EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0132

Padomes Direktīva 2009/132/EK ( 2009. gada 19. oktobris ), kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu (versione codificata)

OV L 292, 10.11.2009, p. 5–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj

10.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/5


PADOMES DIREKTĪVA 2009/132/EK

(2009. gada 19. oktobris),

kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu

(kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 83/181/EEK (1983. gada 28. marts), kas nosaka Direktīvas 77/388/EEK 14. panta 1. punkta d) apakšpunkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (3), ir vairākkārt reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Saskaņā ar 131. pantu un 143. panta b) un c) punktu Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (5) dalībvalstis, ciktāl tas nav pretrunā citiem Kopienas noteikumiem un atbilstoši nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai cita starpā novērstu iespējamo nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, atbrīvo preču galīgo importu, uz ko attiecas atbrīvojums no muitas nodokļiem, kuri nav minēti kopīgajos muitas tarifos.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 145. pantu Komisijai jāiesniedz Padomei priekšlikumi, lai noteiktu Kopienas nodokļu noteikumus, kas noskaidrotu minētās direktīvas 143. un 144. pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu, un sīki izstrādātus noteikumus to ieviešanai.

(4)

Lai gan tiek uzskatīts, ka ir vēlams panākt pēc iespējas augstāku muitas nodokļu sistēmas un pievienotās vērtības nodokļa sistēmas vienotības pakāpi, tomēr, piemērojot pēdējo sistēmu, būtu jāņem vērā atšķirības, kas saistītas ar muitas nodokļu un pievienotās vērtības nodokļa mērķi un uzbūvi.

(5)

Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli būtu jāparedz atšķirīgi noteikumi importam, ciktāl tas ir nepieciešams nodokļu saskaņošanas mērķiem. Atbrīvojumus attiecībā uz importu var piešķirt tikai ar nosacījumu, ka tie neatstās iespaidu uz konkurences apstākļiem iekšējā tirgū.

(6)

Daži atbrīvojumi, ko piemēro dalībvalstīs, tiek izvērsti saskaņā ar konvencijām starp dalībvalstīm un trešām valstīm, kas atbilstoši to nolūkam attiecas tikai uz parakstītājām dalībvalstīm. Nav lietderīgi noteikt Kopienas līmeņa nosacījumus, lai piešķirtu šādus atbrīvojumus. Attiecīgajām dalībvalstīm tikai jāļauj tos saglabāt.

(7)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I   SADAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punktā minēto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk “PVN”) darbības jomu un noteikumus to piemērošanai, kā noteikts minētās direktīvas 145. pantā, nosaka ar šo direktīvu.

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 131. pantu un 143. panta b) un c) punktu dalībvalstis piemēro atbrīvojumus, kas noteikti šajā direktīvā, atbilstoši nosacījumiem, ko tās noteikušas, lai nodrošinātu to, ka šādus atbrīvojumus pareizi un vienkārši piemēro un novērš jebkādu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

2. pants

1.   Šīs direktīvas piemērošanas nolūkiem:

a)

“imports” nozīmē importu, kas noteikts Direktīvas 2006/112/EK 30. pantā, un ievešanu izmantošanai attiecīgajā valstī pēc tam, kad uz to attiecināta viena no minētās direktīvas 157. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajām sistēmām vai arī pagaidu atļaujas vai tranzīta sistēma;

b)

“personiskais īpašums” nozīmē visu īpašumu, kas domāts attiecīgo personu personiskai lietošanai vai arī to mājsaimniecības vajadzībām, jo īpaši mājsaimniecības priekšmeti, velosipēdi un motocikli, privāti mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, dzīvojamās piekabes, izpriecu kuģi un privātas lidmašīnas, parastām ģimenes vajadzībām atbilstoši mājsaimniecības preču krājumi un mājdzīvnieki, kā arī jājamdzīvnieki;

c)

“mājsaimniecības priekšmeti” nozīmē priekšmetus personiskai lietošanai, mājsaimniecībā izmantojamo veļu un piederumus, kā arī iedzīves priekšmetus, kas paredzēti attiecīgo personu personiskai lietošanai vai mājsaimniecības vajadzībām;

d)

“alkohola izstrādājumi” nozīmē izstrādājumus (alu, vīnu, aperitīvus uz vīna vai spirta bāzes, konjaku (brendiju), liķierus un spirtotos dzērienus u. c.), kuri iekļauti kopīgo muitas tarifu grupā ar KN kodiem no 2203 līdz 2208;

e)

“Kopiena” nozīmē dalībvalstu teritoriju, uz kuru attiecas Direktīva 2006/112/EK.

2.   Personiskā īpašuma veids vai daudzums nedrīkst atspoguļot nekādu komerciālu nodomu, kā arī tas nedrīkst būt paredzēts saimnieciskai darbībai Direktīvas 2006/112/EK 9. panta 1. punkta nozīmē. Tomēr pārnēsājami lietišķās mākslas vai humanitāro zinātņu darbarīki, kas attiecīgajai personai vajadzīgi savam arodam vai profesijai, arī ir personiskais īpašums.

II   SADAĻA

PERSONISKĀ ĪPAŠUMA IEVEŠANA, KAS PIEDER PERSONĀM, KURAS IERODAS NO TREŠĀM VALSTĪM VAI TREŠĀM TERITORIJĀM

1.   NODAĻA

Fizisko personu, kuras pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas uz Kopienu, personiskais īpašums

3. pants

Saskaņā ar 4. līdz 11. pantu atbrīvojums no PVN importētām precēm jāpiešķir personiskajam īpašumam, ko importē fiziskas personas, kuras pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas ārpuskopienas valstī uz dalībvalsti.

4. pants

Atbrīvojums attiecas tikai uz personisko īpašumu, kas:

a)

izņemot īpašus apstākļu pamatotus gadījumus, piederējis attiecīgai personai vai, ja tās ir nepatēriņa preces, ko šī persona izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz sešus mēnešus pirms tam, kad šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta vairs nav ārpus Kopienas;

b)

paredzēts izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem šīs personas jaunajā pastāvīgajā dzīvesvietā.

Dalībvalstis bez tam var noteikt, ka personiskais īpašums atbrīvojams no nodokļa ar nosacījumu, ka tam bijuši uzlikti muitas nodokļi, kuriem tas parasti ir pakļauts tā izcelsmes valstī vai teritorijā vai valstī vai teritorijā, no kuras to eksportē.

5. pants

Atbrīvojumu var piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ārpus Kopienas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas.

Tomēr kompetentās iestādes var pieļaut izņēmumus no pirmajā daļā minētā noteikuma ar nosacījumu, ka attiecīgās personas nodoms patiešām bijis dzīvot ārpus Kopienas vismaz 12 mēnešus no vietas.

6. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a)

alkohola izstrādājumiem;

b)

tabaku un tabakas izstrādājumiem;

c)

komerciāliem transporta līdzekļiem;

d)

priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā, izņemot pārnēsājamus darbarīkus, ko izmanto lietišķajā mākslā vai humanitārajās zinībās.

Transportlīdzekļus, kas paredzēti jauktai izmantošanai komerciālos vai darba nolūkos, arī var izslēgt no atbrīvojuma.

7. pants

1.   Izņemot īpašus gadījumus, atbrīvojumus piešķir tikai attiecībā uz personisko īpašumu, ko uz pastāvīgu palikšanu importē 12 mēnešu laikā no dienas, kad attiecīgā persona iekārto pastāvīgu dzīvesvietu Kopienā.

2.   Personisko īpašumu var importēt vairākos atsevišķos pārvadājumos 1. punktā minētajā laika posmā.

8. pants

1.   Iekams nav pagājuši 12 mēneši no dienas, kad iesniegts paziņojums par galīgo importu, personisko īpašumu, kas importēts, atbrīvojot to no nodokļa, nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt ne par atlīdzību, ne par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentajām iestādēm.

2.   Jebkura patapināšana, ieķīlāšana, izīrēšana vai atsavināšana pirms 1. punktā minētā termiņa beigām nozīmē, ka par attiecīgajām precēm jāmaksā PVN pēc likmes, ko piemēro šādas patapināšanas, ieķīlāšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preces veidu un muitas vērtību, kādu kompetentās iestādes apstiprinājušas vai pieņēmušas šajā dienā.

9. pants

1.   Neatkarīgi no 7. panta 1. punkta atbrīvojumu var piešķirt attiecībā uz personisko īpašumu, kas uz palikšanu importēts, pirms attiecīgā persona ir iekārtojusi pastāvīgu dzīvesvietu Kopienā, ar nosacījumu, ka šī persona apņemas tur faktiski iekārtot pastāvīgu dzīvesvietu sešu mēnešu laikā. Šādu apņemšanos apstiprina ar garantiju, kuras veidu un apjomu nosaka kompetentās iestādes.

2.   Ja piemēro 1. punktu, 4. panta pirmās daļas a) punktā noteikto laiku sāk skaitīt no dienas, kad veikts imports Kopienā.

10. pants

1.   Ja darba saistību dēļ attiecīgā persona aizbrauc no trešās valsts vai trešās teritorijas, kurā tai bijusi pastāvīgā dzīvesvieta, un vienlaicīgi neapmetas uz pastāvīgu dzīvi dalībvalstī, lai gan tās nodoms ir galu galā to darīt, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvojumu attiecībā uz personisko īpašumu, kuru tā šajā nolūkā pārvieto uz minēto teritoriju.

2.   Atbrīvojumu attiecībā uz personisko īpašumu, kas minēts 1. punktā, piešķir saskaņā ar 3. līdz 8. panta noteikumiem ar nosacījumu, ka:

a)

laiku, kas noteikts 4. panta pirmās daļas a) punktā un 7. panta 1. punktā, skaita no importa dienas;

b)

direktīvas 8. panta 1. punktā minēto laiku skaita no dienas, kad attiecīgā persona patiešām iekārto pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas teritorijā.

3.   Uz atbrīvojumu attiecas arī attiecīgās personas apņemšanās, ka tā patiešām iekārtos pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas teritorijā laikā, ko nosaka kompetentās iestādes atbilstoši apstākļiem. Pēdējās var pieprasīt, lai šo apņemšanos papildina ar garantiju, kuras veidu un apjomu tās nosaka.

11. pants

Kompetentās iestādes var atkāpties no 4. panta pirmās daļas a) un b) punkta, 6. panta pirmās daļas c) un d) punkta un 8. panta, ja personai jāmaina sava pastāvīgā dzīvesvieta uz kādas dalībvalsts teritoriju ārkārtēju politisku apstākļu dēļ.

2.   NODAĻA

Preces, ko importē laulību gadījumā

12. pants

1.   Saskaņā ar 13. līdz 16. pantu atbrīvojumu piešķir pūram un mājsaimniecības priekšmetiem, kas pieder personai, kura maina pastāvīgo dzīvesvietu uz Kopienas teritoriju, ja šī persona dodas laulībā.

Atbrīvojumu piešķir arī attiecībā uz dāvanām, ko parasti pasniedz laulību gadījumā un kuras no personām, kuru parastā dzīvesvieta ir ārpus Kopienas, saņem personas, kuras atbilst pirmās daļas nosacījumiem. Šo atbrīvojumu piemēro dāvanām, kuru vērtība nepārsniedz EUR 200. Dalībvalstis tomēr var piešķirt atbrīvojumu summām, kas pārsniedz EUR 200, ja katras no nodokļa atbrīvotās dāvanas vērtība nepārsniedz EUR 1 000.

2.   Dalībvalsts var noteikt, ka atbrīvojums attiecībā uz precēm, kas minētas 1. punkta pirmajā daļā, piešķirams ar nosacījumu, ka tām bijuši uzlikti muitas nodokļi, kam tās parasti ir pakļautas to izcelsmes valstī vai teritorijā vai valstī vai teritorijā, no kuras tās eksportē.

13. pants

Atbrīvojumu var piešķirt tikai personām:

a)

kuras pastāvīgi dzīvojušas ārpus Kopienas vismaz 12 mēnešus no vietas;

b)

kuras uzrāda apliecinājumu, ka ir noslēgušas laulību.

Tomēr var piešķirt atkāpes no pirmās daļas a) punktā minētajiem noteikumiem ar nosacījumu, ka attiecīgai personai bijis skaidrs nodoms dzīvot ārpus Kopienas vismaz 12 mēnešus no vietas.

14. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz alkohola izstrādājumiem, tabaku vai tabakas izstrādājumiem.

15. pants

1.   Izņemot ārkārtējus apstākļus, atbrīvojumu var piešķirt tikai attiecībā uz precēm, kas uz palikšanu importētas:

a)

ne agrāk kā divus mēnešus pirms noliktās kāzu dienas; un

b)

ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc kāzu dienas.

Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, atbrīvojumu var veikt pret piemērotu garantiju, kuras veidu un apjomu nosaka kompetentās iestādes.

2.   Preces, kurām piešķirts atbrīvojums, var importēt vairākos atsevišķos pārvadājumos laika posmā, kas minēts 1. punktā.

16. pants

1.   Iekams nav pagājuši 12 mēneši no dienas, kad iesniegts paziņojums par galīgo importu, preces, kas importētas, atbrīvojot tās no nodokļa, nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt ne par atlīdzību, ne par brīvu, iepriekš par to nepaziņojot kompetentajām iestādēm.

2.   Jebkura patapināšana, ieķīlāšana, izīrēšana vai atsavināšana pirms 1. punktā minētā termiņa beigām nozīmē, ka par attiecīgajām precēm jāmaksā PVN pēc likmes, ko piemēro dienā, kad veikta šāda patapināšana, ieķīlāšana, izīrēšana vai atsavināšana, pamatojoties uz preces veidu un muitas vērtību, ko kompetentās iestādes apstiprinājušas vai pieņēmušas šajā dienā.

3.   NODAĻA

Personiskais īpašums, kas iegūts mantojumā

17. pants

Saskaņā ar 18., 19. un 20. pantu atbrīvojumu piešķir attiecībā uz personisko īpašumu, ko mantojusi fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Kopienā.

18. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a)

alkohola izstrādājumiem;

b)

tabaku un tabakas izstrādājumiem;

c)

komerciāliem transporta līdzekļiem;

d)

priekšmetiem, kurus izmanto arodā vai profesijā, izņemot pārnēsājamus lietišķajā mākslā vai humanitārajās zinībās izmantojamus darbarīkus, kurus prasījis nelaiķa arods vai profesija;

e)

izejvielu krājumiem un galaproduktiem vai pusfabrikātiem;

f)

lopiem un lauksaimniecības produktu krājumiem, kuru daudzums pārsniedz parastas ģimenes vajadzības.

19. pants

1.   Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz personisko īpašumu, kas uz palikšanu importēts ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, kad persona ieguvusi tiesības uz šīm precēm (mantojuma lietu galīgas nokārtošanas).

Tomēr šo laika posmu kompetentās iestādes var pagarināt ar īpašu pamatojumu.

2.   Šīs preces var importēt vairākos atsevišķos pārvadājumos 1. punktā minētajā laika posmā.

20. pants

Personiskajam īpašumam, ko mantojumā ieguvušas juridiskas personas, kuras ir iesaistītas bezpeļņas darbībā un kuras ir reģistrētas Kopienas teritorijā, ar nepieciešamajām pārmaiņām piemēro 17., 18. un 19. pantu.

III   SADAĻA

SKOLAS APĢĒRBA, MĀCĪBU MATERIĀLU UN CITU SKOLAS SAIMNIECĪBAS PRIEKŠMETU IMPORTS

21. pants

1.   Atbrīvojumus piešķir attiecībā uz apģērbu, mācību materiāliem un saimniecības priekšmetiem, kas parasti ietilpst studenta iedzīvē un pieder skolēniem vai studentiem, kuri apmetas Kopienā, lai tur mācītos, un ir paredzēti personiskai lietošanai mācību laikā.

2.   Šajā pantā:

a)

“skolēns vai students” nozīmē katru personu, kas uzņemta izglītības iestādē, lai apmeklētu tās piedāvātos pilna laika mācību kursus;

b)

“apģērbs” nozīmē apakšveļu un mājsaimniecības veļu, kā arī drēbes, gan jaunas, gan lietotas;

c)

“mācību materiāli” nozīmē priekšmetus un rīkus (ieskaitot kalkulatorus un rakstāmmašīnas), ko skolēni vai studenti parasti izmanto mācībām.

22. pants

Atbrīvojumu piešķir vismaz vienu reizi mācību gadā.

IV   SADAĻA

IMPORTĒTAS NIECĪGAS VĒRTĪBAS PRECES

23. pants

Importējot no nodokļa atbrīvo preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 10. Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu importējamām precēm, kuru kopējā vērtība ir lielāka nekā EUR 10, taču nepārsniedz EUR 22.

Tomēr dalībvalstis var izslēgt no pirmās daļas pirmajā teikumā paredzētā nodokļa atbrīvojuma preces, kas importētas pa pastu.

24. pants

Atbrīvojumu neattiecina uz:

a)

alkohola izstrādājumiem;

b)

smaržām un tualetes ūdeņiem;

c)

tabaku un tabakas izstrādājumiem.

V   SADAĻA

RAŽOŠANAS LĪDZEKĻI UN CITS APRĪKOJUMS, KO IMPORTĒ, MAINOT DARBĪBAS VIETU

25. pants

1.   Ciktāl tas nav pretrunā ar dalībvalstī spēkā esošajiem pasākumiem attiecībā uz ražošanas un komercdarbības politiku un saskaņā ar 26. līdz 29. pantu, dalībvalstis var pieļaut atbrīvojumu to ražošanas līdzekļu un cita aprīkojuma importam, kas pieder uzņēmumiem, kuri pavisam pārtrauc savu darbību izcelsmes trešā valstī vai trešā teritorijā, lai līdzīgu darbību turpinātu Kopienā, un kuri saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 213. panta 1. punktu iepriekš paziņojuši dalībvalsts, kurā veiks darbību, kompetentajām iestādēm par šādas darbības uzsākšanu.

Ja pārvietotais uzņēmums ir lauku saimniecība, attiecībā uz tās mājlopiem arī piešķir atbrīvojumu importējot.

2.   Šā panta 1. punktā:

a)

“darbība” nozīmē saimniecisku darbību, kas minēta Direktīvas 2006/112/EK 9. panta 1. punktā;

b)

“uzņēmums” nozīmē ražošanas vai pakalpojumu nozares patstāvīgu saimniecisku vienību.

26. pants

1.   Atbrīvojumu attiecina tikai uz ražošanas līdzekļiem un aprīkojumu:

a)

kas, izņemot īpašus gadījumus, ko pamato apstākļi, uzņēmumā faktiski izmantots vismaz 12 mēnešus pirms dienas, kad uzņēmums pārtrauca savu darbību trešā valstī vai trešā teritorijā, no kuras tas aizbrauc;

b)

ko paredzēts izmantot tādos pašos nolūkos pēc pārvietošanas;

c)

ko paredzēts izmantot darbībām, kuras nav atbrīvotas saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 132., 133., 135. un 136. pantu;

d)

kura veids un lielums ir atbilstoši minētajam uzņēmumam.

2.   Pirms stājas spēkā kopīgie noteikumi, kas minēti Direktīvas 2006/112/EK 176. panta pirmajā daļā, dalībvalstis var daļēji vai pilnīgi izslēgt no atbrīvojuma ražošanas līdzekļus, uz kuriem tās attiecinājušas minētās direktīvas 176. panta otro daļu.

27. pants

Atbrīvojumu nepiešķir uzņēmumiem, kuri reģistrēti ārpus Kopienas un kuru pārvietošana uz Kopienas teritoriju notiek pēc tam, kad tie apvienoti ar kādu uzņēmumu, kas reģistrēts Kopienā, vai pievienoti šādam uzņēmumam, vai arī nolūkā veikt šādu apvienošanos vai pievienošanu, neuzsākot jaunu darbību.

28. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a)

transportlīdzekļiem, kas nekalpo kā ražošanas līdzekļi vai kas nav paredzēti pakalpojumiem;

b)

visu veidu krājumiem, kas domāti cilvēku patēriņam vai dzīvnieku barībai;

c)

degvielu un izejvielām vai galaproduktiem un pusfabrikātiem;

d)

mājlopiem, kas pieder preču izplatītājiem.

29. pants

Izņemot īpašus gadījumus, ko pamato apstākļi, atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz ražošanas līdzekļiem un citu aprīkojumu, ko importē 12 mēnešu laikā no dienas, kad uzņēmums beidzis darbību trešā valstī vai trešā teritorijā.

VI   SADAĻA

NOTEIKTU LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU UN LAUKSAIMNIECĪBAI PAREDZĒTU PRODUKTU IMPORTS

1.   NODAĻA

Ražojumi, ko iegūst kopienas lauksaimnieki no īpašumiem, kas atrodas trešā valstī vai trešā teritorijā

30. pants

1.   Saskaņā ar 31. un 32. pantu zemkopības, lopkopības, biškopības, dārzkopības un mežsaimniecības ražojumus no īpašumiem Kopienas teritorijai piegulošā trešā valstī vai trešā teritorijā, kurus vada lauksaimniecības produktu ražotāji, kam galvenais uzņēmums atrodas Kopienā kaimiņos attiecīgajai valstij vai teritorijai, atbrīvo importējot.

Atbrīvojumu attiecībā uz tīrasiņu kumeļiem, kas nav vecāki par sešiem mēnešiem un ir dzimuši dzīvniekam trešā valstī vai trešā teritorijā, par kuru Kopienā samaksāts un kurš pēc tam eksportēts uz atnešanās laiku, piešķir arī importējot.

2.   Lai saņemtu atbrīvojumu, kas minēts 1. punkta pirmajā daļā, lopkopības ražojumiem jābūt iegūtiem no lopiem, ko audzē, iegūst vai importē saskaņā ar vispārējo nodokļu režīmu, ko piemēro importētājā dalībvalstī.

31. pants

Atbrīvojumu attiecina tikai uz produktiem, kam veikta tikai tāda apstrāde, kādu parasti veic pēc ražas novākšanas vai izaudzēšanas.

32. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz produktiem, ko importē lauksaimniecības produktu ražotājs vai ko importē viņa vārdā.

33. pants

Šo nodaļu mutatis mutandis piemēro zvejniecībai un zivsaimniecībai, ar ko ezeros vai ūdensceļos, kas robežojas ar Kopienas teritoriju, nodarbojas zvejnieki, kas reģistrēti Kopienā, kā arī medniecībai, ar ko šādos ezeros vai ūdensceļos nodarbojas mednieki, kas reģistrēti Kopienā.

2.   NODAĻA

Sēklas, minerālmēsli un ražojumi augsnes un ražas apstrādei

34. pants

Saskaņā ar 35. pantu importējot no nodokļa atbrīvo sēklas, minerālmēslus un ražojumus augsnes un ražas apstrādei, ko paredzēts izmantot īpašumā, kas atrodas Kopienā un robežojas ar kādu trešo valsti vai trešo teritoriju, un ko izmanto lauksaimniecības preču ražotāji, kam galvenais uzņēmums ir minētajā valstī vai teritorijā, kas robežojas ar Kopienas teritoriju.

35. pants

1.   Atbrīvojumu attiecina uz sēklu, minerālmēslu vai citu ražojumu daudzumu, kāds vajadzīgs, lai darbotos šajā īpašumā.

To piešķir tikai attiecībā uz sēklām, minerālmēsliem vai citiem ražojumiem, ko lauksaimniecības preču ražotājs vai viņa vārdā importē tieši Kopienā.

2.   Dalībvalstis var atbrīvošanu saistīt ar nosacījumu, ka režīms tiek nodrošināts abpusēji.

VII   SADAĻA

ĀRSTNIECISKU VIELU, MEDIKAMENTU, LABORATORIJAS DZĪVNIEKU UN BIOLOĢISKU VAI ĶĪMISKU VIELU IMPORTS

1.   NODAĻA

Laboratorijas dzīvnieki un bioloģiskas vai ķīmiskas vielas, kas paredzētas pētniecībai

36. pants

1.   Importējot atbrīvojumu piešķir attiecībā uz:

a)

dzīvniekiem, kas ir īpaši sagatavoti un par brīvu nosūtīti izmantošanai laboratorijā;

b)

bioloģiskām vai ķīmiskām vielām, kas tiek importētas saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 918/83 (1983. gada 28. marts), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (6), 60. pantā noteiktajiem ierobežojumiem un nosacījumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz dzīvniekiem un bioloģiskām vai ķīmiskām vielām, kas paredzētas:

a)

vai nu sabiedriskām iestādēm, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītību un zinātnisku pētniecību, ieskaitot sabiedrisko iestāžu struktūrvienības, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītību vai zinātnisko pētniecību;

b)

vai arī privātām iestādēm, kuras galvenokārt nodarbojas ar izglītību vai zinātnisko pētniecību un kurām dalībvalstu kompetentās varas iestādes atļāvušas šādus priekšmetus saņemt atbrīvotus no nodokļa.

2.   NODAĻA

Cilvēku izcelsmes ārstnieciskas vielas, reaģenti asins grupu un audu grupu noteikšanai

37. pants

1.   Ciktāl tas nav pretrunā ar atbrīvojumu, kas paredzēts Direktīvas 2006/112/EK 143. panta a) punktā un saskaņā ar šīs direktīvas 38. pantu, no nodokļa atbrīvo:

a)

cilvēku izcelsmes ārstnieciskas vielas;

b)

reaģentus asins grupu noteikšanai;

c)

reaģentus audu grupu noteikšanai.

2.   Šā panta 1. punktā:

a)

“cilvēku izcelsmes ārstnieciskas vielas” nozīmē cilvēka asinis un to atvasinājumus (cilvēka asinis, konservētu asins plazmu, cilvēka albumīnu un cilvēka asins plazmas olbaltuma fiksētus šķīdumus, cilvēka imunoglobulīnu un cilvēka fibrinogēnu);

b)

“reaģenti asins grupu noteikšanai” nozīmē visus cilvēku, dzīvnieku, augu vai citas izcelsmes reaģentus, ko izmanto asins grupu noteikšanai, kā arī asins grupu nesaderības noteikšanai;

c)

“reaģenti audu grupu noteikšanai” nozīmē visus cilvēku, dzīvnieku, augu vai citas izcelsmes reaģentus, ko izmanto, lai noteiktu cilvēku audu grupas.

38. pants

Atbrīvojumu attiecina tikai uz ražojumiem:

a)

kas ir paredzēti iestādēm vai laboratorijām, ko kompetentās iestādes apstiprinājušas, izmantošanai tikai nekomerciāliem medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem;

b)

kuriem ir atbilstības apliecība, ko izsniegusi attiecīgi pilnvarota iestāde izcelsmes valstī vai teritorijā;

c)

kuri ir tiešajā iepakojumā, uz kura ir īpaša etiķete, pēc kuras tos var pazīt.

39. pants

Atbrīvojums aptver arī īpašo iepakojumu, kas ir svarīgs, lai varētu transportēt cilvēku izcelsmes ārstnieciskās vielas vai reaģentus, ko izmanto asins grupu vai audu grupu noteikšanai, kā arī šķīdumus un piederumus, kuri vajadzīgi to izmantošanai un kuri var ietilpt sūtījumos.

3.   NODAĻA

Standarta vielas medikamentu kvalitātes kontrolei

40. pants

Pārvadājumus, kuros ir Pasaules Veselības organizācijas apstiprinātu standarta vielu paraugi medikamentu ražošanā izmantojamo materiālu kontrolei un kuri adresēti kravas saņēmējiem, kam dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas saņemt šādus sūtījumus bez nodokļiem, importējot atbrīvo no nodokļiem.

4.   NODAĻA

Farmācijas līdzekļi, ko izmanto starptautiskās sporta sacīkstēs

41. pants

Farmācijas līdzekļus, ko izmanto medicīnā vai veterinārijā cilvēkiem vai dzīvniekiem, kas piedalās starptautiskās sporta sacīkstēs, ievērojot vajadzīgos ierobežojumus, lai atbilstu to prasībām, kamēr tie atrodas Kopienā, importējot atbrīvo no nodokļa.

VIII   SADAĻA

PRECES LABDARĪBAS VAI FILANTROPISKĀM ORGANIZĀCIJĀM

1.   NODAĻA

Vispārīgs noteikums

42. pants

Dalībvalstis var noteikt daudzuma vai vērtības ierobežojumu precēm, kurām piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 2., 3. un 4. nodaļu, lai novērstu jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu un cīnītos ar nozīmīgiem konkurences izkropļojumiem.

2.   NODAĻA

Preces, ko importē vispārējiem mērķiem

43. pants

1.   Saskaņā ar 44., 45. un 46. pantu importējot no nodokļiem atbrīvo:

a)

pirmās nepieciešamības preces, kuras iegūtas par brīvu un kuras importē valsts organizācijas vai citas labdarības vai filantropiskas organizācijas, ko kompetentās iestādes apstiprinājušas izplatīšanai par velti trūkumcietējiem;

b)

visdažādākās preces, ko kāda persona vai organizācija, kas reģistrēta ārpus Kopienas, par brīvu un bez sūtītāja jebkāda komerciāla nodoma sūta valsts organizācijām vai citām labdarības vai filantropiskām organizācijām, ko apstiprinājušas kompetentās varas iestādes, lai tās izmantotu līdzekļu vākšanai īpaši organizētos labdarības pasākumos trūkumcietēju vajadzībām;

c)

aprīkojumu un kancelejas piederumus, ko kāda persona vai organizācija, kas reģistrēta ārpus Kopienas, par brīvu un bez sūtītāja jebkāda komerciāla nodoma sūta labdarības vai filantropiskām organizācijām, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes, lai tās izmantotu vienīgi to darbības vajadzībām vai īstenotu to noteiktos labdarības vai filantropijas mērķus.

2.   “Pirmās nepieciešamības preces” 1. punkta a) apakšpunktā nozīmē preces, kas vajadzīgas, lai apmierinātu cilvēku tiešās vajadzības, piemēram, pārtika, medikamenti, apģērbs un gultas veļa.

44. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a)

alkohola izstrādājumiem;

b)

tabaku un tabakas izstrādājumiem;

c)

kafiju un tēju;

d)

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot ātrās palīdzības transportlīdzekļus.

45. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai organizācijām, kuru grāmatvedības procedūra ļauj kompetentajām iestādēm uzraudzīt to darbību un kas nodrošina visas garantijas, kas tiek atzītas par vajadzīgām.

46. pants

1.   Organizācija, kurai ir tiesības uz nodokļu atbrīvojumu, nevar 43. pantā minētās preces laist apgrozībā, patapinot, izīrējot vai atsavinot par atlīdzību vai par brīvu, izņemot nolūkos, kas paredzēti minētā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ja vien par to iepriekš neziņo kompetentajām iestādēm.

2.   Ja preces un aprīkojumu patapina, izīrē vai atsavina organizācijai, kam ir tiesības izmantot atbrīvojumu no nodokļiem saskaņā ar 43. un 45. pantu, atbrīvojumu turpina piešķirt ar nosacījumu, ka pēdējā minētā šīs preces un aprīkojumu izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos uz patapināšanu, izīrēšanu vai atsavināšanu attiecas PVN priekšapmaksa pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

47. pants

1.   Direktīvas 43. pantā minētas organizācijas, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas sniedz tiesības uz atbrīvojumu, vai gatavojas izmantot preces un aprīkojumu, kas importējot atbrīvots no nodokļa, citiem nolūkiem, nevis tiem, ko paredz minētais pants, par to informē kompetentās iestādes.

2.   Par precēm, kas paliek to organizāciju īpašumā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas sniedz tiesības uz atbrīvojumu, jāmaksā attiecīgais importa PVN pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad nosacījumus vairs nepilda, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

3.   Par precēm, ko izmanto organizācijas, kuras gūst labumu no atbrīvojuma nolūkos, kas nav paredzēti 43. pantā, jāmaksā importa PVN pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad tās sāk izmantot citos nolūkos, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā nosaka vai pieņem kompetentās iestādes.

3.   NODAĻA

Priekšmeti, kurus importē invalīdu vajadzībām

48. pants

1.   Priekšmetus, kas īpaši paredzēti neredzīgo vai citu personu ar fiziskajiem vai garīgajiem traucējumiem izglītībai, darbam vai sociālā stāvokļa uzlabošanai, importējot atbrīvo no nodokļa, ja:

a)

tos importē iestādes vai organizācijas, kuras galvenokārt nodarbojas ar invalīdu izglītību vai palīdzības sniegšanu invalīdiem un kurām dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas šādus priekšmetus saņemt ar atbrīvojumu no nodokļa; un

b)

tie tiek ziedoti šādām iestādēm vai organizācijām par brīvu un bez ziedotāja komerciāla nodoma.

2.   Atbrīvojumu piemēro īpašām rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kas īpaši paredzētas minētajiem priekšmetiem, kā arī rīkiem, ko izmanto minēto priekšmetu apkopei, pārbaudei, regulēšanai un labošanai, ar nosacījumu, ka šādas rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darbarīkus importē reizē ar minētajiem priekšmetiem vai gadījumā, ja tos importē vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti priekšmetiem, kas jau iepriekš importējot atbrīvoti no nodokļiem vai kuriem būtu tiesības piemērot šādu atbrīvojumu tad, kad vajadzīgs īpašu rezerves daļu, sastāvdaļu vai papildierīču un darbarīku imports.

3.   Priekšmetus, ko importējot atbrīvo no nodokļa, nedrīkst izmantot citos nolūkos kā vien neredzīgo vai citu invalīdu izglītībai, darbam vai sociālā stāvokļa uzlabošanai.

49. pants

1.   Labdarības iestādes vai organizācijas var patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu preces, ko importējot atbrīvo no nodokļa, bez peļņas nolūka personām, ar kurām tās saistītas, kuras minētas 48. pantā, importa gadījumā nemaksājot PVN.

2.   Preces patapināšanu, izīrēšanu vai atsavināšanu drīkst veikt tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti 1. punktā, ja vien par to iepriekš netiek informētas kompetentās iestādes.

Ja priekšmetu patapina, izīrē vai atsavina iestādei vai organizācijai, kam pašai ir tiesības izmantot šo atbrīvojumu, atbrīvojumu turpina piešķirt ar nosacījumu, ka pēdējā šos priekšmetus izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos uz patapināšanu, izīrēšanu vai atsavināšanu attiecas PVN priekšapmaksa pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

50. pants

1.   Iestādes vai organizācijas, kas minētas 48. pantā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas sniedz tiesības uz atbrīvojumu, vai kuras gatavojas izmantot priekšmetus, kas importējot atbrīvoti no nodokļa nolūkiem, ko neparedz minētais pants, par to informē kompetentās iestādes.

2.   Par priekšmetiem, kuri paliek tādu iestāžu vai organizāciju īpašumā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumu, jāmaksā importa PVN pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad tās sāk nepildīt nosacījumus, pamatojoties uz preču veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

3.   Par priekšmetiem, ko izmanto iestāde vai organizācija, kura gūst labumu no atbrīvojuma nolūkos, kas nav paredzēti 48. pantā, jāmaksā importa PVN pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad tos sāk izmantot citos nolūkos, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

4.   NODAĻA

Preces, ko importē nelaimē cietušo vajadzībām

51. pants

Saskaņā ar 52. līdz 57. pantu preces, ko importē valsts organizācijas vai citas labdarības vai filantropiskas organizācijas, kuras apstiprinājušas kompetentās iestādes, importējot atbrīvo no nodokļa, ja tās paredzēts:

a)

par brīvu izsniegt nelaimē, kura piemeklējusi vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju, cietušajiem;

b)

par brīvu darīt pieejamas šādā nelaimē cietušiem, paturot tās minēto organizāciju īpašumā.

Precēm, kuras importē glābšanas dienesti savām vajadzībām to darbības laikā, importējot arī piešķir atbrīvojumu pēc tiem pašiem nosacījumiem.

52. pants

Atbrīvojumu nepiešķir materiāliem un aprīkojumam, kas paredzēti seku likvidēšanai nelaimes piemeklētajos apgabalos.

53. pants

Par atbrīvojuma piešķiršanu Komisija lemj ārpus kārtas pēc vienas vai vairāku attiecīgo dalībvalstu lūguma, apspriežoties ar citām dalībvalstīm. Šis lēmums vajadzības gadījumā nosaka atbrīvojuma darbības jomu un nosacījumus.

Līdz brīdim, kad Komisija sniedz paziņojumu, nelaimes piemeklētās dalībvalstis var ļaut pārtraukt iekasēt visus importa PVN par precēm, kuras importētas 51. pantā aprakstītajos nolūkos, importētājai organizācijai uzņemoties šo nodokli samaksāt, ja atbrīvojumu nepiešķirtu.

54. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai organizācijām, kuru grāmatvedības procedūras ļauj kompetentajām iestādēm uzraudzīt to darbību un kas nodrošina visas garantijas, kas tiek atzītas par vajadzīgām.

55. pants

1.   Organizācijas, kas izmanto atbrīvojumu no nodokļa, nedrīkst aizdot, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu preces, kuras minētas 51. panta pirmajā daļā saskaņā ar citiem noteikumiem, kas nav noteikti minētajā pantā, ja par to iepriekš neziņo kompetentajām iestādēm.

2.   Ja preces patapina, izīrē vai atsavina organizācijai, kam pašai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši 51. pantam, atbrīvojumu turpina piešķirt ar nosacījumu, ka pēdējā šīs preces izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos uz patapināšanu, izīrēšanu vai atsavināšanu attiecas PVN priekšapmaksa pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā nosaka vai pieņem kompetentās iestādes.

56. pants

1.   Direktīvas 51. panta pirmās daļas b) punktā minētās preces pēc tam, kad tās vairs neizmanto nelaimē cietušie, nedrīkst patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, ja vien par to iepriekš neziņo kompetentajām iestādēm.

2.   Ja preces patapina, izīrē vai atsavina organizācijai, kam pašai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši 51. pantam, vai vajadzības gadījumā organizācijai, kurai pašai ir tiesības uz atbrīvojumu atbilstoši 43. panta 1. punkta a) apakšpunktam, atbrīvojumu turpina piešķirt ar nosacījumu, ka pēdējā šīs preces izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos uz patapināšanu, izīrēšanu vai atsavināšanu attiecas PVN priekšapmaksa pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā nosaka vai pieņem kompetentās iestādes.

57. pants

1.   Organizācijas, kas minētas 51. pantā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas sniedz tiesības uz atbrīvojumu, vai kuras gatavojas izmantot preces, kas importējot atbrīvotas no nodokļa, nolūkiem, ko neparedz minētais pants, par to informē kompetentās iestādes.

2.   Gadījumā, ja preces, kas paliek organizācijas īpašumā, kura vairs nepilda nosacījumus, kas sniedz tiesības uz atbrīvojumu, atsavina organizācijai, kam pašai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši šai nodaļai, vai vajadzības gadījumā organizācijai, kurai pašai ir tiesības gūt labumu no atbrīvojuma atbilstoši 43. pantam, atbrīvojumu turpina piešķirt ar nosacījumu, ka pēdējā šīs preces izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu. Citos gadījumos par precēm maksā attiecīgo importa PVN pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad nosacījumus vairs nepilda, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

3.   Par precēm, ko organizācija, kura izmanto tiesības uz atbrīvojumu no nodokļa, izmanto nolūkiem, kas nav paredzēti šajā nodaļā, jāmaksā attiecīgais importa PVN pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad nosacījumus vairs nepilda, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai pieņēmušas kompetentās iestādes.

IX   SADAĻA

IMPORTS STARPTAUTISKO ATTIECĪBU NOTEIKTU ASPEKTU KONTEKSTĀ

1.   NODAĻA

Goda zīmes vai apbalvojumi

58. pants

Ja attiecīgā persona kompetentajām iestādēm uzrāda pietiekamu pierādījumu un ja attiecīgās darbības nekādi nav komerciālas, atbrīvojumu piešķir attiecībā uz:

a)

apbalvojumiem, ko kādas trešās valsts valdība piešķīrusi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Kopienā;

b)

kausiem, medaļām un tamlīdzīgiem gluži simboliskiem priekšmetiem, kas kādā trešā valstī vai trešā teritorijā piešķirti personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Kopienā, kā cieņas apliecinājums viņu darbībai mākslas, zinātņu vai sporta jomās, valsts dienestā vai kā atzinību viņu veikumam kādā īpašā gadījumā, ko šīs personas importē pašas;

c)

kausiem, medaļām un tamlīdzīgiem gluži simboliskiem priekšmetiem, ko par brīvu izsniedz iestādes vai personas, kuras reģistrētas trešā valstī vai trešā teritorijā, lai dāvinātu Kopienas teritorijā tādos pašos nolūkos, kādi minēti b) punktā;

d)

apbalvojumus, trofejas un suvenīrus, kas ir simboliski un kuru vērtība ir neliela, ko paredzēts par brīvu izplatīt personām, kas parasti dzīvo trešā valstī vai trešā teritorijā, darba apspriedēs vai tamlīdzīgos pasākumos; to veids, vienas vienības vērtība un citas pazīmes nedrīkst būt tādas, kas norādītu, ka tie paredzēti komerciāliem nolūkiem.

2.   NODAĻA

Dāvanas, kas saņemtas starptautisko attiecību kontekstā

59. pants

Ciktāl attiecīgā gadījumā tas nerunā pretim noteikumiem, ko piemēro sakarā ar starptautisko ceļošanu, un atbilstoši 60. un 61. pantam, atbrīvojumu piešķir attiecībā uz precēm, kuras:

a)

importē personas, kuras bijušas oficiālā vizītē trešā valstī vai trešā teritorijā un no uzņēmējas valsts iestādēm šajā gadījumā saņēmušas šīs preces;

b)

importē personas, kas ierodas oficiālā vizītē Kopienā, un kuras paredzēts šajā gadījumā pasniegt uzņēmējas valsts iestādēm par dāvanu;

c)

kuras oficiāla organizācija, sabiedriska iestāde vai grupa, kas veic darbību sabiedrības interesēs un atrodas trešā valstī vai trešā teritorijā, nosūtījusi kā dāvanas draudzības vai labas gribas apliecinājumam oficiālai organizācijai, sabiedriskai iestādei vai grupai, kas veic darbību sabiedrības interesēs, kas atrodas importētājā dalībvalstī un kam kompetentās iestādes atļāvušas saņemt šādas preces ar atbrīvojumu no nodokļiem.

60. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz alkohola izstrādājumiem, tabaku vai tabakas izstrādājumiem.

61. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai:

a)

ja priekšmetus, ko paredzēts dāvināt, pasniedz neregulāri;

b)

ja to veids, vērtība vai daudzums neliecina par komerciālu nodomu;

c)

ja tos neizmanto komerciāliem nolūkiem.

3.   NODAĻA

Preces, ko izmanto valdnieki vai valstu vadītāji

62. pants

1.   Atbrīvojumu no nodokļa, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, ko nosaka kompetentās iestādes, piešķir attiecībā uz:

a)

dāvanām valdniekiem vai valstu vadītājiem;

b)

precēm, ko izmantos vai patērēs trešo valstu valdnieki un valstu vadītāji vai personas, kuras ir viņu oficiāli pārstāvji, laikā, kamēr viņi oficiāli uzturas Kopienā.

2.   Importētāja dalībvalsts var atbrīvojumu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, saistīt ar abpusēju režīmu.

3.   Atbrīvojumu, kas minēts 1. punktā, var piešķirt arī personām, kuras bauda līdzīgas starptautiska līmeņa privilēģijas kā valdnieki vai valstu vadītāji.

X   SADAĻA

PREČU IMPORTS TIRDZNIECĪBAS VEICINĀŠANAI

1.   NODAĻA

Niecīgas vērtības paraugi

63. pants

1.   Ciktāl tas nav pretrunā 67. panta 1. punkta a) apakšpunktam, niecīgas vērtības preču paraugus, kurus var izmantot vienīgi tam, lai vāktu šāda tipa preču pasūtījumus, importējot atbrīvo no nodokļa.

2.   Kompetentās iestādes var prasīt, lai noteiktus priekšmetus, lai importējot tos varētu atbrīvot no nodokļa, padarītu pastāvīgi nelietojamus, tos saplēšot, sacaurumojot vai skaidri un neizdzēšami iezīmējot, vai citādi apstrādājot, ja vien šāda darbība neiznīcina tos kā paraugus.

3.   “Preču paraugi” 1. punktā nozīmē priekšmetus, kas pārstāv kādu preču tipu, kuru izskats un daudzums izslēdz to izmantošanu citiem mērķiem kā vien pasūtījumu meklēšanai attiecībā uz tā paša tipa vai kvalitātes precēm.

2.   NODAĻA

Iespieddarbi un reklāmas materiāli

64. pants

Direktīvas 65. pantam atbilstošus iespiestus reklāmas materiālus, kā katalogus, cenrāžus, lietošanas pamācības vai prospektus, importējot atbrīvo no nodokļa, ja tie attiecas uz:

a)

precēm, ko tirgos vai izīrēs personas, kas reģistrētas ārpus Kopienas;

b)

transportu, komerciālu apdrošināšanu vai banku pakalpojumiem, ko sniedz persona, kas reģistrēta ārpus Kopienas.

65. pants

1.   Atbrīvojumu attiecina tikai uz iespiestiem reklāmas darbiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

iespieddarbam skaidri jāatklāj tā uzņēmuma nosaukums, kurš ražo, tirgo vai izīrē minētās preces vai sniedz minētos pakalpojumus;

b)

katrā vedumā nedrīkst būt vairāk par vienu dokumentu vai, ja vedumā ir vairāki dokumenti, vienu katra dokumenta eksemplāru;

c)

iespieddarbi nedrīkst būt vedamais priekšmets viena un tā paša nosūtītāja sūtījumu sērijā vienam un tam pašam saņēmējam.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, pārvadājumiem, kuros ir vairāki viena dokumenta eksemplāri, var piešķirt atbrīvojumu, ja to kopsvars nepārsniedz vienu kilogramu.

66. pants

Priekšmetus reklāmai, kuriem nav īstas komerciālas vērtības, kurus piegādātāji par brīvu nosūta saviem klientiem un kurus nav iespējams izmantot citādi kā vien reklāmai, importējot atbrīvo no nodokļa.

3.   NODAĻA

Preces, ko izmanto vai patērē gadatirgū vai līdzīgā pasākumā

67. pants

1.   Saskaņā ar 68., 69., 70. un 71. pantu importējot no nodokļa atbrīvo:

a)

mazus atsevišķus preču paraugus, kas paredzēti gadatirgum vai līdzīgam pasākumam;

b)

preces, ko importē tikai demonstrēšanai vai lai demonstrētu mašīnas vai aparātus, kas izstādīti gadatirgū vai līdzīgā pasākumā;

c)

dažādus mazvērtīgus materiālus, piemēram, krāsas, lakas un tapetes, ko izmanto, būvējot, iekārtojot un izgreznojot pagaidu stendus gadatirgū vai līdzīgā pasākumā, un kurus iznīcina, tos lietojot;

d)

iespieddarbus, katalogus, prospektus, cenrāžus, reklāmas plakātus, kalendārus ar vai bez ilustrācijām, neierāmētus fotoattēlus un citus priekšmetus, ko piegādā par brīvu, lai reklamētu gadatirgū vai līdzīgā pasākumā izstādāmās preces.

2.   “Gadatirgus vai līdzīgs pasākums” 1. punktā nozīmē:

a)

izstādes, gadatirgus, priekšnesumus un līdzīgus pasākumus, kas saistīti ar tirdzniecību, rūpniecību, lauksaimniecību vai amatniecību;

b)

izstādes un pasākumus, ko galvenokārt rīko labdarīgos nolūkos;

c)

izstādes un pasākumus, ko galvenokārt rīko zinātniskiem, tehniskiem, amatprasmes, mākslas, izglītojošiem, kultūras vai sporta mērķiem, reliģiskiem vai kulta mērķiem, arodbiedrību darbībai vai tūrismam, vai arī starptautiskas saprašanās veicināšanai;

d)

starptautisku organizāciju vai kolektīvu sanāksmes;

e)

oficiālas vai piemiņas ceremonijas un saieti.

Šī definīcija tomēr neiekļauj izstādes, kas sarīkotas privātiem mērķiem veikalos vai tirdzniecības vietās, lai pārdotu preces.

68. pants

Atbrīvojumu, kas minēts 67. panta 1. punkta a) apakšpunktā, attiecina tikai uz paraugiem:

a)

kuri kā tādi importēti par brīvu vai iegūti izstādē no precēm, kas importētas neiesaiņotas;

b)

kuri tiek izplatīti cilvēkiem izstādē tikai par brīvu, lai tos izmantotu vai patērētu personas, kam tie tiek piedāvāti;

c)

kuri ir atzīstami par reklāmas paraugiem, kuru atsevišķas vienības cena ir zema;

d)

kuri nav viegli pārdodami un vajadzības gadījumā ir iepakoti tā, ka attiecīgās preces daudzums ir mazāks nekā tādas pašas preces mazākais daudzums, kāds tiek tirgots;

e)

kurus, ja pārtiku un dzērienus, kas nav iepakoti, kā paredzēts d) punktā, patērē turpat izstādē;

f)

kuru kopējā vērtība un daudzums ir atbilstoši izstādes veidam, apmeklētāju skaitam un izstādes dalībnieka līdzdalības pakāpei.

69. pants

Direktīvas 67. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz precēm:

a)

kuras patērē vai iznīcina izstādē; un

b)

kuru kopējā vērtība un daudzums atbilst izstādes veidam, apmeklētāju skaitam un izstādes dalībnieka līdzdalības pakāpei.

70. pants

Direktīvas 67. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz iespieddarbiem un priekšmetiem reklāmai:

a)

kurus paredzēts izplatīt cilvēkiem izstādes norises vietā tikai par brīvu;

b)

kuru kopējā vērtība un daudzums atbilst izstādes veidam, apmeklētāju skaitam un izstādes dalībnieka līdzdalības pakāpei.

71. pants

Direktīvas 67. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a)

alkohola izstrādājumiem;

b)

tabaku un tabakas izstrādājumiem;

c)

cieto, šķidro vai gāzveida kurināmo.

XI   SADAĻA

PRECES, KURAS IMPORTĒ PĀRBAUDEI, ANALĪZĒM VAI KONTROLEI

72. pants

Saskaņā ar 73. līdz 78. pantu preces, kurām jāveic pārbaude, analīze vai kontrole, lai noteiktu to sastāvu, kvalitāti vai citus tehniskos parametrus informācijas, ražošanas vai komerciālas izpētes nolūkos, importējot atbrīvo no nodokļa.

73. pants

Ciktāl tas nav pretrunā 76. pantam, atbrīvojumu piešķir tikai ar nosacījumu, ka preces, ko paredzēts pārbaudīt, analizēt vai kontrolēt, tiek pilnīgi izlietotas vai iznīcinātas pārbaudes, analīžu vai kontroles gaitā.

74. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz precēm, kuras izmanto pārbaudēm, analīzēm vai kontrolēm, kurās ietvertas tirdzniecības veicināšanas darbības.

75. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz tādu preču daudzumu, kāds vajadzīgs mērķim, kuram tās ir importētas. Šo daudzumu katrā gadījumā nosaka kompetentās iestādes, ņemot vērā minēto mērķi.

76. pants

1.   Atbrīvojumi attiecas uz precēm, kuras netiek pilnīgi izlietotas vai iznīcinātas pārbaužu, analīžu vai kontroles gaitā, ar nosacījumu, ka pāri palikušie produkti pēc vienošanās ar kompetentajām iestādēm un to uzraudzībā:

a)

pēc pārbaužu, analīžu vai kontroles beigām tiek pilnīgi iznīcināti vai padarīti par komerciāli nevērtīgiem;

b)

tiek nodoti valstij, neradot tai nekādus izdevumus, ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c)

pienācīgi pamatotos apstākļos tiek eksportēti ārpus Kopienas.

2.   “Pāri palikušie produkti” 1. punktā nozīmē produktus, kas rodas no pārbaudēm, analīzēm vai kontrolēm, kā arī preces, kuras faktiski nav izmantotas.

77. pants

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 76. panta 1. punkts, uz produktiem, kas paliek pāri pēc pārbaudēm, analīzēm vai kontrolēm, kas minētas 72. pantā, attiecināma atbilstošā importa PVN likme, ko piemēro pārbaužu, analīžu vai kontroļu beigšanas dienā, pamatojoties uz preces veidu un muitas vērtību, kuru kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atļāvušas šajā dienā.

Tomēr ieinteresētā puse pēc vienošanās ar kompetentajām iestādēm un to uzraudzībā var pāri palikušos produktus pārvērst atliekās vai atkritumos. Šādā gadījumā piemēro ievedmuitas nodokļus, kādus pārvēršanas brīdī attiecina uz atliekām vai atkritumiem.

78. pants

Kompetentās iestādes nosaka laiku, kurā jāveic pārbaudes, analīzes vai kontroles, kā arī administratīvās formalitātes, kas jāveic, lai nodrošinātu to, ka preces izmanto paredzētajos nolūkos.

XII   SADAĻA

DAŽĀDS IMPORTS

1.   NODAĻA

Sūtījumi, ko piegādā organizācijām, kuras aizsargā autortiesības vai rūpniecības un komerciālās patentu tiesības

79. pants

Preču zīmes, paraugus vai dizainparaugus un to pavaddokumentus, kā arī izgudrojuma vai līdzīgus patenta pieteikumus, ko iesniedz organizācijām, kuru kompetencē ir veikt autortiesību un ražošanas vai komerciālo patentu tiesību aizsardzību, importējot atbrīvo no nodokļa.

2.   NODAĻA

Uzziņu publikācijas tūristiem

80. pants

Importējot no nodokļiem atbrīvo:

a)

dokumentāciju (informācijas lapas, brošūras, grāmatas, žurnālus, ceļvežus, ierāmētus un neierāmētus plakātus, neierāmētus fotoattēlus un palielinātus fotoattēlus, kartes ar un bez ilustrācijām, logu transparentus un kalendārus ar ilustrācijām), kuru paredzēts izplatīt par brīvu un kuras galvenais mērķis ir rosināt cilvēkus apmeklēt ārvalstis, jo īpaši, lai apmeklētu kultūras, tūrisma, sporta, reliģiskas un aroda sanāksmes vai pasākumus, ar nosacījumu, ka šādas publikācijas satur ne vairāk kā 25 % privātas komercreklāmas un to vispārējais veicināšanas nolūks ir acīm redzams;

b)

ārvalstu viesnīcu sarakstus un gadagrāmatas, ko izdevušas oficiālas tūrisma aģentūras vai kas izdotas to aizgādībā, un starptautisko transporta pakalpojumu sarakstus ar nosacījumu, ka šādas publikācijas paredzēts izplatīt par brīvu un tās satur ne vairāk kā 25 % privātas komercreklāmas;

c)

izziņas materiālus, ko piegādā akreditētiem pārstāvjiem vai korespondentiem, kurus ieceļ valstu oficiālās tūrisma aģentūras, un kas nav paredzēti izplatīšanai, t. i., gadagrāmatas, tālruņa vai teleksa numuru sarakstus, viesnīcu sarakstus, gadatirgu katalogus, niecīgas vērtības ražojumu paraugus, kā arī publikācijas par muzejiem, universitātēm, kūrortiem un līdzīgām iestādēm.

3.   NODAĻA

Dažādi dokumenti un priekšmeti

81. pants

1.   Importējot no nodokļiem atbrīvo:

a)

dokumentus, ko par brīvu nosūta dalībvalstu sabiedriskajiem dienestiem;

b)

ārvalstu valdību publikācijas un starptautisku organizāciju publikācijas, ko paredzēts izplatīt par brīvu;

c)

vēlēšanu biļetenus vēlēšanām, ko rīko organizācijas, kas izveidotas ārpus Kopienas;

d)

priekšmetus, kas dalībvalstu tiesās vai citās oficiālās iestādēs jāiesniedz kā pierādījums vai līdzīgos nolūkos;

e)

parakstu paraugus un iespiestus apkārtrakstus par parakstiem, ko sūta kā daļu no parastās informācijas apmaiņas starp valsts dienestiem un banku iestādēm;

f)

oficiālus iespieddarbus, ko sūta dalībvalstu centrālajām bankām;

g)

pārskatus, ziņojumus, piezīmes, prospektus, pieteikuma veidlapas un citus dokumentus, ko sastāda sabiedrības, kuru valde atrodas Kopienā, kurus nosūta šādu sabiedrību vērtspapīru turētāji vai parakstītāji;

h)

ierakstītus informācijas līdzekļus (perfokartes, skaņu ierakstus, mikrofilmas utt.), ko izmanto informācijas pārraidīšanai adresātam par brīvu, ciktāl atbrīvojums no nodokļa neizraisa ļaunprātīgu izmantošanu vai nozīmīgus konkurences izkropļojumus;

i)

kartotēkas, arhīvus, iespiestas veidlapas un citus dokumentus, ko izmanto starptautiskos saietos, konferencēs vai kongresos, un pārskatus par šādiem saietiem;

j)

plānus, rasējumus, skices, aprakstus un tamlīdzīgus dokumentus, ko importē, lai saņemtu vai pildītu pasūtījumus ārpus Kopienas vai lai piedalītos konkursā Kopienā;

k)

dokumentus, ko izmanto pārbaudījumos, ko Kopienā veic iestādes, kuras izveidotas ārpus Kopienas;

l)

iespiestas veidlapas, ko izmanto kā oficiālus dokumentus starptautiskajā transporta vai preču apritē saskaņā ar starptautiskām konvencijām;

m)

iespiestas veidlapas, etiķetes, biļetes un tamlīdzīgus dokumentus, ko transporta uzņēmumi vai viesnīcu nozares uzņēmumi, kuri atrodas ārpus Kopienas, nosūta Kopienā izveidotajām tūrisma aģentūrām;

n)

iespiestas veidlapas un biļetes, kravas zīmes, pavadzīmes un citus tirdzniecībā vai lietvedībā izmantotus dokumentus;

o)

valstu vai starptautisku iestāžu oficiālas iespiestas veidlapas un starptautiskajiem standartiem atbilstošus iespieddarbus, kas nosūtīti, lai asociācijas, kas izveidotas ārpus Kopienas, tos izplatītu attiecīgajām asociācijām, kuras atrodas Kopienā;

p)

fotoattēlus, diapozitīvus un fotoattēlu matricas ar vai bez titriem, ko nosūta preses aģentūrām un laikrakstu vai žurnālu izdevniecībām;

q)

priekšmetus, kas uzskaitīti pielikumā, kurus izgatavo Apvienoto Nāciju Organizācija vai kāda no tās specializētajām iestādēm, neskatoties uz to, kādiem nolūkiem tie paredzēti;

r)

kolekciju priekšmetus un mākslas darbus, kas ir izglītojoši, zinātniski vai saistīti ar kultūru, kurus nav paredzēts pārdot un kurus importē muzeji, galerijas un citas iestādes, kam dalībvalstu kompetentās iestādes devušas atļauju šīs preces importēt bez nodokļa;

s)

oficiālas publikācijas, kas izdotas ar eksportētājas valsts vai teritorijas, starptautisku iestāžu, reģionālo vai vietējo iestāžu un eksportētājā valstī vai teritorijā reģistrētu publisko tiesību subjektu ziņu, kā arī iespieddarbus, ko Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā vai valsts parlamenta vēlēšanu laikā valstī, kurā iespieddarbi radīti, izplata ārvalstu politiskas organizācijas, kuras par tādām ir atzītas dalībvalstīs, ciktāl šādas publikācijas un iespieddarbi bijuši pakļauti nodokļiem eksportētājā valstī vai teritorijā un eksportējot nav guvuši labumu no atbrīvojuma no nodokļiem.

2.   Atbrīvojumu, kas minēts 1. punkta r) apakšpunktā, piešķir tikai ar nosacījumu, ka minētos priekšmetus importē par brīvu vai, ja tos importē par maksu, tos nepiegādā ar nodokli apliekama persona.

4.   NODAĻA

Palīgmateriāli preču novietošanai un aizsardzībai to transportēšanas laikā

82. pants

Dažādus materiālus, piemēram, virves, salmus, audeklu, papīru un kartonu, koksni un plastmasu, ko izmanto preču novietošanai un aizsardzībai, ieskaitot aizsardzību pret karstumu, tās transportējot uz Kopienas teritoriju, importējot atbrīvo no nodokļa ar nosacījumu, ka:

a)

tās nevar parastos apstākļos izmantot otrreiz; un

b)

samaksa par tiem veido daļu no summas, kurai uzliek nodokli importējot, kā tā definēta Direktīvas 2006/112/EK VII sadaļas 4. nodaļā.

5.   NODAĻA

Pakaiši, lopbarība un barība dzīvniekiem transportēšanas laikā

83. pants

Visus pakaišus, lopbarību un barību, kas iekrauti transportlīdzeklī, kuru izmanto dzīvnieku nogādāšanai Kopienas teritorijā, kurus paredzēts dot minētajiem dzīvniekiem ceļojuma laikā, importējot atbrīvo no nodokļa.

6.   NODAĻA

Degvielas un smērvielas, kas atrodas sauszemes mehāniskajos transportlīdzekļos un īpašās tvertnēs

84. pants

1.   Saskaņā ar 85., 86. un 87. pantu importējot no nodokļa atbrīvo:

a)

degvielu, kas atrodas:

i)

privātu un komerciālu mehānisko transportlīdzekļu un motociklu standarta degvielas tvertnēs;

ii)

īpašās tvertnēs;

b)

degvielu, kas atrodas kannās, ko pārvadā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un motocikliem, – ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim un nenonākot pretrunā valsts noteikumiem par degvielas glabāšanu un pārvadāšanu.

2.   Šā panta 1. punktā:

a)

“komerciāls mehāniskais transportlīdzeklis” ir katrs mehanizēts sauszemes transportlīdzeklis (ieskaitot traktorus ar piekabēm), kura uzbūve un aprīkojums ir paredzēts un ļauj par atlīdzību vai bez atlīdzības pārvadāt vairāk nekā deviņas personas, ieskaitot vadītāju, vai preces, un katrs sauszemes transportlīdzeklis, kas paredzēts kādam īpašam nolūkam, kas nav pārvadāšana;

b)

“privāts mehāniskais transportlīdzeklis” ir katrs mehāniskais transportlīdzeklis, uz ko neattiecas a) apakšpunktā sniegtā definīcija;

c)

“standarta degvielas tvertne” ir:

i)

degvielas tvertne, kādu ražotājs uzstādījis pastāvīgi visiem tādiem pašiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem kā minētais transportlīdzeklis un kuras pastāvīgais stiprinājums ļauj degvielu tieši izmantot gan virzīšanai uz priekšu, gan, vajadzības gadījumā, saldēšanas sistēmu un citu sistēmu darbināšanai pārvadāšanas laikā;

ii)

tvertnes, ko ražotājs pastāvīgi uzstādījis visiem tādiem pašiem konteineriem kā konkrētais konteiners un kuru pastāvīgais stiprinājums ļauj degvielu tieši izmantot saldēšanas un citu sistēmu, ar kurām īpašie konteineri ir aprīkoti, darbināšanai pārvadāšanas laikā;

d)

“īpašs konteiners” nozīmē visus konteinerus, kuri aprīkoti ar īpaši projektētām ierīcēm saldēšanas sistēmām, skābekļa piegādes sistēmām, siltumizolācijas sistēmām un citām sistēmām.

Papildus tvertnēm, kas minētas c) apakšpunkta i) daļā, gāzes tvertnes, kas uzstādītas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri tieši izmanto gāzi par degvielu, kā arī degvielas tvertnes, kas uzstādītas palīgsistēmām, kuras var būt transportlīdzekļa aprīkojumā, arī uzskatāmas par standarta degvielas tvertnēm.

85. pants

Dalībvalstis var ierobežot atbrīvojuma no nodokļa piemērošanu degvielai, kas atrodas komerciālu mehānisku transportlīdzekļu un īpašo konteineru standarta degvielas tvertnēs:

a)

ja transportlīdzeklis ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas, līdz 200 litriem vienam transportlīdzeklim vienam braucienam;

b)

līdz 200 litriem vienā īpašajā konteinerā vienam braucienam.

86. pants

Dalībvalstis var ierobežot degvielas daudzumu, ko importējot atbrīvo no nodokļa, ja:

a)

tie ir komerciāli mehāniskie transportlīdzekļi, kas nodarbojas ar starptautiskiem pārvadājumiem no trešām valstīm vai trešām teritorijām uz savas valsts pierobežas zonu, kas taisnā līnijā nav platāka par 25 km, ja šādi pārvadājumi ir braucieni, ko veic personas, kas dzīvo šajā zonā;

b)

tie ir privāti mehāniskie transportlīdzekļi, kas pieder personām, kuras dzīvo tādā pierobežas zonā ar kādu trešo valsti vai trešo teritoriju, kas taisnā līnijā nav platāka par 15 km.

87. pants

1.   Persona, kurai piešķirts atbrīvojums, degvielu, kas importējot atbrīvota no nodokļa, nevar izmantot citos transportlīdzekļos, izņemot to, ar kuru tā importēta, kā arī nevar izsūknēt no transportlīdzekļa un glabāt, izņemot nepieciešamo remontu laikā, vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu.

2.   Šā panta 1. punkta pārkāpšana izraisa importa PVN uzlikšanu minētajiem ražojumiem pēc likmes, kas ir spēkā šādas pārkāpšanas dienā, pamatojoties uz preces veidu un muitas vērtību, kuru kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atļāvušas šajā dienā.

88. pants

Atbrīvojums attiecas arī uz smērvielām, kuras atrodas mehāniskajos transportlīdzekļos un kuras vajadzīgas to normālai darbībai attiecīgā brauciena laikā.

7.   NODAĻA

Preces kara upuru memoriālu vai kapsētu celtniecībai, kopšanai vai izrotāšanai

89. pants

Atbrīvojumu no nodokļa piešķir attiecībā uz precēm, ko importē organizācijas, kuras šim nolūkam saņēmušas atļauju no kompetentajām iestādēm, un ko paredzēts izmantot trešās valsts kara upuru, kas apbedīti Kopienā, kapsētu, kapu un memoriālu celtniecībā, kopšanā vai izrotāšanā.

8.   NODAĻA

Zārki, urnas un bēru rotājumi

90. pants

Importējot no nodokļa atbrīvo:

a)

zārkus ar mirušajiem un urnas ar mirušo pelniem, kā arī puķes, kapu vainagus un citus rotājumus, kas parasti tiem tiek doti līdzi;

b)

puķes, vainagus un citus rotājumus, ko ved personas, kas dzīvo ārpus Kopienas, kuras piedalās bērēs vai ierodas apkopt kapus Kopienas teritorijā, ar nosacījumu, ka šāds imports ne pēc savām pazīmēm, ne daudzuma neuzrāda nekādu komerciālu nodomu.

XIII   SADAĻA

VISPĀRĪGI UN NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

91. pants

Ja šī direktīva paredz, ka atbrīvojumu piešķir pēc noteiktu nosacījumu izpildes, attiecīgā persona, lai kompetentās iestādes varētu pārliecināties, sniedz pierādījumus, ka nosacījumi ir izpildīti.

92. pants

1.   Euro maiņas vērtību valstu valūtās, kas jāievēro šajā direktīvā, nosaka reizi gadā. Piemērojamas ir tās likmes, kuras ir spēkā pirmajā oktobra darba dienā, un tās stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī.

2.   Dalībvalstis var noapaļot summas valstu valūtās, kas iegūtas, konvertējot šīs summas euro.

3.   Dalībvalstis var turpināt piemērot atbrīvojuma summas, kas ir spēkā ikgadējās pielāgošanas laikā, kas paredzēta 1. punktā, ja euro izteikto atbrīvojuma summu konvertēšana pirms 2. punktā paredzētās noapaļošanas noved pie izmaiņām, kas mazākas par 5 %, atbrīvojumā, kas izteikts valsts valūtā, vai šā atbrīvojuma samazināšanas.

93. pants

Šī direktīva neliedz dalībvalstīm turpināt piešķirt:

a)

privilēģijas un neaizskaramību, ko tās piešķir saskaņā ar kultūras, zinātniskās vai tehniskās sadarbības līgumiem, kas noslēgti starp dalībvalstīm un trešām valstīm;

b)

īpašos atbrīvojumus, ko pamato satiksmes veids pierobežas zonā, kurus tās piešķir saskaņā ar līgumiem par pierobežas zonu, kas noslēgti starp dalībvalstīm un trešām valstīm;

c)

atbrīvojumus saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti, pamatojoties uz savstarpējību ar trešām valstīm, kuras ir Starptautiskās Civilās aviācijas konvencijas, kura parakstīta 1944. gada 7. decembrī Čikāgā, līgumslēdzējas puses, lai īstenotu šīs konvencijas 9. pielikuma ieteicamos pasākumus 4.42. un 4.44.

94. pants

Kamēr nav izveidoti Kopienas atbrīvojumi importam, dalībvalstis var saglabāt atbrīvojumus, kas piešķirti:

a)

tirdzniecības flotes jūrniekiem;

b)

darbiniekiem, kas atgriežas savā izcelsmes valstī pēc tam, kad tie darba dēļ vismaz sešus mēnešus dzīvojuši ārpus Kopienas.

95. pants

Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, kurus tās nosaka, lai ieviestu šo direktīvu, vajadzības gadījumā norādot tos pasākumus, kurus tās nosaka ar vienkāršu atsauci uz identiskiem noteikumiem Regulā (EEK) Nr. 918/83.

96. pants

Direktīvu 83/181/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar II pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

97. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

98. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2009. gada 19. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  2009. gada 11. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 175, 28.7.2009., 123. lpp.

(3)  OV L 105, 23.4.1983., 38. lpp.

(4)  Sk. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 105, 23.4.1983., 1. lpp.


I PIELIKUMS

VIZUĀLIE UN AUDIĀLIE MATERIĀLI KULTŪRAS, ZINĀTNES VAI IZGLĪTĪBAS JOMĀ

KN kods

Apraksts

3704 00

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti:

ex 3704 00 10

– plates un filmas:

kinofilmas, pozitīvi izglītības, zinātnes vai kultūras jomā

ex 3705

Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas:

izglītības, zinātnes vai kultūras jomā

3706

Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā vai tādas, kurām ir tikai skaņas celiņš:

3706 10

– 35 mm platas vai platākas:

– – citādas:

ex 3706 10 99

– – – citādi pozitīvi:

kinohronikas (ar skaņas celiņu vai bez tā), kurās attēlotie notikumi ir aktuāli ievešanas laikā un kuras ieved ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematu

arhīva filmu materiāli (ar skaņas celiņu vai bez tā), kas paredzēti izmantošanai kopā ar kinohronikas filmām

izklaidējošas filmas, kas īpaši piemērotas bērniem un jauniešiem

citas filmas izglītības, zinātnes vai kultūras jomā

3706 90

– citādas:

– – citādas:

– – – citādi pozitīvi:

ex 3706 90 51

kinohronikas (ar skaņu celiņu vai bez tā), kurās attēlotie notikumi ir aktuāli ievešanas laikā un kuras ieved ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematu kopēšanas nolūkos

ex 3706 90 91

arhīva filmu materiāli (ar skaņu celiņu vai bez tā), kas paredzēti izmantošanai kopā ar kinohronikas filmām

ex 3706 90 99

izklaidējošas filmas, kas īpaši piemērotas bērniem un jauniešiem

citas filmas izglītības, zinātnes vai kultūras jomā

4911

Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un fotogrāfijas:

– citādi:

4911 99

– – citādi:

ex 4911 99 00

– – – citādi:

mikrofišas vai citi informācijas glabāšanas līdzekļi, kas vajadzīgi datorizētos informācijas un dokumentācijas dienestos izglītības, zinātnes vai kultūras jomā

planšetes, kas domātas vienīgi demonstrēšanai un izglītībai

ex 8523

Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces, “viedkartes” un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, ierakstīti vai neierakstīti, ieskaitot disku izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

izglītības, kultūras vai zinātnes jomā

ex 9023 00

Instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izmantojami demonstrēšanai (piemēram, mācībām vai izstādēm) un nav izmantojami citādi:

paraugi, modeļi un planšetes izglītības, zinātnes vai kultūras jomā, kas paredzēti vienīgi demonstrēšanai un mācībām

abstraktu jēdzienu, piemēram, molekulu struktūras vai matemātiskas formulas maketi vai attēlojumi

Dažādas(-i)

Hologrammas lāzerprojekcijai

Dažādu informācijas līdzekļu komplekti

Materiāli programmētai mācīšanai, ieskaitot materiālu komplektus ar attiecīgajiem iespieddarbiem


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēti 96. pantā)

Padomes Direktīva 83/181/EEK

(OV L 105, 23.4.1983., 38. lpp.)

 

Padomes Direktīva 85/346/EEK

(OV L 183, 16.7.1985., 21. lpp.)

 

Padomes Direktīva 88/331/EEK

(OV L 151, 17.6.1988., 79. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 89/219/EEK

(OV L 92, 5.4.1989., 13. lpp.)

 

Padomes Direktīva 91/680/EEK

(OV L 376, 31.12.1991., 1. lpp.)

tikai 2. panta 1. punkta pirmais ievilkums

1994. gada Pievienošanās akts, I pielikums, XIII.B.4. punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 276. lpp.)

 

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 96. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

83/181/EEK

1984. gada 30. jūnijs

85/346/EEK

1985. gada 1. oktobris

88/331/EEK

1989. gada 1. janvāris

89/219/EEK

1989. gada 1. jūlijs

91/680/EEK

1992. gada 31. decembris


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 83/181/EEK

Šī direktīva

I sadaļa

1. panta 1. punkts

1. panta pirmā un otrā daļa

1. panta 2. punkta ievadvārdi

2. panta 1. punkta ievadvārdi

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkta trešā daļa

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkta ceturtā daļa

2. panta 2. punkts

1. panta 2. punkta c), d) un e) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunkts

I sadaļa

II sadaļa

I nodaļa

1. nodaļa

2. līdz 5. pants

3. līdz 6. pants

6. panta pirmā un otrā daļa

7. panta 1. un 2. punkts

7. līdz 10. pants

8. līdz 11. pants

II nodaļa

2. nodaļa

11. panta 1. un 2. punkts

12. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa

11. panta 3. punkts

12. panta 2. punkts

12. panta ievadvārdi

13. panta pirmās daļas ievadvārdi

12. panta a) punkta pirmais teikums

13. panta pirmās daļas a) punkts

12. panta a) punkta otrais teikums

13. panta otrā daļa

12. panta b) punkts

13. panta pirmās daļas b) punkts

13. pants

14. pants

14. panta 1. punkta ievadvārdi

15. panta 1. punkta pirmās daļas ievadvārdi

14. panta 1. punkta pirmā ievilkuma pirmais teikums

15. panta 1. punkta pirmās daļas a) punkts

14. panta 1. punkta pirmā ievilkuma otrais teikums

15. panta 1. punkta otrā daļa

14. panta 1. punkta otrais ievilkums

15. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

14. panta 2. punkts

15. panta 2. punkts

15. pants

16. pants

III nodaļa

3. nodaļa

16. līdz 19. pants

17. līdz 20. pants

II sadaļa

III sadaļa

20. un 21. pants

21. un 22. pants

III sadaļa

IV sadaļa

22. un 23. pants

23. un 24. pants

IV sadaļa

V sadaļa

24. panta 1. punkts

25. panta 1. punkts

24. panta 2. punkta ievadvārdi

25. panta 2. punkta ievadvārdi

24. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

25. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

25. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

25. panta 2. punkts

25. panta 3. punkts

26. panta 2. punkts

26., 27. un 28. pants

27., 28. un 29. pants

V sadaļa

VI sadaļa

I nodaļa

1. nodaļa

29. panta 1. punkts

30. panta 1. punkta pirmā daļa

29. panta 2. punkts

30. panta 2. punkts

29. panta 3. punkts

30. panta 1. punkta otrā daļa

30., 31. un 32. pants

31., 32. un 33. pants

II nodaļa

2. nodaļa

33. pants

34. pants

34. panta 1. un 2. punkts

35. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa

34. panta 3. punkts

35. panta 2. punkts

VI sadaļa

VII sadaļa

I nodaļa

1. nodaļa

35. panta 1. punkta ievadvārdi

36. panta 1. punkta ievadvārdi

35. panta 1. punkta a) apakšpunkts

36. panta 1. punkta a) apakšpunkts

35. panta 1. punkta b) apakšpunkta ievadvārdi

36. panta 1. punkta b) apakšpunkts

35. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais ievilkums

35. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums

36. panta 1. punkta b) apakšpunkts

35. panta 2. punkta ievadteikums

36. panta 2. punkta ievadteikums

35. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

36. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

II nodaļa

2. nodaļa

36. panta 1. punkts

37. panta 1. punkts

36. panta 2. punkta ievadvārdi

37. panta 2. punkta ievadvārdi

36. panta 2. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

37. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

37. un 38. pants

38. un 39. pants

II a nodaļa

3. nodaļa

38.a pants

40. pants

III nodaļa

4. nodaļa

39. pants

41. pants

VII sadaļa

VIII sadaļa

1. nodaļa

40. pants

42. pants

I nodaļa

2. nodaļa

41. līdz 45. pants

43. līdz 47. pants

II nodaļa

3. nodaļa

46., 47. un 48. pants

48., 49., un 50. pants

III nodaļa

4. nodaļa

49. panta 1. un 2. punkts

51. panta pirmā un otrā daļa

50. līdz 55. pants

52. līdz 57. pants

VIII sadaļa

IX sadaļa

I nodaļa

1. nodaļa

56. pants

58. pants

II nodaļa

2. nodaļa

57. un 58. pants

59. un 60. pants

59. panta ievadvārdi

61. panta ievadvārdi

59. panta pirmais, otrais un trešais ievilkums

61. panta a), b) un c) punkts

III nodaļa

3. nodaļa

60. panta pirmās daļas ievadteikums

62. panta 1. punkta ievadteikums

60. panta pirmās daļas a) punkts

62. panta 1. punkta a) apakšpunkts

60. panta pirmās daļas b) punkta pirmais teikums

62. panta 1. punkta b) apakšpunkts

60. panta pirmās daļas b) punkta otrais teikums

62. panta 2. punkts

60. panta otrā daļa

62. panta 3. punkts

IX sadaļa

X sadaļa

I nodaļa

1. nodaļa

61. pants

63. pants

II nodaļa

2. nodaļa

62. panta ievadteikums

64. panta ievadteikums

62. panta a) punkts

64. panta a) punkts

62. panta b) punkts

62. panta c) punkts

64. panta b) punkts

63. panta pirmās daļas ievadteikums

65. panta 1. punkta ievadteikums

63. panta pirmās daļas a) punkts

65. panta 1. punkta a) apakšpunkts

63. panta pirmās daļas b) punkta pirmais teikums

65. panta 1. punkta b) apakšpunkts

63. panta pirmās daļas b) punkta otrais teikums

65. panta 2. punkts

63. panta pirmās daļas c) punkts

65. panta 1. punkta c) apakšpunkts

63. panta otrā daļa

64. pants

66. pants

III nodaļa

3. nodaļa

65. panta 1. punkts

67. panta 1. punkts

65. panta 2. punkta ievadteikums

67. panta 2. punkta pirmās daļas ievadteikums

65. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunkts

67. panta 2. punkta pirmās daļas a) līdz e) punkts

65. panta 2. punkta noslēguma teikums

67. panta 2. punkta otrā daļa

66. līdz 69. pants

68. līdz 71. pants

X sadaļa

XI sadaļa

70. līdz 73. pants

72. līdz 75. pants

74. panta 1. punkta ievadvārdi

76. panta 1. punkta ievadvārdi

74. panta 1. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

76. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

74. panta 2. punkts

76. panta 2. punkts

75. un 76. pants

77. un 78. pants

XI sadaļa

XII sadaļa

I nodaļa

1. nodaļa

77. pants

79. pants

II nodaļa

2. nodaļa

78. pants

80. pants

III nodaļa

3. nodaļa

79. panta a) līdz q) punkts

81. panta 1. punkta a) līdz q) apakšpunkts

79. panta r) punkta pirmais teikums

81. panta 1. punkta r) apakšpunkts

79. panta r) punkta otrais teikums

81. panta 2. punkts

79. panta s) punkts

81. panta 1. punkta s) apakšpunkts

IV nodaļa

4. nodaļa

80. pants

82. pants

V nodaļa

5. nodaļa

81. pants

83. pants

VI nodaļa

6. nodaļa

82. panta 1. punkta ievadvārdi

84. panta 1. punkta ievadvārdi

82. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

84. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) daļa

82. panta 1. punkta b) apakšpunkts

84. panta 1. punkta b) apakšpunkts

82. panta 2. punkta ievadvārdi

84. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdi

82. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums un otrā daļa

84. panta 2. punkta pirmās daļas a) punkts

82. panta 2. punkta b) apakšpunkts

84. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

82. panta 2. punkta c) apakšpunkta ievadvārdi

84. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta ievadvārdi

82. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmā ievilkuma pirmā daļa

84. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) daļa

82. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmā ievilkuma otrā daļa

84. panta 2. punkta otrā daļa

82. panta 2. punkta c) apakšpunkta otrais ievilkums

84. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts ii) daļa

82. panta 2. punkta d) apakšpunkts

84. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts

83. panta pirmās daļas ievadvārdi

85. panta ievadvārdi

83. panta a) punkts

85. panta a) punkts

83. panta b) punkts

83. panta c) punkts

85. panta b) punkts

83. panta otrā daļa

84. pants

86. pants

85. panta pirmā un otrā daļa

87. panta 1. un 2. punkts

86. pants

88. pants

VII nodaļa

7. nodaļa

87. pants

89. pants

VIII nodaļa

8. nodaļa

88. pants

90. pants

XII sadaļa

XIII sadaļa

89., 90. un 91. pants

91., 92. un 93. pants

92. pants

94. pants

93. panta 1. punkts

93. panta 2. punkts

95. pants

96. pants

97. pants

94. pants

98. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


Top