Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1010

Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2009 ( 2009. gada 22. oktobris ), ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

OJ L 280, 27.10.2009, p. 5–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 252 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/oj

27.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 280/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1010/2009

(2009. gada 22. oktobris),

ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu, 8. panta 3. punktu, 9. panta 1. punktu, 12. panta 4. punktu un 5. punktu, 13. panta 1. punktu, 16. panta 1. un 3. punktu, 17. panta 3. punktu, 20. panta 4. punktu, 49. panta 1. punktu un 52. pantu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1005/2008 paredz pieņemt sīki izstrādātu īstenošanas kārtību un pasākumus attiecībā uz tajā ietvertajiem noteikumiem.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. panta 3. punktā un 16. panta 1. punktā noteikto trīs darbdienu periodu iepriekšējai paziņošanai par ostā notiekošu izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī un nozvejas sertifikātu iesniegšanai pirms zvejas produktu paredzamā nonākšanas laika vietā, kur, tos ievedot, tiek šķērsota Kopienas robeža, var mainīt, ievērojot noteiktus apsvērumus. Šie apsvērumi ir: zvejas produkta veids, attālums starp zvejas vietām, izkraušanas vietām un ostām, kurās attiecīgie kuģi ir reģistrēti vai uzskaitīti, attālums līdz vietai, kurā, produktus ievedot, šķērsota Kopienas robeža, izmantotie transportlīdzekļi. Svaigiem zvejas produktiem un zvejas produktu sūtījuma partijām, kas tiek piegādātas pa gaisu, sauszemes ceļiem vai dzelzceļu, ir nepieciešamas mazāk nekā trīs darbdienas.

(3)

Dokumentos, kas tiek pārsūtīti attiecībā uz iepriekšēju paziņojumu par izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī, izkraušanas un citā kuģī pārkraušanas deklarācijās un ziņojumos par kuģa novērošanas gadījumiem, jāievēro konsekvence. Šā iemesla dēļ atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. panta 1. punktam, 8. panta 3. punktam un 49. panta 1. punktam jānosaka attiecīgo dokumentu formāts.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 9. panta 1. punktā un 17. panta 3. punktā ir paredzēts, ka dalībvalstis ostās inspicē vismaz 5 % no trešo valstu zvejas kuģu izkrāvumiem un pārkrāvumiem citā kuģī, kā arī veic verificēšanu, kas uzskatāma par vajadzīgu, lai nodrošinātu regulas noteikumu pareizu piemērošanu, saskaņā ar robežvērtībām, kas noteiktas, balstoties uz riska pārvaldību un valsts vai Kopienas riska pārvaldības kritērijiem. Ir lietderīgi noteikt vispārējus riska pārvaldības kritērijus attiecībā uz pārbaudes, inspekcijas un verificēšanas darbībām, lai nodrošinātu savlaicīgas riska analīzes un attiecīgās kontroles informācijas vispārēju novērtējumu. Vispārējo kritēriju mērķis ir nodrošināt saskaņotu pieeju inspekcijai un verificēšanai visās dalībvalstīs un radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmējiem.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 52. pantā ir paredzēts, ka pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas noteikumu īstenošanai, nosaka saskaņā ar komitejas procedūru. Tā kā Kopienai jāņem vērā iespējamā ierobežotas zvejas jaudas ietekme uz sertifikācijas sistēmas pienācīgu īstenošanu, ir nepieciešams pielāgot sistēmu atsevišķiem mazo zvejas kuģu iegūtiem zvejas produktiem, paredzot vienkāršota nozvejas sertifikāta iespēju. Tā kā nav izstrādāta maza mēroga zvejas vispārējā definīcija, ir jānosaka kritēriji, kuru izpildes gadījumā eksportētājs var pieprasīt vienkāršota nozvejas sertifikāta apstiprināšanu. Šajos kritērijos galvenokārt jābūt ņemtai vērā attiecīgo zvejas kuģu ierobežotajai zvejas jaudai, kuras dēļ pienākums piemērot standarta nozvejas sertifikācijas sistēmu kļūtu par nesamērīgu slogu.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 13. panta 1. punktā ir paredzēta to nozvejas dokumentēšanas sistēmu atzīšana, par kurām ir panākta vienošanās un kuras ir spēkā reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās (turpmāk RZPO), ciktāl tās atbilst regulas prasībām. Dažas no šīm sistēmām var atzīt par atbilstošām Regulas (EK) Nr. 1005/2008 prasībām, savukārt citām ir piemērojami papildu nosacījumi.

(7)

Uzņēmējiem, kas atbilst “atzīta uzņēmēja” statusa iegūšanas nosacījumiem, jābūt iespējai izmantot vienkāršotu procedūru, importējot zvejas produktus Kopienas teritorijā. Ir nepieciešams izstrādāt visās dalībvalstīs kopējus nosacījumus attiecībā uz atzītu uzņēmēju sertifikātu piešķiršanu, grozīšanu vai anulēšanu vai atzīta uzņēmēja statusa apturēšanu vai atsaukšanu un noteikumus par pieteikumu atzīta uzņēmēja statusa iegūšanai un atzīta uzņēmēja sertifikāta izdošanai.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 12. panta 4. punktā ir paredzēta administratīva sadarbība starp Komisiju un trešām valstīm jomās, kas saistītas ar nozvejas sertificēšanas noteikumu īstenošanu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 20. panta 4. punktu, vienojoties ar karoga valstīm, nozvejas sertifikātu var piešķirt, apstiprināt vai iesniegt elektroniski vai to var aizstāt ar elektroniskām izsekojamības sistēmām, kas ļauj iestādēm nodrošināt tādu pašu kontroles līmeni. Šīs administratīvās vienošanās ar karoga valstīm regulāri atjaunina, un dalībvalstis un sabiedrību par tiem savlaicīgi informē.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 51. panta 2. punktu izveido savstarpējas palīdzības sistēmu starp dalībvalstīm, trešām valstīm un Komisiju. Šāda administratīvā sadarbība ir vajadzīga, lai nodrošinātu Kopienas nozvejas sertifikācijas sistēmas atbilstīgu piemērošanu un pienācīgu NNN zvejas izmeklēšanu un sodīšanu. Tāpēc ir jāizstrādā noteikumi par regulāru informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma vai pēc pašu iniciatīvas un par iespēju citai dalībvalstij pieprasīt noteikumu izpildes pasākumus un sniegt administratīvu paziņojumu. Ir jāizstrādā praktiska informācijas apmaiņas un palīdzības pieprasīšanas kārtība. Tomēr šie noteikumi nedrīkst ietekmēt dalībvalstīs piemērotos noteikumus par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

(10)

Personu aizsardzību attiecībā uz dalībvalstu veiktu personas datu apstrādi regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2). Personu aizsardzību attiecībā uz Komisijas veiktu personas datu apstrādi regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3), īpaši attiecībā uz apstrādes konfidencialitāti un drošību, personas datu pārsūtīšanu no dalībvalstu nacionālās sistēmas Komisijai, apstrādes likumību un datu subjektu tiesībām uz informāciju par saviem personas datiem, pieeju tiem un to izlabošanu.

(11)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu, kurā uzskaitīti produkti, uz kuriem neattiecas “zvejas produktu” definīcija, var pārskatīt reizi gadā saskaņā ar 12. panta 5. punktu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota atbilstoši II, III, IV, V, VIII, X un XII nodaļai. Līdz ar to attiecīgus grozījumus I pielikumā veic, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota 20. panta 4. punktā paredzētās sadarbības gaitā.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   SADAĻA

TREŠĀS VALSTS ZVEJAS KUĢU INSPEKCIJAS DALĪBVALSTU OSTĀS

I   NODAĻA

Trešās valsts zvejas kuģiem piemērojami nosacījumi par piekļuvi ostai

1. pants

Iepriekšējs paziņojums

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. panta 1. punkta, kuģi, kas izkrauj šīs regulas I pielikumā minēto veidu zvejas produktus, ievēro iepriekšēja paziņojuma periodu, kas ir 4 stundas.

2. pants

Iepriekšējā paziņojuma veidlapa

1.   Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. panta 1. punktā minētā iepriekšējā paziņojuma veidlapa ir pievienota šīs regulas IIA pielikumā.

2.   Ja visām nozvejām ir apstiprināts nozvejas sertifikāts, var izmantot vienkāršota iepriekšējā paziņojuma veidlapu, kas pievienota IIB pielikumā.

3. pants

Pirmsizkrāvuma un pirmspārkrāvuma deklarāciju kārtība un veidlapas

1.   Sniedzot Regulas (EK) Nr. 1005/2008 8. panta 1. punktā minēto pirmsizkrāvuma deklarāciju, izmanto veidlapu, kas noteikta šīs regulas IIIA pielikumā.

2.   Sniedzot Regulas (EK) Nr. 1005/2008 8. panta 1. punktā minēto deklarāciju pirms pārkraušanas citā kuģī, izmanto veidlapu, kas noteikta šīs regulas IIIB pielikumā.

3.   Trešās valsts zvejas kuģis pirmsizkrāvuma deklarāciju vai pirms pārkraušanas citā kuģī izdarāmo deklarāciju var iesniegt elektroniskā formātā, ja dalībvalsts, kurā tas paredzējis izmantot apstiprinātu izkraušanas ostu vai citā kuģī pārkraušanas iekārtas, un kuģa karoga valsts ir vienojušās par datu elektronisku apmaiņu.

4.   Ja vien 3. punktā minētā vienošanās neparedz citādi, trešās valsts zvejas kuģis pirmsizkrāvuma deklarāciju vai pirms pārkraušanas citā kuģī izdarāmo deklarāciju iesniedz vai nu:

a)

izkraušanas vai citā kuģī pārkraušanas dalībvalsts oficiālajā valodā, vai

b)

angļu valodā, ja tas ir pieņemami dalībvalstij, kurā tiek veikta izkraušana vai pārkraušana citā kuģī.

5.   Pirmsizkrāvuma deklarāciju vai pirms pārkraušanas citā kuģī izdarāmo deklarāciju iesniedz vismaz 4 stundas pirms paredzētās izkraušanas vai pārkraušanas citā kuģī.

II   NODAĻA

Ostā veicamās inspekcijas

4. pants

Ostā veicamo inspekciju robežvērtības

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 9. panta 1. punktā minētās ostā veicamo inspekciju robežvērtības veido šādi kritēriji:

a)

attiecīgajām sugām ir piemērojams pārvaldības vai atjaunošanas plāns;

b)

ir aizdomas, ka zvejas kuģis neīsteno piemērojamos noteikumus par kuģu satelītuzraudzības sistēmu (VMS) atbilstīgi IV nodaļai Komisijas 2003. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 2244/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz kuģu satelītnovērošanas sistēmām (4);

c)

pēdējo 3 mēnešu laikā ostas dalībvalsts ostā nav veikta zvejas kuģa kontrole;

d)

pēdējo 6 mēnešu laikā ostas dalībvalsts nav veikusi zvejas kuģa kontroli;

e)

zvejas kuģis nav to objektu (uzņēmumu) sarakstā, no kuriem ir atļauts importēt noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 (5) 12. pantu;

f)

tiek veikts no komerciāli augstvērtīgām sugām iegūtu zvejas produktu imports, eksports vai tirdzniecība;

g)

jaunu zvejas produktu veidu ieviešana vai jaunu tirdzniecības modeļu atklāšana;

h)

neatbilstība starp karoga valsts tirdzniecības modeļiem un zināmajām zvejas darbībām, īpaši attiecībā uz sugām, apjomiem vai zvejas flotes raksturlielumiem;

i)

neatbilstība starp trešās valsts tirdzniecības modeļiem un zināmajām ar zveju saistītajām darbībām, īpaši attiecībā uz apstrādes nozares raksturlielumiem vai zvejas produktu tirdzniecību;

j)

izmantotajam tirdzniecības modelim nav ekonomiska pamatojuma;

k)

jaunizveidota uzņēmēja iesaistīšana;

l)

ievērojams un pēkšņs tirdzniecības apjoma pieaugums atsevišķām sugām;

m)

nozvejas sertifikātu kopiju iesniegšana kopā ar apstrādes apliecinājumiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1005/2008 IV pielikumam, piemēram, gadījumos, kad nozvejas kopējais apjoms ražošanas laikā ir sadalīts;

n)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. pantā noteiktais iepriekšējais paziņojums nav iesūtīts laikus vai informācija ir nepilnīga;

o)

neatbilstība starp uzņēmēja paziņotajiem nozvejas datiem un citu kompetentajai iestādei pieejamo informāciju;

p)

pastāv aizdomas, ka kuģis vai kuģa īpašnieks ir iesaistīts vai bijis iesaistīts NNN zvejas darbībās;

q)

kuģim nesen mainīts vārds, karogs vai reģistrācijas numurs;

r)

karoga valsts nav informēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 20. pantu vai ir pieejama informācija par iespējamiem pārkāpumiem konkrētas karoga valsts nozvejas sertifikātu apstiprināšanā (piemēram, kompetentās iestādes spiedogs vai apstiprinošais zīmogs ir nozaudēts, nozagts vai viltots);

s)

domājamās nepilnības karoga valsts kontroles sistēmā;

t)

attiecīgie uzņēmēji, kas jau ir bijuši iesaistīti nelikumīgās darbībās, rada iespējamu NNN zvejas risku.

5. pants

Ziņošana par robežvērtību piemērošanu

1.   Dalībvalstis ziņo par 4. pantā minēto robežvērtību piemērošanu pārskatā, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 55. panta 1. punktu nosūtāms Komisijai katru otro gadu.

2.   Pamatojoties uz šiem pārskatiem un saviem novērojumiem, Komisija veic robežvērtību novērtējumu un vajadzības gadījumā tās koriģē.

II   SADAĻA

NOZVEJAS SERTIFIKĀCIJAS SISTĒMA ZVEJAS PRODUKTU IMPORTAM UN EKSPORTAM

I   NODAĻA

Nozvejas sertifikāti

6. pants

Vienkāršots nozvejas sertifikāts

1.   Šis pants attiecas uz trešās valsts zvejas kuģiem:

a)

kuru lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri bez velkamiem zvejas rīkiem;

b)

kuru lielākais garums ir mazāks nekā 8 metri ar velkamiem zvejas rīkiem;

c)

kuriem nav virsbūves vai

d)

kuriem izmērītā bruto tilpība mazāka nekā 20 GT.

2.   Šā panta 1. punktā minēto trešās valsts zvejas kuģu nozvejām, kuras izkrauj tikai šo kuģu karoga valstī un kas kopā veido vienu sūtījuma produktu partiju, Regulas (EK) Nr. 1005/2008 12. pantā minētā nozvejas sertifikāta vietā var pievienot vienkāršotu nozvejas sertifikātu. Vienkāršotajā nozvejas sertifikātā ietver visu informāciju, kas norādīta paraugā šīs regulas IV pielikumā, un to apstiprina karoga valsts iestāde, kurai ir attiecīgās pilnvaras apliecināt informācijas pareizību.

3.   Vienkāršotā nozvejas sertifikāta apstiprināšanu pieprasa sūtījuma produktu partijas eksportētājs, iesniedzot valsts iestādei visu informāciju, kas norādīta paraugā IV pielikumā.

7. pants

Atzītās nozvejas dokumentēšanas sistēmas RZPO

1.   Šīs regulas V pielikuma I daļā uzskaitīto reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemtās nozvejas dokumentēšanas sistēmas Regulas (EK) Nr. 1005/2008 13. panta 1. punkta sakarībā atzīstamas par atbilstošām šīs regulas prasībām, neizvirzot papildu nosacījumus.

2.   Šīs regulas V pielikuma II daļā uzskaitīto reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemtās nozvejas dokumentēšanas sistēmas Regulas (EK) Nr. 1005/2008 13. panta 1. punkta sakarībā atzīstamas par atbilstošām šīs regulas prasībām, ja ir izpildīti papildu nosacījumi.

8. pants

Nozvejas sertifikātu iesniegšanas termiņš

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta 1. punkta, nozvejas sertifikātu iesniegšanai attiecībā uz zvejas produktu importu sūtījuma produktu partijās, izmantojot šīs regulas VI pielikumā minētos transportlīdzekļus, piemēro īsākus termiņus, un tie ir noteikti minētajā pielikumā.

II   NODAĻA

Atzīti uzņēmēji

1.   Iedaļa

Atzīta uzņēmēja sertifikāta izdošanas nosacījumi

9. pants

Vispārīgi noteikumi

Pēc pieteikuma iesniegšanas uzņēmējiem Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta sakarībā var izdot atzīta uzņēmēja sertifikātu (turpmāk APEO sertifikāts) tikai tādā gadījumā, ja:

a)

tiem ir atzīta komersanta sertifikāts (turpmāk AEO sertifikāts) saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (6) (turpmāk Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumi) un

b)

tie atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta 3. punkta a) līdz g) apakšpunktā un detalizēti uzklāstīti šīs regulas 10.–13. pantā.

10. pants

Pietiekams imports

1.   Uzņēmējdarbības dalībvalstī jāpanāk pietiekams Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto importa darījumu skaits un apjoms.

2.   Katra dalībvalsts nosaka importa darījumu skaita un apjoma minimālo robežvērtību un informē par to Komisiju.

11. pants

Atbilstība

1.   Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto atbilstību saglabāšanas un pārvaldības pasākumu prasībām uzskata par pienācīgu, ja pēdējo trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs:

a)

nav nopietni pārkāpis kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus;

b)

nav atkārtoti pārkāpis kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus;

c)

nav tieši vai netieši piedalījies vai atbalstījis tādu kuģu vai uzņēmēju darbības, kuri iesaistījušies NNN zvejā, vai par kuriem šajā ziņā patlaban notiek izmeklēšana; un

d)

nav tieši vai netieši piedalījies vai atbalstījis RZPO izveidotos NNN kuģu sarakstos iekļautu kuģu darbības.

2.   Neskarot 1. punktu, atbilstību saglabāšanas un pārvaldības pasākumu prasībām var uzskatīt par pienācīgu, ja dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka pieteikuma iesniedzēja pārkāpums:

a)

nav nopietns; un

b)

tam ir niecīga kvantitatīvā nozīme salīdzinājumā ar pieteikuma iesniedzēja darbību skaitu vai apjomu, kas saistītas ar importu.

12. pants

Datu uzskaites pārvaldība

Nozvejas sertifikātu pārvaldības sistēmu un, attiecīgos gadījumos, apstrādes datu uzskaiti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētajam uzskata par pienācīgu, ja tā nodrošina:

a)

ar zvejas produktu tirdzniecību saistīto nozvejas sertifikātu apriti;

b)

pieteikuma iesniedzēja datu uzskaites un informācijas arhivēšanu;

c)

aizsardzību pret informācijas zudumu.

13. pants

Iekārtas

Pieteikuma iesniedzēja iekārtas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1005/2008 16. panta 3. punkta e) apakšpunktā, uzskata par atbilstīgām, ja tās:

a)

nepieļauj nesankcionētu piekļuvi glabāšanas zonām, pārvadāšanas zonām, iekraušanas vietām un kravas zonām;

b)

nodrošina zvejas produktu apriti, tostarp aizsardzību pret manipulācijām ar kravas vienībām;

c)

nodrošina importa un/vai eksporta licenču apriti, kas ir saistītas ar aizliegumiem un ierobežojumiem un ļauj izšķirt zvejas produktus, kam vajadzīgi nozvejas sertifikāti, un zvejas produktus, kam tie nav vajadzīgi.

2.   Iedaļa

Pieteikšanās APEO sertifikātam

14. pants

Pieteikuma iesniegšana

1.   Pieteikumu APEO sertifikātam iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras teritorijā importētājs nodarbojas ar uzņēmējdarbību, saskaņā ar VII pielikumā noteikto paraugu.

2.   Pieteikumā ietver uzskaites datus un dokumentāciju, kas ļauj dalībvalsts kompetentajai iestādei verificēt un uzraudzīt atbilstību šīs regulas 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem, tostarp AEO sertifikāta kopiju, kas izsniegts saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumiem. Pieteikuma iesniedzējs dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz nepieciešamos datus.

3.   Ja daļa no attiecīgajiem uzskaites datiem un dokumentācijas tiek glabāta citā dalībvalstī, ir piemērojama 17. pantā minētā apspriežu procedūra.

4.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde atklāj, ka pieteikumā nav norādīta visa prasītā informācija, tā pieprasa pieteikuma iesniedzējam nodrošināt attiecīgo informāciju 30 kalendāra dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

5.   Kad iestāde ir saņēmusi visu nepieciešamo informāciju, tā informē pieteikuma iesniedzēju, ka pieteikums ir uzskatāms par pilnīgu, un norāda datumu, no kura tiks piemērots šīs regulas 18. panta 2. punktā noteiktais termiņš.

6.   Uzņēmējs, kam ir piešķirts atzīta uzņēmēja statuss vienā dalībvalstī, piesakoties tam pašam statusam citā dalībvalstī, pievieno pirmās dalībvalsts izdotā APEO sertifikāta kopiju.

15. pants

Pieteikuma nepieņemamība

Šīs regulas 14. pantā minēto pieteikumu uzskata par nepieņemamu šādos gadījumos:

a)

ja pieteikums neatbilst 14. pantam vai

b)

ja pieteikums ir iesniegts trīs gadu laikā pēc 27. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā minētās APEO sertifikāta anulēšanas.

3.   Iedaļa

APEO sertifikātu izdošanas kārtība

16. pants

Pieteikuma izskatīšana

1.   Dalībvalsts izdevējiestāde pārbauda, vai ir izpildīti 9.–13. pantā noteiktie kritēriji. Dalībvalsts kompetentā iestāde dokumentē pārbaudi un tās rezultātus.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējam ir “AEO sertifikāts – Drošība un drošums” vai “AEO sertifikāts – Muitas procedūru vienkāršojumi/drošība un drošums”, kā minēts Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.a pantā, 13. pantā noteikto kritēriju izpildi nevajag pārbaudīt.

3.   Gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam ir iepriekš piešķirts atzīta uzņēmēja statuss citā dalībvalstī, izdevējiestāde pārbauda, vai ir izpildīti šādi kritēriji:

a)

12. un 13. pantā noteiktie kritēriji;

b)

fakultatīvi, 10. un 11. pantā noteiktie kritēriji.

4.   Izdevējiestāde var pieņemt 12. un 13. pantā minēto attiecīgo jomu eksperta secinājumus attiecībā uz šajos pantos minētajiem kritērijiem. Eksperts nekādā veidā nedrīkst būt saistīts ar pieteikuma iesniedzēju.

17. pants

Apspriešanās ar citām dalībvalstīm

1.   Izdevējiestāde apspriežas ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja informācijas trūkuma vai tās pārbaudes neiespējamības dēļ nav iespējams pārbaudīt atbilstību vienam vai vairākiem 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem. Dalībvalstu kompetentās iestādes, ar kurām notiek apspriedes, sniedz atbildi 60 kalendāra dienu laikā, sākot no dienas, kurā izdevējas dalībvalsts iestāde nosūtījusi attiecīgo pieprasījumu.

2.   Ja kompetentā iestāde, ar kuru notiek apspriešanās, nesniedz atbildi 1. punktā minēto 60 kalendāra dienu laikā, izdevējiestāde var pieņemt, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst kritērijiem, par kuriem notika apspriešanās.

18. pants

APEO sertifikāta izdošana

1.   Izdevējiestāde izdod APEO sertifikātu saskaņā ar paraugu VIII pielikumā.

2.   APEO sertifikātu izsniedz 90 kalendāra dienu laikā, sākot no dienas, kad saņemta visa informācija, kas vajadzīga saskaņā ar 14. pantu.

3.   Šā panta 2. punktā paredzēto 90 kalendāra dienu periodu var pagarināt par vēl 30 kalendāra dienām, ja kompetentā iestāde nespēj sniegt atbildi norādītajā laikā. Šādā gadījumā pirms 2. punktā minētā perioda beigām dalībvalsts kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par termiņa pagarinājuma iemesliem.

4.   Šā panta 2. punktā paredzēto periodu var pagarināt arī tad, ja 9.–13. pantā noteikto kritēriju izpildes pārbaudes laikā pieteikuma iesniedzējs veic korekcijas, lai izpildītu šos kritērijus, un paziņo par tām kompetentajai iestādei.

19. pants

Pieteikuma noraidīšana

1.   Ja saskaņā ar 16. un 17. pantu veiktās pieteikuma izskatīšanas rezultātā pieteikums var tikt noraidīts, izdevējiestāde nosūta pieteikuma iesniedzējam savus atzinumus un dod tam iespēju atbildēt 30 kalendāra dienu laikā, pirms noraidīt pieteikumu. Termiņu, kas noteikts 2. punktā, attiecīgi aptur.

2.   Ja pieteikums tiek noraidīts, kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par šāda lēmuma iemesliem. Lēmumu par pieteikuma noraidīšanu pieteikuma iesniedzējam paziņo 18. panta 2., 3. un 4. punktā un šā panta 1. punktā noteiktajā termiņā.

3.   Izdevējiestāde iespējami drīz informē Komisiju par to, ka pieteikums ir noraidīts. Komisija nodrošina šīs informācijas pieejamību citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm elektroniskā formā.

4.   Iedaļa

Atzīta uzņēmēja statuss

20. pants

Verificēšana

1.   Ja APEO sertifikāta turētājs dalībvalsts kompetentajai iestādei ir paziņojis par zvejas produktu ienākšanu, šī iestāde pirms sūtījuma produktu partijas nonākšanas šajā dalībvalstī var informēt atzīto uzņēmēju par to, ka riska analīzes rezultātā, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 17. pantu, sūtījuma produktu partija ir izvēlēta turpmākai verificēšanai. Šādu paziņojumu var sniegt tikai tādā gadījumā, ja tas neapdraud veicamo verifikāciju.

2.   APEO sertifikāta turētājam piemēro mazāku skaitu fizisku un dokumentālu verifikāciju nekā citiem importētājiem, ja vien dalībvalsts kompetentā iestāde nenolemj citādi, lai ņemtu vērā kādu konkrētu risku vai citos Kopienas tiesību aktos noteiktos kontroles pienākumus.

3.   Ja pēc riska analīzes dalībvalsts kompetentā iestāde nolemj turpināt tādas sūtījuma produktu partijas pārbaudi, kurai pievienots atzīta uzņēmēja iesniegts nozvejas sertifikāts, tā izvirza vajadzīgo verifikāciju par prioritāti. Šādu verifikāciju var veikt vietā, kas nav dalībvalsts kompetentās iestādes darbības vieta, ja to pieprasa atzītais uzņēmējs un ja attiecīgā dalībvalsts kompetentā iestāde tam piekrīt.

5.   Iedaļa

APEO sertifikātu tiesiskās sekas

21. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   APEO sertifikāts stājas spējā desmitajā darbdienā pēc tā izdošanas dienas. Sertifikāta derīguma termiņš ir neierobežots.

2.   APEO sertifikāts ir derīgs tikai izdevējiestādes dalībvalstī.

3.   Kompetentās iestādes uzrauga atbilstību 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem.

4.   Ja APEO sertifikāts izdots pieteikuma iesniedzējam, kas ar uzņēmējdarbību nodarbojas mazāk nekā trīs gadus, pirmā gada laikā pēc sertifikāta izdošanas tiek veikta rūpīga uzraudzība.

5.   Izdevējiestāde atkārtoti novērtē atbilstību 9.–13. pantā minētajiem kritērijiem šādos gadījumos:

a)

ja tiek veiktas ievērojamas izmaiņas attiecīgajos Kopienas tiesību aktos;

b)

ja ir pamatotas pazīmes, ka atzītais uzņēmējs vairs neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.

6.   Atkārtotas novērtēšanas gadījumā piemēro 16. panta 4. punktu.

7.   Izdevējiestāde iespējami drīz informē Komisiju par atkārtotās novērtēšanas rezultātiem. Komisija nodrošina šīs informācijas pieejamību visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm elektroniskā veidā.

22. pants

Atzīta uzņēmēja statusa apturēšana

1.   Izdevējiestāde aptur atzīta uzņēmēja statusu šādos gadījumos:

a)

ja ir atklāta neatbilstība 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem;

b)

ja dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka atzītais uzņēmējs ir veicis darbību, par kuru uzsākama tiesvedība un kas ir saistīta ar kopējās zivsaimniecības politikas vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 noteikumu pārkāpumu;

c)

ja saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumiem ir apturēts atzīta komersanta statuss;

d)

ja apturēšanu pieprasa atzītais uzņēmējs, kas īslaicīgi nespēj izpildīt kādu no 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem.

2.   Pirms pieņemt lēmumu saskaņā ar 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo savus atzinumus attiecīgajam uzņēmējam. Uzņēmēji ir tiesīgi paust savu viedokli 30 kalendāra dienu laikā, sākot no paziņojuma saņemšanas dienas.

3.   Tomēr, ja konkrēta krājuma vai krājumu saglabāšanas pasākumu apdraudējuma veida vai pakāpes dēļ rodas tāda nepieciešamība, statusu aptur nekavējoties. Iestāde, kas veic apturēšanu, nekavējoties informē Komisiju, lai citas dalībvalstis varētu attiecīgi rīkoties.

4.   Šā panta 1. punktā minētā apturēšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās paziņošanas atzītajam uzņēmējam. Tomēr apturēšana neietekmē importa procedūras, kas uzsāktas pirms apturēšanas datuma un vēl nav pabeigtas.

23. pants

Apturēšana gadījumā, ja nav nodrošināta atbilstība attiecīgiem kritērijiem

1.   Šīs regulas 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā, ja atzīts uzņēmējs nenoregulē situāciju tā paša panta 2. punktā minētajā termiņā, uzņēmēja statusu aptur uz 30 kalendāra dienām. Dalībvalsts kompetentā iestāde par apturēšanu nekavējoties paziņo uzņēmējam un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Paziņojumu nosūta arī pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

2.   Ja attiecīgajam atzītajam uzņēmējam nav bijis iespējas noregulēt situāciju 1. punktā minētā 30 kalendāra dienu apturēšanas laikā, tomēr viņš var sniegt apliecinājumu, ka nosacījumus ir iespējams izpildīt, ja apturēšanas periodu pagarina, izdevējiestāde aptur atzīta uzņēmēja statusu uz vēl 30 kalendāra dienām. Pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes tiek informētas par pagarinājumu.

3.   Ja attiecīgais atzītais uzņēmējs 1. vai 2. punktā noteiktajā termiņā ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu 9.–13. pantā noteiktos kritērijus, izdevējiestāde anulē apturējumu un informē attiecīgo atzīto uzņēmēju un Komisiju. Apturējumu var anulēt pirms 1. vai 2. punktā noteiktā termiņa beigām.

24. pants

Apturēšana tiesvedības gadījumā

1.   Šīs regulas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā izdevējiestāde uz tiesvedības laiku aptur atzītā uzņēmēja statusu. Tā par to informē atzīto uzņēmēju. Paziņojumu nosūta arī pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

2.   Tomēr dalībvalsts kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu neapturēt atzītā uzņēmēja statusu, ja tā uzskata, ka pārkāpumam ir niecīga kvantitatīvā nozīme salīdzinājumā ar šā uzņēmēja darbību skaitu vai apjomu, kas saistītas ar importu.

25. pants

Apturēšana, kas saistīta ar atzīta komersanta statusu

Šīs regulas 22. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā izdevējiestāde aptur atzītā uzņēmēja statusu uz tik ilgu laiku, līdz ir anulēta atzītā komersanta statusa apturēšana. Izdevējiestāde par to informē atzīto uzņēmēju. Tā informē arī pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes.

26. pants

Apturēšana pēc pieprasījuma

1.   Šīs regulas 22. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā gadījumā atzītais uzņēmējs paziņo izdevējiestādei par tā īslaicīgu nespēju izpildīt 9.–13. pantā noteiktos kritērijus, norādot datumu, no kura kritēriji atkal būs izpildīti. Atzītais uzņēmējs turklāt paziņo izdevējiestādei visus plānotos pasākumus un to grafiku.

2.   Izdevējiestāde minēto paziņojumu nosūta Komisijai un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

3.   Ja atzītais uzņēmējs nenoregulē situāciju paziņojumā norādītajā laikā, izdevējiestāde var piešķirt pamatotu pagarinājumu ar nosacījumu, ka atzītais uzņēmējs ir rīkojies godprātīgi. Komisiju un citu dalībvalstu kompetentās iestādes informē par šo pagarinājumu.

27. pants

APEO sertifikāta anulēšana

1.   APEO sertifikātu anulē šādos gadījumos:

a)

ja atzītais uzņēmējs neveic vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 23. panta 3. punktu, lai atbilstu 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem;

b)

ja ir atklāts, ka atzītais uzņēmējs ir izdarījis nopietnu pārkāpumu vai atkārtotus pārkāpumus attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 noteikumiem un viņam nav pārsūdzības tiesību;

c)

ja atzītais uzņēmējs neveic vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 26. pantu, lai atbilstu 9.–13. pantā noteiktajiem kritērijiem;

d)

ja ir anulēts atzīta komersanta statuss, kas piešķirts saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumiem;

e)

pēc atzītā uzņēmēja pieprasījuma.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu neanulēt APEO sertifikātu, ja pārkāpumiem ir niecīga kvantitatīvā nozīme salīdzinājumā ar šā uzņēmēja darbību skaitu vai apjomu, kas saistītas ar importu.

3.   Anulēšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc atzītā uzņēmēja informēšanas.

4.   Izdevējiestāde nekavējoties informē Komisiju par APEO sertifikāta anulēšanu.

6.   Iedaļa

Informācijas apmaiņa

28. pants

Informācijas pieprasījumi

1.   Atzītais uzņēmējs informē izdevējiestādi par visiem apstākļiem, kas rodas pēc sertifikāta izdošanas un kas var ietekmēt tā turpmāko spēkā esību.

2.   Visu izdevējiestādes rīcībā esošo attiecīgo informāciju par tās apstiprinātajiem atzītajiem uzņēmējiem pēc pieprasījuma dara pieejamu Komisijai un to pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās atzītie uzņēmēji veic ar importu saistītas darbības.

29. pants

Informācijas par atzītiem uzņēmējiem koplietošana

1.   Komisija un kompetentās iestādes visās dalībvalstīs atbilstīgi valsts noteikumiem trīs gadus vai ilgāk glabā un var piekļūt šādai informācijai:

a)

elektroniski pārsūtītie pieteikumu dati;

b)

APEO sertifikāti un, attiecīgā gadījumā, to grozījumi vai informācija par šo sertifikātu anulēšanu vai atzītā uzņēmēja statusa apturēšanu.

2.   Regulas (EK) Nr. 1005/2008 51. pantā minēto NNN zvejas informācijas sistēmu kompetentās iestādes var izmantot informēšanas un saziņas nolūkiem un Komisijas un uzņēmēju informēšanai, kā paredzēts šajā nodaļā.

3.   Ar atzīto uzņēmēju iepriekšēju piekrišanu Komisija var internetā publiskot atzīto uzņēmēju sarakstu. Sarakstu regulāri atjaunina.

30. pants

Ziņošanas pienākumi un novērtējums

1.   Informāciju par šajā nodaļā paredzētās atzīto uzņēmēju sistēmas piemērošanu dalībvalstis iekļauj pārskatā, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 55. panta 1. punktu nosūtāms Komisijai katru otro gadu.

2.   Pamatojoties uz šiem pārskatiem un saviem novērojumiem, Komisija veic atzīto uzņēmēju sistēmas novērtēšanu un vajadzības gadījumā to koriģē.

III   NODAĻA

Verifikācija, kas saistīta ar nozvejas sertifikātiem

31. pants

Verificēšanā izmantojamie Kopienas kritēriji

Verificēšanā, kas paredzēta, lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 1005/2008 noteikumu izpildi, kā minēts tās 17. pantā, galveno uzmanību velta riskiem, kas noteikti, pamatojoties uz šādiem Kopienas kritērijiem:

a)

no komerciāli augstvērtīgām sugām iegūtu zvejas produktu imports, eksports vai tirdzniecība;

b)

jaunu zvejas produktu veidu ieviešana vai jaunu tirdzniecības modeļu atklāšana;

c)

neatbilstība starp karoga valsts tirdzniecības modeļiem un zināmajām zvejas darbībām, jo sevišķi attiecībā uz sugām, apjomiem vai zvejas flotes raksturlielumiem;

d)

neatbilstība starp trešās valsts tirdzniecības modeļiem un zināmajām ar zveju saistītajām darbībām, jo sevišķi attiecībā uz apstrādes nozares raksturlielumiem vai zvejas produktu tirdzniecību;

e)

izmantotajam tirdzniecības modelim nav ekonomiska pamatojuma;

f)

jaunizveidota uzņēmēja iesaistīšana;

g)

ievērojams un pēkšņs tirdzniecības apjoma pieaugums atsevišķām sugām;

h)

nozvejas sertifikātu kopiju iesniegšana kopā ar apstrādes apliecinājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 IV pielikumu, piemēram, gadījumos, kad nozvejas kopējais apjoms ražošanas laikā ir sadalīts;

i)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. pantā noteiktais iepriekšējais paziņojums nav iesūtīts laikus vai informācija ir nepilnīga;

j)

neatbilstība starp uzņēmēja paziņotajiem nozvejas datiem un citu kompetentajai iestādei pieejamo informāciju;

k)

pastāv aizdomas, ka kuģis vai kuģa īpašnieks ir iesaistīts vai bijis iesaistīts NNN zvejas darbībās;

l)

kuģim ir nesen mainīts vārds, karogs vai reģistrācijas numurs;

m)

karoga valsts nav informēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 20. pantu vai ir pieejama informācija par iespējamiem pārkāpumiem konkrētas karoga valsts nozvejas sertifikātu apstiprināšanā (piemēram, kompetentās iestādes spiedogs vai apstiprinošais zīmogs ir nozaudēts, nozagts vai viltots);

n)

domājamās nepilnības karoga valsts kontroles sistēmā;

o)

attiecīgie uzņēmēji, kas jau ir bijuši iesaistīti nelikumīgās darbībās, radot iespējamu NNN zvejas risku.

32. pants

Ziņošanas pienākumi un novērtējums

1.   Informāciju par 31. pantā minēto Kopienas kritēriju piemērošanu dalībvalstis iekļauj pārskatā, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 55. panta 1. punktu nosūtāms Komisijai katru otro gadu.

2.   Pamatojoties uz šiem pārskatiem un saviem novērojumiem, Komisija veic Kopienas kritēriju novērtēšanu un vajadzības gadījumā tos koriģē.

IV   NODAĻA

Sadarbība ar trešām valstīm

33. pants

Administratīvā sadarbība ar trešām valstīm attiecībā uz nozvejas sertifikātiem

1.   Šīs regulas IX pielikumā ir uzskaitīti administratīvie pasākumi, atbilstoši kuriem elektroniski izdod, apstiprina vai iesniedz nozvejas sertifikātus vai aizstāj tos ar elektroniskās izsekojamības sistēmām, kas iestādēm nodrošina tādu pašu kontroles līmeni, un kuri izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1005/2008 20. panta 4. punktā paredzētās administratīvās sadarbības ietvaros.

2.   Komisija 15 darbdienu laikā pēc jauna administratīvā pasākuma izstrādes, kurš attiecas uz Regulā (EK) Nr. 1005/2008 paredzēto nozvejas sertifikācijas noteikumu īstenošanu, informē par to dalībvalstu kompetentās iestādes, iespējami drīz ievieto informāciju savā tīmekļa vietnē un atjaunina šīs regulas IX pielikumu.

III   SADAĻA

KUĢU NOVĒROŠANAS GADĪJUMI

34. pants

Veidlapa informācijas sniegšanai par zvejas kuģu novērošanas gadījumiem

1.   Regulas (EK) Nr. 1005/2008 49. panta 1. punktā minētā veidlapa, kuru izmanto informācijas sniegšanai par zvejas kuģu novērošanas gadījumiem, ir pievienota šīs regulas XA pielikumā.

2.   Norādes par 1. punktā minētās veidlapas aizpildīšanu ir sniegtas šīs regulas XB pielikumā.

IV   SADAĻA

SAVSTARPĒJA PALĪDZĪBA

I   NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

35. pants

Darbības joma

1.   Šajā sadaļā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis administratīvi sadarbojas savā starpā, ar trešām valstīm, Komisiju un tās izraudzīto iestādi, lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 1005/2008 un šīs regulas faktisku piemērošanu.

2.   Šī sadaļa neuzliek dalībvalstīm par pienākumu sniegt palīdzību citai dalībvalstij, ja pastāv iespēja, ka tas varētu negatīvi ietekmēt valsts tiesību sistēmu, sabiedrisko kārtību, drošību vai citas pamatintereses. Pirms noraidīt palīdzības pieprasījumu, pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts apspriežas ar palīdzības pieprasītāju dalībvalsti, lai noteiktu, vai ir iespējams sniegt daļēju palīdzību, kurai piemērojami īpaši noteikumi un nosacījumi. Ja nav iespējams izpildīt dalībvalsts palīdzības pieprasījumu, par to nekavējoties informē Komisiju un izklāsta iemeslus.

3.   Šī sadaļa neietekmē kriminālprocesa un ar krimināllietām saistītās savstarpējās palīdzības normu piemērošanu dalībvalstī, ietverot tās, kas attiecas uz tiesas izmeklēšanas slepenību.

36. pants

Personas datu aizsardzība

1.   Šī regula neskar un nekādā veidā neietekmē personu aizsardzības pakāpi attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Kopienas un valstu tiesību aktu noteikumiem un jo īpaši nenosaka izmaiņas nedz dalībvalstu pienākumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, nedz Kopienas iestāžu un struktūru pienākumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, tām pildot savus pienākumus. Dalībvalstis un Komisija nodrošina to, ka tiek ievēroti visi piemērojamie noteikumi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 45/2001 un Direktīvā 95/46/EK.

2.   Personu tiesības attiecībā uz viņu reģistrācijas datu apstrādi valsts līmeņa sistēmās īsteno saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura uzglabā attiecīgos personas datus, un jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK īstenošanas noteikumiem, un attiecībā uz viņu reģistrācijas datu apstrādi Kopienas sistēmās personu tiesības īsteno saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

37. pants

Informācijas izmantošana un dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma aizsardzība

1.   Palīdzības pieprasītāja dalībvalsts izmanto saskaņā ar šo sadaļu paziņoto informāciju tikai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 īstenošanas mērķiem un vienmēr atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK. Ja informāciju izmanto citiem mērķiem, iepriekš rakstveidā apspriežas ar pieprasījuma saņēmēju dalībvalsti, kas sniegusi informāciju. Tad šāda veida izmantošanai piemēro jebkurus nosacījumus, ko pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts noteikusi attiecībā uz informācijas neizpaušanu saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. Personas datus citiem nolūkiem izmanto atbilstoši Direktīvā 95/46/EK paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Palīdzības pieprasītāja dalībvalsts ņem vērā īpašas prasības attiecībā uz informācijas izpaušanu, piemēram, to personu drošību un privātumu, kuras ir identificētas vai kuras iespējams identificēt pēc minētās informācijas.

3.   Informācijai nosaka tādu pašu aizsardzību kā līdzīgiem datiem saņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, un attiecībā uz saņēmēju Kopienas iestādi – attiecīgajos noteikumos, kas piemērojami šai iestādei. Saņēmēja dalībvalsts to var izmantot kā pierādījumu administratīvā lietā vai krimināllietā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

4.   Informācijai, kas jebkurā veidā paziņota personām, kuras strādā valsts iestāžu un Komisijas labā, piemēro konfidencialitātes un dienesta slepenības pienākumu, ja tās atklāšana apdraudētu:

a)

indivīda un viņa privātuma neaizskaramību, jo īpaši saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par personas datu aizsardzību;

b)

juridiskas vai fiziskas personas komerciālās intereses, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības;

c)

tiesvedību vai tiesisko palīdzību;

d)

inspekcijas vai izmeklēšanas mērķi.

5.   Šā panta 4. punktu nepiemēro gadījumā, ja izpaušana ir nepieciešama, lai apturētu NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos smagos pārkāpumus, un ja iestāde, kas paziņo informāciju, piekrīt tās izpaušanai.

38. pants

Izmaksas

Dalībvalstis pašas sedz izmaksas, kas saistītas ar to izteikta palīdzības pieprasījuma izpildi, un noraida visas prasības atlīdzināt izdevumus, kas radušies saistībā ar šīs sadaļas piemērošanu.

39. pants

Vienotā iestāde

1.   Katra dalībvalsts izraugās vienotu koordinācijas biroju, kas atbild par šīs sadaļas piemērošanu.

2.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienotā koordinācijas biroja nosaukumu un regulāri atjaunina šo informāciju.

3.   Komisija publicē un atjaunina vienoto koordinācijas biroju sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

40. pants

Turpmākie pasākumi

1.   Ja, atbildot uz palīdzības pieprasījumu, kas izdarīts saskaņā ar šo sadaļu, vai pēc spontānas apmaiņas ar informāciju valsts iestādes nolemj veikt pasākumus, kurus var īstenot tikai ar tiesu iestādes atļauju vai pēc tās pieprasījuma, tās paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai visu informāciju par minētajiem pasākumiem, kas saistīta ar NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem, vai šīs regulas pārkāpumiem.

2.   Attiecībā uz jebkuru šādu paziņojumu jābūt saņemtai tiesu iestādes iepriekšējai atļaujai, ja šādas atļaujas nepieciešamība ir noteikta valsts tiesību aktos.

II   NODAĻA

Informācija bez iepriekšēja pieprasījuma

41. pants

Informācija bez iepriekšēja pieprasījuma

1.   Ja dalībvalstij kļūst zināms par jebkādu iespējamu NNN zvejas darbību vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem vai arī tai ir pamatotas aizdomas, ka šāda darbība vai pārkāpums var notikt, tā nekavējoties par to paziņo pārējām attiecīgajām dalībvalstīm un Komisijai. Šajā paziņojumā sniedz visu vajadzīgo informāciju, un paziņojumu nodod ar 39. pantā minētās vienotās iestādes starpniecību.

2.   Ja dalībvalsts veic noteikumu izpildes pasākumus attiecībā uz 1. punktā minētu NNN zvejas darbību vai pārkāpumu, tā ar 39. pantā minētās vienotās iestādes starpniecību par to paziņo pārējām attiecīgajām dalībvalstīm un Komisijai.

3.   Visus šajā pantā minētos paziņojumus sniedz rakstveidā.

III   NODAĻA

Palīdzības pieprasījumi

42. pants

Definīcijas

Šajā sadaļā “palīdzības pieprasījums” ir pieprasījums, kuru viena dalībvalsts adresē citai dalībvalstij, lai prasītu:

a)

informāciju;

b)

noteikumu izpildes pasākumu veikšanu;

c)

administratīvu paziņojumu.

43. pants

Vispārīgas prasības

1.   Palīdzības pieprasītāja dalībvalsts nodrošina, ka visos palīdzības pieprasījumos ir ietverta pietiekama informācija, lai pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts varētu izpildīt pieprasījumu, tostarp visi nepieciešamie pierādījumi, kurus iespējams iegūt palīdzības pieprasītājas dalībvalsts teritorijā.

2.   Palīdzības pieprasījumus var iesniegt tikai attiecībā uz pamatotiem gadījumiem, kad ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka notikusi NNN zveja vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētie smagie pārkāpumi, un gadījumos, ja palīdzības pieprasītāja dalībvalsts nespēj saviem spēkiem iegūt pieprasīto informāciju vai veikt attiecīgos pasākumus.

44. pants

Pieprasījumu un atbilžu nosūtīšana

1.   Pieprasījumus drīkst nosūtīt tikai palīdzības pieprasītājas dalībvalsts vienotā iestāde vai Komisija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vienotajai iestādei. Visas atbildes uz pieprasījumu paziņo tādā pašā veidā.

2.   Savstarpējas palīdzības pieprasījumus un attiecīgās atbildes sniedz rakstveidā.

3.   Attiecīgās vienotās iestādes pirms pieprasījumu iesniegšanas vienojas par pieprasījumos un informācijas paziņojumos izmantojamām valodām. Ja nav iespējams panākt vienošanos, pieprasījumus iesniedz palīdzības pieprasītājas dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās) un atbildes – pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās).

45. pants

Informācijas pieprasījumi

1.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts pēc palīdzības pieprasītājas dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma sniedz jebkuru atbilstošo informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu, vai ir notikusi NNN zveja vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētie smagie pārkāpumi, vai lai noteiktu, vai pastāv pamatotas aizdomas, ka tie var notikt. Šo informāciju sniedz ar 39. pantā minētās vienotās iestādes starpniecību.

2.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts pēc palīdzības pieprasītājas dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma veic atbilstošo administratīvo procedūru attiecībā uz darbībām, kas ir NNN zveja vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētie smagie pārkāpumi vai saskaņā ar palīdzības pieprasītājas dalībvalsts uzskatu var tādi būt. Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts paziņo šādas administratīvās procedūras rezultātus palīdzības pieprasītājai dalībvalstij un Komisijai.

3.   Pēc pieprasījuma, ko izsaka palīdzības pieprasītāja dalībvalsts vai Komisija, pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts var atļaut palīdzības pieprasītājas dalībvalsts kompetentai amatpersonai sadarboties ar pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vai Komisijas amatpersonām 2. punktā minētās administratīvās procedūras gaitā. Ja valsts tiesību aktos par krimināllietām ir noteikts, ka atsevišķas darbības drīkst veikt tikai amatpersonas, kas īpaši ieceltas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, palīdzības pieprasītājas dalībvalsts amatpersonas nepiedalās šādās darbībās. Šīs personas nekādā gadījumā nepiedalās telpu pārmeklēšanā vai personu oficiālā nopratināšanā saskaņā ar krimināltiesībām. Palīdzības pieprasītājas dalībvalsts amatpersonām, kas uzturas pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, jābūt gatavām jebkurā brīdī uzrādīt rakstveida atļauju, kurā norādīta to identitāte un oficiālie pienākumi.

4.   Pēc pieprasījuma, ko izsaka palīdzības pieprasītāja dalībvalsts, pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts nodrošina to ar visu tās rīcībā esošo dokumentāciju vai apstiprinātas kopijas, kas attiecas uz NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem.

5.   Standarta veidlapa informācijas apmaiņai pēc pieprasījuma sniegta XI pielikumā.

46. pants

Noteikumu izpildes pasākumu pieprasījumi

1.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts pēc palīdzības pieprasītājas dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma veic visus vajadzīgos noteikumu izpildes pasākumus, lai nekavējoties pārtrauktu jebkāda veida NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos smagos pārkāpumus tās teritorijā vai jūras ūdeņos, kas ir tās suverenitātē vai jurisdikcijā.

2.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts 1. punktā minēto noteikumu izpildes pasākumu veikšanas gaitā var apspriesties ar palīdzības pieprasītāju dalībvalsti un Komisiju.

3.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ar 39. pantā minētās vienotās iestādes starpniecību nekavējoties ziņo palīdzības pieprasītājai dalībvalstij, pārējām attiecīgajām dalībvalstīm un Komisijai par veiktajiem pasākumiem un to ietekmi.

47. pants

Termiņš, kādā sniedzama atbilde uz informācijas pieprasījumu un veicami noteikumu izpildes pasākumi

1.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts sniedz 45. panta 1. punktā un 46. panta 3. punktā minēto informāciju iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts un palīdzības pieprasītāja dalībvalsts vai Komisija var vienoties par citu termiņu.

2.   Ja pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts nevar izpildīt pieprasījumu noteiktajā termiņā, tā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju dalībvalsti vai Komisiju par iemesliem, kuru dēļ tā nespēj izpildīt pieprasījumu, un norāda, kad tā varēs sniegt atbildi.

48. pants

Administratīvā paziņojuma pieprasījumi

1.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts pēc palīdzības pieprasītājas dalībvalsts pieprasījuma un saskaņā ar saviem tiesību aktiem, kas regulē līdzīgu likumdošanas instrumentu un lēmumu paziņojumus, informē adresātu par visiem likumdošanas instrumentiem un lēmumiem, kas pieņemti jomā, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1005/2008, un kuru iniciators ir palīdzības pieprasītājas dalībvalsts administratīvās iestādes, un kurus paredzēts piemērot pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā.

2.   Paziņojuma pieprasījumus iesniedz, izmantojot šīs regulas XII pielikumā pievienoto standarta veidlapu.

3.   Pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts tūlīt pēc minētās paziņošanas ar 39. pantā minētās vienotās iestādes starpniecību nosūta atbildi palīdzības pieprasītājai dalībvalstij. Atbildi sniedz, izmantojot šīs regulas XII pielikumā pievienoto standarta veidlapu.

IV   NODAĻA

Attiecības ar Komisiju

49. pants

Saziņa starp dalībvalstīm un Komisiju

1.   Ikviena dalībvalsts paziņo Komisijai visu informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama un ja dalībvalsts to uzskata par svarīgu, par metodēm, praksi vai tendencēm, kas atklātas vai par kurām ir aizdomas, ka tās tiek izmantotas NNN zvejā vai raksturo Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos smagos pārkāpumus.

2.   Komisija paziņo dalībvalstīm visu informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama, kas varētu palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt Regulas (EK) Nr. 1005/2008 īstenošanu.

50. pants

Komisijas īstenota koordinēšana

1.   Ja dalībvalstij top zināms par darbībām, kuras ir vai var kļūt par NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem un kurām ir īpaša nozīme Kopienas mērogā, tā iespējami drīz nosūta Komisijai visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga faktu noskaidrošanai. Komisija nodod šo informāciju pārējām attiecīgajām dalībvalstīm.

2.   Šā panta 1. punktā minētās darbības, kas uzskatāmas par NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem, uzskata par īpaši nozīmīgām Kopienas mērogā, ja:

a)

tām ir sasaiste ar citām dalībvalstīm vai tāda varētu būt;

b)

dalībvalstij šķiet iespējams, ka līdzīgas darbības ir veiktas arī citās dalībvalstīs.

3.   Ja Komisija uzskata, ka darbības, kas uzskatāmas par NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem, ir notikušas vienā vai vairākās dalībvalstīs, tā par to informē attiecīgās dalībvalstis, un šīs dalībvalstis iespējami drīz veic izmeklēšanu. Attiecīgās dalībvalstis iespējami drīz paziņo Komisijai par izmeklēšanas rezultātiem.

V   NODAĻA

Attiecības ar trešām valstīm

51. pants

Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm

1.   Ja dalībvalsts saņem no trešās valsts informāciju, kas ir svarīga, lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 1005/2008 un šīs regulas faktisku piemērošanu, tā ar vienotās iestādes starpniecību paziņo šo informāciju pārējām attiecīgajām dalībvalstīm, ciktāl tas ir atļauts saskaņā ar divpusējas palīdzības nolīgumiem, kas noslēgti ar šo trešo valsti.

2.   Dalībvalsts ar vienotās iestādes starpniecību saskaņā ar divpusējas palīdzības nolīgumu, kas noslēgts ar trešu valsti, var nosūtīt šai trešajai valstij saskaņā ar šo sadaļu saņemto informāciju. Informāciju paziņo pēc apspriešanās ar dalībvalsti, kas sākotnēji paziņojusi šo informāciju, un saskaņā ar Kopienas un valsts tiesību aktiem par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

3.   Starp Kopienu un trešām valstīm noslēgto zivsaimniecības nolīgumu ietvaros vai reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās vai tām līdzīgās struktūrās, kurās Kopiena ir līgumslēdzēja puse vai sadarbības partnere, kas nav līgumslēdzēja puse, Komisija attiecīgo informāciju par NNN zveju vai Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem var darīt zināmu pārējām šo nolīgumu pusēm, organizācijām vai struktūrām, ja informāciju sniegusī dalībvalsts tam piekrīt.

VI   NODAĻA

Pārejas noteikums

52. pants

NNN zvejas informācijas sistēmas izveide

Kamēr vēl nav izveidota Regulas (EK) Nr. 1005/2008 51. panta 2. punktā minētā “NNN zvejas informācijas sistēma”, dalībvalstu kompetentās iestādes šīs sadaļas noteikumu izpildē cita ar citu un ar Komisiju sadarbojas, ievērojot pastāvošo informēšanas kārtību.

V   SADAĻA

GROZĪJUMI

53. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1005/2008

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu, kurā ir to produktu saraksts, uz kuriem neattiecas minētās regulas 2. panta 8. punktā noteiktā “zvejas produktu” definīcija, groza atbilstoši šīs regulas XIII pielikumam.

VI   SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

54. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 333, 20.12.2003., 17. lpp.

(5)  OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp.

(6)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Iepriekšējas paziņošanas termiņš atsevišķiem 1. pantā minētajiem zvejas produktiem

Četru stundu iepriekšējās paziņošanas termiņš

Svaigu zvejas produktu izkrāvumi no zvejas kuģiem apstiprinātajās Kopienas ostās


IIA PIELIKUMS

2. panta 1. punktā minētā iepriekšējā paziņojuma veidlapa trešo valstu zvejas kuģiem

Image


IIB PIELIKUMS

2. panta 2. punktā minētā iepriekšējā paziņojuma veidlapa trešo valstu zvejas kuģiem

Image


IIIA PIELIKUMS

3. panta 1. punktā minētās pirmsizkrāvuma deklarācijas veidlapa

Image


IIIB PIELIKUMS

3. panta 2. punktā minētās pirmspārkrāvuma deklarācijas veidlapa

(nepieciešama gan pārkrāvējkuģim, gan saņēmējkuģim)

Image


IV PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENAS NOZVEJAS SERTIFIKĀTS

Vienkāršota veidlapa zvejas produktiem, kas atbilst šīs regulas 6. panta prasībām

Image

Image

Papildinājums

Informācija par transportēšanu

Image


V PIELIKUMS

Reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemtās nozvejas dokumentēšanas sistēmas, kas atzītas par atbilstīgām Regulas (EK) Nr. 1005/2008 prasībām

I daļa

Nozvejas dokumentēšanas sistēmas, kas atzītas par atbilstīgām Regulas (EK) Nr. 1005/2008 prasībām.

Dissostichus spp. nozvejas dokumentēšanas sistēma, kas paredzēta Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 1035/2001 (1), ar ko nosaka Dissostichus spp. nozvejas dokumentu shēmu.

ICCAT Zilo tunzivju nozvejas dokumentēšanas programma, kas noteikta ICCAT saistošajā ieteikumā Nr. 08–12, ar ko groza saistošo ieteikumu Nr. 07–10 par ICCAT Zilo tunzivju nozvejas dokumentēšanas programmu.

II daļa

Nozvejas dokumentēšanas sistēmas, kas atzītas par atbilstīgām Regulas (EK) Nr. 1005/2008 prasībām, bet kurām piemērojami papildu nosacījumi.

CCSBT (Dienvidu zilo tunzivju saglabāšanas komisija). Rezolūcija par CCSBT nozvejas dokumentu shēmas īstenošanu (pieņemta 15. gadskārtējā sanāksmē 2008. gada 14.–17. oktobrī). Papildus nozvejas un jebkuriem saistītajiem dokumentiem, kas apstiprināti saskaņā ar CCSBT nozvejas dokumentēšanas sistēmu, importētājs iesniedz importa dalībvalsts iestādēm informāciju par transportēšanu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1005/2008 II pielikuma papildinājumā “Informācija par transportu”.


(1)  OV L 145, 31.5.2001., 1. lpp.


VI PIELIKUMS

Nozvejas sertifikātu iesniegšanas periods attiecībā uz 8. pantā minētajām sūtījuma produktu partijām

Četru stundu periods nozvejas sertifikāta iesniegšanai pirms ievešanas Kopienas teritorijā

Zvejas produktu sūtījuma partija, kas tiek ievesta Kopienā ar gaisa transportu

Divu stundu periods nozvejas sertifikāta iesniegšanai pirms ievešanas Kopienas teritorijā

Zvejas produktu sūtījuma partija, kas tiek ievesta Kopienā pa sauszemes ceļu

Četru stundu periods nozvejas sertifikāta iesniegšanai pirms ievešanas Kopienas teritorijā

Zvejas produktu sūtījuma partija, kas tiek ievesta Kopienā pa dzelzceļu


VII PIELIKUMS

Image

Image

Image


VIII PIELIKUMS

Image


IX PIELIKUMS

Administratīvi pasākumi, atbilstoši kuriem karoga valstis īsteno nozvejas sertifikācijas noteikumus (Regulas (EK) Nr. 1005/2008 12. panta 4. punkts)


XA PIELIKUMS

Veidlapa informācijas sniegšanai par zvejas kuģa novērošanas gadījumu

Image


XB PIELIKUMS

Instrukcijas XA pielikuma veidlapas aizpildīšanai

SNIEDZIET PĒC IESPĒJAS PILNĪGĀKU INFORMĀCIJU

1.

Kuģa vārdu, izsaukuma signālu, karogu un, ja iespējams, reģistrācijas un Lloyd SJO numuru iegūst no tā, kas redzams uz kuģa, vai no radio saziņas ar kuģiem (ir jāziņo par šīs informācijas avotu).

2.

Īpašas pazīmes: ziņojiet, vai bija redzams kuģa vārds un reģistrācijas osta. Pierakstiet korpusa un virsbūves krāsas, mastu skaitu, komandtiltiņa novietojumu un dūmeņa garumu, utml.

3.

Kuģa tips: aprakstiet novērotā kuģa tipu un zvejas rīkus (piemēram, kuģis zvejai ar āķu jedām, traleris, zivju apstrādes kuģis, kravas kuģis).

4.

Pozīcija: reģistrējiet sākotnējo kuģa novērošanas vietu, tostarp zvejas apgabalu/apakšapgabalu/rajonu.

5.

Novērotā kuģa darbība: reģistrējiet novērošanas laiku, kuģa darbību tajā brīdī un kursu (grādos). Reģistrējiet, vai kuģis zvejoja, iemeta zvejas rīkus, gāja ar trali, izcēla zvejas rīkus vai veica citas darbības. Ir pieejama vieta pierakstiem par pieciem viena un tā paša kuģa novērošanas gadījumiem; ja vajadzīgs vairāk vietas, aizpildiet šo sadaļu veidlapas otrā pusē vai uz atsevišķas papīra lapas. Veiciet ierakstu par putnu atbaidīšanai paredzēto slokšņu virteņu esību/neesību.

6.

Novērošanas gadījuma fiksēšana: norādiet, vai kuģa novērojums tika fiksēts video vai fotoattēlos (komentāru sadaļā norādiet dokumentu uzglabāšanas vietu).

7.

Komentāri: norādiet kuģa tranzīta virzienu. Sniedziet jebkuras notikušās radio sarunas kopsavilkumu, norādot tās(-o) personas(-u) norādīto vārdu, uzvārdu, tautību, amatu, ar kuru(-ām) tika nodibināts kontakts uz novērotā kuģa.

8.

Kuģa skice: uzzīmējiet kuģa sānskatu, norādot jebkuras īpašās pazīmes, ko var izmantot identifikācijai.


XI PIELIKUMS

Standarta veidlapa informācijas apmaiņai pēc pieprasījuma saskaņā ar 45. pantu

Image

Image


XII PIELIKUMS

Standarta veidlapa administratīvā paziņojuma pieprasījumam saskaņā ar 48. pantu

Image

Image


XIII PIELIKUMS

Produkti, uz kuriem neattiecas “zvejas produktu” definīcija 2. panta 8. punktā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

Saldūdens zvejas produkti, tostarp:

0301 91 – Citādas dzīvās zivis: foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Citādas dzīvās zivis: zuši (Anguilla spp.)

0301 93 – Citādas dzīvās zivis: karpas

ex 0301 99 – Citādas: saldūdens zivis (KN 0301 99 11 un 0301 99 19)

0302 11 – Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

0302 66 – Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: zuši (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: saldūdens zivis (KN 0302 69 11 un 0302 69 19)

0303 11 – Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), izņemot aknas, ikrus un pieņus

0303 21 – Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

0303 76 – Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: zuši (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Citādas saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304: saldūdens zivis (KN 0303 79 11 un 0303 79 19)

ex 0304 19 – Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts): saldūdens zivju (KN 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 un 0304 19 91)

ex 0304 29 – Saldēta fileja: saldūdens zivju (KN 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 un 0304 29 19)

ex 0304 99 – Citāds saldēto zivju mīkstums: saldūdens zivju (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 - Žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta: Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho), sālīta vai sālījumā (KN 0305 30 30); Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas foreļu; karpu (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 – Kūpinātas zivis, ieskaitot filejas: Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Kūpinātas zivis, ieskaitot filejas: foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45); zuši (Anguilla spp.) (KN 0305 49 50); karpas (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 - Žāvētas zivis, arī sālītas, bet ne kūpinātas: foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Onchorhynchus chrysogaster); karpas (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 - Sālītas zivis, bet ne žāvētas vai kūpinātas, un zivis sālījumā: Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho) (KN 0305 69 50); foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Onchorhynchus chrysogaster); karpas (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 – Citi vēžveidīgie, tostarp vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā, saldēti: saldūdens vēži (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 – Citādi nesaldēti vēžveidīgie, tostarp vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā: saldūdens vēži (KN 0306 29 10)

1604 11 00 – Sagatavotas vai konservētas zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltas zivis: laši

ex 1604 19 – Sagatavotas vai konservētas zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltas zivis: lašu dzimtas zivis, izņemot lašus (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 – Citi gatavi izstrādājumi no zivīm vai zivju konservi: no lašiem (KN 1604 20 10); no lašu dzimtas zivīm, izņemot lašus (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Gatavi izstrādājumi vai konservi no citiem vēžveidīgajiem: saldēti saldūdens vēži, sagatavoti ar dillēm

Akvakultūras produkti, kas iegūti no zivju mazuļiem vai kāpuriem:

0301 10 – Dzīvas dekoratīvās zivis

0307 10 – Austeres, čaulā vai bez tās, dzīvas, svaigas, dzesinātas, saldētas, žāvētas, sālītas vai sālījumā

Ķemmīšgliemenes, tostarp karaliskās ķemmīšgliemenes (ģintis Pecten, Chlamys un Placopecten):

0307 21 – Dzīvas, svaigas vai dzesinātas (KN 0307 21 00)

0307 29 – Citādas

Ēdamgliemenes:

0307 31 – Dzīvas, svaigas, dzesinātas

0307 39 – Citādas

ex 1605 90 – Citādas (KN 1605 90 11 un 1605 90 19)

0307 60 00 – Gliemeži, izņemot jūras gliemežus

0305 10 00 – Zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

ex 1605 90 30 – Gatavi izstrādājumi vai konservi no citiem vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un ūdens bezmugurkaulniekiem: ķemmīšgliemenes, austeres, gliemeži

1605 90 00 – Gatavi izstrādājumi vai konservi no citiem ūdens bezmugurkaulniekiem


(1)  KN kodi, kas atbilst Komisijas Regulai (EK) Nr. 1031/2008 (OV L 291, 31.10.2008.).


Top