Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1354

Padomes Regula (EK) Nr. 1354/2007 ( 2007. gada 15. novembris ), ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1354/oj

22.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1354/2007

(2007. gada 15. novembris),

ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2005. gada Pievienošanās akta 56. pantu, ja pirms pievienošanās pieņemtie tiesību akti ir jāpielāgo saistībā ar pievienošanos un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, vajadzīgos tiesību aktus pieņem Padome, ja Komisija nav pieņēmusi sākotnējo aktu.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EEK un Direktīvu 2000/21/EK (1), pieņēma pirms Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai, un saistībā ar šo pievienošanos regula ir jāpielāgo.

(3)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza pakāpeniski ieviešamas vielas definīcija, lai vielas, kas ražotas vai pārdotas Bulgārijā un Rumānijā pirms to pievienošanās Eiropas Savienībai, atbilstu tiem pašiem nosacījumiem kā vielas, kas ražotas vai pārdotas citās dalībvalstīs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 20. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“b)

tā ir ražota Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, bet ražotājs vai importētājs to nav laidis tirgū vismaz reizi 15 gados pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ar noteikumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;

c)

ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar 8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu Direktīvā 67/548/EEK, bet uz šo vielu neattiecas polimēra definīcija, kas izklāstīta šajā regulā, ar noteikumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.


Top