EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0363

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 363/2012 ( 2012. gada 23. februāris ) par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 115, 27.4.2012, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 170 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/363/oj

27.4.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/12


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 363/2012

(2012. gada 23. februāris)

par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (1), un jo īpaši tās 8. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 995/2010 galvenais mērķis ir samazināt risku, ka iekšējā tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli un no šādiem kokmateriāliem ražoti izstrādājumi. Pārraudzības organizācijām būtu jāpalīdz tirgus dalībniekiem izpildīt attiecīgās regulas prasības. Šim nolūkam tām būtu jāizstrādā likumības pārbaužu sistēma, jāpiešķir tirgus dalībniekiem tiesības to izmantot un jāpārliecinās par tās pareizu izmantošanu.

(2)

Procedūrai, saskaņā ar kuru Komisija atzīst pārraudzības organizācijas, vajadzētu būt taisnīgai, pārredzamai un neatkarīgai. Tādēļ pieteikuma iesniedzēji būtu jāizvērtē pēc tam, kad notikusi apspriešanās ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm un savākta pietiekama informācija par pieteikuma iesniedzēju. Vajadzības gadījumā informācijas vākšanā būtu jāiekļauj apmeklējumi pieteikuma iesniedzēja telpās.

(3)

Ir jānorāda atbilstošās speciālās zināšanas un spējas, kādām vajadzētu būt pārraudzības organizācijām, lai noteiktu kokmateriālu atbilstību attiecīgajiem ieguves valsts tiesību aktiem un ierosinātu pasākumus, ar kuriem novērtē nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un no šādiem kokmateriāliem ražotu izstrādājumu tirgū laišanas risku. Ja konstatētais risks nav nenozīmīgs, pārraudzības organizācijai būtu jāspēj arī ierosināt atbilstošus pasākumus šāda riska efektīvai mazināšanai.

(4)

Būtu jānodrošina tas, ka pārraudzības organizācijas veic savas funkcijas pārredzami un neatkarīgi, novēršot no to funkcijām izrietošus interešu konfliktus un nepieļaujot diskrimināciju pakalpojumu sniegšanā tirgus dalībniekiem.

(5)

Komisijai būtu jālemj par atzīšanas atsaukšanu, ievērojot procedūru, kas ir taisnīga, pārredzama un neatkarīga. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisijai būtu jāapspriežas ar attiecīgajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jāsavāc pietiekama informācija, vajadzības gadījumā arī veicot apmeklējumus uz vietas. Attiecīgajai pārraudzības organizācijai būtu jādod iespēja iesniegt komentārus pirms lēmuma pieņemšanas.

(6)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu Komisijai būtu jāspēj atsaukt atzīšanu uz laiku un/vai ar konkrētiem nosacījumiem, vai galīgi, kā tas var būt vajadzīgs atkarībā no atklāto trūkumu pakāpes, ja pārraudzības organizācija vairs nepilda savas funkcijas vai neatbilst Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. pantā noteiktajām prasībām.

(7)

Ir jānodrošina, lai personu aizsardzības līmenis attiecībā uz personas datu apstrādi šīs regulas darbības jomā, jo īpaši attiecībā uz pārraudzības organizācijas atzīšanas pieteikumos iekļauto personas datu apstrādi, atbilstu prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 995/2010 2. pantā, šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“attiecīgās kompetentās iestādes” ir to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās pārraudzības organizācija vai pārraudzības organizācijas atzīšanas pieteikuma iesniedzējs ir likumīgi izveidots vai sniedz pakalpojumus, vai plāno sniegt pakalpojumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK (4) nozīmē;

2)

“kvalifikāciju apliecinoši dokumenti” ir diplomi, sertifikāti un citi apliecinoši dokumenti, kurus valstī izdevusi kāda iestāde, kas iecelta saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, un kuri apliecina sekmīgi pabeigtu profesionālo apmācību;

3)

“profesionālā pieredze” ir faktiska un likumīga strādāšana attiecīgajā profesijā.

2. pants

Atzīšanas pieteikums

1.   Ikviens publisko vai privāto tiesību subjekts, kas ir Savienībā likumīgi izveidota sabiedrība, korporācija, firma, uzņēmums, institūcija vai iestāde, var iesniegt Komisijai pieteikumu tā atzīšanai par pārraudzības organizāciju.

Tiesību subjekts iesniedz pieteikumu kopā ar pielikumā norādītajiem dokumentiem jebkurā no Savienības oficiālajām valodām.

2.   Lai pieteikuma iesniedzēju atzītu par pārraudzības organizāciju, tam jāpierāda, ka tas atbilst visām Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 2. punkta un šīs regulas 5.–8. panta prasībām.

3.   Komisija 10 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas datuma apstiprina pieteikuma saņemšanu un piešķir pieteikuma iesniedzējam identifikācijas numuru.

Turklāt tā paziņo pieteikuma iesniedzējam provizorisku termiņu, kurā tā pieņems lēmumu par pieteikumu. Komisija informē pieteikuma iesniedzēju vienmēr, kad tā pārskata provizorisko termiņu, jo pieteikuma izvērtēšanai nepieciešama papildu informācija vai dokumenti.

4.   Ja kopš pieteikuma saņemšanas vai Komisijas pēdējā rakstiskā paziņojuma pieteikuma iesniedzējam, atkarībā no tā, kas bijis vēlāk, ir pagājuši trīs mēneši un Komisija nav pieņēmusi atzīšanas lēmumu vai noraidījusi pieteikumu, Komisija rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju par pieteikuma izvērtēšanas gaitu.

Viena pieteikuma izskatīšanā šā punkta pirmo daļu var piemērot vairāk nekā vienu reizi.

5.   Komisija nosūta pieteikuma un apliecinošo dokumentu kopiju attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kuras viena mēneša laikā no nosūtīšanas datuma var sniegt komentārus par pieteikumu.

3. pants

Papildu dokumenti un piekļuve telpām

1.   Pēc Komisijas lūguma pieteikuma iesniedzējs vai attiecīgās kompetentās iestādes noteiktā termiņā sniedz Komisijai visu vajadzīgo papildu informāciju vai dokumentus.

2.   Pieteikuma iesniedzējs nodrošina Komisijai piekļuvi savām telpām, lai tā pārbaudītu, vai tiek ievērotas Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. pantā un šīs regulas 5.–8. pantā paredzētās prasības. Komisija iepriekš informē pieteikuma iesniedzēju par apmeklējumu. Attiecīgās kompetentās iestādes var piedalīties apmeklējumā.

Pieteikuma iesniedzējs piedāvā visu šādu apmeklējumu atvieglošanai nepieciešamo palīdzību.

4. pants

Lēmums par atzīšanu

Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atzīšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 3. punktu, tā 10 darbdienu laikā no minētā lēmuma pieņemšanas datuma paziņo par to attiecīgajam pieteikuma iesniedzējam.

Turklāt Komisija nekavējoties izdod pieteikuma iesniedzējam atzīšanas apliecinājumu un pirmajā daļā minētajā termiņā paziņo savu lēmumu visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 3. punkta otro daļu.

5. pants

Juridiskas personas statuss un likumīga izveidošana Savienībā

1.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir likumīgi izveidots vairāk nekā vienā dalībvalstī, tas sniedz informāciju par savu juridisko adresi, galveno administrāciju vai galveno darbības vietu Savienībā, kā arī par visām savām aģentūrām, filiālēm vai meitasuzņēmumiem, kas izveidoti kādas dalībvalsts teritorijā. Pieteikuma iesniedzējs arī paziņo, kurās dalībvalstīs tas plāno sniegt pakalpojumus.

2.   Pieteikuma iesniedzējam, kas ir kādas dalībvalsts iestāde vai tās daļa, juridiskas personas statuss un likumīga izveidošana Savienībā nav jāpierāda.

6. pants

Atbilstošas speciālās zināšanas

1.   Lai nodrošinātu pārraudzības organizācijas funkciju pareizu izpildi, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzēja tehniski kompetentais personāls atbilst šādam kritēriju minimumam, ko pierāda kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un profesionālā pieredze:

a)

oficiāla profesionālā apmācība ar pārraudzības organizācijas funkcijām saistītā disciplīnā;

b)

vismaz piecu gadu profesionāla pieredze ar pārraudzības organizācijas funkcijām saistīta amata pienākuma veikšanā personām, kuras ieņem vadošu tehnisko amatu.

Pirmās daļas a) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām par atbilstošām disciplīnām uzskata ar mežsaimniecību, vidi, tiesību zinātnēm, uzņēmējdarbības vadību, riska pārvaldību, tirdzniecību, revīziju, finanšu kontroli vai piegādes ķēdes vadību saistītas disciplīnas.

2.   Pieteikuma iesniedzējs kārto pierakstus, kas dokumentē tā personāla pienākumus un atbildību. Pieteikuma iesniedzējam ir izveidotas personāla darba rezultātu un tehniskās kompetences pārraudzības procedūras.

7. pants

Spēja veikt pārraudzības organizācijas funkcijas

1.   Pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka ir ieviesis visus turpmāk norādītos elementus:

a)

organizatorisku struktūru, kas nodrošina pareizu pārraudzības organizācijas funkciju veikšanu;

b)

likumības pārbaužu sistēmu, kas jādara pieejama un jāizmanto tirgus dalībniekiem;

c)

stratēģijas un procedūras, kas dod iespēju novērtēt un pilnveidot likumības pārbaužu sistēmu;

d)

procedūras un procesus, lai pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki pareizi izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

e)

kārtību, kādā korektīvas darbības veicamas gadījumā, ja tirgus dalībnieks likumības pārbaužu sistēmu neizmanto pareizi.

2.   Papildus 1. punkta prasībām pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka tam ir finansiālas un tehniskas spējas veikt pārraudzības organizācijas funkcijas.

8. pants

Interešu konflikta neesamība

1.   Pieteikuma iesniedzējs ir organizēts tā, lai aizsargātu savu darbību objektivitāti un neitralitāti.

2.   Pieteikuma iesniedzējs nosaka, analizē un uztur pierakstus, kuros dokumentē interešu konflikta risku, kas izriet no pārraudzības organizācijas funkciju veikšanas, tostarp konfliktus, kas izriet no tā attiecībām ar attiecīgajām iestādēm vai apakšuzņēmējiem.

3.   Ja konstatēts interešu konflikta risks, pieteikuma iesniedzējs izmanto ieviestās rakstiskās stratēģijas un procedūras, lai novērstu interešu konfliktu organizācijas un individuālā līmenī. Rakstiskās stratēģijas un procedūras tiek uzturētas un praktiski īstenotas. Šādas stratēģijas un procedūras var ietvert trešo personu veiktas revīzijas.

9. pants

Informācija par turpmākām izmaiņām

1.   Pārraudzības organizācija nekavējoties informē Komisiju, ja pēc pārraudzības organizācijas atzīšanas rodas kāda no šīm situācijām:

a)

pēc pārraudzības organizācijas atzīšanas ir notikušas izmaiņas, kas var ietekmēt tās spēju izpildīt 5.–8. panta prasības;

b)

pārraudzības organizācija Savienībā izveido aģentūras, filiāles vai meitasuzņēmumus, kas nav deklarēti tās pieteikumā;

c)

pārraudzības organizācija nolemj sniegt pakalpojumus dalībvalstīs, kas nav deklarētas tās pieteikumā, vai dalībvalstī, attiecībā uz kuru tā paziņojusi par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu saskaņā ar d) apakšpunktu;

d)

pārraudzības organizācija izbeidz pakalpojumu sniegšanu kādā dalībvalstī.

2.   Visu saskaņā ar 1. punktu iegūto informāciju Komisija paziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

10. pants

Atzīšanas lēmuma pārskatīšana

1.   Komisija jebkurā laikā var pārskatīt lēmumu par pārraudzības organizācijas atzīšanu.

Komisija šādu pārskatīšanu veic jebkurā no turpmāk minētajām situācijām:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde informē Komisiju par to, ka tā ir konstatējusi, ka pārraudzības organizācija vairs nepilda Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 1. punktā noteiktās funkcijas vai vairs neatbilst Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, kā paredzēts šīs regulas 5.–8. pantā;

b)

Komisijas rīcībā ir attiecīga informācija, tostarp pamatotas trešo personu bažas par to, ka pārraudzības organizācija vairs neatbilst Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 1. un 2. punktā un šīs regulas 5.–8. pantā noteiktajām prasībām;

c)

pārraudzības organizācija ir informējusi Komisiju par šīs regulas 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām izmaiņām.

2.   Ja ir uzsākta pārskatīšana, pārskatītāju grupa palīdz Komisijai vadīt pārskatīšanu un veikt pārbaudes.

3.   Pieteikuma iesniedzējs nodrošina pārskatītāju grupai piekļuvi savām telpām, lai tā pārbaudītu, vai tiek ievērotas visas Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. pantā un šīs regulas 5.–8. pantā paredzētās prasības. Attiecīgās kompetentās iestādes var piedalīties šajā apmeklējumā.

Pieteikuma iesniedzējs piedāvā visu šādu apmeklējumu atvieglošanai nepieciešamo palīdzību.

4.   Pārskatītāju grupa sagatavo ziņojuma projektu, kurā norāda savus konstatējumus. Pārskata ziņojumam pievieno apliecinošus pierādījumus.

Pārskata ziņojumā iekļauj ieteikumu par to, vai pārraudzības organizācijas atzīšana būtu jāatsauc.

Pārskatītāju grupa pārskatīšanas ziņojumu nosūta attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Šīs iestādes var sniegt komentārus trīs nedēļu laikā no ziņojuma nosūtīšanas datuma.

Pārskatītāju grupa iesniedz attiecīgajai pārraudzības organizācijai ziņojuma rezultātu un secinājumu kopsavilkumu. Trīs nedēļu laikā no kopsavilkuma nosūtīšanas datuma organizācija var sniegt pārskatītāju grupai komentārus par ziņojumu.

5.   Pārskatītāju grupa savā pārskatīšanas ziņojumā iesaka atsaukt atzīšanu uz laiku un/vai ar konkrētiem nosacījumiem vai galīgi, kā tas var būt vajadzīgs atkarībā no atklāto trūkumu pakāpes, ja tā konstatē, ka pārraudzības organizācija vairs nepilda savas funkcijas vai neatbilst Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. pantā noteiktajām prasībām.

Tā vietā pārskatītāju grupa var ieteikt Komisijai izdot paziņojumu par koriģējošām darbībām vai oficiālu brīdinājumu vai ieteikt Komisijai neveikt turpmākas darbības.

11. pants

Lēmums par atzīšanas atsaukšanu

1.   Komisija, ņemot vērā 10. pantā minēto pārskatīšanas ziņojumu, nolemj, vai pārraudzības organizācijas atzīšana tiek atsaukta uz laiku un/vai ar konkrētiem nosacījumiem vai galīgi.

2.   Komisija var izdot paziņojumu par koriģējošām darbībām vai oficiālu brīdinājumu, ja atklāto trūkumu pakāpe nedod iemeslu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 6. punktu konstatēt, ka šī pārraudzības organizācija vairs nepilda minētās regulas 8. panta 2. punktā noteiktās funkcijas vai neatbilst tās prasībām.

3.   Par lēmumu atsaukt pārraudzības organizācijas atzīšanu, kā arī par paziņojumu vai brīdinājumu saskaņā ar 2. punktu 10 darbdienu laikā no tā pieņemšanas informē attiecīgo pārraudzības organizāciju un paziņo visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 995/2010 8. panta 6. punktu.

12. pants

Datu aizsardzība

Šī regula neskar Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001 paredzētos noteikumus par personas datu apstrādi.

13. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.


PIELIKUMS

Apliecinošo dokumentu saraksts

 

Juridiskas personas statuss; likumīga izveidošana; pakalpojumu sniegšana:

attiecīgajos valsts tiesību aktos paredzēto pierādījumu apliecinātas kopijas,

to dalībvalstu saraksts, kurās pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt pakalpojumus.

 

Atbilstošas speciālas zināšanas:

tiesību subjekta organizācijas un struktūras apraksts,

tehniski kompetentā personāla saraksts un dzīves apraksta (curriculum vitae) kopijas,

pienākumu un atbildības un to sadalījuma apraksts,

tehniski kompetentā personāla darba rezultātu un speciālo zināšanu pārraudzības procedūru sīks apraksts.

 

Spēja veikt pārraudzības organizācijas funkcijas:

sīks šādu jautājumu apraksts:

likumības pārbaužu sistēma,

likumības pārbaužu sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas stratēģijas un procedūras,

tirgus dalībnieku vai trešo personu sūdzību izskatīšanas stratēģijas un procedūras,

procedūras un procesi, ar kādiem pārliecinās par to, vai tirgus dalībnieki pareizi izmanto likumības pārbaužu sistēmu,

korektīvo darbību procedūras, kas veicamas gadījumā, ja kāds tirgus dalībnieks likumības pārbaužu sistēmu neizmanto pareizi,

lietvedības sistēma.

 

Finansiālās spējas:

pēdējā finanšu gada finanšu pārskatu kopijas vai

paziņojums par realizācijas apgrozījumu, vai

citi pamatojoši dokumenti, ja pieteikuma iesniedzējs pamatotu iemeslu dēļ nevar sniegt iepriekš norādītos dokumentus,

atbildības apdrošināšanas pierādījums.

 

Interešu konflikta neesamība:

deklarācija par interešu konflikta neesamību,

apraksts par rakstiskām stratēģijām un procedūrām, ko izmanto interešu konflikta novēršanai organizācijas un individuālajā līmenī, var ietvert trešo personu veiktas revīzijas.

 

Apakšuzņēmuma līgumi:

ar apakšuzņēmuma līgumu uzticēto uzdevumu apraksts,

pierādījums tam, ka visi apakšuzņēmēji vai to meitasuzņēmumi, ja tādi izveidoti, atbilst attiecīgajām iepriekš minētajām prasībām.


Top