EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0207

Komisijas Regula (ES) Nr. 207/2011 ( 2011. gada 2. marts ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), attiecībā uz XVII pielikumu (difenilēteris, pentabromatvasinājums un PFOS)

OJ L 58, 3.3.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/207/oj

3.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/27


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 207/2011

(2011. gada 2. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (difenilēteris, pentabromatvasinājums un PFOS)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 44. un 53. ierakstā ievieš ierobežojumus difenilētera, pentabromatvasinājuma un perfluoroktānsulfonātu (PFOS) laišanai tirgū un lietošanai.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (2), Savienības tiesību aktos tiek īstenotas saistības, kas noteiktas Stokholmas Konvencijā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (turpmāk “konvencija”), kura apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2006/507/EK (3), un 1979. gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (turpmāk “protokols”), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2004/259/EK (4).

(3)

Pēc pieteikumu par vielu iekļaušanu saņemšanas no Eiropas Savienības un tās dalībvalstīm, Norvēģijas un Meksikas saskaņā ar konvenciju izveidotā Noturīgo organisko piesārņotāju izvērtēšanas komiteja ir beigusi izvērtēt tādu vielu grupu, kuras atzītas par atbilstošām konvencijas kritērijiem. Konvencijas pušu konferences ceturtajā sesijā 2009. gada 4.–8. maijā (turpmāk “LPK 4”) tika nolemts iekļaut konvencijas pielikumos deviņas vielas, ieskaitot pentabromdifenilēteri un PFOS.

(4)

Komisijas 2010. gada 24. augusta Regula (ES) Nr. 757/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem attiecībā uz I un III pielikumu (5), īsteno LPK 4 lēmumus, iekļaujot konvencijā vai protokolā, vai abos uzskaitītās vielas Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā. Starp šīm vielām ir pentabromdifenilēteris un PFOS. Ar Regulu (EK) Nr. 850/2004 ir aizliegta I pielikumā uzskaitīto vielu ražošana un laišana tirgū un ir reglamentēta šīs vielas saturošu atkritumu apsaimniekošana. PFOS gadījumā atkāpes, kas ir piemērojamas saskaņā ar REACH XVII pielikumu, ar dažiem grozījumiem, lai atspoguļotu LPK 4 lēmumu, tiek pārceltas un uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā.

(5)

Tādējādi ierobežojumi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā attiecībā uz difenilēteri, pentabromatvasinājumu un PFOS ir lieki un 44. un 53. ieraksts ir jāsvītro.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā svītro 44. un 53. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(3)  OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 81, 19.3.2004., 35. lpp.

(5)  OV L 223, 25.8.2010., 29. lpp.


Top