EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0082

Komisijas Direktīva 2010/82/ES ( 2010. gada 29. novembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz darbīgās vielas tetrakonazola plašāku lietojumu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 313, 30.11.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; Iesaist. atcelta ar 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/82/oj

30.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/10


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/82/ES

(2010. gada 29. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz darbīgās vielas tetrakonazola plašāku lietojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otrās daļas otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Direktīvu 2009/82/EK (2) tetrakonazolu iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā kā darbīgo vielu, kas lietojama kā fungicīds.

(2)

Tomēr tetrakonazols minētajā pielikumā iekļauts, nosakot, ka tas lietojams tikai laukaugiem ierobežotā daudzumā un laikā. Lietojumi āboliem un vīnogām ir pilnībā izslēgti. Šādi ierobežojumi bija vajadzīgi, jo laikā, kad vielu iekļāva minētajā pielikumā, nebija pietiekamas informācijas par gruntsūdeņu novērtējumu, konkrēti, attiecībā uz piesārņojuma risku ar diviem metabolītiem, kurus ziņotājs vēl nebija identificējis. Risku patērētājiem nevarēja novērtēt, jo nebija pilnīgas informācija par lietojumiem āboliem un vīnogām.

(3)

Ziņotājs Isagro pieprasīja grozījumus attiecībā uz minētajā pielikumā iekļauto tetrakonazolu, lai paplašinātu tā lietojumu kā fungicīdu, atceļot minētos ierobežojumus. Pamatojot pieprasījumu, tas iesniedza papildu zinātniskos datus.

(4)

Itālija, kura ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1490/2002 (3) bija izraudzīta par ziņotāju dalībvalsti, novērtēja šos datus un 2010. gada 10. februārī iesniedza Komisijai papildinājumu novērtējuma ziņojuma projektam par tetrakonazolu, tas tika izsūtīts pārējām dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) atsauksmju sniegšanai. Dalībvalstis un Komisija pārskatīja novērtējuma ziņojuma projektu un minēto papildinājumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2010. gada 28. oktobrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par tetrakonazolu.

(5)

Jaunie dati, ko iesniedza ziņotājs, un jaunais novērtējums, ko veica ziņotāja dalībvalsts, norāda, ka pieprasītais plašākais lietojums nerada riskus papildus tiem riskiem, kas jau ir ņemti vērā Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma īpašajos noteikumos attiecībā uz tetrakonazolu un Komisijas pārskata ziņojumā par šo vielu. Jo īpaši attiecībā uz gruntsūdeņu piesārņojuma risku ziņotāja dalībvalsts uzskatīja, ka jaunajā pētījumā, ko iesniedza ziņotājs, šie metabolīti ir identificēti un ka nenotiek nepieļaujama izskalošanās. Attiecībā uz lietojumi āboliem un vīnogām tā secināja (un to pamato arī jaunie uzraudzītie izmēģinājumi praksē), ka dati par atliekām liecina, ka nav risku, kas saistīti ar hroniskām un akūtām devām patērētājiem.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu tāpēc ir pamatoti grozīt īpašos noteikumus par tetrakonazolu, atceļot ierobežojumus to lietot kā fungicīdu.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma slejā “Īpaši noteikumi” rindā par tetrakonazolu A daļu aizstāj ar šādu daļu:

“A DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.”

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro šos noteikumus no 2011. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 196, 28.7.2009., 10. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.


Top