Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Komisijas Regula (ES) Nr. 440/2010 ( 2010. gada 21. maijs ) par atlīdzību Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 440/2010

(2010. gada 21. maijs)

par atlīdzību Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1), un jo īpaši tās 24. panta 2. punktu un 37. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Maisījumā esošās vielas ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs var Eiropas Ķimikāliju aģentūrai, turpmāk “aģentūra”, iesniegt lūgumu izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu.

(2)

Šādi lūgumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. panta 1. punktu ir par atlīdzību.

(3)

Ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs aģentūrai var iesniegt priekšlikumu par vielas saskaņotu klasifikāciju un marķēšanu, ja Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā nav ieraksta par tās bīstamības klasi vai diferenciāciju.

(4)

Šādi priekšlikumi ir par atlīdzību gadījumos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. panta 3. punktā.

(5)

Jānosaka atlīdzības apjoms, kādu iekasē aģentūra, kā arī noteikumi par maksājumiem.

(6)

Nosakot atlīdzības apjomu, ņem vērā darbu, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 veic aģentūra, un atlīdzību nosaka tādu, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi no šīs atlīdzības, tos apvienojot ar citiem aģentūras ieņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) 96. panta 1. punktu, ir pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu izmaksas.

(7)

Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktā (3) Eiropas Savienība mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzības nepārprotami ir likusi Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas pamatā. Tāpēc jo īpaši Savienības spējai izmantot MVU izaugsmes un inovācijas potenciālu būs izšķiroša nozīme Savienības nākotnes labklājības veidošanā. Tomēr MVU uzlikts nesamērīgs tiesiskais un administratīvais slogs salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem. Tāpēc ir lietderīgi MVU samazināt atlīdzības apjomu.

(8)

Ir lietderīgi MVU noteikšanai ievērot definīcijas, kas izklāstītas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (4).

(9)

Samazinātā atlīdzība par priekšlikumiem attiecībā uz saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu jāpārskata triju gadu laikā pēc regulas spēkā stāšanās dienas, lai pārskatītu vai, ja vajadzīgs, atceltu to.

(10)

Šai regulai jāstājas spēkā, cik drīz vien iespējams, jo kopš 2009. gada 20. janvāra – dienas, kad stājas spēkā Regula (EK) Nr. 1272/2008, – ir bijis iespējams iesniegt aģentūrai lūgumus par alternatīvu ķīmisko nosaukumu izmantošanu un priekšlikumus par vielu saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu.

(11)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras, turpmāk “aģentūra”, iekasējamās atlīdzības apjomu un maksājumu veikšanas kārtību, kā to paredz Regula (EK) Nr. 1272/2008.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“MVU” ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

2)

“vidējais uzņēmums” ir vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

3)

“mazais uzņēmums” ir mazais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

4)

“mikrouzņēmums” ir mikrouzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē.

II   NODAĻA

ATLĪDZĪBA

3. pants

Atlīdzība par lūgumu izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu

1.   Kā noteikts I pielikumā, aģentūra iekasē atlīdzību par lūgumu ne vairāk kā pieciem maisījumiem izmantot alternatīvu vielas ķīmisko nosaukumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. panta 1. punktu

2.   Ja lūguma iesniedzējs ir MVU, aģentūra iekasē samazinātu atlīdzību, kā noteikts I pielikumā.

3.   Lai izmantotu vielas alternatīvo ķīmisko nosaukumu papildu maisījumos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. panta 1. punktu, papildu atlīdzību iekasē par papildu maisījumiem skaitā līdz 10 un to pašu papildu atlīdzību iekasē par katriem nākamajiem 10 papildu maisījumiem, kā izklāstīts I pielikuma 3. sadaļā.

4.   Par lūguma saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā aģentūra saņem par attiecīgo lūgumu noteikto atlīdzību.

4. pants

Atlīdzība par priekšlikumiem attiecībā uz vielas saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu

1.   Kā noteikts II pielikumā, aģentūra iekasē atlīdzību par iesniegtajiem priekšlikumiem attiecībā uz vielas saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. panta 3. punktu.

2.   Ja priekšlikuma iesniedzējs ir MVU, aģentūra iekasē samazinātu atlīdzību, kā noteikts II pielikumā.

3.   Par priekšlikuma saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā aģentūra saņem par attiecīgo priekšlikumu noteikto atlīdzību.

5. pants

Samazinājumi

1.   Fiziska vai juridiska persona, kas apgalvo, ka tai ir tiesības uz samazinātu atlīdzību saskaņā ar 3. un 4. pantu, lūgumu iesniedzot, par to informē aģentūru.

2.   Aģentūra jebkurā laikā var pieprasīt pierādījumus tam, ka pastāv attiecīgie atlīdzības samazināšanas nosacījumi.

3.   Ja fiziska vai juridiska persona, kas apgalvo, ka tai ir tiesības uz samazinājumu, nevar pierādīt, ka tai ir tiesības uz šādu samazinājumu, aģentūra iekasē atlīdzību pilnā apmērā.

Ja fiziska vai juridiska persona, kas apgalvo, ka tai ir tiesības uz samazinājumu, jau ir samaksājusi samazinātu atlīdzību, bet nevar pierādīt, ka tai ir tiesības uz šādu samazinājumu, tad aģentūra iekasē starpību līdz atlīdzībai pilnā apmērā.

III   NODAĻA

MAKSĀJUMI

6. pants

Maksājumu veikšanas kārtība

1.   Atlīdzība maksājama euro.

2.   Maksājumi veicami tikai pēc tam, kad aģentūra izrakstījusi rēķinu.

3.   Maksājumus veic ar pārskaitījumu uz aģentūras bankas kontu.

7. pants

Maksājuma identifikācija

1.   Katra maksājuma dokumenta atsauces laukā jābūt norādītam rēķina numuram.

2.   Ja nevar identificēt maksājuma mērķi, aģentūra nosaka termiņu, līdz kuram maksātājam rakstiski jāpaziņo maksājuma mērķis. Ja aģentūra noteiktā termiņa beigās nesaņem paziņojumu par attiecīgā maksājuma mērķi, maksājums tiek uzskatīts par nederīgu un attiecīgā summa atmaksāta maksātājam.

8. pants

Maksājuma datums

Par maksājuma datumu tiek uzskatīts datums, kurā attiecīgais maksājums pilnā apmērā ieskaitīts aģentūras bankas kontā.

9. pants

Pārāk lielā apmērā veiktu maksājumu atmaksa

1.   Kārtību, kādā maksātājam tiek atmaksāti pārāk lielā apmērā veikti maksājumi, nosaka aģentūras izpilddirektors, un tā tiek publicēta aģentūras tīmekļa vietnē.

Tomēr, ja pārāk lielā apmērā samaksātā summa ir mazāka par EUR 100 un maksātājs nav īpaši pieprasījis tās atmaksu, šī pārāk lielā apmērā samaksātā summa netiek atmaksāta.

2.   Pārāk lielā apmērā samaksātās summas nevar izmantot, lai samazinātu nākamos aģentūrai veicamos maksājumus.

IV   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Provizoriskā tāme

Aģentūras valde, sagatavojot nākamā finanšu gada izdevumu un ieņēmumu tāmi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 96. panta 5. punktu, iekļauj tajā īpašu provizorisku to ieņēmumu tāmi, kurus paredzēts gūt no iekasētajiem maksājumiem, nodalot tos no ieņēmumiem no visām Kopienas subsīdijām.

11. pants

Pārskatīšana

1.   Šajā regulā paredzēto atlīdzību katru gadu pārskata, ņemot vērā inflācijas līmeni, ko mēra, izmantojot Eurostat publicētos Eiropas patēriņa cenu indeksus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (5). Pirmā pārskatīšana veicama līdz 2011. gada 1. jūnijam.

2.   MVU maksāto samazināto atlīdzību par saskaņoto klasifikāciju un marķējumu pārskata trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3.   Komisija arī regulāri pārskata šo regulu, ņemot vērā būtisku informāciju, kas kļūst pieejama saistībā ar tās pamatā esošajiem pieņēmumiem par paredzamajiem aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem.

4.   Vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim Komisija pārskata šo regulu, lai, ja vajadzīgs, to grozītu, jo īpaši ņemot vērā aģentūras izmaksas.

12. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 21. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  COM(2008) 394, galīgā redakcija.

(4)  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

(5)  OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atlīdzība par lūgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. panta 1. punktu:

1. sadaļa –   Standarta atlīdzība par vielu ne vairāk kā piecos maisījumos

EUR 4 000

2. sadaļa –   MVU maksāta samazināta atlīdzība par vielu ne vairāk kā piecos maisījumos

2.1.   Samazināta atlīdzība vidējiem uzņēmumiem

EUR 2 800

2.2.   Samazināta atlīdzība mazajiem uzņēmumiem

EUR 1 600

2.3.   Samazināta atlīdzība mikrouzņēmumiem

EUR 400

3. sadaļa –   Atlīdzība par alternatīvu ķīmisko nosaukumu 10 papildu maisījumos

3.1.   Standarta atlīdzība

EUR 500

3.2.   Samazināta atlīdzība vidējiem uzņēmumiem

EUR 350

3.3.   Samazināta atlīdzība mazajiem uzņēmumiem

EUR 200

3.4.   Samazināta atlīdzība mikrouzņēmumiem

EUR 100


II PIELIKUMS

Atlīdzība par priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. panta 3. punktu:

1. sadaļa –   Standarta atlīdzība

EUR 12 000

2. sadaļa –   Samazināta atlīdzība MVU

2.1.   Samazināta atlīdzība vidējiem uzņēmumiem

EUR 8 400

2.2.   Samazināta atlīdzība mazajiem uzņēmumiem

EUR 4 800

2.3.   Samazināta atlīdzība mikrouzņēmumiem

EUR 1 200


Top