Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0685

2010/685/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 10. novembris ), ar ko groza I pielikuma 3. nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 293, 11.11.2010, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 97 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/685/oj

11.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/67


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 10. novembris),

ar ko groza I pielikuma 3. nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/685/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem (1) un jo īpaši tās 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 715/2009 ir noteiktas pamatnostādnes tehniskās informācijas definīcijai, kas tīkla lietotājiem vajadzīga, lai gūtu efektīvu piekļuvi sistēmai.

(2)

Pamatnostādnēs vajadzētu noteikt pārskatāmības prasības, lai praksē nodrošinātu efektīvu piekļuvi dabasgāzes pārvades sistēmām un garantiju minimumu vienādiem tirgus piekļuves nosacījumiem.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 28. pantā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 715/2009 I pielikuma 3. nodaļu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 3. marta.

Briselē, 2010. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.


PIELIKUMS

“3.   Definīcija tehniskai informācijai, kas tīkla lietotājiem vajadzīga, lai iegūtu efektīvu piekļuvi sistēmai, definīcija visiem būtiskiem pārskatāmības prasību punktiem un informācija, kas jāpublicē visos būtiskos punktos, un laika grafiks, kādā publicē šo informāciju

3.1.   Definīcija tehniskai informācijai, kas tīkla lietotājiem vajadzīga, lai gūtu efektīvu piekļuvi sistēmai

3.1.1.   Publicēšanas veids

1.

Pārvades sistēmu operatori visu informāciju, kas minēta 3.1.2. punktā un no 3.3.1. punkta līdz 3.3.5. punktam, sniedz šādā veidā:

a)

publiski pieejamā tīmekļa vietnē bez maksas un nepieciešamības reģistrēties vai citādi pieteikties pie pārvades sistēmu operatora;

b)

regulāri/pastāvīgi; publicēšanas biežums ir saskaņā ar notiekošajām izmaiņām un pakalpojuma ilgumu;

c)

viegli izmantojamā formā;

d)

kvantitatīvi skaidrā, viegli pieejamā veidā un bez diskriminācijas;

e)

lejupielādējamā formātā, kas ļauj veikt kvantitatīvo analīzi;

f)

vienotas sistēmas mērvienībās, t. i., kWh (ar degšanas standarta temperatūru 298,15 K) ir energoietilpības mērvienība, un m3 (pie 273,15 K un 1,01325 bāriem) ir tilpuma mērvienība. Jānorāda konstants koeficients pārvēršanai energoietilpībā. Papildus iepriekš norādītajam formātam publicēšanai var izmantot arī citas mērvienības;

g)

dalībvalsts oficiālajā valodā(-ās) un angļu valodā.

2.

Pārvades sistēmu operatori savlaicīgi izklāsta faktiskos grozījumus informācijā, kas minēta 3.1.2. punktā un no 3.3.1. punkta līdz 3.3.5. punktam, tiklīdz dati ir to rīcībā.

3.1.2.   Publikāciju saturs

Pārvades sistēmu operatori publicē vismaz šo informāciju par savām sistēmām un pakalpojumiem:

a)

sīku un pilnīgu aprakstu par dažādiem piedāvātiem pakalpojumiem un maksājumiem par tiem;

b)

dažāda tipa transportēšanas līgumus, kas pieejami šiem pakalpojumiem;

c)

tīkla kodeksu un/vai standartnosacījumus, ar ko pamatvilcienos nosaka visu tīkla lietotāju tiesības un pienākumus, tostarp:

1)

saskaņotus transportēšanas līgumus un citus būtiskus dokumentus;

2)

ja nepieciešams sistēmas piekļuvei, visos būtiskos punktos, kas definēti šā pielikuma 3.2. punktā, attiecīgo gāzes kvalitātes parametru specifikāciju, tostarp vismaz bruto siltumietilpību un Vobbes indeksu, un atbildību par pārveidošanu vai tās izmaksas tīkla lietotājiem, ja gāze neatbilst šīm specifikācijām;

3)

ja nepieciešams sistēmas piekļuvei, visos būtiskajos punktos informāciju par spiediena prasībām;

4)

procedūru atslēdzamās jaudas pārrāvuma gadījumā, tostarp vajadzības gadījumā atsevišķu pārrāvumu laiku, apjomu un kārtību (piemēram, proporcionāli vai apgrieztā secībā);

d)

saskaņotās procedūras, ko piemēro, izmantojot pārvades sistēmu, tostarp svarīgāko terminu definīcijas;

e)

noteikumus jaudu atvēlēšanas, pārslodzes novēršanas, uzkrājumu novēršanas un atkārtotas izmantošanas procedūrai;

f)

noteikumus, kas piemērojami jaudu tirdzniecībai sekundārā tirgū vis-à-vis pārvades sistēmu operatoriem;

g)

līdzsvarošanas noteikumus un nelīdzsvarotības maksājumu aprēķināšanas metodi;

h)

vajadzības gadījumā – pielāgojamības un pielaižu apjomus, kas transporta un citos pakalpojumos iekļauti bez īpašas maksas, kā arī visus pielāgojumus, ko piedāvā papildus, un attiecīgos maksājumus;

i)

sīku aprakstu par pārvades sistēmas operatora izmantoto gāzes sistēmu un tās būtiskajiem saslēgumu punktiem, kas definēti šā pielikuma 3.2. punktā, un saslēgto sistēmu vai iekārtu operatoru nosaukumus;

j)

noteikumus, kas piemērojami, lai pievienotos sistēmai, ko izmanto pārvades sistēmas operators;

k)

informāciju par ārkārtas mehānismiem, ciktāl tie ir pārvades sistēmas operatora atbildībā, piemēram, tādiem, kas var novest pie patērētāju grupu atvienošanas, un citus vispārējās atbildības noteikumus, kas attiecas uz pārvades sistēmas operatoru;

l)

procedūras saslēgumu punktos, par kurām vienojušies pārvades sistēmu operatori un kuras attiecas uz tīkla lietotāju piekļuvi attiecīgajām pārvades sistēmām, saistībā ar tīkla savstarpēju izmantojamību, pieņemtās nominācijas procedūras un saskaņošanas procedūras, un citas pieņemtās procedūras, kas paredz noteikumus saistībā ar gāzes plūsmas sadalījumu un līdzsvarošanu, tostarp izmantotās metodes;

m)

pārvades sistēmu operatori publicē sīku un izsmeļošu metodoloģijas un procesa aprakstu, tostarp informāciju par izmantotajiem rādītājiem un pamatpieņēmumiem, aprēķinot tehnisko jaudu.

3.2.   Visu būtisko pārskatāmības prasību punktu definīcija

1.

Pie būtiskiem punktiem pieder vismaz:

a)

visi ieejas un izejas punkti uz pārvades tīklu un no tā, ko izmanto pārvades sistēmas operators, izņemot izejas punktus, kas savienoti ar vienīgo galapatērētāju, un izņemot ieejas punktus, kas tieši savienoti ar individuālā ražotāja, kas atrodas ES teritorijā, ražošanas iekārtu;

b)

visi ieejas un izejas punkti, kas savieno pārvades sistēmas operatora līdzsvarošanas zonas;

c)

visi punkti, kas savieno kāda pārvades sistēmas operatora tīklu ar sašķidrinātas dabasgāzes tīkla galiekārtu, fiziskām gāzes glabātavām, glabāšanas un ražošanas iekārtām, izņemot gadījumus, kad uz šīm ražošanas iekārtām attiecas atbrīvojums atbilstīgi a) apakšpunktam;

d)

visi punkti, kas konkrēta pārvades sistēmas operatora tīklu savieno ar infrastruktūru, kura vajadzīga, lai sniegtu palīgpakalpojumus, kuri definēti Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 14. punktā.

2.

Informāciju vienīgajiem galapatērētājiem un ražošanas iekārtām, kas nav ietverti būtisko punktu definīcijā 3.2.1. punkta a) apakšpunktā, publicē kopsavilkuma veidā vismaz par katru līdzsvarošanas zonu. Šā pielikuma piemērošanas nolūkā informācijas apkopojumu, kas attiecas uz vienīgajiem galapatērētājiem un ražošanas iekārtām, kuras nav iekļautas būtisko punktu definīcijā, kā aprakstīts 3.2.1. punkta a) apakšpunktā, uzskata par vienu būtisko punktu.

3.

Ja punktus starp diviem vai vairākiem pārvades operatoriem pārvalda vienīgi attiecīgie pārvades operatori, sistēmu lietotājiem nekādi neiesaistoties ne līgumiski, ne operatīvi, vai ja punkti sasaista pārvades sistēmu ar sadales sistēmu un šajos punktos nav līgumpārslodzes, pārvades sistēmas operatorus atbrīvo no pienākuma par šiem punktiem publicēt informāciju saskaņā ar šā pielikuma 3.3. punktu. Valsts regulatīvā iestāde var pieprasīt pārvades sistēmas operatoriem publicēt prasības saskaņā ar šā pielikuma 3.3. punktu attiecībā uz visiem izņēmuma punktiem vai to grupām. Šādā gadījumā, ja pārvades sistēmas operatoriem šī informācija ir pieejama, to publicē kopsavilkuma veidā pamatotā apjomā vismaz par katru līdzsvarošanas zonu. Šā pielikuma piemērošanas nolūkā informācijas apkopojumu, kas attiecas uz minētajiem punktiem, uzskata par vienu būtisko punktu.

3.3.   Informācija, kas jāpublicē visos būtiskajos punktos, un laika grafiks, kurā jāpublicē šī informācija

1.

Visos būtiskajos punktos pārvades sistēmu operatori par visiem sniegtajiem pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem publicē informāciju, kā uzskaitīts a) līdz g) apakšpunktā (it sevišķi informāciju par jaukšanu, balastēšanu un pārveidošanu). Šādu skaitlisku informāciju publicē par stundas vai dienas periodu atbilstoši mazākajam jaudas rezervācijas un (re-)nominācijas atskaites periodam un mazākajam norēķinu periodam, par kuru tiek aprēķināti nelīdzsvarotības maksājumi. Ja mazākais atskaites periods atšķiras no dienas perioda, informāciju, kā uzskaitīts a) līdz g) apakšpunktā, publicē arī par dienas periodu. Šādu informāciju un tās atjauninājumus publicē, tiklīdz tā ir sistēmas operatora rīcībā (gandrīz reālā laikā):

a)

tehniskā jauda plūsmām abos virzienos;

b)

kopējā konstantā un atslēdzamā jauda abos virzienos, par ko ir noslēgts līgums;

c)

nominācijas un renominācijas abos virzienos;

d)

pieejamā konstantā un atslēdzamā jauda abos virzienos;

e)

faktiskās fiziskās plūsmas;

f)

plānotais un faktiskais atslēdzamās jaudas pārrāvums;

g)

plānotie un neplānotie konstanto pakalpojumu pārrāvumi, kā arī informācija par konstanto pakalpojumu atjaunošanu (un citu sistēmas profilaksi un paredzēto pārrāvuma ilgumu sakarā ar profilaksi). Informāciju par plānotajiem pārrāvumiem publicē vismaz 42 dienas iepriekš.

2.

Par visiem būtiskajiem punktiem informāciju, kas uzskaitīta 3.3.1. punkta a), b) un d) apakšpunktā, publicē iepriekš vismaz 18 mēnešus ilgam laikam.

3.

Pārvades sistēmu operatori secīgi publicē vēsturisku informāciju visos būtiskajos punktos par pēdējiem pieciem gadiem saskaņā ar 3.3.1. punkta a) līdz g) apakšpunkta prasībām.

4.

Pārvades sistēmu operatori ik dienu publicē bruto siltumietilpības vai Vobbes indeksa izmērītās vērtības visos būtiskajos punktos. Provizoriskos skaitļus publicē ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc attiecīgās gāzes dienas. Galīgos skaitļus publicē trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām.

5.

Pārvades sistēmu operatori visos būtiskajos punktos ik gadus publicē pieejamās jaudas, rezervētās un tehniskās jaudas par visiem gadiem, kuros jauda ir paredzēta līgumos, un vēl par vienu gadu, un vismaz par nākamajiem 10 gadiem. Šo informāciju atjaunina vismaz katru mēnesi vai vēl biežāk, ja kļūst pieejama jauna informācija. Publikācija atspoguļo periodu, kurā jauda ir piedāvāta tirgū.

3.4.   Informācija, kas jāpublicē par pārvades sistēmu, un laika grafiks, kurā publicē šo informāciju

1.

Pārvades sistēmu operatori ik dienu publicē atjauninātas, sekundārajā tirgū piedāvātās un līgumos paredzētās jaudas kopējos apjomus (t. i., kurus viens tīkla lietotājs pārdod citam tīkla lietotājam), ja pārvades sistēmas operatoriem šāda informācija ir pieejama. Šī informācija ietver šādas specifikācijas:

a)

starpsavienojuma punktu, kurā jauda ir pārdota;

b)

jaudas tipu, t. i., ieejošā, izejošā, konstantā, atslēdzamā;

c)

jaudas izmantošanas tiesību kvantitāti un ilgumu;

d)

pārdošanas veidu, piemēram, nodošana (transfer) vai pārņemšana (assignment);

e)

darījumu/nodošanu kopējo skaitu;

f)

citus apstākļus, kas zināmi pārvades sistēmu operatoram, kā minēts 3.3. punktā.

Ja šādu informāciju sniedz trešā persona, pārvades sistēmu operatorus atbrīvo no šā pienākuma.

2.

Pārvades sistēmu operatori publicē saskaņotus nosacījumus, pēc kuriem tie akceptēs darījumus ar jaudu (piemēram, nodošanu vai pārņemšanu). Šiem nosacījumiem jāietver:

a)

standartizētu produktu apraksts, kurus var pārdot sekundārajā tirgū;

b)

sagatavošanās laiks sekundārās tirdzniecības īstenošanai, akceptēšanai un reģistrēšanai. Kavējumu gadījumos jāpublicē iemesli;

c)

pārdevēja vai trešās personas, kas minēta 3.4.1. punktā, paziņojums pārvades sistēmu operatoram, norādot pārdevēja un pircēja nosaukumu un jaudas specifikācijas, kā izklāstīts 3.4.1. punktā.

Ja šādu informāciju sniedz trešā persona, pārvades sistēmu operatorus atbrīvo no šā pienākuma.

3.

Attiecībā uz sistēmas līdzsvarošanas pakalpojumu katrs pārvades sistēmu operators uz katru līdzsvarošanas laikposmu nodrošina katram tīkla lietotājam tā specifiskos provizoriskos nelīdzsvarotības apjomus un izmaksu datus katram tīkla lietotājam ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc līdzsvarošanas laikposma beigām. Galīgos ar klientiem saistītos datus, kuri sniegti saskaņā ar standartizētiem slodzes profiliem, var dot līdz pat 14 mēnešiem. Ja šādu informāciju sniedz trešā persona, pārvades sistēmu operatorus atbrīvo no šā pienākuma. Sniedzot šo informāciju, jārespektē komerciāli svarīgas informācijas konfidencialitāte.

4.

Ja pielāgojamības pakalpojumus, izņemot pielaižu apjomus, piedāvā trešo personu piekļuvei, pārvades sistēmu operatori ik dienu publicē prognozes par nākamo dienu par pielāgojamības maksimālo apjomu, pielāgojamības rezervācijas līmeni un pielāgojamības pieejamību tirgū nākamajā gāzes dienā. Katras gāzes dienas beigās pārvades sistēmas operators publicē arī informāciju par faktisko katra pielāgojamības pakalpojuma izmantojumu kopapjomā. Ja valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka šāda informācija tīkla lietotājiem paver iespējas ļaunprātīgai izmantošanai, minētā iestāde var nolemt atbrīvot pārvades sistēmas operatoru no šā pienākuma.

5.

Pārvades sistēmu operatori par katru līdzsvarošanas zonu publicē gāzes apjomu pārvades sistēmā katras gāzes dienas sākumā un prognozi par gāzes apjomu pārvades sistēmā katras gāzes dienas beigās. Prognozēto gāzes apjomu gāzes dienas beigās atjaunina katru stundu visas gāzes dienas laikā. Ja nelīdzsvarotības maksājumus aprēķina par stundu, pārvades sistēmas operators katru stundu publicē gāzes apjomu pārvades sistēmā. Kā alternatīvu pārvades sistēmas operators par katru līdzsvarošanas zonu publicē kopsavilkumu par visu lietotāju nelīdzsvarotības stāvokli katra līdzsvarošanas laikposma sākumā un prognozi kopsavilkumam par visu lietotāju nelīdzsvarotības stāvokli katras gāzes dienas beigās. Ja valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka šāda informācija tīkla lietotājiem paver iespējas ļaunprātīgai izmantošanai, minētā iestāde var nolemt atbrīvot pārvades sistēmas operatoru no šā pienākuma.

6.

Pārvades sistēmu operatori nodrošina viegli izmantojamus līdzekļus, ar ko aprēķināt tarifus.

7.

Pārvades sistēmu operatori par visiem jaudas līgumiem un visu citu būtisko informāciju, kas attiecas uz pieejamo jaudu aprēķināšanu un piekļuves nodrošināšanu tām, jo īpaši par atsevišķām nominācijām un pārrāvumiem, glabā izmantojamus datus, kuri ir pieejami attiecīgām valsts iestādēm. Pārvades sistēmu operatoriem visas būtiskās informācijas dokumentācija, kas minēta 3.3.4. un 3.3.5. punktā, jāsaglabā vismaz piecus gadus, un tai jābūt pieejamai regulatīvai iestādei pēc pieprasījuma. Abas puses ievēro komercnoslēpumu.”


Top