EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 17. aprīlis ) par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1547) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Atcelts ar 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 17. aprīlis)

par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1547)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/275/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 3. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 91/496/EEK paredz veterinārās pārbaudes dzīvniekiem, kurus ieved Kopienā no trešām valstīm, kuras jāveic dalībvalstīm saskaņā ar minēto direktīvu.

(2)

Direktīva 97/78/EK paredz veterinārās pārbaudes attiecībā uz atsevišķiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un atsevišķiem augu produktiem, kurus ieved Kopienā no trešām valstīm.

(3)

Komisijas 2002. gada 26. aprīļa Lēmums 2002/349/EK, ar ko nosaka to produktu sarakstu, kuri jāpārbauda robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvu 97/78/EK (4), paredz, ka uz minētajā lēmumā uzskaitītajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem jāattiecina veterināro pārbaudi robežkontroles punktos saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK.

(4)

Veterinārās pārbaudes robežkontroles punktos veic ciešā sadarbībā ar muitas amatpersonām, tāpēc ir lietderīgi izmantot produktu sarakstu, kas atbilst kombinētajai nomenklatūrai (“KN”), kas paredzēta Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (5) kā pirmo pamatu sūtījumu atlasei. Tāpēc produktu saraksti Lēmumā 2002/349/EK jāaizstāj ar šā lēmuma I pielikuma sarakstu.

(5)

Kopienas tiesību aktu racionalitātes labad ir lietderīgi šā lēmuma I pielikuma sarakstā iekļauj arī dzīvniekus, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm.

(6)

Lai kompetentajām iestādēm atvieglotu pārbaudes veikšanu robežkontroles punktos, šā lēmuma I pielikuma sarakstam jāsniedz pēc iespējas precīzāks to dzīvnieku un produktu apraksts, uz kuriem jāattiecina veterinārās pārbaudes saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK. Turklāt attiecībā uz dažiem KN kodiem šis lēmums paredz, ka veterinārās pārbaudes jāattiecina tikai uz nelielu daļu produktu, uz ko attiecas attiecīgā nodaļa vai pozīcija. Tādos gadījumos šā lēmuma I pielikuma 3. slejā būtu jāatbilst piemērojamajam KN kodam un jāsniedz sīka informācija par tiem produktiem, uz kuriem jāattiecina minētās veterinārās pārbaudes.

(7)

Lēmums 2002/349/EK paredz, ka uz kombinētajiem produktiem, kuros ir tikai kāda ierobežota proporcionālu daļa dzīvnieku izcelsmes produktu, jāturpina attiecināt valsts tiesību normas.

(8)

Tomēr, lai novērstu to, ka dalībvalstis noteikumus skaidro atšķirīgi, radot tirdzniecības izkropļojumus un potenciāli apdraudot dzīvnieku veselību, tagad Kopienas līmenī jānosaka noteikumi par kombinētajiem produktiem, kurus var atbrīvot no veterinārajām pārbaudēm atbilstoši Direktīvai 97/78/EK.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (6), ir sniegtas dažu produktu definīcijas. Kopienas tiesību aktu konsekvences labad ir lietderīgi šajā lēmumā ņemt vērā minētās definīcijas.

(10)

Dažādu dzīvnieku produktu veidu ievešana Kopienā ir saistīta ar atšķirīgu dzīvnieku veselības apdraudējumu. Tāpēc šajā lēmumā jāparedz, ka uz visiem kombinētajiem produktiem, kas satur ar gaļu, jāattiecina veterinārās pārbaudes, bet kombinētajiem produktiem, kas satur citu dzīvnieku produktus, jāpiemēro atšķirīgi kritēriji, lai ņemtu vērā vajadzību pēc saskaņotiem noteikumiem Kopienas līmenī.

(11)

Atsevišķus kombinētos produktus izgatavošanā tiek apstrādāti, mazinot šādu produktu potenciālo dzīvnieku veselības apdraudējumu. Tāpēc kompetentajām iestādēm, kuras lemj par veterināro kontroļu attiecināšanu uz kombinētajiem produktiem, par atpazīstamām atšķirības pazīmēm jāizmanto izskats, glabāšanas iespējas un fiziskās īpašības.

(12)

Veterināro kontroļu konsekvences labad, ko robežkontroles punktos veic kombinētajiem produktiem, kurus ieved Kopienā, ir lietderīgi izveidot arī atsevišķu pārtikas produktu un kombinēto produktu sarakstu, kurus var atbrīvot no veterinārajām pārbaudēm saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK.

(13)

Kopienas tiesību aktu konsekvences labad ir lietderīgi atcelt Lēmumu 2002/349/EK un to aizstāt ar šo lēmumu.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums nosaka noteikumus attiecībā uz dzīvniekiem un produktiem, uz kuriem robežkontroles punktos jāattiecina veterinārās pārbaudes, tos ievedot Kopienā, saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK un Direktīvu 97/78/EK.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“kombinētais produkts” ir lietošanai pārtikā paredzēts pārtikas produkts, kas satur gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, gan augu izcelsmes produktus un tādus produktus, kuru pirmapstrādes produkts ir galaprodukta ražošanas daļa;

b)

“gaļas produkti” ir produkti, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.1. punktā;

c)

“pārstrādes produkti” ir pārstrādes produkti, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. pielikuma 7. punktā;

d)

“piena produkti” ir produkti, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.2. punktā.

3. pants

I pielikumā uzskaitīto dzīvnieku un produktu veterinārās pārbaudes

1.   Uz dzīvniekiem un produktiem, kas uzskaitīti šā lēmuma I pielikumā, attiecina veterinārās pārbaudes robežkontroles punktos saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK un Direktīvu 97/78/EK.

2.   Šo lēmumu piemēro, neierobežojot kombinēto produktu pārbaudes, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas sabiedrības veselības prasībām.

3.   Produktu, uz kuriem attiecina veterinārās pārbaudes, sākotnējo atlasi, kas veikta uz pielikuma 1. slejā ietvertās kombinētās nomenklatūras pamata, precizē, izmantojot konkrēto formulējumu vai veterināros tiesību aktus, kas minēti 3. slejā.

4. pants

Kombinētie produkti, uz kuriem attiecina veterinārās pārbaudes

Veterinārās pārbaudes attiecina uz šādiem kombinētajiem produktiem:

a)

kombinētajiem produktiem, kas satur gaļas pārstrādes produktus;

b)

kombinētajiem produktiem, kas satur uz pusi vai vairāk dzīvnieku izcelsmes pārstrādes produktu, kas nav gaļas pārstrādes produkts;

c)

kombinētajiem produktiem, kas nesatur gaļas pārstrādes produktu un kas mazāk par pusi satur piena pārstrādes produktu, ja galaprodukti neatbilst 6. pantā noteiktajām prasībām.

5. pants

Sertifikāts, kas pievienots kombinētajiem produktiem, uz kuriem attiecina veterinārās pārbaudes

Kombinētajiem produktiem, kas satur gaļas pārstrādes produktus, ievedot Kopienā, pievieno attiecīgu gaļas produktu sertifikātu saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, neatkarīgi no tā, vai produkts satur kādu citu dzīvnieku produktu.

Kombinētajiem produktiem, kas minēti 4. panta b) un c) punktā un kas satur piena pārstrādes produktus, ievedot Kopienā, pievieno attiecīgo sertifikātu, kas noteikts Kopienas tiesību aktos.

Kombinētajiem produktiem, kas satur tikai dzīvnieku izcelsmes zivju vai olu pārstrādes produktus, ievedot Kopienā, pievieno attiecīgo sertifikātu, kas noteikts Kopienas tiesību aktos, vai tirdzniecības dokumentu, ja nav prasības pievienot sertifikātu.

6. pants

Atkāpe attiecībā uz dažiem kombinētajiem produktiem un pārtikas produktiem

1.   Atkāpjoties no 3. panta, uz šādiem kombinētajiem produktiem vai pārtikas produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā un kuri nesatur nekādus gaļas produktus, veterinārās pārbaudes neattiecina:

a)

kombinētajiem produktiem, kas satur kādu citu pārstrādes produktu ne vairāk par 50 %, ar nosacījumu, ka:

i)

tādus produktus var glabāt apkārtējā temperatūrā vai tie izgatavošanas laikā tika pilnīgi vārīti vai termiski apstrādāti tā, ka neapstrādāts produkts ir denaturēts;

ii)

uz produktiem ir skaidri norādīts, ka tie paredzēti lietošanai pārtikā;

iii)

tie ir iesaiņoti vai slēgti tīros konteineros;

iv)

tiem ir pievienots tirdzniecības dokuments un tie ir marķēti vienā no oficiālajām dalībvalsts valodām tā, ka minētais dokuments un marķējums kopā sniedz informāciju par kombinētā produkta īpašībām, daudzumu un iepakojumu skaitu, izcelsmes valsti, ražotāju un sastāvdaļām.

b)

kombinētajiem produktiem vai pārtikas produktiem, kas uzskaitīti II pielikumā.

2.   Tomēr visi piena produkti, kas ietverti kādā kombinētajā produktā, ir iegūti tikai no valstīm, kas uzskaitītas Komisijas Lēmuma 2004/438/EK I pielikumā (7), un ir attiecīgi apstrādāti.

7. pants

Atcelšana

Lēmumu 2002/349/EK atceļ.

8. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu sāk piemērot vienu mēnesi pēc tā publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 17. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  OV L 121, 8.5.2002., 6. lpp.

(5)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 301/2007 (OV L 81, 22.3.2007., 11. lpp.).

(6)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(7)  OV L 154, 30.4.2004., 72. lpp.


I PIELIKUMS

DZĪVNIEKU UN PRODUKTU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECINA VETERINĀRĀS PĀRBAUDES, KĀ MINĒTS 3. PANTĀ

Šajā sarakstā ir noteikti dzīvnieki un produkti saskaņā ar preču nomenklatūru, ko izmanto Kopienā, lai palīdzētu atlasīt sūtījumus, uz kuriem jāattiecina veterinārās pārbaudes robežkontroles punktā

Piezīmes:

1.   1. sleja:

Ja izmantots četru ciparu kods: visi produkti, kam priekšā norādīti minētie četri cipari, jānodod kompetentajai iestādei veterinārajām pārbaudēm, ja vien nav norādīts citādi.

Ja veterinārajās pārbaudēs jāpārbauda tikai daži ar kādu kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad kodu marķē ar Ex (piemēram, Ex30 02: prasība veikt veterinārās pārbaudes tikai attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes materiālu, nevis attiecībā uz visu pozīciju).

Skaitļi, kas ielikti iekavās 1. slejā, nav jāieraksta TRACES sistēmā, kas izveidota ar 2004. gada 30. marta Lēmumu 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, un ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (1).

2.   2. sleja:

Preču apraksts ir noteikts I pielikumā apraksta slejā Regulai (EEK) Nr. 2658/87. Lai gūtu sīkākus paskaidrojumus par kopējā muitas tarifa precīzu aptvērumu, skatīt jaunākos minētā pielikuma grozījumus.

NB: Papildu informācija par produktiem, uz kuriem attiecas dažādās nodaļas un pozīcijas, ir sniegta Pasaules Muitas organizācijas harmonizētās sistēmas paskaidrojumos, vai arī attiecībā uz kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem to var atrast kombinētās nomenklatūras paskaidrojumos.

3.   3. sleja: Šajā slejā ir sīka informācija par attiecīgo produktu.

Dažos gadījumos valsts pilnvarotam veterinārārstam nosūta atsevišķus dzīvus dzīvniekus (piemēram, reptiļus, abiniekus, kukaiņus, tārpus vai citus bezmugurkaulniekus) vai dzīvnieku produktus, par kuriem nav noteikti saskaņoti dzīvnieku veselības nosacījumi ievešanai Kopienā, un tādēļ nav saskaņota ievešanas sertifikāta. Nosacījumus, kas citur nav minēti, pārējo dzīvo dzīvnieku ievešanai paredz 1992. gada 13. jūlija Padomes Direktīva 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), bet dažu dzīvnieku gadījumā piemēro valsts noteikumus attiecībā uz dokumentāciju, kas jāpievieno sūtījumiem. Valsts pilnvarotiem veterinārārstiem sūtījumi jāpārbauda un attiecīgi jāizdod Kopīgais veterinārais ievešanas dokuments (KVID), lai norādītu, ka tika veikta pārbaude un ka dzīvniekus var laist brīvā apgrozībā.

Dažos gadījumos attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (3), pilns Kopienas tiesību aktu segums attiecībā uz atvasinātiem vai pārstrādātiem produktiem nav precīzi definēts. Veterinārās pārbaudes jāveic visiem produktiem, kas ir pārstrādāti, bet būtībā vēl ir nepakoti neapstrādāti produkti, kas vēl jāpārstrādā, pirms tos nogādā galapatērētājam.

Tādos gadījumos valsts pilnvarotam veterinārārstam robežkontroles punktā jānorāda, vai konkrēts atvasināts produkts ir pārstrādāts tā, ka uz to neattiecas Kopienas tiesību aktos paredzētās veterinārās pārbaudes.

TABULA

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu apraksta formulējums 2. slejā ir tikai informatīvs, jo šā pielikuma kontekstā darbības jomu nosaka pēc KN kodu piemērošanas jomas, kuri ir spēkā kārtējās regulas pieņemšanas brīdī.

Ja šajā tabulā ir minēti ex KN kodi, tad jāņem vērā KN kods kopā ar attiecīgo preces aprakstu.


KN kods

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

1. nodaļa:   

Dzīvi dzīvnieki

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

Visi

0102

Dzīvi liellopi

Visi

0103

Dzīvas cūkas

Visi

0104 10

Dzīvas aitas

Visi

0104 20

Dzīvas kazas

Visi

0105

Dzīvi mājputni, tas ir, vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas

Visi

0106

Citi dzīvi dzīvnieki

Visi

Šajā pozīcijā ietilpst šādi mājas vai savvaļas dzīvnieki:

a)

Zīdītāji:

1)

primāti;

2)

vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji);

3)

citādi (kā ziemeļbrieži, kaķi, suņi, lauvas, tīģeri, lāči, ziloņi, kamieļi, zebras, truši, zaķi, brieži, antilopes, kalnu kazas, lapsas, ūdeles un citādi dzīvnieki kažokādu saimniecībām).

b)

Rāpuļi (ieskaitot čūskas un bruņurupučus).

c)

Putni::

1)

plēsīgie putni;

2)

papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu);

3)

citi (kā irbes, fazāni, paipalas, slokas, mērkaziņas, baloži, rubeņi, dārza stērste, savvaļas pīles, savvaļas zosis, mežastrazdi, melnie strazdi, cīruļi, žubītes, zīlītes, kolibri, pāvi, gulbji un citādi putni, kas nav minēti pozīcijā 01.05).

d)

Citādi, piemēram, bites (neatkarīgi no pārvadāšanas veida: kastēs vai sprostos, vai stropos), citādi kukaiņi, vardes.

Pozīcijā 0106 neietilpst cirku, zvērnīcu vai citādu līdzīgu ceļojošu dzīvnieku cirku sastāvā esoši dzīvnieki (pozīcija 95.08).

 

Primāti

Visi

0106 12

Vaļi, delfīni, cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji).

Visi

0106 19

Citādi

Mājas truši un zīdītāji, kas nav minēti pozīcijā 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 un 0106 12. Ietilpst suņi un kaķi.

0106 20

Reptiļi (ieskaitot čūskas un bruņurupučus).

Visi

0106 31

Putni: plēsīgie putni.

Visi

0106 32

Putni: papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu).

Visi

0106 39

Citādi

Ietilpst: putni, izņemot putnus, kas minēti pozīcijā 0105, 0106 31 un 0106 32, ieskaitot baložus.

0106 90 00

Citādi

Visi citādi dzīvi dzīvnieki, kas nav ietverti citur, izņemot zīdītājus, putnus un reptiļus. Šajā pozīcijā ietilpst dzīvas vardes vai nu vivārijam, lai turētu dzīvas, vai nokaušanai lietošanai pārtikā.

2. nodaļa:   

Gaļa un uzturā lietojami gaļas subprodukti

 

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas aprakstīti pozīcijā no 0201 līdz 0208 vai 0210 un ir nederīgi vai nepiemēroti lietošanai pārtikā;

b)

dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (pozīcija 0504) un dzīvnieku asinis (pozīcija 0511 vai 3002);

c)

dzīvnieku tauki, izņemot produktus, kas ietilpst pozīcijā 0209 (15. nodaļa).

0201

Svaiga vai dzesināta liellopu gaļa

Visi

0202

Saldēta liellopu gaļa

Visi

0203

Svaiga, dzesināta vai saldēta cūkgaļa

Visi

0204

Svaiga, dzesināta vai saldēta aitu un kazu gaļa

Visi

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

Visi

0206

Svaigi, dzesināti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti

Visi

0207

Svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un subprodukti no pozīcijas 0105 mājputniem

Visi

0208

Citāda svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti.

Neietilpst: izejvielas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā.

Ietilpst kauli un cits materiāls želatīna vai kolagēna ražošanai lietošanai pārtikā.

0208 10

– trušu vai zaķu gaļa

Visi

0208 20 (00)

varžu kājiņas

Visi

0208 30

– primātu gaļa

Visi

0208 40

– vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu gaļa (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju gaļa (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

Visi

0208 50 (00)

– reptiļu gaļa (ieskaitot čūskas un bruņurupučus)

Visi

0208 90

Citāda gaļa: mājas baložu, medījumu, izņemot trušu vai zaķu.

Ietilpst paipalu, roņu, ziemeļbriežu un jebkuru citu zīdītāju sugu dzīvnieku gaļa.

0209 00

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki.

Ietilpst gan tauki, gan pārstrādāti tauki.

0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas subproduktu milti.

Visi: ietilpst gaļa, gaļas produkti un kauli lietošanai pārtikā un citi dzīvnieku izcelsmes produkti.

Šajā nodaļā ietilpst pārstrādāts dzīvnieku proteīns, ieskaitot dradžus lietošanai pārtikā. Ietilpst žāvētas cūku ausis lietošanai pārtikā.

Desas ietilpst pozīcijā 1601.

3. nodaļa:   

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pozīcijas 0106 zīdītāji;

b)

pozīcijas 0106 zīdītāju gaļa (pozīcija 0208 vai 0210);

c)

beigtas zivis (ieskaitot to aknas un ikrus) un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav piemēroti vai derīgi pārtikai to sugas vai stāvokļa dēļ (5. nodaļa); pārtikai nederīgi milti vai granulas no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (pozīcija 2301) un

d)

kaviārs vai kaviāra aizstājēji, kas iegūti no zivju ikriem (pozīcija 1604).

 

 

Šajā nodaļā ietilpst gan dzīvas zivis vaislai vai pavairošanai, gan dzīvas dekoratīvās zivis, gan dzīvas zivis un dzīvi vēžveidīgie, ko pārvadā dzīvus, bet ieved lietošanai pārtikā.

 

 

Visi produkti šajā sadaļā ir pakļauti veterinārajām pārbaudēm.

0301

Dzīvas zivis

Visi: ietilpst foreles, zuši, karpas un jebkuras citu zivju sugas, kas ievestas vaislai vai pavairošanai.

Dzīvas zivis, kas ievestas tūlītējai lietošanai pārtikā, veterinārajās pārbaudēs uzskata par produktiem.

Ietilpst pozīcijas 0301 10 dekoratīvās zivis.

0302

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju filejas un citu zivju gaļu, kas ietilpst pozīcijā 0304*.

Visi

0302 70

Aknas un ikri

 

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju filejas un citu zivju gaļu, kas ietilpst pozīcijā 0304.

Visi:

Ietilpst: Klusā okeāna laši, izņemot to aknas un ikrus; zilmuguras laši, citas lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas un ikrus; foreles, Atlantijas laši, un visas citas zivis.

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts).

 

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā;

zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā.

Visi: ietilpst visi zvejniecības produkti, kā milti, rupja maluma milti un granulas, kas der lietošanai pārtikā un ir izgatavoti no zivīm, vēžveidīgajiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem.

0306

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, čaulā vai bez tās;

vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā;

vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā.

Visi: dzīvi vēžveidīgie, ko ieved tūlītējai lietošanai pārtikā, veterinārajās pārbaudēs uzskata par produktiem.

0307

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši, čaulā vai bez tās;

dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus;

ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā.

Visi:

Te ietilpst Bonamia Ostreae un Martelia refringens, arī mīkstmieši un ūdens bezmugurkaulnieki, kas var būt termiski apstrādāti un tad dzesināti vai sasaldēti.

Dzīvus mīkstmiešus, ko ieved tūlītējai lietošanai pārtikā, veterinārajās pārbaudēs uzskata par produktiem.

Te ietilpst gliemežu sugu dzīvnieku gaļa.

0307 60 00

Gliemeži, kas nav jūras gliemeži.

Ietilpst šādu sugu sauszemes gliemeži: Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum, un Achatinidae dzimtas sugu gliemeži.

Ietilpst dzīvi gliemeži tūlītējai lietošanai pārtikā un arī gliemežu gaļa lietošanai pārtikā.

Ietilpst iepriekš viegli termiski apstrādāti vai iepriekš pārstrādāti gliemeži.

0307 91 00

Dzīvi, svaigi vai dzesināti ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav vēžveidīgie un moluski.

Visi

0307 99 90

Citi: šajā kodā ietilpst ūdens bezmugurkaulnieku milti, un granulas, izņemot vēžveidīgos, kas der lietošanai pārtikā.

Visi: Ietilpst zivju milti lietošanai pārtikā.

4. nodaļa:   

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

1.

Ar jēdzienu “piens” jāsaprot pilnpiens vai daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2.

Pozīcijā 0405:

a)

“sviests” ir dabīgs sviests, sūkalu sviests vai atjaunotais sviests (svaigs, sālīts vai rūgtenais sviests, ieskaitot konservētu sviestu), ko iegūst tikai no piena un kurā piena tauku saturs ir 80 % vai vairāk, bet ne vairāk par 95 %, piena beztauku sausnas – ne vairāk par 2 %, un ūdens saturs nepārsniedz 16 %. Sviestam nav emulgatoru piedevas, bet tajā var būt nātrija hlorīds, pārtikas krāsvielas, neitralizējoši sāļi un nekaitīgu pienskābes baktēriju ieraugs;

b)

“piena tauku pasta” ir ziežama ūdens emulsija eļļā, kurā vienīgie tauki ir piena tauki, kuru saturs ir 39 % vai vairāk, bet mazāk par 80 %.

3.

Produkti, kas iegūti, iebiezinot sūkalas ar piena vai piena tauku piedevu, klasificējami pozīcijā 0406 kā sieri, ja tiem ir trīs šādas īpašības:

a)

piena tauku saturs sausnā ir 5 % vai vairāk;

b)

sausna ir vismaz 70 % no svara, bet ne vairāk kā 85 %, un

c)

tie ir veidnēti vai tos var veidnēt.

4.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas iegūti no sūkalām un kuros ir vairāk par 95 % laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā (pozīcija 1702), un

b)

albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (pozīcija 3502), un globulīni (pozīcija 3504).

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas.

Visi: Pienā ietilpst svaigpiens, pasterizēts piens vai termizēts piens.

Ietilpst piena frakcijas.

Piens dzīvnieku barībai ietilpst pozīcijā 2309.

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai cita saldinātāja piedevu.

Visi

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao.

Visi:

Ietilpst krējums, sviests, aromatizēts, saldēts un fermentēts piens, piena želejas, un iebiezināts piens lietošanai pārtikā.

Saldējums ietilpst pozīcijā 2105.

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur.

Visi

0405

Sviests un citi no piena iegūti tauki un eļļas, piena tauku pastas.

Visi: ietilpst piena tauku pastas.

0406

Siers un biezpiens

Visi

0407 00

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas.

Visi: ietilpst inkubācijas olas un noteiktas bezpatogēnu (SPF) olas un olas lietošanai pārtikā.

Ietilpst “simtgadīgas olas”.

Olu albumīns, kas nav derīgs lietošanai pārtikā, ietilpst pozīcijā 3502.

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu.

Visi: šajā pozīcijā ietilpst olu produkti, pagatavoti un nepagatavoti.

Šajā pozīcijā ietilpst veselas visu putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi. Šīs pozīcijas produkti var būt svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī (piemēram, cilindriskās olu ruletes), saldēti vai citādi konservēti. Tie visi ietilpst šajā pozīcijā neatkarīgi no tā, vai tie ir ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai nē un vai tie ir izmantošanai pārtikā vai rūpnieciskiem nolūkiem (piemēram, miecēšanā).

Šajā pozīcijā neietilpst šādi:

a)

olas dzeltenuma eļļa (pozīcija 15.06),

b)

olu izstrādājumi ar garšvielām vai citām piedevām (pozīcija 21.06),

c)

lecitīns (pozīcija 29.23),

d)

atdalīti olu baltumi (olu albumīns) (pozīcija 35.02).

0409 00 00

Dabīgais medus

Visi

Šajā pozīcijā ietilpst bišu (Apis Mellifera) medus vai citu kukaiņu medus un kas iegūts centrifugējot vai ir šūnu medus vai ar šūnu gabalu medus, ja bez cukura vai kāda citas piedevas. Tādu medu var apzīmēt pēc ziedu avota, izcelsmes vai krāsas.

Šajā pozīcijā neietilpst mākslīgais medus un dabiskais medus maisījumā ar mākslīgo medu (pozīcija 17.02).

0410 00 00

Uzturā lietojami dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti.

Visi

Šajā pozīcijā ietilpst peru pieniņš un propoliss un arī kauli vai citādi no dzīvniekiem iegūti materiāli lietošanai pārtikā.

Šajā pozīcijā ietilpst kukaiņi vai kukaiņu oliņas lietošanai pārtikā.

Pozīcijā 0410 00 00 ietilpst dzīvnieku izcelsmes produkti, kas derīgi lietošanai pārtikā un nav minēti vai iekļauti citur kombinētajā nomenklatūrā. Te ietilpst:

a)

bruņurupuču olas,

b)

putnu ligzdas.

Pozīcijā 0410 00 00neietilpst dzīvnieku asinis, lietojamas vai nelietojamas uzturā, šķidras vai kaltētas (pozīcija 05.11 vai 30.02)

5. nodaļa:   

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti

 

 

Papildu atlases prasības attiecībā uz dažiem produktiem šajā nodaļā ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļā (vilna, astri, cūku sari, spalvas un spalvu daļas).

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pārtikas produkti (kas nav zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali, un šķidras vai kaltētas dzīvnieku asinis);

b)

ādas (ieskaitot kažokādas), izņemot pozīcijā 0505 minētās, kā arī jēlādu atgriezumi un atkritumi, kas iekļauti pozīcijā 0511 (41. vai 43. nodaļā);

c)

dzīvnieku materiāli tekstilrūpniecībai, izņemot astrus un to atkritumus (XI sadaļa), un

d)

gatavi pušķi vai kūlīši suku vai slotu izgatavošanai (pozīcija 9603).

2.

Visā nomenklatūrā ar terminu “ziloņkauls” jāsaprot ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu un mežacūku ilkņi, degunradžu ragi un visādu dzīvnieku zobi.

3.

Ar terminu “astri” visā nomenklatūrā jāsaprot zirgu vai liellopu krēpju vai astes astri.

0502 10 00

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumi

Nepārstrādāti cūku sari ir tādi cūku sari, kas nav rūpnieciski mazgāti, nav iegūti miecēšanā vai nav apstrādāti, izmantojot kādu citu metodi, kura nodrošina to, ka tajos nepaliek patogēni.

0503 00 00

Astri un to atlikumi

Par visiem astriem, uz ko attiecas šis kods, jāpaziņo kompetentajai iestādei. Var pieprasīt pierādījumu par sugas statusu un saņemto apstrādi.

Pozīcijā 0503 neietilpst astri, kas ir bijuši pakļauti vērpšanas procesam vai kam ir mezglā sasieti gali. Šajā kodā ietilpst ne tikai neapstrādāti astri, bet arī astri, kas ir mazgāti, krāsoti, balināti, cirtoti vai citādi sagatavoti.

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, dzesinātas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali.

Visi: ietilpst liellopu, cūku, aitu, kazu vai mājputnu izcelsmes kuņģi, pūšļi un zarnas, kas ir iztīrīti, sālīti, žāvēti vai karsēti.

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi.

Visi – izņemot apstrādātas dekoratīvās spalvas, apstrādātas spalvas, ko ceļotāji pārvadā savām personiskām vajadzībām, vai apstrādātu spalvu sūtījumus privātpersonām nerūpnieciskiem nolūkiem.

Pozīcijā 0505 ietilpst neapstrādāti, kā arī šādi apstrādāti: tikai tīrīti, dezinficēti vai apstrādāti konservēšanai, bet citādi neapstrādāti un neapdarināti.

 

 

Spalvas, ko izmanto pildījumiem un neapstrādātas dūnas vai citas spalvas.

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi.

Ietilpst kauli želatīna ražošanai vai kolagēns, ja tas iegūts no kautķermeņiem, kas nokauti lietošanai pārtikā, un kaulu milti lietošanai pārtikā.

Atlases prasības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma X nodaļā (kauli un kaulu produkti utt.).

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi.

Atlases prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļā.

Ietilpst apstrādātas putnu un nagaiņu medību trofejas, kas ir vienīgi kauli, ragi, nagi, briežragi, zobi un ādas no trešām valstīm.

Ex05100000

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un mošus; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta;

dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai – svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai.

Atlases prasības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IX nodaļā. Dzīvnieku blakusprodukti barības, ieskaitot mājdzīvnieku barību, izgatavošanai, kā arī farmaceitisku preparātu un citu tehnisku izstrādājumu ražošanai.

Šis kods attiecas uz dziedzeriem, citiem dzīvnieku produktiem un žulti.

Uz žāvētiem dziedzeriem un produktiem attiecas pozīcija 3501.

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki.

Ietilpst ģenētiskais materiāls (tādu dzīvnieku sugu izcelsmes sperma un embriji, kā liellopi, aitas, kazas, zirgi un cūkas).

Ietilpst arī 1. un 2. kategorijas dzīvnieku blakusprodukti.

0511 10 00

Liellopu sperma

 

0511 91

Zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti, beigti 3. nodaļā minētie dzīvnieki.

Visi: ietilpst inkubējami zivju ikri un beigti dzīvnieki. Ietilpst dzīvnieku blakusprodukti mājdzīvnieku barības, kā arī farmaceitisku preparātu un citu tehnisko izstrādājumu ražošanai.

0511 99 (10)

Cīpslas vai stiegras; jēlādu atgriezumi un tamlīdzīgi atkritumi.

Visi

0511 99 90

Citi

Visi: šajā pozīcijā ietilpst embriji, olšūnas, sperma un ģenētiskais materiāls, uz ko neattiecas pozīcija 0511 10 un kas nav liellopu sugas materiāls.

Ietilpst dzīvnieku blakusprodukti mājdzīvnieku barības vai citu tehnoloģisko izstrādājumu ražošanai.

Ietilpst bišu produkti izmantošanai biškopībā.

Ietilpst arī beigti 1. nodaļā minētie dzīvnieki (suņi un kaķi).

Ietilpst materiāli, kuru būtiskās īpašības nav mainītas, un uzturā lietojamas dzīvnieku asinis, kas nav iegūtas no zivīm, lietošanai pārtikā.

12. nodaļa:   

Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

 

 

Veterinārajai pārbaudei ir pakļauti tikai daži augu produkti.

Ex12130000

Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas,

maltas, presētas vai granulās.

Ietilpst tikai siens un salmi.

Ex12 14 (90)

Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā.

Citi.

Ietilpst tikai siens un salmi.

15. nodaļa:   

Dzīvnieku tauki un eļļas un to šķelšanās produkti, sagatavoti uzturā lietojami tauki, dzīvnieku vai augu vaski

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

cūku tauki vai mājputnu tauki, kas minēti pozīcijā 0209;

b)

kakao sviests, tauki un eļļa (pozīcija 1804);

c)

pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 15 % produktu, kuri minēti pozīcijā 0405 (galvenokārt 21. nodaļā);

d)

dradži jeb grības (pozīcija 2301) un atliekas, kas minētas pozīcijās 2304–2306.

2.

Pozīcijā 1518 neattiecas uz taukiem un eļļām un to denaturētām frakcijām, ko klasificē pozīcijā, kas atbilst attiecīgiem nedenaturētiem taukiem un eļļām un to frakcijām.

3.

Ziepju pamatvielas, tauku atliekas vai eļļas nogulsnes, stearīnsveķi, glicerīnsveķi un vilnas tauki ietilpst pozīcijā 1522.

 

 

Visas no dzīvniekiem iegūtas eļļas.

Papildu atlases prasības ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1774/2002:

VII pielikuma IV nodaļa; kausēti tauki un zivju eļļas;

VIII pielikuma XII nodaļa; kausēti tauki no 2. kategorijas materiāliem oleo-ķīmiskiem nolūkiem;

VIII pielikuma XIII nodaļa, tauku derivāti.

Tauku derivāti ietver pirmās pakāpes izstrādājumus, kas atvasināti no taukiem un eļļām, ja tīrā stāvoklī tie izgatavoti ar metodi, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma III nodaļā. Derivātu maisījumi ar citiem materiāliem te neietilpst.

1501 00

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos.

Visi

1502 00

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos.

Visi

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota.

Visi

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām.

Zivju eļļas un eļļas no jūras zīdītājiem.

Dažādi uzturā lietojami izstrādājumi ietilpst 21. nodaļā.

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām.

Nešķelti tauki vai eļļas un to frakcijas, kas izgatavoti ar metodi, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma III nodaļā.

Derivātu maisījumi ar citiem materiāliem te neietilpst.

Pozīcijā 1516 ietilpst dzīvnieku un augu tauki un eļļas, kas ir bijuši pakļauti īpašām ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas minēti turpmāk, bet tālāk neapstrādātas.

Šajā pozīcijā ietilpst arī līdzīgi apstrādātas dzīvnieku vai augu tauku un eļļu frakcijas.

Hidrogenēšana, ko veic, radot izstrādājumiem saskari ar tīru ūdeņradi piemērotā temperatūrā un spiedienā katalizatora (parasti smalki sadalīta niķeļa) klātbūtnē, paaugstina tauku kušanas temperatūras un palielina tauku konsistenci, pārveidojot nepiesātinātus glicerīdus piesātinātos glicerīdos ar augstākām kušanas temperatūrām.

1516 10

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas.

Tikai dzīvnieku tauki un eļļas. Derivātu maisījumi ar citiem materiāliem nav ietverti veterinārajās pārbaudēs.

Veterināriem nolūkiem tauku derivāti ietver pirmās pakāpes izstrādājumus, kas atvasināti no dzīvnieku taukiem un eļļām, ja tīrā stāvoklī tie izgatavoti ar metodi, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma III nodaļā.

Ex15 18 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti.

Tikai dzīvnieku tauki un eļļas.

Tikai patērētie tauki.

Tauku derivāti, kas izgatavoti ar metodi, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma III nodaļā.

Derivātu maisījumi ar citiem materiāliem te neietilpst.

1518 00 (91)

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus.

Tikai dzīvnieku tauki un eļļas.

Atlases prasības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma XIII nodaļā (tauku derivātiem), un VIII pielikuma XII nodaļā kausētiem taukiem no 2. kategorijas materiāliem oleoķīmiskiem nolūkiem.

1518 00 (95)

Dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu un to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi.

No dzīvniekiem iegūti tauku un eļļu izstrādājumi.

1521 90 (91)

Bišu jēlvasks un citi kukaiņu vaski, arī rafinēti.

Bišu vasks tehniskiem nolūkiem.

Papildu atlases prasības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IX nodaļā – Biškopības produkti.

1521 90 (99)

Citādi

Bišu produkti biškopības nolūkiem.

Papildu atlases prasības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IX nodaļā – Biškopības produkti. Biškopības produkti, kas nav bišu produkti biškopībai, jāiesniedz zem koda 0511 99“Citādi”.

16. nodaļa:   

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

1.

Šajā nodaļā neietilpst gaļa, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas sagatavoti vai konservēti ar 2. vai 3. nodaļā vai pozīcijā 0504. minētajiem paņēmieniem.

2.

Šajā nodaļā ietilpst pārtikas izstrādājumi, kuros ir vairāk nekā 20 % no svara desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkuru šo produktu apvienojumu. Ja izstrādājumā ir divi vai vairāki no iepriekš minētajiem produktiem, tas klasificējams 16. nodaļas pozīcijā atbilstīgi komponentam vai komponentiem, kuri izstrādājumā ir pārsvarā. Šie noteikumi neattiecas uz pildītiem izstrādājumiem, kas minēti pozīcijā 1902, vai pozīcijas 2103 vai 2104 izstrādājumiem.

 

 

Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku pārstrādes produktu.

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes.

Ietilpst konservēta gaļa dažādos veidos.

1602

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm.

Ietilpst konservēta gaļa dažādos veidos.

1603 00

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas.

Visi: ietilpst surimi, zivju proteīns želejas veidā, dzesināts vai saldēts.

1604

Pagatavotas vai konservētas zivis, kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem; zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltas zivis.

Visi: termiski apstrādāti vai iepriekš termiski apstrādāti kulinārijas izstrādājumi, kas satur mīkstmiešus vai zivis.

Ietilpst zivju konservi un kaviāra konservi hermētiski noslēgtos traukos.

Zivju produktu maisījumi ar pastas izstrādājumiem ietilpst pozīcijā 1902.

1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem.

Visi. Pilnībā pagatavoti vai iepriekš pagatavoti gliemeži ietilpst šajā pozīcijā.

Ietilpst vēžveidīgo un citādu ūdens bezmugurkaulnieku konservi.

17. nodaļa:   

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi

 

Šajā nodaļā neietilpst ķīmiski tīri cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi.

 

1702 11 00

Laktoze un laktozes sīrups, kas satur 99 % no svara vai vairāk laktozi, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķinot sausnā.

 

19. nodaļa:   

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi

Šajā nodaļā neietilpst pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 20 % no svara desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus vai citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa), izņemot pildītos produktus, kas minēti pozīcijā 1902.

 

 

Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku pārstrādes produktus.

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401 – 0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur.

Kulinārijas izstrādājumi ietilpst 16. un 21. nodaļā.

Ex19 02

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai

citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni;

kuskuss, sagatavots vai nesagatavots.

Ietilpst termiski apstrādāti un iepriekš termiski apstrādāti kulinārijas izstrādājumi, kas satur dzīvnieku produktus.

1902 20 (10)

– kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku.

Visi

1902 20 (30)

– kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara desu un tamlīdzīgu izstrādājumu, jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus.

Visi

1902 20 (91)

Termiski apstrādāti

Visi

1902 20 (99)

Citādi (citādi pildīti mīklas (pastas) izstrādājumi, termiski neapstrādāti).

Visi

Ex19 05

Konditorejas izstrādājumi

Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur gaļu.

20. nodaļa:   

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

Šajā nodaļā neietilpst pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk par 20 % no svara desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis vai vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa).

Ex20 04

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos.

Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku pārstrādes produktus.

Ietilpst minētie izstrādājumi, kas satur arī gaļu.

Ex20 05

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos.

Ietilpst minētie izstrādājumi, kas satur arī gaļu.

21. nodaļa:   

Dažādi pārtikas produkti

1.

Šajā nodaļā neietilpst pārtikas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 2103 vai 2104 minētos, kuros ir vairāk nekā 20 % no svara desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkuru to maisījumu (16. nodaļa).

2.

Pozīcijā 2104“homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi” ir izstrādājumi ir divu vai vairāku pamatsastāvdaļu, tādu kā gaļa, zivis, dārzeņi vai augļi, homogenizēti maisījumi zīdaiņu barībai vai diētiskām vajadzībām, kas safasēti mazumtirdzniecībai tarā ar neto ietilpību līdz 250 g.. Šīs definīcijas piemērošanā neņem vērā sastāvdaļas nelielos daudzumos, kas var būt pievienotas maisījumam kā garšvielas, konservācijas vai citām vajadzībām. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus sastāvdaļu gabalus.

 

 

Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus.

Ex21 03 (90 90)

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes.

Citādi

Ietilpst minētie izstrādājumi, kas satur arī gaļu.

Ex21 04

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai, homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi.

Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur gaļu vai dzīvnieku izcelsmes produktus, saskaņā ar šo lēmumu.

Ex21 05 00

Saldējums, ar vai bez kakao.

Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur pārstrādātu pienu, saskaņā ar šo lēmumu.

Ex21 06

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur.

Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur gaļu vai dzīvnieku izcelsmes produktus, saskaņā ar šo lēmumu.

Ex21 06 10

Proteīnu koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas.

Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, saskaņā ar šo lēmumu.

2106 90 (10)

Siera fondī

Visi

2106 90 (98)

Citādi

Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur gaļu vai dzīvnieku izcelsmes produktus, saskaņā ar šo lēmumu.

23. nodaļa:   

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība

Pozīcijā 2309 ir ietverti citur neminēti un neiekļauti produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai un kuri iegūti, apstrādājot izejvielas no augiem vai dzīvniekiem tiktāl, ka tās zaudējušas sākotnējā materiāla būtiskās īpašības, izņemot augu atkritumus, atliekas un šādas apstrādes blakusproduktus.

2301

Milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai; dradži (grības).

Ietilpst: pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā.

Lietošanai pārtikā neparedzēti gaļas un kaulu milti, spalvu milti, kaltēti dradži.

Atlases prasības attiecībā uz pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma II nodaļā.

Ex23 09

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā.

Ietilpst mājdzīvnieku barība, košļājamās suņu rotaļlietas un rupja maluma miltu maisījumi.

Atlases prasības attiecībā uz mājdzīvnieku barību un košļājamām suņu rotaļlietām ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma II nodaļā.

2309 10

Suņu un kaķu barība, sagatavota pārdošanai mazumtirdzniecībā.

Visi

2309 90

Citi

Šajā pozīcijā ietilpst produkti, kas satur zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas, piena produktus vai citus ogļhidrātus.

Ietilpst jaunpiens un šķidrais piens, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā, un produkti ar piena saturu, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā.

2309 90 (99)

Citādi

Ietilpst olu produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, un citi apstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā.

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, ieskaitot miltu (piemēram, nagu un ragu u. c.) maisījumus.

Atlases prasības attiecībā uz olu produktiem ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma X nodaļā.

28. nodaļa:   

Ķīmijas un saistīto rūpniecības nozaru ražojumi

Ex28 35

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti) un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti.

Pārbaudēm ir pakļauti tikai noteikti kalcija fosfāti.

2835 (25)

Kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)

Atlases prasības attiecībā uz dikalcija fosfātu ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma VII nodaļā.

2835 (26)

Citādi kalcija fosfāti

Atlases prasības attiecībā uz kalcija fosfātu ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma VII nodaļā.

30. nodaļa:   

Farmaceitiskie produkti

 

 

Uz gatavām zālēm neattiecas veterinārie tiesību akti par ievešanu. Ietilpst starpprodukti, kas iegūti no 3. kategorijas materiāla un ir paredzēti tehniskai izmantošanai medicīnas ierīcēs, in-vitro diagnostikā, laboratorijas reaģentos un kosmētikā.

3001

Dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un citur nav minētas.

Ietilpst: tikai no dzīvniekiem iegūts materiāls.

Atsauce uz atlases prasībām Regulā (EK) Nr. 1774/2002:

VIII pielikuma IV nodaļa: asinis un asins pagatavojumi tehniskiem produktiem, izņemot zirgu dzimtas dzīvnieku serumu, un VIII pielikuma XI nodaļa: dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti barības, ieskaitot lolojumdzīvnieku barību, un tehnisku izstrādājumu ražošanai, izņemot starpproduktus, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 2007/2006 1. pantā (4).

3001 (10)

Dziedzeri un citi orgāni, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī.

Tikai dzīvnieku izcelsmes izstrādājumi.

3001 (20 90)

Dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrēciju ekstrakti, citi.

Tikai dzīvnieku izcelsmes izstrādājumi.

Ex30 02

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citādas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti.

Tikai no dzīvniekiem iegūts materiāls.

3002 (10 10)

Imūnserumi un citas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos.

Tikai dzīvnieku izcelsmes imūnserums.

Neietilpst izgatavotas zāles un gatavi ražojumi galapatērētājam.

Pozīcijā 3002 atlases prasības ir kā paredzēts dzīvnieku blakusproduktiem, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1774/2002:

VII pielikuma III nodaļā (asins produkti);

VIII pielikuma IV nodaļā (asinis un asins pagatavojumi tehniskiem preparātiem);

VIII pielikuma V nodaļā (zirgu dzimtas dzīvnieku serums).

3002 (10 99)

Hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni: Citādi.

Tikai no dzīvniekiem iegūts materiāls.

3002 (90 30)

Dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām.

 

Ex30 02 (90 50)

Mikroorganismu kultūras.

Patogēni un patogēnu kultūras.

Ex30 02 (90 90)

Citādi

Patogēni un patogēnu kultūras.

31. nodaļa:   

Mēslošanas līdzekļi

 

 

Šajā nodaļā neietilpst dzīvnieku asinis, kas minētas pozīcijā 0511.

Ex31010000

Dzīvnieku izcelsmes mēslošanas līdzekļi, sajaukti vai nesajaukti kopā vai ķīmiski apstrādāti; mēslošanas līdzekļi, kas iegūti, sajaucot vai ķīmiski apstrādājot augu vai dzīvnieku izcelsmes produktus.

Tikai no dzīvniekiem iegūti produkti bez piemaisījumiem. Ietilpst kūtsmēsli, bet neietilpst kūtsmēslu un ķīmiski maisījumi, un mēslošanas līdzekļi.

Atlases prasības attiecībā uz kūtsmēsliem, pārstrādātiem kūtsmēsliem vai pārstrādātiem kūtsmēslu produktiem ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma III nodaļā.

35. nodaļa:   

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti

Ex35 01

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes.

Kazeīns lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barošanai.

Atlases prasības attiecībā uz pienu, piena produktiem un jaunpienu, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1774/2002.

Ex35 02

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no svara sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi.

Ietilpst no olām un no piena atvasināti produkti, kas ir vai nav paredzēti lietošanai pārtikā (ieskaitot dzīvnieku barošanas nolūkiem), kā precizēts zemāk.

Olu produkti un piena produkti, un pārstrādes produkti lietošanai pārtikā ir kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikumā.

Atlases prasības attiecībā uz olu produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma X nodaļā, un attiecībā uz pienu, produktiem uz piena bāzes un jaunpienu, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma V nodaļā.

Ex35 03 00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501.

Želatīns lietošanai pārtikā un pārtikas rūpniecībai.

Želatīns, kas minēts pozīcijā 9602 (tukšas kapsulas), ir izslēgts no veterinārajām pārbaudēm.

Atlases prasības attiecībā uz želatīnu un hidrolizētu proteīnu, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas 1774/2002 VII pielikuma VI nodaļā.

Ex35040000

Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris.

Kolagēns un hidrolizēti proteīni.

Atlases prasības attiecībā uz želatīnu un hidrolizētu proteīnu ir noteiktas Regulas 1774/2002 VII pielikuma VI nodaļā.

Ietilpst kolagēns, kas ir proteīna produkti, kas iegūti no dzīvnieku ādas un cīpslām, kā arī no cūku un mājputnu kauliem un zivju asakām.

Ietilpst hidrolizēti proteīni, kas sastāv no polipeptīdiem, peptīdiem vai aminoskābēm, un to maisījumi, ko iegūst dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu hidrolīzē.

Ietilpst visi piena blakusprodukti lietošanai pārtikā.

Ex35 07

Fermenti; gatavi fermenti, kas citur nav minēti un iekļauti.

Renīns un koncentrāti lietošanai pārtikā.

3507 10 00

Renīns un tā koncentrāti.

 

41. nodaļa:   

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda

 

 

Nagaiņu un putnu ādas tikai pozīcijās 4101, 4102 un 4103.

Papildu atlases prasības attiecībā uz nagaiņu ādām ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma V nodaļā.

4101

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltas.

Veterinārās pārbaudes piemēro tikai svaigām, dzesinātām vai apstrādātām ādām.

Ietilpst ādas, kas ir kaltētas, sausi sālītas, slapji sālītas vai konservētas ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu.

4102

Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunkts.

Attiecas tikai uz svaigām, dzesinātām vai apstrādātām ādām.

Ietilpst ādas, kas ir kaltētas, sausi sālītas, slapji sālītas vai konservētas ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu.

4103

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes b) vai c) apakšpunkts.

Ietilpst tikai svaigas, dzesinātas vai apstrādātas ādas.

Ietilpst putnu vai zivju un varbūt medību trofeju ādas.

42. nodaļa:   

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

1.

Šajā nodaļā neietilpst (citu izstrādājumu starpā) šādi izstrādājumi, ko izmanto veterinārijā:

a)

sterils ķirurģiskais ketguts vai tamlīdzīgi sterili materiāli šuvēm (pozīcija 3006),

b)

stīgas, bungu āda un tamlīdzīgi izstrādājumi vai citas mūzikas instrumentu daļas (pozīcija 9209).

4205 00 00

Citi ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumi.

Ietilpst materiāls košļājamo suņu rotaļlietu izgatavošanai.

Ex42 06

Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu), aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslām.

Ietilpst arī materiāls košļājamo suņu rotaļlietu izgatavošanai.

43. nodaļa:   

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

1.

Visā kombinētajā nomenklatūrā “kažokādas” ir miecētas vai apdarinātas visu veidu zvērādas ar apmatojumu, izņemot neapstrādātas kažokzvēru jēlādas, kas minētas pozīcijā 4301.

2.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

putnu āda vai putnu ādas daļas ar spalvām vai dūnām (pozīcija 0505 vai 6701),

b)

jēlādas ar apmatojumu, kas minētas 41. nodaļā (sk. minētās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunktu).

Ex43 01

Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas pozīcijā 4101, 4102 vai 4103.

Tikai putnu un nagaiņu.

4301 (30 00)

Šādas jērādas: Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgu jēru ādas, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru ādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām.

Papildu atlases prasības attiecībā uz nagaiņu ādām ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma V nodaļā.

4301 (80 80)

Citādi

Tikai putnu un nagaiņu.

4301 (90 00)

Galvas, astes, ķepas un citi ādu gabali vai atgriezumi, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai.

 

51. nodaļa:   

Vilna, smalka vai rupja spalva; astru dzija un austi audumi

a)

“Vilna” ir aitu vai jēru dabiskais apmatojums.

b)

“Smalka spalva” ir alpaku, lamu, vikuņu, kamieļu, jaku, Angoras, Tibetas, Kašmiras vai tamlīdzīgu kazu (izņemot parastās kazas), trušu (arī Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai bizamžurku apmatojums.

c)

“Rupja spalva” ir iepriekš neminētu dzīvnieku apmatojums, izņemot suku gatavošanai paredzēto spalvu un sarus (pozīcija 0502) un astrus (pozīcija 0503).

 

 

Pozīcijas 5101-5103 Papildu atlases prasības attiecībā uz vilnu, cūku sariem, spalvām un spalvu daļām ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļā.

“Nepārstrādāts” ir kā attiecīgajam izstrādājumam definēts iepriekš minētās Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I pielikumā.

5101

Vilna, nekārsta un neķemmēta.

Nepārstrādāta vilna

5102

Smalka vai rupja spalva, nekārsta un neķemmēta.

Nepārstrādāta spalva

Ex51 03

Vilnas vai smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi, arī pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras.

Nepārstrādāta vilna

5103 (10 10)

Nekarbonizētas vilnas izsukas.

Nepārstrādāta vilna

95. nodaļa:   

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi

Ex95 08

Karuseļi, šūpoles, šautuves un citas atrakcijas; ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas; ceļojošie teātri.

Cirki un zvērnīcas ar dzīviem dzīvniekiem.

9508 10

Ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas.

Cirki un zvērnīcas ar dzīviem dzīvniekiem.

97. nodaļa:   

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

Ex97050000

Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, anatomijas, vēstures, arheoloģijas, paleontoloģijas, etnogrāfijas vai numismātikas viedokļa.

Tikai no dzīvniekiem iegūti produkti.

Papildu atlases prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VII nodaļā.

Neietilpst nagaiņu un putnu medību trofejas, kas ir bijušas pakļautas pilnīgai taksidermiskai apstrādei, nodrošinot to konservāciju vides temperatūrā, un citu sugu, kas nav nagaiņi un putni, medību trofejas (apstrādātas vai neapstrādātas).


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 379, 28.12.2006., 98. lpp.


II PIELIKUMS

Produkti, uz kuriem neattiecina Direktīvā 97/78/EK paredzētās veterinārās pārbaudes saskaņā ar šā lēmuma 6.1. panta b) apakšpunktu.

 

Cepumi

 

Maize

 

Kūkas

 

Šokolāde

 

Konditorejas izstrādājumi (ieskaitot saldumus)

 

Nepiepildītas želatīna kapsulas

 

Pārtikas piedevas, kas iepakotas galapatērētājam un satur nelielus daudzumus dzīvnieku izcelsmes produktu, un tās, kurās ietilpst glikozamīns, hondroitīns vai hitozāns.

 

Gaļas ekstrakti un gaļas koncentrāti.

 

Olīvas ar zivju pildījumu.

 

Pasta un nūdeles, kas nav samaisītas vai pildītas ar gaļas produktu.

 

Zupas, buljoni un aromatizētāji, kas iepakoti galapatērētājam un satur gaļas ekstraktus, gaļas koncentrātus, dzīvnieku taukus vai zivju eļļas, pulverus vai ekstraktus.


Top