Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Komisijas Regula (EK) Nr. 1422/2007 ( 2007. gada 4. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Atcelts ar 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1422/2007

(2007. gada 4. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 69. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 78. pantu,

pēc apspriešanās ar Valsts līgumu padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Padome ar 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (3), noslēdza nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk tekstā “Nolīgums”). Nolīgumu piemēro visiem iepirkumu līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz summas (turpmāk tekstā “robežvērtības”), kas ir paredzētas Nolīgumā un noteiktas kā īpašas aizņēmumtiesības.

(2)

Viens no Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kuras piemēro minētās direktīvas, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, ir jāsaskaņo direktīvās paredzētās robežvērtības valsts līgumiem, uz kuriem attiecas arī Nolīgums, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

(3)

Saskaņotības labad ir lietderīgi saskaņot arī tās robežvērtības Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK, kuras nav ietvertas Nolīgumā.

(4)

Attiecīgi jāgroza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvu 2004/17/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 16. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 422 000” aizstāj ar “EUR 412 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 5 278 000” aizstāj ar “EUR 5 150 000”.

2)

Direktīvas 61. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktā summu “EUR 422 000” aizstāj ar “EUR 412 000”;

b)

minētā panta 2. punktā summu “EUR 422 000” aizstāj ar “EUR 412 000”.

2. pants

Direktīvu 2004/18/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 7. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 137 000” aizstāj ar “EUR 133 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 211 000” aizstāj ar “EUR 206 000”;

c)

minētā panta c) apakšpunktā summu “EUR 5 278 000” aizstāj ar “EUR 5 150 000”.

2)

Direktīvas 8. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 5 278 000” aizstāj ar “EUR 5 150 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 211 000” aizstāj ar “EUR 206 000”.

3)

Direktīvas 56. pantā summu “EUR 5 278 000” aizstāj ar “EUR 5 150 000”.

4)

Direktīvas 63. panta 1. punkta pirmajā daļā summu “EUR 5 278 000” aizstāj ar “EUR 5 150 000”.

5)

Direktīvas 67. panta 1. punktu groza šādi:

a)

minētā panta a) apakšpunktā summu “EUR 137 000” aizstāj ar “EUR 133 000”;

b)

minētā panta b) apakšpunktā summu “EUR 211 000” aizstāj ar “EUR 206 000”;

c)

minētā panta c) apakšpunktā summu “EUR 211 000” aizstāj ar “EUR 206 000”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/97/EK (OV L 363, 20.12.2006., 107. lpp.).

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK.

(3)  OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.


Top