Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0425

Komisijas Regula (EK) Nr. 425/2007 ( 2007. gada 19. aprīlis ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

OJ L 103, 20.4.2007, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 297–310 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 150 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/425/oj

20.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 425/2007

(2007. gada 19. aprīlis),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1365/2006 9. pantu Komisijai jānosaka pasākumi minētās regulas īstenošanai.

(2)

Ir jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1365/2006 3. pantā paredzētās definīcijas, pievienojot dažas jaunas definīcijas un sniedzot skaidrojumus un datu paziņošanas pamatnostādnes, lai nodrošinātu saskaņotu metodoloģisko sistēmu datu apkopošanai un salīdzināmas statistikas vākšanai Kopienas līmenī.

(3)

Ir jāpielāgo datu vākšanas joma un Regulas (EK) Nr. 1365/2006 pielikumu saturs, lai sniegtu pienācīgu šā transporta veida statistikas aptveramību un nodrošinātu attiecīgas statistikas vākšanu Kopienas līmenī.

(4)

Ir jānorāda datu datņu apraksts, formāts un vide, kurā dati jānosūta, lai nodrošinātu, ka šādus datus var apstrādāt ātri un izmaksu ziņā efektīvi.

(5)

Ir jāizstrādā noteikumi attiecībā uz statistisko rezultātu izplatīšanu.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1365/2006 attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1365/2006 groza šādi:

1)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“kuģojams iekšējais ūdensceļš” ir ūdenstilpne, kas nav jūras daļa un kura dabīgu vai cilvēka veidotu iezīmju dēļ ir piemērota kuģošanai galvenokārt iekšējo ūdensceļu kuģiem;

b)

“iekšējo ūdensceļu kuģis” ir kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts preču pārvadājumiem vai pasažieru sabiedriskajiem pārvadājumiem un kurš pārsvarā kuģo pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem vai piekrastes ūdeņiem vai ūdeņiem, kas atrodas tiem cieši blakus, vai teritorijām, kurās piemēro ostu noteikumus;

c)

“kuģa valstspiederība” ir valsts, kurā kuģis ir reģistrēts;

d)

“iekšējo ūdensceļu pārvadājums” ir ikviena preču un/vai pasažieru aprite, ko pilnīgi vai daļēji veic kuģojamos iekšējos ūdeņos, izmantojot iekšējo ūdensceļu kuģus;

e)

“valsts iekšējo ūdensceļu pārvadājumi” ir pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem starp divām valsts teritorijā esošām ostām neatkarīgi no kuģa valstspiederības;

f)

“starptautiskie iekšējo ūdensceļu pārvadājumi” ir pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem starp divām ostām, kas atrodas dažādu valstu teritorijās;

g)

“iekšējo ūdensceļu pārvadājumu tranzīts” ir pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem, šķērsojot valsts teritoriju, starp divām ostām, kuras abas atrodas citas valsts teritorijā vai citu valstu teritorijās, ar noteikumu, ka visā maršrutā valsts teritorijā neveic pārkraušanu;

h)

“iekšējo ūdensceļu satiksme” ir kuģa jebkura pārvietošanās pa konkrētiem kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem.”

2)

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 A līdz F pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 īstenošanai piemēro šīs regulas II pielikumā izklāstītās papildu definīcijas, skaidrojumus un datu paziņošanas pamatnostādnes.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 5. panta vajadzībām statistiku, izmantojot elektroniskus līdzekļus, nosūta vai augšupielādē uz vienotu datu ieejas punktu Eurostat atbilstīgi datu datņu aprakstam un nosūtīšanas videi, kas noteikta šīs regulas III pielikumā.

Nosūtīšanas formāts atbilst attiecīgiem apmaiņas standartiem, kurus ir noteicis Eurostat.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 6. panta vajadzībām Komisija izplata visus tās pašas Regulas (EK) Nr. 1365/2006 A līdz F pielikumā noteiktos datus, kurus dalībvalstis nav atzinušas par neizpaužamiem.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 264, 25.9.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 A līdz F pielikumu aizstāj ar šādu tekstu.

A PIELIKUMS

A1. tabula.   Preču pārvadājumi pēc preču veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“A1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2  (1)

 

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2  (1)

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Preces veids

divciparu

NST 2000 (2)

 

Iepakojuma veids

viencipara

1

=

preces konteineros

2

=

preces, kas nav konteineros, un tukši konteineri

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri

B PIELIKUMS

B1 tabula.   Pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības un veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“B1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2  (3)

 

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2  (3)

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Kuģa veids

viencipara

1

=

pašpiedziņas liellaiva

2

=

liellaiva, kas nav pašpiedziņas

3

=

pašpiedziņas tankkuģis

4

=

tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

5

=

cita veida kuģis preču pārvadāšanai

6

=

okeāna kuģis

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (4)

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri


B2. tabula.   Kuģu satiksme (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“B2”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Piekrautu kuģu pārvadājumu skaits

 

 

Kuģu pārvadājumi

Tukšu kuģu pārvadājumu skaits

 

 

Kuģu pārvadājumi

Kuģis – km (piekrauti kuģi)

 

 

Kuģis – km

Kuģis – km (tukši kuģi)

 

 

Kuģis – km

PIEZĪME: Tabulas B2 nosūtīšana nav obligāta.

C PIELIKUMS

C1 tabula.   Preču pārvadājumi konteineros pēc preču veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“C1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2  (5)

 

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2  (5)

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Konteinera izmērs

viencipara

1

=

20' kravas vienības

2

=

40' kravas vienības

3

=

kravas vienības > 20' un < 40'

4

=

kravas vienības > 40'

 

Kravas stāvoklis

viencipara

1

=

iekrauti konteineri

2

=

tukši konteineri

 

Preces veids

divciparu

NST 2000 (6)

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri

TEU (nosacītā konteineru mērvienība)

 

 

TEU (nosacītā konteineru mērvienība)

TEU-kilometri

 

 

TEU-kilometri

D PIELIKUMS

D1. tabula.   Pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības (ceturkšņa dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“D1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Ceturksnis

divciparu

41

=

1. ceturksnis

42

=

2. ceturksnis

43

=

3. ceturksnis

44

=

4. ceturksnis

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (7)

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri


D2. tabula.   Konteinerpārvadājumi pēc kuģa valstspiederības (ceturkšņa dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“D2”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Ceturksnis

divciparu

41

=

1. ceturksnis

42

=

2. ceturksnis

43

=

3. ceturksnis

44

=

4. ceturksnis

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (8)

 

Kravas stāvoklis

viencipara

1

=

iekrauti konteineri

2

=

tukši konteineri

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri

TEU (nosacītā konteineru mērvienība)

 

 

TEU (nosacītā konteineru mērvienība)

TEU-kilometri

 

 

TEU-kilometri

E PIELIKUMS

E1. tabula.   Preču pārvadājumi (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

“E1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

“yyyy”

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1

=

valsts

2

=

starptautiskā (izņemot tranzītu)

3

=

tranzīts

 

Preces veids

divciparu

NST 2000 (9)

 

Kopējais pārvadāto tonnu apjoms

 

 

Tonnas

Tonnkilometri kopā

 

 

Tonnkilometri

F PIELIKUMS

PREČU NOMENKLATŪRA

Preču veidu paziņo atbilstīgi NST-2000 klasifikācijai (10), kā tas parādīts F.1. tabulā. Jāizmanto kolonas “NST-2000 grupas” divciparu kods.

Tomēr tikai 2007. gadā dalībvalstīm preču veida paziņošanai ļauts izmantot NST/R klasifikāciju (11), kā parādīts F.2. tabulā. Jāizmanto kolonas “Preču grupas” divciparu kods.

Dalībvalstis 2007. gadā var arī lemt par datu paziņošanu, izmantojot abas klasifikācijas. No 2008. gada turpmāk derīga būs viena klasifikācija NST-2000.

F.1. tabula.   Klasifikācija NST-2000

NST-2000 grupas

Preču apraksts

01

Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības izstrādājumi; zivis un citi zivju produkti

02

Akmeņogles un brūnogles; kūdra; jēlnafta un dabasgāze; urāns un torijs

03

Metāla rūdas, kā arī cita veida ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti

04

Pārtikas produkti, dzērieni un tabaka

05

Tekstilizstrādājumi un ražojumi no tiem; āda un ādas izstrādājumi

06

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles); izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem; koksnes masa, papīrs un papīra izstrādājumi; iespieddarbi un ierakstu reproducēšana

07

Kokss, pārstrādāti naftas produkti un kodoldegviela

08

Ķīmiskie elementi, ķīmiskie produkti un ķīmiskās šķiedras; gumijas un plastmasas izstrādājumi

09

Pārējie nemetāliskie minerālu izstrādājumi

10

Parastie metāli; gatavie metālizstrādājumi, izņemot mašīnas un iekārtas

11

Mašīnas un iekārtas, kas nav iekļautas citās grupās; biroju tehnika un datori; elektriskās mašīnas un aparāti, kas nav iekļauti citās grupās; radio, televīzijas un sakaru iekārtas un aparatūra; medicīnas, precizitātes iekārtas un optiskie instrumenti; pulksteņi

12

Transportlīdzekļi

13

Mēbeles; cita veida ražošana, kas nav iekļauta citās grupās

14

Metāla atkritumu otrreizējā pārstrāde; sadzīves atkritumi un citi atkritumi, kas nav iekļauti CPA

15

Pasts, sūtījumi

Piezīme. Šo pozīciju parasti izmanto precēm, ko transportē pasta pārvaldes un specializēti kurjerdienesti (NACE 2. redakcijas 53. iedaļas 10. un 20. nodaļa).

16

Iekārtas un materiāli, ko izmanto preču transportēšanā

Piezīme: šī pozīcija attiecas uz tādiem posteņiem kā tukši konteineri, paliktņi, kastes, būri un krātiņi. Tā attiecas arī uz transportlīdzekļiem, kuros paredzēts pārvadāt preces un kurus pašus pārvadā ar citu transportlīdzekli. Koda noteikšana šāda veida materiāliem neietekmē jautājumu par to, vai šādus materiālus ir jāuzskata par “precēm”, tas ir atkarīgs no datu vākšanas noteikumiem par katru pārvadājumu veidu.

17

Preces, ko pārvieto mājsaimniecības un biroja priekšmetu pārvadājumos; bagāža, ko transportē atsevišķi no pasažieriem; mehāniskie transportlīdzekļi, ko pārvieto uz remonta vietu; citas preces, kas nav tirdzniecības apritē un nav minētas citās grupās

18

Preces, kas iedalītas grupās: vairāku tādu preču grupu salikums, kuras pārvadā kopā

Piezīme: šo pozīciju izmanto tad, ja neuzskata par atbilstīgu sadalīt preces atsevišķās grupās no 01 līdz 16.

19

Nenosakāmas preces: preces, kuras kāda iemesla dēļ nav identificējamas un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās grupās no 01 līdz 16

Piezīme: šī pozīcija ir paredzēta attiecībā uz precēm, par kurām pārskata sagatavotājai nodaļai nav ziņu par pārvadāto preču veidu.

20

Citas preces, kas nav iekļautas citur

Piezīme: šī pozīcija attiecas uz tādām precēm, kuras nevar iedalīt nevienā no grupām no 01 līdz 19. Tā kā ar grupām no 01 līdz 19 ir paredzēts aptvert visas iespējamās pārvadājamo preču kategorijas, 20. grupu praktiski neizmanto, ja nu vienīgi gadījumā, lai norādītu nepieciešamību pārbaudīt iesniegto datu pareizību.


F.2. tabula.   Klasifikācija NST/R

Preču grupas

NST/R nodaļa

NST/R grupas

Apraksts

1

0

01

Graudaugi

2

02, 03

Kartupeļi, citi svaigi vai saldēti augļi un dārzeņi

3

00, 06

Dzīvi dzīvnieki, cukurbietes

4

05

Koksne un korķis

5

04, 09

Tekstilizstrādājumi, tekstilpreces un ķīmiska šķiedra, citi augu izcelsmes izejmateriāli

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Pārtikas produkti un lopbarība

7

18

Eļļas augu sēklas un augļi

8

2

21, 22, 23

Cietās minerāldegvielas

9

3

31

Nafta

10

32, 33, 34

Naftas produkti

11

4

41, 46

Dzelzsrūda, dzelzs un tērauda atkritumi un domnu krāšņu putekļi

12

45

Krāsaino metālu rūdas un atkritumi

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Metālu izstrādājumi

14

6

64, 69

Cements, kaļķi, rūpnieciski celtniecības būvmateriāli

15

61, 62, 63, 65

Neapstrādātas un apstrādātas minerālvielas

16

7

71, 72

Dabiskie un ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

17

8

83

Akmeņogļu ķimikālijas, darva

18

81, 82, 89

Ķīmikālijas, kas nav akmeņogļu ķimikālijas un darva

19

84

Papīra masa un makulatūra

20

9

91, 92, 93

Samontēti vai nemontēti transporta līdzekļi un transporta iekārtas, mehānismi, aparatūra, motori un to daļas

21

94

Metāla izstrādājumi

22

95

Stikls, stikla izstrādājumi, keramikas izstrādājumi

23

96, 97

Ādas, tekstilizstrādājumi, apģērbi un citi rūpnieciskie izstrādājumi

24

99

Dažādi izstrādājumi


(1)  Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

“ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(2)  Tikai par 2007. atsauces gadu klasifikāciju NST/R var izmantot preces tipa paziņošanai, kā skaidrots F pielikumā.

(3)  Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

“ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(4)  Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods “ZZ”.

(5)  Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

“ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(6)  Tikai par 2007. atsauces gadu klasifikāciju NST/R var izmantot preces tipa paziņošanai, kā skaidrots F pielikumā.

(7)  Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods “ZZ”.

(8)  Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS valsts koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods “ZZ”.

(9)  Tikai par 2007. atsauces gadu klasifikāciju NST/R var izmantot preces veida paziņošanai, kā skaidrots F pielikumā.

(10)  Pārvadājumu statistikas standartizētā preču klasifikācija (2000. gads), kas pieņemta Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas Iekšzemes transporta komitejas sešdesmit ceturtajā sesijā (no 2002. gada 18. līdz 21. februārim) un pārskatīta Pārvadājumu statistikas darba grupas piecdesmit sestajā sesijā (no 2005. gada 8. līdz 10. jūnijam) un iekļauta dokumentā TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

(11)  Pārvadājumu statistikas standartizētā preču klasifikācija/pārskatīta, 1967. gads. Eiropas Kopienu Statistikas biroja publikācija (1968. gads, redakcija franču valodā).


II PIELIKUMS

PAPILDU DEFINĪCIJAS, SKAIDROJUMI UN DATU PAZIŅOŠANAS PAMATNOSTĀDNES REGULAS (EK) Nr. 1365/2006 ĪSTENOŠANAI

I NODAĻA.   IEKŠĒJO ŪDENSCEĻU PĀRVADĀJUMI

1.   Kuģojami iekšējie ūdensceļi

Šis termins attiecas uz kuģojamām upēm, ezeriem, kanāliem un grīvām. Par iekšējo ūdensceļu, kas veido kopīgu robežu starp divām valstīm, ziņo abas šīs valstis.

2.   Iekšējo ūdensceļu pārvadājumi

Šajā regulā preču un/vai pasažieru pārvadājumus, ko, izmantojot okeāna kuģus, veic pilnībā kuģojamos iekšējos ūdeņos, uzskatīs par iekšējiem ūdensceļu pārvadājumiem, un uz tiem attiecinās tos pašus datu sniegšanas pienākumus neatkarīgi no tā, vai okeāna kuģi ir īpaši minēti citās definīcijās.

Šīs regulas darbības jomā nav iekļauta tādu preču aprite, kuras nosūtītas uz ārzonas iekārtām. Šīs regulas darbības jomā nav iekļauti konteineri degvielai un krājumi, kas piegādāti ostā uz kuģiem, bet ir iekļauta bunkera degviela, kas nosūtīta uz ārzonu.

3.   Valsts iekšējo ūdensceļu pārvadājumi

Valsts iekšējo ūdensceļu pārvadājumi var būt saistīti ar tranzītu caur otru valsti, lai gan šai valstij par šiem pārvadājumiem jāziņo kā par tranzītu. Ir iekļauti kabotāžas pārvadājumi, kas noteikti kā valsts iekšējo ūdensceļu pārvadājumi un kurus veic citā valstī reģistrēts kuģis.

4.   Starptautiskie iekšējo ūdensceļu pārvadājumi

Starptautiskie iekšējo ūdensceļu pārvadājumi var būt saistīti ar tranzītu caur vienu vai vairākām trešām valstīm. Minētajām trešām valstīm par šiem pārvadājumiem jāziņo kā par tranzītu.

5.   Iekšējo ūdensceļu pārvadājumu tranzīts

Iekšējo ūdensceļu pārvadājumu tranzītu par tādu uzskata vienīgi ar noteikumu, ka visā maršrutā valsts teritorijā neveic pārkraušanu.

6.   Iekraušanas valsts/reģions

Tā ir ostas valsts vai reģions (NUTS2 līmenis (1)), kurā pārvadātās preces iekrauj kuģī.

7.   Izkraušanas valsts/reģions

Tā ir ostas valsts vai reģions (NUTS2 līmenis), kurā pārvadātās preces izkrauj no kuģa.

8.   Preču iepakojuma veids

Preces uz kuģa var pārvadāt, izmantojot divu veidu iepakojumu:

konteineros, kā noteikts III nodaļas 1. punktā;

bez konteineriem.

II NODAĻA.   KUĢU VEIDI

1.   Pašpiedziņas liellaiva

Ikviens pašgājējs iekšējo ūdensceļu kravas kuģis, kas nav pašpiedziņas tankkuģis.

2.   Liellaiva, kas nav pašpiedziņas

Ikviens iekšējo ūdensceļu kravas kuģis, kas nav pašgājējs un kas nav pašpiedziņas tankkuģis. Šajā kategorijā ir iekļautas liellaivas, kuras velk, stumj velkoņi.

3.   Pašpiedziņas tankkuģis

Pašpiedziņas tankkuģis, kas paredzēts šķirdumu vai gāzu pārvadāšanai uzstādītās tvertnēs.

4.   Tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

Pašpiedziņas tankkuģis, kas paredzēts šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai uzstādītās tvertnēs.

5.   Citi kravas kuģi

Jebkurš cits zināms vai nezināms iekšējo ūdensceļu kravas kuģa veids, kas paredzēts preču pārvadāšanai un nav definēts iepriekšējās kategorijās.

6.   Okeāna kuģis

Kuģis, kas nav tāds kuģis, kurš pārsvarā kuģo pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem vai piekrastes ūdeņiem, vai ūdeņiem, kas atrodas tiem cieši blakus, vai teritorijās, kurās piemēro ostu noteikumus.

III NODAĻA.   KONTEINERI

1.   Konteiners

Kravas konteiners ir transporta aprīkojuma priekšmets, kas ir:

1)

pastāvīgs un līdz ar to pietiekami izturīgs, lai to izmantotu atkārtoti;

2)

īpaši konstruēts, lai atvieglinātu preču pārvadāšanu, izmantojot vienu vai vairākus pārvadājumu veidus, neveicot preču starppārkraušanu;

3)

aprīkots ar ierīcēm, kuras dod iespēju to ātri pārkraut, jo īpaši no viena pārvadājuma veida uz citu;

4)

konstruēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot;

5)

20 vai vairāk pēdu garš.

2.   Konteineru izmērs

Šīs regulas mērķim konteineru izmērs tiks paziņots atbilstīgi četrām kategorijām:

1)

20 pēdu ISO konteineri (garums – 20 pēdas un platums – 8 pēdas);

2)

40 pēdu ISO konteineri (garums – 40 pēdas un platums – 8 pēdas);

3)

ISO konteineri, kuru garums no 20 – 40 pēdām;

4)

ISO konteineri, kuru garums pārsniedz 40 pēdas.

Par konteineriem, kuri ir īsāki par 20 pēdām vai kuru garums nav zināms, jāpaziņo atbilstīgi pirmajai kategorijai.

3.   Konteineru iekraušanas un izkraušanas stāvoklis

Neatkarīgi no izmēra konteineriem var būt divu veidu iekraušanas un izkraušanas stāvokļi:

piekrauts, veicot jebkura veida tādu preču pārvedumus, kuras atrodas konteinerī;

tukšs, kad konteinerī preces nav iekrautas.

IV NODAĻA.   IEKŠĒJO ŪDENSCEĻU SATIKSME

1.   Piekrautu kuģu pārvadājumu skaits

Par vienu piekrauta kuģa pārvadājumu uzskata kuģa pārvietošanos no ostas, kurā iekrauj jebkura veida preces, uz nākamo iekraušanas vai izkraušanas ostu.

2.   Tukšu kuģu pārvadājumu skaits

Par vienu tukša kuģa pārvadājumu uzskata tāda kuģa pārvietošanos no vienas ostas uz citu, kuram preču bruto svars ir nulle. Kuģi, ar kuru pārvadā tukšus konteinerus, neuzskata par tukšu kuģi.

V NODAĻA.   MĒRVIENĪBAS

1.   Tonna

Mērvienība preču pārvadājuma svara mērīšanai ir 1 000 kilogrami.

Svars, kas jāņem vērā, ir preču bruto svars. Svars, ko ņem vērā, ir vienāds ar preču un iepakojuma kopējo svaru un aprīkojuma, piemēram, konteineru, maināmo korpusu un paliktņu svaru. Svars ir bruto svars, ja neņem vērā iepakojuma svaru.

2.   Tonnkilometri

Šī preču pārveduma mērvienība ir vienāda ar vienu tonnu tādu preču, kuras pārvadā viena kilometra attālumā.

Sniedzot pārskatus par tonnkilometriem, ņem vērā vienīgi attālumu, kas veikts maršrutā pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem.

3.   TEU (nosacītā konteineru mērvienība)

Mērvienība konteinera izmēra mērīšanai, un tā ir 20 pēdas. Šajā regulā piemēro šādas vienādības:

1)

=

20 pēdu ISO konteineri (garums 20 pēdas un platums – 8 pēdas);

=

1 TEU

2)

=

40 pēdu ISO konteineri (garums 40 pēdas un platums – 8 pēdas);

=

2 TEU

3)

=

ISO konteineri, kuru garums ir lielāks par 20 pēdām un mazāks par 40 pēdām;

=

1,5 TEU

4)

=

ISO konteineri, kuru garums pārsniedz 40 pēdas.

=

2,25 TEU

4.   TEU-kilometri

Šī preču pārveduma mērvienība ir vienāda ar vienu TEU, ko pārvadā viena kilometra attālumā.

Sniedzot pārskatus par TEU-kilometriem, ņem vērā vienīgi attālumu, kas veikts maršrutā pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem.

5.   Kuģis – kilometri

Šī preču pārveduma mērvienība ir vienāda ar kuģa pārvadājumu, ko veic viena kilometra attālumā. Sniedzot pārskatus par kuģa kilometriem, ņem vērā vienīgi tonnkilometrus, kas veikti maršrutā pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem.


(1)  Teritoriālo vienību nomenklatūra atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.). Jebkurš šīs klasifikācijas turpmākais precizējums, ko pielāgo, īstenojot Komisijas regulas, tiks piemērots šīs regulas mērķim.


III PIELIKUMS

DATU DATŅU UN NOSŪTĪŠANAS VIDES APRAKSTS REGULAS (EK) Nr. 1365/2006 ĪSTENOŠANAI

Katrā datu datnē izmantojamo elementu apraksts

To elementu kopsavilkums, kas jāsniedz katrā šīs regulas datu datnē (tabulā), ir ieteikts šādā tabulā.

Elementi

Formāts un lielums

Tabula

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Dimensijas

Tabulas numurs

an2

X

X

X

X

X

X

X

Ziņotājvalsts

a2

X

X

X

X

X

X

X

Gads

n4

X

X

X

X

X

X

X

Ceturksnis

n2

 

 

 

 

X

X

 

Iekraušanas valsts/reģions

an4

X

X

 

X

 

 

 

Izkraušanas valsts/reģions

an4

X

X

 

X

 

 

 

Pārvadājuma veids

n1

X

X

X

X

X

X

X

Preces veids

n2

X

 

 

X

 

 

X

Iepakojuma veids

n1

X

 

 

 

 

 

 

Kuģa veids

n1

 

X

 

 

 

 

 

Kuģa valstspiederība

a2

 

X

 

 

X

X

 

Konteineru izmērs

n1

 

 

 

X

 

 

 

Kravas stāvoklis

n1

 

 

 

X

 

X

 

Vērtības

Pārvadātais apjoms tonnās

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tonnkilometri

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Piekrautu kuģu pārvadājumu skaits

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Tukšu kuģu pārvadājumu skaits

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Kuģis – km (piekrauti kuģi)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Kuģis – km (tukši kuģi)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

TEU (nosacītā konteineru mērvienība)

n..12

 

 

 

X

 

X

 

TEU-kilometri

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Divi dažādi lauki ir atzīmēti kolonā, kas saistīta ar attiecīgo tabulu:

“X”: lauki, kam jābūt tabulā,

“” (atstarpe): lauki, kas nav saistīti ar tabulu (nav jānorāda).

Katra lauka formāts ir vai nu cipars (n), vai burts (a), vai burtcipars (an). Lielums ir vai nu nemainīgs (“formāts + skaitlis”, piemēram, “n4”), vai mainīgs ar maksimālo novietojumu skaitu (“formāts + “..” + maksimālais novietojumu skaits”, piemēram, “n..12”).

Nosūtīšanas vides apraksts

Izmantojamam nosūtīšanas formātam jābūt saderīgam ar datu automātisko pārraidi (EDI pieeja).

Ir pieņemams CSV (ar komatu atdalāmas vērtības) formāts ar semikolu (;) kā lauka atdalītāju. Cita modernāka formāta pamatā ir atbilstīgs apmaiņas standarts, kuru Eurostat var arī norādīt. Tādā gadījumā Eurostat padarītu pieejamu sīkāku dokumentāciju par to, kā atbilstīgi šīs regulas noteikumiem ieviest šo standartu.

Datus elektroniski nosūta vai augšupielādē vienā datu saņemšanas vietā Eurostat.

Jānosūta viena atsevišķa datne ar regulas tabulu un periodu.

Datnei ir vajadzīgs nosaukums atbilstīgi šādai metodikai:

“IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format”, kur:

IWW

Iekšējiem ūdensceļu datiem

Tabula

“A1”, “B1”, “B2”, “C1”, “D1”, “D2” vai “E1”

Biežums

“A” – reizi gadā

“Q” – reizi ceturksnī

Valsts

Ziņotājvalsts: izmantot NUTS0

Gads

Datu sniegšanas gads – četrās pozīcijās (piemēram, 2007)

Periods

“0000” par gadu

“0001” par pirmo ceturksni Q01

“0002” par otro ceturksni Q02

“0003” par trešo ceturksni Q03

“0004” par ceturto ceturksni Q04

[_Brīvizvēles lauks]

Tajā var būt virkne, kas sastāv no 1 līdz 220 simboliem (ir atļauts tikai no “A” līdz “Z”, no “0” līdz “9” vai “_”). Šo lauku neinterpretē ar Eurostat rīkiem.

.Formāts

Datnes formāts: (piemēram, “CSV” – ar komatu atdalāmai vērtībai, “GES” – GESMES)

Piemērs:

Datne “IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv” ir datu datne, kurā ir Francijas dati par 2007. gada otro ceturksni, regulas datu tabula D1.


Top