EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1282

Komisijas Regula (ES) Nr. 1282/2011 ( 2011. gada 28. novembris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 328, 10.12.2011, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 19 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1282/oj

10.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1282/2011

(2011. gada 28. novembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu, 11. panta 3. punktu un 12. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (2), izveidots to monomēru, citu izejvielu un piedevu Savienības saraksts, ko var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā. Nesen Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) publiskoja labvēlīgu zinātnisko novērtējumu papildu vielām, kas tagad būtu jāpievieno spēkā esošajam sarakstam.

(2)

Attiecībā uz vairākām citām vielām ES līmenī jau noteiktie ierobežojumi un/vai specifikācija būtu jāgroza, pamatojoties uz jaunu labvēlīgu zinātnisku novērtējumu, ko sniegusi Iestāde.

(3)

Lietošanas ierobežojumi un specifikācija vielai ar MSP numuru 239, kuras nosaukums ir 2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns (“melamīns”), būtu jāgroza, ņemot vērā zinātnisko atzinumu, ko Iestāde publicēja 2010. gada 13. aprīlī. Šajā atzinumā ir noteikta pieļaujamā dienas deva (TDI), kas šai vielai ir 0,2 mg uz kg ķermeņa masas dienā. Iestāde atzinumā arī secināja, ka tāda vielas iedarbība uz bērniem, ko rada migrācija no materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku, būtu TDI robežās. Ņemot vērā TDI un iedarbību no visiem pārējiem avotiem, migrācijas robeža vielai Nr. 239 būtu jāsamazina. Ieteiktā migrācijas robeža – 2,5 mg uz kg pārtikas – atbilst pārtikā pieļaujamajam maksimālajam melamīna piesārņojuma līmenim, kas noteikts Komisijas 2009. gada 25. novembra Regulā (EK) Nr. 1135/2009, ar ko paredz īpašus nosacījumus atsevišķu tādu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Ķīna, un ar ko atceļ Lēmumu 2008/798/EK (3).

(4)

Tādējādi attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikums.

(5)

Vielu ar MSP numuru 438, kuras nosaukums ir bis(2,6-diizopropilfenil)karbodiimīds, atļauts izmantot par piedevu plastmasai saskaņā ar I pielikuma 1. tabulu Regulā (ES) Nr. 10/2011. Iestāde atkārtoti izvērtēja atļautās vielas nekaitīgumu. Iestādes sniegtajā atzinumā (4) paskaidrots, ka viela jālieto nevis par piedevu plastmasai, bet gan par monomēru. Šā iemesla dēļ ir lietderīgi labot lietojumu un attiecīgi atjaunināt atsauces numuru I pielikumā.

(6)

Vielu ar MSP numuru 376, kuras nosaukums ir N-metilpirolidons, Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā atļauts izmantot par piedevu plastmasai, nenosakot konkrētu migrācijas robežu. Iestādes sniegtajā atzinumā (5) ir noteikta TDI 1 mg uz kg ķermeņa masas, kas nozīmē, ka īpatnējā migrācijas robeža (SML) ir 60 mg uz kg pārtikas. Šī robeža atbilst vispārīgajai īpatnējai migrācijas robežai, kas noteikta 11. panta 2. punktā Regulā (ES) Nr. 10/2011, tomēr, ja SML vērtību 60 mg uz kg atvasina no tāda toksikoloģiskā sliekšņa kā TDI, SML ir konkrēti jānorāda I pielikumā.

(7)

Vielu ar MSP numuru 797, kuras nosaukums ir adipīnskābes poliesters ar 1,3-butāndiolu, 1,2-propāndiolu un 2-etil-1-heksanolu, Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā atļauts izmantot par piedevu plastmasai, un tā sarakstā norādīta ar CAS numuru 0007328-26-5. Saskaņā ar Iestādes sniegto atzinumu (6) šim CAS numuram vajadzētu būt 0073018-26-5. Tādēļ I pielikumā jālabo šīs vielas CAS numurs.

(8)

Lai uzņēmējiem mazinātu administratīvo slogu, plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas, pamatojoties uz Regulā (ES) Nr. 10/2011 noteiktajām prasībām, likumīgi laisti tirgū un kas neatbilst šīs regulas prasībām, vajadzētu ļaut laist tirgū līdz 2013. gada 1. janvārim. To atrašanās tirgū būtu jāatļauj, līdz beidzas krājumi.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas likumīgi laisti tirgū pirms 2012. gada 1. janvāra un kas neatbilst šīs regulas prasībām, joprojām drīkst laist tirgū līdz 2013. gada 1. janvārim. Šādi plastmasas materiāli un izstrādājumi drīkst būt tirgū, līdz beidzas to krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2011. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 311, 26.11.2009., 3. lpp.

(4)  Zinātniskais atzinums par vielas bis(2,6-diizopropilfenil)karbodiimīda izmantošanu materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. The EFSA Journal 2010; 8(12):1928.

(5)  Atzinums, ko par 7. sarakstu, kurā apkopotas ar pārtiku saskarē esošu materiālu izdalītas vielas, pēc Komisijas pieprasījuma sniegusi Ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām, aromatizētājiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (AFC). EFSA Journal (2005)201, 1–28.

(6)  Atzinums, ko Ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām, aromatizētājiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, (AFC) sniegusi par pieprasījumu attiecībā uz 18. sarakstu, kurā apkopotas ar pārtiku saskarē esošiem materiāliem paredzētas vielas. EFSA Journal (2008) 628–633, 1–19.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu groza šādi:

1)

MSP vielas numuru skaitliskā secībā 1. tabulā iekļauj šādas rindas:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

(butadiēna, stirola, metilmetakrilāta) kopolimērs, šķērssaistīts ar 1,3-butāndiola dimetakrilātu

 

 

Atļauts lietot tikai cietā poli(vinilhlorīdā) (PVC) tādā koncentrācijā, kas istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā nepārsniedz 12 %.

 

856

40563

 

(butadiēna, stirola, metilmetakrilāta, butilakrilāta) kopolimērs, šķērssaistīts ar divinilbenzolu vai 1,3-butāndiola dimetakrilātu

 

 

Atļauts lietot tikai cietā poli(vinilhlorīdā) (PVC) tādā koncentrācijā, kas istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā nepārsniedz 12 %.

 

857

66765

0037953-21-2

(metilmetakrilāta, butilakrilāta, stirola, glicidilmetakrilāta) kopolimērs

 

 

Atļauts lietot tikai cietā poli(vinilhlorīdā) (PVC) tādā koncentrācijā, kas istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā nepārsniedz 2 %.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekāndiamīns

0,05

 

Atļauts lietot tikai kā komonomēru tādu poliamīda izstrādājumu ražošanai, kas paredzēti atkārtotai izmantošanai saskarē ar ūdeni vai skābes saturošiem produktiem vai piena produktiem istabas temperatūrā vai īslaicīgā saskarē ar tiem līdz 150 °C temperatūrā.

 

873

93460

 

titāna dioksīds, kas reaģējis ar oktiltrietoksisilānu

 

 

Reakcijas produkts, ko iegūst, titāna dioksīdu kopā ar virsmas apstrādes vielu oktiltrietoksisilānu koncentrācijā līdz 2 % m/m apstrādājot augstā temperatūrā.

 

894

93360

0016545-54-3

tiodipropionskābes ditetradecilesteris

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionskābes esteri ar sazarotiem un lineāriem C13-C15 spirtiem

0,05

 

Atļauts lietot poliolefīnos, kuri ir saskarē tikai ar tādu pārtiku, kas nesatur taukus / kam nav augsts spirta saturs un kas nav piena produkti.

 

896

71958

0958445-44-8

3H-perfluoro-3-[(3-metoksi-propoksi)propionskābes] amonija sāls

 

 

Atļauts lietot tikai tādu fluorpolimēru polimerizēšanā, kurus:

vismaz 10 minūtes apstrādā temperatūrā, kas pārsniedz 280 °C,

apstrādā temperatūrā, kas pārsniedz 190 °C (nepieļaujot, lai vielas saturs būtu vairāk nekā 30 % m/m), kurus izmanto maisījumiem ar polioksimetilēna polimēriem un kuri ir paredzēti vairākkārt izmantojamu izstrādājumu ražošanai.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bis-(2-hidroksietil)dodekanamīds

5

 

Dietanolamīna kā vielas piemaisījuma un sadalīšanās produkta atlieku daudzums nedrīkstētu radīt lielāku dietanolamīna migrāciju kā 0,3 mg uz kilogramu pārtikas.

(18)

924

94987

 

trimetilolpropāns, jaukti triesteri un diesteri ar n-oktānskābēm un n-dekānskābēm

0,05

 

Atļauts lietot PET, kurš ir saskarē tikai ar tādu visu veidu pārtiku, kas nesatur taukus, kam nav augsts spirta saturs vai kas nav piena produkti.

 

926

71955

0908020-52-0

perfluoro[(2-etiloksi-etoksi)etiķskābes] amonija sāls

 

 

Atļauts lietot, tikai polimerizējot fluorpolimērus, ko vismaz 10 minūtes apstrādā temperatūrā, kura pārsniedz 300 °C.

 

971

25885

0002459-10-1

trimetiltrimelitāts

 

 

Atļauts lietot tikai kā komonomēru, kura masas procents nepārsniedz 0,35 %, tādu modificētu poliesteru ražošanā, kas paredzēti saskarei ar ūdeni saturošiem, kā arī sausiem pārtikas produktiem, kuru virsma nesatur nesaistītus taukus.

(17)

972

45197

0012158-74-6

vara hidroksifosfāts

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluorobutil)etilēns

 

 

Atļauts lietot tikai kā komonomēru, kura saturs nepārsniedz 0,1 %, tādu fluorpolimēru polimerizēšanā, ko aglomerē augstā temperatūrā.

 

974

74050

939402-02-5

fosforpaskābe, jaukti 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)feniltriesteri un 4-(1,1-dimetilpropil)feniltriesteri

5

 

SML izteikta kā fosfītu un fosfātu veidā esošās vielas un hidrolīzes produkta 4-t-amilfenola summa.

Hidrolīzes produkta 2,4-di-t-amilfenola migrācija nedrīkstētu pārsniegt 0,05 mg/kg.

 

2)

attiecībā uz šādu vielu 1. tabulas (2), (5), (6) un (10) ailes saturu aizstāj ar šādu:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropilfenil)karbodiimīds

0,05

 

Izteikts kā bis(2,6-diizopropilfenila)karbodiimīda un tā hidrolīzes produkta 2,6-diizopropilanilīna summa.

 

3)

attiecībā uz šādu vielu 1. tabulas (3) ailes saturu aizstāj ar šādu:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

adipīnskābes un 1,3-butāndiola, 1,2-propāndiola un 2-etil-1-heksanola poliesteris

 

(31)

(32)

 

 

4)

attiecībā uz šādām vielām 1. tabulas (8) ailes saturu aizstāj ar šādu:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirolidons

60

 

 

 

5)

attiecībā uz šādu vielu 1. tabulas (8) un (10) ailes saturu aizstāj ar šādu:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazīns

5

 

 

 

6)

attiecībā uz šādām vielām 1. tabulas (10) ailes saturu aizstāj ar šādu:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

glikolskābe

 

 

Atļauts lietot tikai tādas poliglikolskābes (PGA) ražošanā, kas paredzēta i) netiešai saskarei ar pārtiku tikai zem tādu poliesteru slāņa kā polietilēna tereftalāts (PET) vai poliaktīdskābe (PLA) un ii) tiešai saskarei ar pārtiku tādos PGA maisījumos ar PET vai PLA, kuros PGA saturs nepārsniedz 3 % m/m.

 

812

80350

0124578-12-7

poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna kopolimērs

 

 

Atļauts lietot plastmasā, tikai nepārsniedzot koncentrāciju 0,1 % m/m.

Iegūst poli(12-hidroksistearīnskābes) un polietilēnimīna reakcijas rezultātā.

 

7)

attiecībā uz šādu vielu 1. tabulas (10) un (11) ailes saturu aizstāj ar šādu:

MSP vielas Nr.

At-sauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoksi-1-butēns

0,05

 

SML, ieskaitot hidrolīzes produktu 3,4-dihidroksi-1-butēnu

Atļauts lietot tikai kā komonomēru etilvinilspirta (EVOH) un polivinilspirta (PVOH) kopolimēriem.

(17)

(19)

8)

attiecībā uz šādu grupas ierobežojumu 2. tabulas (2) un (4) ailes saturu aizstāj ar šādu:

Grupas ierobežojumu Nr.

MSP – vielas Nr.

SML (T)

[mg/kg]

Grupas ierobežojumu specifikācija

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

izteikts kā vielu un to oksidācijas produktu summa

368

894

9)

skaitliskā secībā 3. tabulā iekļauj šādas piezīmes par atbilstības pārbaudi:

Piezīmes Nr.

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

(1)

(2)

(18)

Ir risks, ka SML varētu būt pārsniegta mīkstam polietilēnam (LDPE)

(19)

Ir risks, ka tiešā kontaktā ar ūdeni saturošu pārtiku OML varētu būt pārsniegta etilvinilspirta (EVOH) un polivinilspirta (PVOH) kopolimēriem


Top