Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 365/2013 ( 2013. gada 22. aprīlis ), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas glufosināta apstiprināšanas nosacījumiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 365/2013

(2013. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas glufosināta apstiprināšanas nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto otro alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2007/25/EK (2) glufosinātu kā darbīgo vielu iekļāva I pielikumā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvai 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (3) ar nosacījumu, ka attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma glufosinātu iekļāva minētajā pielikumā, sniedz apstiprinošu papildu informāciju attiecībā uz apdraudējumu, kam ābeļdārzos pakļauti zīdītāji un posmkāji, kas nav apstrādes mērķis.

(2)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļautās darbīgās vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un tās ir uzskaitītas pielikuma A daļā Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (4).

(3)

Pieteikuma iesniedzējs noteiktajā laikā ziņotājai dalībvalstij Zviedrijai iesniedza papildu informāciju pētījumu veidā, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz zīdītājiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, ābeļdārzos.

(4)

Zviedrija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju. 2010. gada 9. martā tā šo izvērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”).

(5)

Komisija konsultējās ar iestādi, kura savu atzinumu par glufosināta riska novērtējumu sniedza 2012. gada 8. martā (5). Novērtējuma ziņojuma projektu, papildu ziņojumu un iestādes atzinumu dalībvalstis un Komisija izskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2013. gada 15. martā šie dokumenti tika pabeigti kā Komisijas pārskata ziņojums par glufosinātu.

(6)

Ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija uzskatīja, ka prasītā apstiprinošā papildu informācija nav sniegta un ka augsto risku attiecībā uz zīdītājiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, ābeļdārzos var novērst vienīgi tad, ja tiek noteikti turpmāki ierobežojumi.

(7)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes par glufosināta pārskata ziņojumu.

(8)

Ir apstiprināts, ka darbīgā viela glufosināts ir uzskatāma par apstiprinātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009. Lai mazinātu zīdītāju un posmkāju, kas nav apstrādes mērķis, apdraudējumu, tomēr ir lietderīgi turpmāk ierobežot šīs darbīgās vielas lietošanas veidus un noteikt īpašus riska mazināšanas pasākumus šo sugu aizsardzībai.

(9)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Būtu jādod dalībvalstīm zināms laiks, lai atsauktu atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur glufosinātu.

(11)

Ja attiecībā uz glufosinātu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā vienu gadu pēc attiecīgās atļaujas atsaukšanas.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības gadījumā līdz 2013. gada 13. novembrim groza vai atsauc spēkā esošās atļaujas tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri kā darbīgo vielu satur glufosinātu.

3. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc attiecīgās atļaujas atsaukšanas.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 106, 24.4.2007., 34. lpp.

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate. EFSA Journal 2012; 10(3):2609 (14 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 151. rindā attiecībā uz ierakstu par glufosinātu sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A   DAĻA

Var izmantot tikai kā herbicīdu, lietojot joslās vai atsevišķās vietās un devās, kas vienā lietošanas reizē nepārsniedz 750 g darbīgās vielas uz hektāru (apstrādātā virsma), ne vairāk kā divas lietošanas reizes gadā.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot glufosinātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz operatoru un patērētājiem, un jānodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par glufosinātu secinājumus, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja pabeidza 2006. gada 24. novembrī, un jo īpaši tā I un II papildinājumu. Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

a)

operatoru, strādnieku un tuvumā esošu personu drošībai. Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver aizsardzības pasākumus;

b)

iespējamai gruntsūdeņu piesārņošanai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni vai klimatiskajiem apstākļiem;

c)

zīdītāju un tādu posmkāju un augu, kas nav apstrādes mērķis, aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos iekļauj prasību lietot noplūdes samazinošas sprauslas un smidzināšanas aizsargus un nodrošināt attiecīgu augu aizsardzības līdzekļu marķējumu. Šajos nosacījumos vajadzības gadījumā iekļauj turpmākus riska mazināšanas pasākumus.”


Top