OV C 92, 10.4.2010., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 20. jūnija lēmums.

(3)  OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 62, 5.3.2002., 1. lpp.

(5)  Sk. šo 31. lpp. OV.

(6)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(7)  OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

(8)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(9)  OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.

(10)  OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.

(11)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(12)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(13)  OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.

(14)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(15)  OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

(16)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(17)  OV L 180, 29.6.2013, 1. lpp.";


I PIELIKUMS

Datu formāts un daktiloskopijas veidlapa

Apmaiņai ar daktiloskopiskajiem datiem tiek noteikts šāds formāts:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, 2001. gada jūnijs (INT-1) un jebkādas turpmākās šā standarta izmaiņas.

Standarts attiecībā uz dalībvalstu identifikācijas burtiem

Piemēro šādu ISO standartu: ISO 3166 - 2 burtu kods.

Image


II PIELIKUMS

Atceltās regulas (minētas 45. pantā)

Padomes Regula (EK) Nr. 2725/2000

(OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 407/2002

(OV L 62, 5.3.2002., 1. lpp.)


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula Nr. (EK) Nr. 2725/2000

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts

1. panta 2. punkta, otrā daļa

3. panta 4. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunkts

2. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

2. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 3. punkta a) līdz e) apakšpunkts

8. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunkts

8. panta 1. punkta f) līdz i) apakšpunkts

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts un 3. panta 5. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

9. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

9. panta 4. punkts

4. panta 5. punkts

9. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

25. panta 4. punkts

5. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunkts

11. panta a) līdz f) punkts

11. panta g) līdz k) punkts

5. panta 1. punkta g) līdz h) apakšpunkts

6. pants

12. pants

7. pants

13. pants

8. pants

14. pants

9. pants

15. pants

10. pants

16. pants

11. panta 1. līdz 3. punkts

17. panta 1. līdz 3. punkts

11. panta 4. punkts

17. panta 5. punkts

11. panta 5. punkts

17. panta 4. punkts

12. pants

18. pants

13. pants

23. pants

14. pants

15. pants

27. pants

16. pants

28. panta 1. un 2. punkts

28. panta 3. punkts

17. pants

37. pants

18. pants

29. panta 1., 2., 4. līdz 10. un 12. līdz 15. punkts

29. panta 3. un 11. punkts

19. pants

30. pants

31. līdz 36. pants

20. pants

21. pants

39. panta 1. un 2. punkts

22. pants

23. pants

24. panta 1. un 2. punkts

40. panta 1. un 2. punkts

40. panta 3. līdz 8. punkts

25. pants

41. pants

26. pants

42. pants

43. līdz 45. pants

27. pants

46. pants


Regula Nr. 407/2002

Šī regula

2. pants

24. pants

3. pants

25. panta 1. līdz 3. punkts

25. panta 4. un 5. punkts

4. pants

26. pants

5. panta 1. punkts

3. panta 3. punkts

I pielikums

I pielikums

II pielikums


Top