Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 ( 2009. gada 24. jūlijs ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 669/2009

(2009. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu un 63. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz saskaņotu vispārējo noteikumu sistēmu oficiālās kontroles veikšanai Kopienas līmenī, ieskaitot oficiālās kontroles par pārtikas un barības ievešanu no trešām valstīm. Turklāt tā paredz, ka sagatavojams tādas pārtikas un barības saraksts, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība un par kuru ievešanas vietās šīs regulas I pielikumā (“saraksts”) minētajās teritorijās notiks pastiprinātas oficiālās kontroles, pamatojoties uz zināmu vai jaunu risku. Šāda pastiprināta kontrole ļautu, no vienas puses, efektīvāk novērst zināmo un jauno risku un, no otras puses, apkopot precīzus novērošanas datus par nelabvēlīgu laboratorisko analīžu rezultātu sastopamību un izplatību.

(2)

Lai izveidotu tādas barības un pārtikas sarakstu, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kurai jāpiemēro pastiprināta oficiālā kontrole, jāievēro konkrēti kritēriji, kas ļautu apzināt zināmu vai jaunu risku, kurš saistīts ar konkrētu barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika.

(3)

Kamēr nav pieņemta normatizēta metodika un kritēriji saraksta izveidošanai, ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, saraksta izveidošanai un papildināšanai jāņem vērā saņemtajos paziņojumos sniegtie dati, Pārtikas un veterinārā biroja ziņojumi, no trešām valstīm saņemtie ziņojumi, starp Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi apmainītā informācija un zinātniskie novērtējumi.

(4)

Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz, ka pastiprinātu kontroļu organizēšanai dalībvalstis izraugās īpašas ievešanas vietas, kurās ir piemērotas dažāda veida pārtikas un barības kontroles telpas. Tāpēc ir lietderīgi šajā regulā izklāstīt minimālas prasības izraudzītajām ievešanas vietām, lai nodrošinātu, ka kontroles ir zināmā mērā vienlīdz efektīvas.

(5)

Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz, ka pastiprinātu kontroļu organizēšanai dalībvalstis pieprasa, lai par sūtījumiem atbildīgie dzīvnieku barības un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi iepriekš paziņo par sūtījumu saņemšanu un to veidu. Tādēļ, lai visā Kopienā pieeja būtu vienāda, jāizstrādā kopēja ievešanas dokumenta (KID) paraugforma, kas nepieciešama, importējot barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un uz kuru attiecina šo regulu, KID jāuzrāda muitas dienestiem, kad sūtījumus deklarē laišanai brīvā apritē.

(6)

Turklāt, lai panāktu, ka Kopienā pastiprinātās oficiālās kontroles ir zināmā mērā vienādas, ir lietderīgi šajā regulā paredzēt, ka minētās kontroles aptver dokumentācijas, identitātes un fizisko kontroli.

(7)

Lai organizētu pastiprinātu oficiālo kontroli, jāatvēl pienācīgs finansējums. Tālab jābūt iespējamam, ka dalībvalstis vāc maksas, lai segtu minēto kontroļu dēļ radušos izdevumus. To aprēķināšanai jānotiek saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

(8)

Komisijas 2005. gada 23. maija Lēmums 2005/402/EK par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz čilli, čilli produktiem, garo kurkumu un palmu eļļu (3) paredz, ka visiem šo produktu sūtījumiem ir klāt analītisks ziņojums, kurā pierādīts, ka produkts nesatur šādas vielas: Sudan I (CAS numurs 842-07-9), Sudan II (CAS numurs 3118-97-6), Sudan III (CAS numurs 85-86-9) vai Sudan IV (CAS numurs 85-83-6). Kopš pieņemti minētiec pasākumi,RASFF saņemts mazāk paziņojumu, un tas norāda uz to, ka situācija ir būtiski uzlabojusies saistībā ar krāsvielas Sudam saturu attiecīgajos produktos. Tādēļ ir lietderīgi atcelt prasību sniegt analītisko ziņojumu par katru Lēmumā 2005/402/EK minēto importēto produktu sūtījumu un tā vietā izveidot vienlīdzīgu, pastiprinātu minēto sūtījumu kontroli ievešanas vietā Kopienā. Tādēļ jāatceļ Lēmums 2005/402/EK.

(9)

Komisijas 2006. gada 12. jūlija Lēmums 2006/504/EK par īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami dažiem pārtikas produktiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, saistībā ar minēto pārtikas produktu piesārņojuma risku ar aflatoksīniem (4) paredz kontroles veikt biežāk (50 % visu sūtījumu), lai kontrolētu aflatoksīnu saturu Brazīlijas izcelsmes zemesriekstos. Kopš pieņemti minētie pasākumi, RASFF saņemts mazāk paziņojumu par aflatoksīniem Brazīlijas izcelsmes zemesriekstos. Tādēļ ir lietderīgi atcelt pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2006/504/EK saistībā ar minētajām precēm, kuras tā vietā jākontrolē tikpat stingri ievešanas vietā Kopienā. Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/504/EK.

(10)

Dalībvalstīm varētu rasties praktiskas grūtības, piemērojot prasību minimumu izraudzītajām ievešanas vietām. Tādēļ šajā regulā jāparedz noteikums par pārejas periodu, kad minētās prasības var īstenot pakāpeniski. Tāpēc jāatļauj, ka pārejas periodā dalībvalstu kompetentās iestādes veic nepieciešamo identitātes un fizisko kontroli kontroles punktos, kas nav izraudzītie ievešanas punkti. Minētajos gadījumos šim kontroles punktam jāatbilst prasību minimumam, kuras atbilstīgi šai regulai izvirzītas izraudzītajām ievešanas vietām.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par pastiprinātām oficiālajām kontrolēm, kas veicamas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 15. panta 5. punktam ievešanas vietās šīs regulas I pielikumā minētajās teritorijās un kuras piemēro šīs regulas I pielikumā uzskaitītās dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, importam.

2. pants

Atjaunināta informācija I pielikumā

Lai I pielikumā izveidotu sarakstu un to regulāri grozītu, ievēro vismaz šādus informācijas avotus:

a)

RASFF saņemto paziņojumu datus;

b)

Pārtikas un veterinārā biroja darbības rezultātā sniegtos ziņojumus un informāciju;

c)

no trešām valstīm saņemtos ziņojumus un informāciju;

d)

starp Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi apmainīto informāciju;

e)

vajadzības gadījumā zinātniskos novērtējumus.

Regulas I pielikuma sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

a)

“kopējais ievešanas dokuments (KID)” ir dokuments, kura paraugs ir II pielikumā un kuru aizpilda barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, kā noteikts 6. pantā, un kompetentā iestāde, apstiprinot, ka oficiālā kontrole ir pabeigta;

b)

“izraudzītā ievešanas vieta (DPE)” ir Regulas (EK) Nr. 882/2004 17. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētā ievešanas vieta vienā no regulas I pielikumā minētajām teritorijām; gadījumos, kad pa jūras ceļu saņemtos sūtījumus izkrauj, lai pārkrautu citā kuģī turpmākai transportēšanai uz citu dalībvalsti, pēdējā osta ir izraudzītā ievešanas vieta;

c)

“sūtījums” ir šīs regulas I pielikumā minētās barības vai pārtikas daudzums, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība vai pārtika, kura atbilst vienai klasei vai aprakstam un kura norādīta vienā un tajā pašā dokumentā/tajos pašos dokumentos, un kuru sūta vienā transportlīdzeklī no vienas un tās pašas trešās valsts vai tās daļas.

4. pants

Izraudzītajām ievešanas vietām izvirzīto prasību minimums

1.Neskarot 19. pantu, izraudzītajās ievešanas vietās vismaz ir:

a)

pietiekams skaits kvalificēta un pieredzējuša personāla, kas veic paredzētās sūtījumu kontroles;

b)

piemērotas telpas, kur kompetentā iestāde var veikt nepieciešamās kontroles;

c)

sīki norādījumi par analizējamo paraugu ņemšanu un šādu paraugu sūtīšanu uz tādu laboratoriju, lai tos analizētu, kura izraudzīta atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 12. panta 1. punktam (“izraudzītā laboratorija”);

d)

telpas, kur piemērotos apstākļos glabāt sūtījumus (un sūtījumus konteineros) aizturēšanas laiku, ja vajadzīgs, kamēr tiek gaidīti c) apakšpunktā minētās analīzes rezultāti, un pietiekami daudz glabāšanas telpu, ieskaitot saldētavas, gadījumos, kad sūtījuma veida dēļ nepieciešams kontrolēt temperatūru;

e)

izkraušanas iekārtas un iekārtas, kas piemērotas analizējamo paraugu ņemšanai;

f)

iespējams izkraut un ņemt analizējamos paraugus vajadzības gadījumā aizsargātā vietā;

g)

izraudzīta laboratorija c) apakšpunktā minētās analīzes nolūkiem, kas atrodas vietā, kurp īsā laikā var nogādāt paraugus.

5. pants

Izraudzīto ievešanas vietu saraksts

Dalībvalstis internetā uztur un publisko izraudzītās ievešanas vietas pēc I pielikumā uzskaitīto produktu veidiem. Dalībvalstis nosūta Komisijai minēto sarakstu interneta adresi.

Informatīvos nolūkos Komisija savā tīmekļa vietnē ievieto saites uz minētajiem sarakstiem.

6. pants

Iepriekšējs paziņojums par sūtījumiem

Barības un pārtikas uzņēmumi vai to pārstāvji laikus sniedz iepriekšēju paziņojumu par aptuveno datumu un laiku, kad izraudzītajā ievešanas vietā tiks faktiski saņemts sūtījums, un par tā veidu.

Tālab uzņēmumi aizpilda kopējā ievešanas dokumenta I daļu un to iesniedz kompetentajai iestādei izraudzītajā ievešanas vietā vismaz vienu darbdienu pirms sūtījuma faktiskās saņemšanas.

7. pants

Kopējā ievešanas dokumenta valodas versija

Kopējos ievešanas dokumentus sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kur atrodas izraudzītā ievešanas vieta.

Tomēr dalībvalsts var atļaut, ka kopējos ievešanas dokumentus sagatavo citā Kopienas oficiālajā valodā.

8. pants

Pastiprināta oficiālā kontrole izraudzītajā ievešanas vietā

1.   Kompetentā iestāde izraudzītajā ievešanas vietā nekavējoties veic:

a)

DPE dokumentu kontroli divu darbdienu laikā pēc visu sūtījumu saņemšanas, ja vien nav ārkārtas un nenovēršamu apstākļu;

b)

identitātes un fizisko kontroli, arī laboratoriskās analīzes, kuru biežums noteikts I pielikumā, un to veic tā, lai barības un pārtikas uzņēmumiem vai to pārstāvjiem nebūtu iespējams paredzēt, vai kāds konkrēts sūtījums tiks šādi kontrolēts; fiziskās kontroles rezultāti jāpublisko, tiklīdz tas ir tehniski iespējams.

2.   Kad ir pabeigta 1. punktā paredzētā kontrole, kompetentā iestāde:

a)

aizpilda attiecīgo kopējā ievešanas dokumenta II daļu; un kompetentās iestādes atbildīgā amatpersona apzīmogo un paraksta minētā dokumenta oriģinālu;

b)

sagatavo kopējā ievešanas dokumenta kopiju, kas ir parakstīta un apzīmogota, un to saglabā.

Kopējā ievešanas dokumenta oriģināls ir pievienots sūtījumam turpmākās transportēšanas gaitā, līdz tas sasniedz galamērķi, kas norādīts KID.

Kompetentā iestāde DPE var atļaut turpmāku sūtījuma transportēšanu, gaidot fiziskās kontroles rezultātus. Kad ir piešķirta atļauja, kompetentā iestāde DPE informē kompetento iestādi galamērķa punktā un tiek izveidota attiecīga kārtība, lai nodrošinātu, ka sūtījumu nepārtraukti uzrauga kompetentās iestādes un tas nekādā veidā nevar tikt izmainīts, gaidot fiziskās kontroles rezultātus.

Ja sūtījuma transportēšana kavējas, jo nav pieejami fiziskās kontroles rezultāti, šādam nolūkam izsniedz apstiprinātu KID oriģināla kopiju.

9. pants

Īpaši apstākļi

1.   Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma Komisija var pilnvarot kompetentās iestādes konkrētajā izraudzītajā ievešanas vietā, kas darbojas īpašos ģeogrāfiskos apstākļos, veikt fiziskās pārbaudes uzņēmuma telpās ar nosacījumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

DPE veikto kontroļu efektivitāte nav nelabvēlīgi ietekmēta;

b)

telpas atbilst 4. punktā izklāstītajām prasībām, un šim nolūkam tās ir apstiprinājusi dalībvalsts;

c)

ir atbilstīgi apstākļi, lai garantētu, ka DPE kompetentās iestādes nepārtraukti kontrolē sūtījumu un visu kontroļu laikā tas nekādā veidā nevar tikt izmainīts.

2.   Atkāpjoties no 8. panta 1. punkta, ārkārtas apstākļos lēmumā par jauna produkta iekļaušanu I pielikuma sarakstā var paredzēt, ka minētā produkta sūtījumu identitātes un fizisko kontroli var veikt kompetentā iestāde galamērķa vietā atbilstīgi KID pēc vajadzības barības un pārtikas uzņēmuma telpās, ja ir ievēroti 1. punkta b) un c) apakšpunkta nosacījumi, kā arī šādi nosacījumi:

a)

saistībā ar to, ka produkts ātri bojājas vai iepakojumam ir specifiskas īpašības, paraugu ņemšana DPE neizbēgami būtu saistīta ar nopietnu risku pārtikas nekaitīgumam vai produkts tiktu nepieļaujamā mērā bojāts;

b)

kompetentā iestāde ir izveidojusi atbilstīgus sadarbības apstākļus DPE, un kompetentās iestādes, kuras veic fizisko kontroli, nodrošina, ka:

i)

sūtījums visu kontroļu laikā nekādā veidā nevar tikt izmainīts;

ii)

ir pilnībā ievērotas ziņošanas prasības, kuras izklāstītas 15. pantā.

10. pants

Laišana brīvā apgrozībā

Lai sūtījumus laistu brīvā apgrozībā, barības un pārtikas uzņēmums vai to pārstāvis uzrāda muitas dienestiem kopējo ievešanas dokumentu vai tā elektronisko kopiju, ko pienācīgi aizpildījusi kompetentā iestāde, kad pabeigtas visas nepieciešamās kontroles saskaņā ar 8. panta 1. punktu un ir gūti fiziskās kontroles, ja tāda ir nepieciešama, pozitīvi rezultāti.

11. pants

Barības un pārtikas uzņēmumu pienākumi

Gadījumos, kad tas pamatots ar sūtījuma konkrētajām īpašībām, barības un pārtikas uzņēmumi, kas atbild par sūtījumu, vai to pārstāvji gādā, lai kompetentajai iestādei:

a)

būtu pietiekams skaits darbinieku un loģistika sūtījuma izkraušanai, lai varētu veikt oficiālās kontroles;

b)

būtu piemērots aprīkojums analizējamo paraugu ņemšanai, proti, speciāls transports un/vai īpašs iepakojums, ciktāl ar paraugu ņemšanas standartaprīkojumu nevar iegūt reprezentatīvus paraugus.

12. pants

Sūtījumu dalīšana

Sūtījumus nedala, iekams nav pabeigtas pastiprinātas oficiālās kontroles un kompetentā iestāde aizpildījusi kopējo ievešanas dokumentu, kā paredzēts 8. pantā.

Gadījumā, ja sūtījums pēc tam tiek sadalīts, katram sūtījumam pievieno apstiprinātu kopējā ievešanas dokumenta kopiju, kuru kompetentā iestāde ir atzinusi par autentisku, līdz brīdim, kad tas laists brīvā apgrozībā.

13. pants

Noteikumu neievērošana

Ja oficiālajā kontrolē konstatēts, ka noteikumi nav ievēroti, kompetentās iestādes atbildīgā amatpersona aizpilda kopējā ievešanas dokumenta III daļu un rīkojas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 19., 20. un 21. pantam.

14. pants

Maksas

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiek iekasētas maksas, kuras radušās pastiprināto oficiālo kontroļu dēļ, kā paredzēts šajā regulā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 27. panta 4. punktu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 VI pielikuma kritērijiem.

2.   Barības un pārtikas uzņēmumi, kas atbild par sūtījumu, vai to pārstāvji maksā 1. punktā minētās maksas.

15. pants

Ziņojumi Komisijai

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par sūtījumiem, lai notiktu nepārtraukta I pielikumā uzskaitīto barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, novērtēšana.

Minēto ziņojumu iesniedz līdz nākamā mēneša beigām pēc katra ceturkšņa.

2.   Ziņojums aptver vismaz šādu informāciju:

a)

sīka informācija par katru sūtījumu, ieskaitot:

i)

katra sūtījuma partijas tīrsvaru,

ii)

katra sūtījuma izcelsmes valsti;

b)

no cik sūtījumiem ņemti analizējamie paraugi;

c)

regulas 8. panta 1. punktā paredzētās kontroles rezultāti.

3.   Atbilstīgi 2. punktam Komisija apkopo saņemtos rezultātus un tos paziņo dalībvalstīm.

16. pants

Lēmuma 2006/504/EK grozījumi

Lēmumu 2006/504/EK groza šādi:

1)

svītro 1. panta a) punkta iii), iv) un v) apakšpunktu;

2)

5. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

katram pārtikas produktu sūtījumam no Brazīlijas;”;

3)

svītro 7. panta 3. punktu.

17. pants

Lēmuma 2005/402/EK atcelšana

Lēmumu 2005/402/EK atceļ.

18. pants

Piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 25. janvāra.

19. pants

Pārejas perioda pasākumi

1.   Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, ja izraudzītajā ievešanas vietā nav iekārtu, kas nepieciešamas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā prasītajai fiziskajai kontrolei, minēto kontroli var veikt citā tās pašas dalībvalsts kontroles punktā, kuru kompetentā iestāde tādēļ pilnvarojusi, pirms preces tiek laistas brīvā apgrozībā ar nosacījumu, ka šī kontrole atbilst 4. pantā noteikto prasību minimumam.

2.   Dalībvalstis savā tīmekļa vietnē elektroniskā veidā publisko to kontroles punktu sarakstu, kuri pilnvaroti saskaņā ar 1. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 135, 28.5.2005., 34. lpp.

(4)  OV L 199, 21.7.2006., 21. lpp.


I PIELIKUMS

A.   Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālajā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods

Izcelsmes valsts

Risks

Identitātes un fiziskās kontroles biežums (2)

(%)

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentīna

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazīlija

Aflatoksīni

50

Mikroelementi (barība un pārtika) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Ķīna

Kadmijs un svins

50

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika), īpaši zemesriekstu sviests (pārtika)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Gana

Aflatoksīni

50

Garšvielas (pārtika)

Capsicum spp. (to žāvēti augļi, veseli vai malti, ieskaitot čilli, čilli pulveri, Kajennes piparus un papriku)

Myristica fragrans (muskatrieksts)

Zingiber officinale (ingvers)

Curcuma longa (garā kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indija

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indija

Aflatoksīni

10

Melones sēklas un no tām iegūtie produkti (5) (pārtika)

ex 1207 99

Nigērija

Aflatoksīni

50

Žāvētas vīnogas (pārtika)

0806 20

Uzbekistāna

Ohratoksīns A

50

Čilli, čilli izstrādājumi, kurkuma un palmu eļļa (pārtika)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Visas trešās valstis

Krāsvielas “Sudan”

20

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vjetnama

Aflatoksīni

10

Basmati rīsi, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā (pārtika)

ex 1006 30

Pakistāna

Aflatoksīni

50

Basmati rīsi, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā (pārtika)

ex 1006 30

Indija

Aflatoksīni

10

Mango, sparģeļpupiņas (Vigna sesquipedalis), balzambumbieris (Momordica charantia), trauku ķirbis (Lagenaria siceraria), pipari un baklažāni (pārtika)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikānas Republika

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz CG-MS un LC-MS  (1)

50

Banāni

0803 00 11

Dominikānas Republika

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz CG-MS un LC-MS  (1)

10

Dārzeņi, svaigi, dzesēti vai saldēti (paprika, cukini un tomāti)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turcija

Pesticīdi: metomils un oksamils

10

Bumbieri

0808 20 10

Turcija

Pesticīds: amitrazs

10

Dārzeņi, svaigi, dzesēti vai saldēti (pārtika)

sparģeļpupiņas (Vigna sesquipedalis)

baklažāni

krustziežu dārzeņi

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Taizeme

Organisko fosfora pesticīdu atliekas

50

B.   Definīcijas

Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“čilli” ir jebkāda veida kaltēti un sasmalcināti vai samalti Capsicum ģints augļi ar KN kodu 0904 20 90, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

b)

“čilli produkti” ir jebkāda veida karija pulveris ar KN kodu 0910 99 60, kas paredzēts lietošanai pārtikā;

c)

“garā kurkuma” ir jebkāda veida garā kurkuma – kaltēta, sasmalcināta vai malta – ar KN kodu 0910 30 00, kas paredzēta lietošanai pārtikā; un

d)

“palmu eļļa” ir palmu eļļa ar KN kodu 1511 10 90, kas paredzēta tiešam patēriņam cilvēku uzturā;

e)

krāsvielas Sudan dyes ir šādas ķīmiskās vielas:

i)

Sudan I (CAS numurs 842-07-9);

ii)

Sudan II (CAS numurs 3118-97-6);

iii)

Sudan III (CAS numurs 85-86-9);

iv)

Scarlet Red; vai Sudan IV (CAS numurs 85-83-6).


(1)  Sevišķi šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazims, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(2)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad kodu marķē ar “ex” (piemēram, ex 2007 99 97: iekļaujami tikai produkti, kas satur lazdu riekstus).

(3)  Šajā ierakstā minētie mikroelementi ir mikroelementu savienojumu funkcionālās grupas mikroelementi, kas minēti I pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1831/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

(4)  Par references lielumu pasākumu veikšanai svinam un kadmijam ir noteiktais maksimālais līmenis mikroelementu savienojumu funkcionālās grupas piedevām I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK (OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.). Ja mikroelementi tiek marķēti kā pārtikas piedevas, kā definēts 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvā 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.), tad piemēro maksimālos līmeņus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 1881/2006.

(5)  References lielums pasākumu veikšanai ir maksimālais līmenis, kas noteikts aflatoksīniem zemesriekstos un no tiem iegūtajos produktos pielikumā Regulai (EK) Nr. 1881/2006 (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).


II PIELIKUMS

KOPĒJAIS IEVEŠANAS DOKUMENTS (KID)

Image

Image

Kopējā ievešanas dokumenta aizpildīšanas norādījumi

Vispārīga informācija

:

dokumentu aizpildīt lieliem burtiem. Piezīmes ir sniegtas pie atbilstīgās ailes numura.

I daļa

Šo iedaļu aizpilda barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, ja vien nav norādīts citādi.

I.1. aile

Nosūtītājs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas sūta sūtījumu, nosaukums un adrese. Vēlams norādīt arī tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.2. aile

Šo aili aizpilda izraudzītās ievešanas vietas (DPE) iestādes, kā noteikts 2. pantā.

I.3. aile

Saņēmējs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas ir sūtījuma adresāts, nosaukums un adrese. Vēlams norādīt arī tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.4. aile

Par sūtījumu atbildīgā persona (arī aģents, deklarētājs vai barības un pārtikas uzņēmums): persona, kas atbildīga par sūtījumu, kad to uzrāda DPE, un kas importētāja vārdā kompetentajām iestādēm sniedz nepieciešamās deklarācijas. Norādīt nosaukumu un pilnu adresi. Vēlams norādīt arī tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.5. aile

Izcelsmes valsts: valsts, no kurienes prece cēlusies, audzēta, vākta vai ražota.

I.6. aile

Nosūtītāja valsts: valsts, kur sūtījums iekrauts transportlīdzeklī sūtīšanai uz Kopienu.

I.7. aile

Importētājs: nosaukums un pilna adrese. Vēlams norādīt arī tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.8. aile

Galamērķis: piegādes adrese Kopienā. Vēlams norādīt arī tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.9. aile

Saņemšana DPE: norādīt aptuveno datumu, kad sūtījums nonāks DPE.

I.10. aile

Dokumenti: pēc vajadzības norādīt oficiālo dokumentu izsniegšanas datumu un numuru, kas pievienoti sūtījumam.

I.11. aile

Sniegt izsmeļošu informāciju par sūtījuma transportu: gaisa kuģim – lidojuma numurs, kuģim – kuģa nosaukums, sauszemes transportlīdzeklim – reģistrācijas numurs un vajadzības gadījumā piekabes numurs, dzelzceļam – vilciena identifikācijas numurs un vagona numurs.

Dokumentu atsauces: gaisa kravas pavadzīme, konosaments vai dzelzceļa vai autotransporta kravas pavadzīmes numurs.

I.12. aile

Preces apraksts: izsmeļoši aprakstīt preci (ieskaitot barības veidu).

I.13. aile

Prece vai Pasaules Muitas organizācijas kombinētās nomenklatūras HS kods.

I.14. aile

Bruto svars: kopsvars kilogramos. Tā ir produktu, to nepastarpinātās taras un visa iepakojuma kopējā masa, izņemot transporta konteinerus un pārējo transportēšanas aprīkojumu.

Tīrsvars: faktiskā produkta svars kilogramos, izņemot iepakojumu. To nosaka kā paša produkta masu bez nepastarpinātās taras vai iepakojuma.

I.15. aile

Iepakojumu skaits.

I.16. aile

Temperatūra: atzīmēt atbilstīgo transportēšanas/glabāšanas temperatūru.

I.17. aile

Iepakojuma veids: precizēt produktu iepakojuma veidu.

I.18. aile

Prece ir šādam nolūkam: atzīmēt aili atkarībā no tā, vai prece domāta patēriņam cilvēku uzturā bez iepriekšējas šķirošanas vai citas fizikālas apstrādes (šādā gadījumā atzīmēt “patēriņam cilvēku uzturā”) vai ir domāta patēriņam cilvēku uzturā pēc šādas apstrādes (tādā gadījumā atzīmēt “turpmākai pārstrādei”), vai tās izmantošanas nolūks ir “barība” (šādā gadījumā atzīmēt “barība”).

I.19. aile

Vajadzības gadījumā norādīt visu plombu un konteineru identifikācijas numurus.

I.20. aile

Pārsūtīšanai uz kontroles punktu: 17. pantā minēto pārejas periodu DPE atzīmē šo aili, lai būtu iespējams turpināt transportēšanu uz citu kontroles punktu.

I.21. aile

Nepiemēro.

I.22. aile

Attiecībā uz importu: atzīmēt šo aili gadījumā, ja sūtījumu ir paredzēts importēt (8. pants).

I.23. aile

Nepiemēro.

I.24. aile

Atzīmēt atbilstīgo transportlīdzekli.

II daļa

Šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde.

II.1. aile

Norādīt references numuru, kas sniegts I.2. ailē.

II.2. aile

Ja nepieciešams, aili aizpilda muitas dienests.

II.3. aile

Dokumentu pārbaude: aizpildāma attiecībā uz visiem sūtījumiem.

II.4. aile

DPE iestāde norāda, vai sūtījums atlasīts, lai veiktu tā fizisko kontroli, kuru 17. pantā minētajā pārejas periodā var veikt citā kontroles punktā.

II.5. aile

DPE iestāde norāda, uz kuru kontroles punktu fiziskajai kontrolei pārejas periodā, kas minēts 17. pantā, var transportēt sūtījumu, pēc tam, kad apmierinoši notikusi dokumentu/identitātes kontrole.

II.6. aile

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts dokumentu vai identitātes kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.7. ailē jānorāda galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.7. aile

Pēc vajadzības norādīt atzīšanas numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.6. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.8. aile

Šeit uzspiest DPE kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.9. aile

DPE kompetentās iestādes atbildīgās personas paraksts.

II.10. aile

Nepiemēro.

II.11. aile

Šeit DPE iestāde vai pārejas periodā, kas minēts 17. pantā, kontroles vietas kompetentā iestāde sniedz identitātes kontroles rezultātus.

II.12. aile

DPE iestāde vai 17. pantā minētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentā iestāde norāda fizisko kontroļu rezultātus.

II.13. aile

DPE iestāde vai 17. pantā minētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentā iestāde norāda laboratorisko analīžu rezultātus. Šajā ailē norāda vielas vai patogēna kategoriju, par kuru veiktas laboratoriskās analīzes.

II.14. aile

Šo aili aizpilda visu to sūtījumu gadījumā, kurus laiž brīvā apgrozībā Kopienā.

II.15. aile

Nepiemēro.

II.16. aile

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts fizisko kontroļu neapmierinošo rezultātu dēļ. II.18. ailē jānorāda galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.17. aile

Noraidījuma iemesls: aili aizpildi pēc vajadzības, lai sniegtu atbilstīgo informāciju. Atzīmēt atbilstīgo aili.

II.18. aile

Pēc vajadzības norādīt atzīšanas numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.6. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.19. aile

Šo aili aizpildīt, ja sūtījuma oriģinālā plomba ir bojāta, atverot konteineri. Jāsaglabā visu šādā nolūkā izmantoto plombu apkopotais saraksts.

II.20. aile

Šeit DPE iestāde vai 17. pantā minētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentā iestāde uzspiež savu oficiālo zīmogu.

II.21. aile

DPE iestādes vai 17. pantā minētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentās iestādes atbildīgās amatpersonas paraksts.

III daļa

Šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde.

III.1. aile

Ziņas par pārsūtīšanu: DPE iestāde vai 17. pantā minētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentā iestāde, tiklīdz zināms, norāda izmantotā transportlīdzekļa veidu, tā identifikācijas numuru, galamērķa valsti un pārsūtīšanas datumu.

III.2. aile

Turpmākie pasākumi: norādīt vietējo kompetentās iestādes nodaļu, kas attiecīgā gadījumā atbild par uzraudzību saistībā ar sūtījuma “iznīcināšanu”, “pārveidošanu” vai “izmantošanu citam nolūkam”. Šī kompetentā iestāde šeit norāda, vai sūtījums ir saņemts un vai tas ir atbilstīgs.

III.3. aile

“Pārsūtīšanas” gadījumā DPE iestādes vai 17. pantā minētajā pārejas periodā kontroles punkta atbildīgās amatpersonas paraksts. Vietējās kompetentās iestādes atbildīgās personas paraksts šādos gadījumos: “iznīcināšana”, “pārveidošana” vai “izmantošana citam nolūkam”.


Top