EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Komisijas Regula (ES) Nr. 284/2011 ( 2011. gada 22. marts ), ar ko paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/25


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 284/2011

(2011. gada 22. marts),

ar ko paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 48. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvā 2002/72/EK (2) ir noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, tostarp prasības par sastāvu, kā arī ierobežojumi un specifikācijas vielām, kuras tajos drīkst izmantot.

(2)

Ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā ir saņemti vairāki paziņojumi un brīdinājumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (3) 50. pantu par materiāliem, kuri paredzēti saskarei ar pārtiku un importēti Savienībā no Ķīnas Tautas Republikas (turpmāk – Ķīna) un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašās pārvaldes apgabala (turpmāk – Honkonga) un kuri pārtikā vai pārtikas aizstājējos izdala ķīmisko vielu daudzumus, kas neatbilst Savienības tiesību aktiem.

(3)

Šie paziņojumi un brīdinājumi galvenokārt attiecas uz poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumiem, kas neatbilst prasībām par pirmējo aromātisko amīnu un formaldehīda izdalīšanos pārtikā, kā noteikts attiecīgi Direktīvas 2002/72/EK II pielikuma A iedaļā un V pielikuma A daļā.

(4)

Pirmējie aromātiskie amīni (turpmāk – PAA) ir savienojumu grupa, un daži no šiem savienojumiem ir kancerogēni, un daži no tiem ir iespējami kancerogēni. PAA var rasties materiālos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, piemaisījumu vai sadalīšanās produktu klātbūtnes dēļ.

(5)

Tiek ziņots, ka poliamīda virtuves piederumi, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga, izdala pārtikā lielu PAA daudzumu.

(6)

Ar Direktīvu 2002/72/EK atļauj izmantot formaldehīdu plastmasas ražošanā, ja šī plastmasa neizdala pārtikā vairāk kā 15 mg/kg formaldehīda (īpatnējā migrācijas robeža (SML), kas izteikta kā kopējais formaldehīds un heksametilēntetramīns).

(7)

Tiek ziņots, ka melamīna virtuves piederumi, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga, izdala pārtikā tādu formaldehīda daudzumu, kas pārsniedz atļauto daudzumu.

(8)

Lai vairotu zināšanas par prasībām, kas noteiktas Savienības tiesību aktos par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un tiek importēti Savienībā, pēdējos gados Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas, tostarp mācību seminārus Ķīnas kontroles iestādēm un attiecīgajai ražošanas nozarei.

(9)

Neraugoties uz šīm iniciatīvām, 2009. gadā Pārtikas un veterinārais birojs apmeklējumu laikā Ķīnā un Honkongā konstatēja nopietnus trūkumus oficiālās kontroles sistēmā attiecībā uz pārtikas saskares plastmasas materiāliem, kas paredzēti importam uz Savienību, un to, ka liels daudzums pārbaudītu poliamīda un melamīna virtuves piederumu, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga, aizvien neatbilst Savienības tiesību aktu prasībām.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1935/2004 (4) ir noteikti īpaši noteikumi attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti tiešai vai netiešai saskarei ar pārtiku, tostarp dažas vispārējas un īpašas prasības, kurām šiem materiāliem un izstrādājumiem jāatbilst. Saskaņā ar minētās regulas 24. pantu dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai nodrošinātu atbilstību minētajai regulai, saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem par oficiālu kontroli attiecībā uz pārtiku un barību. Šie noteikumi ir paredzēti Regulā (EK) Nr. 882/2004.

(11)

Konkrētāk, Regulas (EK) Nr. 882/2004 48. panta 1. punktā ir paredzēts, ka tiktāl, cik Savienības tiesību aktos nav noteikti nosacījumi un sīki izstrādātas procedūras, kas jāievēro, importējot preces no trešām valstīm, šos nosacījumus un procedūras vajadzības gadījumā var noteikt Komisija.

(12)

Regulas (EK) Nr. 882/2004 48. panta 2. punktā paredzēta iespēja noteikt īpašus importa nosacījumus konkrētiem produktiem no trešām valstīm, ņemot vērā ar šiem produktiem saistīto risku.

(13)

Lai mazinātu veselības apdraudējumu, ko var radīt poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumi, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna vai Honkonga, katram šādu ražojumu sūtījumam jāpievieno atbilstoša dokumentācija, tostarp analīžu rezultāti, kas liecina, ka sūtījums atbilst prasībām attiecīgi par PAA un formaldehīda izdalīšanos, kā noteikts Direktīvā 2002/72/EK.

(14)

Lai nodrošinātu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumu, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna vai Honkonga, efektīvāku kontroli, importētājiem vai to pārstāvjiem iepriekš jāpaziņo par sūtījumu ierašanos un to veidu. Tāpat dalībvalstīm jābūt iespējai noteikt īpašus pirmos ievešanas punktus, caur kuriem šo izstrādājumu sūtījumus drīkst ievest Savienībā. Šai informācijai jābūt publiski pieejamai.

(15)

Lai Savienības līmenī nodrošinātu vienotu pieeju attiecībā uz poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumu, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna vai Honkonga, kontroli, šajā regulā jānosaka procedūras oficiālai kontrolei, kas definēta Regulas (EK) Nr. 882/2004 2. pantā. Šajā kontrolē jāietver dokumentu, identitātes un fiziskā pārbaude.

(16)

Ja fizisko pārbaužu laikā konstatē neatbilstību, dalībvalstīm nekavējoties jāinformē Komisija, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā.

(17)

Īpašos gadījumos dalībvalstīm jābūt iespējai atļaut poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumu sūtījumu, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna vai Honkonga, tālāku transportēšanu no pirmā ievešanas punkta, ja galapunktā kopā ar kompetento iestādi ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu sūtījumu izsekojamību, līdz kļūst zināmi fiziskās pārbaudes rezultāti, un lai kompetentā iestāde varētu efektīvāk un lietderīgāk vadīt šo sūtījumu importēšanas procesu.

(18)

Poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna vai Honkonga, drīkst laist brīvā apgrozībā tikai tad, ja ir veiktas visas pārbaudes un zināmi rezultāti. Tādēļ šo pārbaužu rezultāti jādara pieejami muitas iestādēm pirms šo preču laišanas brīvā apgrozībā.

(19)

Jānosaka procedūra šīs kontroles laikā iegūtās informācijas reģistrēšanai. Šī informācija regulāri jānosūta Komisijai.

(20)

Šīs regulas noteikumi regulāri jāpārskata, ņemot vērā no dalībvalstīm saņemto informāciju.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika (turpmāk – Ķīna) un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašās pārvaldes apgabals (turpmāk – Honkonga).

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a)

“plastmasas virtuves piederumi” ir plastmasas materiāli, kuri aprakstīti Direktīvas 2002/72/EK 1. panta 1. un 2. punktā un kurus klasificē ar KN kodu ex 3924 10 00;

b)

“sūtījums” ir poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumu daudzums, kuri norādīti vienā un tajā pašā dokumentā/tajos pašos dokumentos un kurus sūta vienā transportlīdzeklī no vienas un tās pašas trešās valsts;

c)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 4. pantu;

d)

“pirmais ievešanas punkts” ir sūtījuma ievešanas punkts Savienībā;

e)

“dokumentu pārbaude” ir šīs regulas 3. pantā minēto dokumentu pārbaude;

f)

“identitātes pārbaude” ir vizuāla pārbaude, lai nodrošinātu, ka sūtījumam pievienotie dokumenti atbilst sūtījuma saturam;

g)

“fiziska pārbaude” ir paraugu ņemšana analīzēm un laboratorijas pārbaudēm un jebkāda cita pārbaude, kas vajadzīga, lai pārbaudītu atbilstību Direktīvā 2002/72/EK noteiktajām prasībām par PAA un formaldehīda izdalīšanos.

3. pants

Importa nosacījumi

1.   Poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga, importē dalībvalstīs tikai tad, ja importētājs par katru sūtījumu iesniedz kompetentajai iestādei pienācīgi aizpildītu deklarāciju, apstiprinot tā atbilstību prasībām par pirmējo aromātisko amīnu un formaldehīda izdalīšanos, kas noteiktas attiecīgi Direktīvas 2002/72/EK II pielikuma A iedaļā un V pielikuma A daļā.

2.   Šā panta 1. punktā minētās deklarācijas paraugs ir norādīts šīs regulas pielikumā. Deklarāciju sagatavo tās dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām, kurā sūtījums tiek importēts.

3.   Šā panta 1. punktā minētajai deklarācijai pievieno laboratorijas ziņojumu, kurā norāda:

a)

analīžu rezultātus, kas liecina, ka poliamīda virtuves piederumi neizdala pārtikā vai pārtikas aizstājējos pirmējos aromātiskos amīnus nosakāmā daudzumā. Noteikšanas robežu piemēro pirmējo aromātisko amīnu summai. Analīzes nolūkiem pirmējo aromātisko amīnu noteikšanas robeža ir 0,01 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēju;

b)

analīžu rezultātus, kas liecina, ka melamīna virtuves piederumi neizdala pārtikā vai pārtikas aizstājējos formaldehīdu daudzumā, kas pārsniedz 15 mg/kg pārtikas.

4.   Kompetentā iestāde šīs regulas pielikumā iekļautajā deklarācijā norāda, vai preces ir vai nav pieņemamas laišanai brīvā apgrozībā atkarībā no tā, vai šīs preces atbilst Direktīvā 2002/72/EK paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā noteikts 1. punktā.

4. pants

Iepriekšējs paziņojums par sūtījumiem

Importētāji vai to pārstāvji vismaz divas darbdienas iepriekš paziņo kompetentajai iestādei pirmajā ievešanas punktā tādu sūtījumu faktiskās ierašanās paredzamo datumu un laiku, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga.

5. pants

Paziņojums par pirmo ievešanas punktu

Ja dalībvalstis pieņem lēmumu noteikt īpašus pirmos ievešanas punktus sūtījumiem, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga, tās publicē šādu punktu atjauninātu sarakstu internetā un nosūta interneta adresi Komisijai.

Komisija savā tīmekļa vietnē informatīvos nolūkos ievieto saites uz valstu īpašo pirmo ievešanas punktu sarakstiem.

6. pants

Kontrole pirmajā ievešanas punktā

1.   Kompetentā iestāde pirmajā ievešanas punktā veic:

a)

visu sūtījumu dokumentu pārbaudi divu darbdienu laikā no sūtījumu ierašanās brīža;

b)

identitātes un fizisko pārbaudi, arī laboratorijas analīzes 10 % sūtījumu, un tā, lai importētājiem vai to pārstāvjiem nebūtu iespējams paredzēt, vai kāds konkrēts sūtījums tiks šādi pārbaudīts; fiziskās pārbaudes rezultāti jādara pieejami, tiklīdz tas ir tehniski iespējams.

2.   Ja 1. punkta b) apakšpunktā minētās laboratorijas analīzes liecina par neatbilstību, kompetentās iestādes nekavējoties informē Komisiju par rezultātiem, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu.

7. pants

Tālāka transportēšana

Līdz kļūst zināmi 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pārbaužu rezultāti, kompetentā iestāde pirmajā ievešanas punktā var atļaut tādu sūtījumu tālāku transportēšanu, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga.

Ja kompetentā iestāde piešķir pirmajā daļā minēto atļauju, tā informē kompetento iestādi galapunktā un nosūta saskaņā ar 3. pantu pienācīgi aizpildītas pielikumā iekļautās deklarācijas kopiju un 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pārbaužu rezultātus, tiklīdz tie ir pieejami.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai garantētu, ka sūtījumi ir nepārtrauktā kompetento iestāžu kontrolē un tos nekādi nevar izmainīt, līdz kļūst zināmi 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pārbaužu rezultāti.

8. pants

Laišana brīvā apgrozībā

Lai brīvā apgrozībā laistu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīna un Honkonga, muitas iestādēm jāuzrāda pielikumā iekļautā deklarācija, kas pienācīgi aizpildīta, kā paredzēts 3. pantā.

9. pants

Ziņojumi Komisijai

1.   Veicot 6. panta 1. punktā minētās pārbaudes, kompetentās iestādes reģistrē šādu informāciju:

a)

sīku informāciju par katru pārbaudīto sūtījumu, ieskaitot:

i)

lielumu, izteiktu kā izstrādājumu skaitu;

ii)

izcelsmes valsti;

b)

to sūtījumu skaitu, kuriem ņemti paraugi un analīzes;

c)

6. pantā minēto pārbaužu rezultātus.

2.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu, tostarp 1. punktā minēto informāciju, reizi ceturksnī līdz tā mēneša beigām, kas seko attiecīgajam ceturksnim.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2011. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2011. gada 22. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp.

(3)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.


PIELIKUMS

Deklarācija, kas jāsniedz par katru poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumu sūtījumu, kura izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā

Image


Top