EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0091

Padomes Direktīva 2006/91/EK ( 2006. gada 7. novembris ) par Kalifornijas bruņuts apkarošanu (Kodificēta versija)

OJ L 312, 11.11.2006, p. 42–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 549–551 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 286 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 286 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 113 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Atcelts ar 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/91/oj

11.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/42


PADOMES DIREKTĪVA 2006/91/EK

(2006. gada 7. novembris)

par Kalifornijas bruņuts apkarošanu

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 69/466/EEK (1969. gada 8. decembris) par Kalifornijas bruņuts ierobežošanu (3) ir būtiski grozīta (4). Skaidrības labad un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Divdīgļlapu kokaugu un to augļu ražošana ieņem nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā.

(3)

Šo ražu pastāvīgi apdraud kaitīgi organismi.

(4)

Aizsargājot šādus augus pret kaitīgiem organismiem, ir ne vien jāsaglabā, bet vēl jāpalielina to lauksaimnieciskā produktivitāte.

(5)

Aizsardzības pasākumiem, lai novērstu kaitīgo organismu pārnešanu uz atsevišķām dalībvalstīm, būtu vienīgi ierobežots efekts, ja vienlaikus un metodiski visā Kopienā netiktu veikta šo organismu izplatīšanās ierobežošana.

(6)

Viens no divdīgļlapu kokaugiem viskaitīgākajiem organismiem ir Kalifornijas bruņuts (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Šis kaitēklis ir konstatēts vairākās dalībvalstīs, un Kopienā ir invadēti apvidi.

(8)

Ja netiks veikti efektīvi pasākumi šā kaitēkļa apkarošanai un tā izplatīšanās ierobežošanai, divdīgļlapu kokaugu audzēšanai visā Kopienā vienmēr pastāvēs risks.

(9)

Lai iznīdētu šo kaitēkli, Kopienai vajadzētu pieņemt noteikumu minimumu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai vajadzības gadījumā pieņemt papildu vai stingrākus noteikumus.

(10)

Šī direktīva nedrīkstētu iespaidot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem, kad tām jātransponē savos tiesību aktos I pielikuma B daļā norādītās direktīvas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz to pasākumu minimumu, kas veicami dalībvalstīs, lai apkarotu Kalifornijas bruņuti (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) un novērstu tās izplatīšanos.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“augi” ir dzīvi augi vai augu dzīvās daļas, izņemot augļus un sēklas;

b)

“invadēti augi vai augļi” ir augi vai augļi, uz kuriem ir atrasts viens vai vairāki Kalifornijas bruņuts īpatņi, ja vien nav apstiprināts, ka tie ir nedzīvi;

c)

“Kalifornijas bruņuts saimniekaugi” ir Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L. ģints augi;

d)

“dēstu audzētavas” ir plantācijas, kur kā augus ar atsevišķām sakņu sistēmām audzē augus nolūkā tos pārstādīt, pavairot vai izplatīt.

3. pants

Ja tiek konstatēta Kalifornijas bruņuts, dalībvalsts norobežo invadēto apvidu un drošības zonu, kas ir pietiekami liela, lai nodrošinātu apkārtējo apvidu aizsardzību.

4. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai invadētajos apvidos un drošības zonās Kalifornijas bruņuts saimniekaugi tiktu atbilstīgi apstrādāti nolūkā apkarot šo kaitēkli un novērst tā izplatīšanos.

5. pants

Dalībvalstis nodrošina:

a)

visu invadēto augu iznīcināšanu dēstu audzētavās;

b)

visu pārējo invadēto augu vai augu, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir invadēti, un kuri aug invadētajos apvidos, apstrādi, kas nodrošina, ka šie augi un to svaigie augļi pārvietošanas laikā vairs nav invadēti;

c)

to, ka visus iesakņotos Kalifornijas bruņuts saimniekaugus, kas aug invadētajā apvidū, un šo augu daļas, kas ir domātas pavairošanai un tiek ražotas šajā apvidū, var pārstādīt invadētajā apvidū vai pārvietot uz citu vietu vienīgi tad, ja nav konstatēta to invāzija un ja tie apstrādāti tā, ka ir iznīcināti visi Kalifornijas bruņuts īpatņi, kas vēl varētu uz tām atrasties.

6. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka drošības zonās Kalifornijas bruņuts saimniekaugus oficiāli uzrauga un vismaz reizi gadā pārbauda, lai konstatētu, vai uz tiem nav parādījusies Kalifornijas bruņuts.

7. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurā augu (kas nav iesakņoti augsnē) un svaigu augļu partijā, kurā ir konstatēta invāzija, invadētos augus un augļus iznīcina un pārējos augus un augļus attiecīgajā partijā apstrādā vai pārstrādā tā, ka tiek iznīcināti visi Kalifornijas bruņuts īpatņi, kas uz tiem joprojām varētu atrasties.

2.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz viegli invadētām svaigu augļu partijām.

8. pants

Dalībvalstis atsauc pasākumus, kas vērsti uz Kalifornijas bruņuts apkarošanu un tās izplatīšanās novēršanu vienīgi tad, kad Kalifornijas bruņuts vairs netiek konstatēta.

9. pants

Dalībvalstis aizliedz Kalifornijas bruņuts saglabāšanu.

10. pants

1.   Dalībvalstis var atļaut:

a)

atkāpes no pasākumiem, kas minēti 4. un 5. pantā, 7. panta 1. punktā un 9. pantā, zinātniskos un fitosanitāros nolūkos, veicot izmēģinājumus un selekcijas darbu;

b)

atkāpjoties no 5. panta b) punkta un 7. panta 1. punkta – invadētu svaigu augļu tūlītēju pārstrādi;

c)

atkāpjoties no 5. panta b) punkta un 7. panta 1. punkta – invadētu svaigu augļu pārvietošanu invadētajā apvidū.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā paredzētās atļaujas piešķir vienīgi tad, ja atbilstīgas pārbaudes garantē, ka šīs atļaujas neskar Kalifornijas bruņuts apkarošanu un šā kaitēkļa izplatīšanās risku.

11. pants

Dalībvalstis var pieņemt tādus papildu vai stingrākus noteikumus, kādi var būt vajadzīgi, lai apkarotu Kalifornijas bruņuti un novērstu tās izplatīšanos.

12. pants

Ar šo Direktīva 69/466/EEK tiek atcelta, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem, kad tām jātransponē savos tiesību aktos I pielikuma B daļā norādītās direktīvas.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

13. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 12. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2006. gada 5. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 323, 24.12.1969., 5. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 77/93/EEK (OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.).

(4)  Sk. I pielikuma A daļu.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās grozījumiem

Padomes Direktīva 69/466/EEK

(OV L 323, 24.12.1969., 5. lpp.)

 

Padomes Direktīva 77/93/EEK

(OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.)

Tikai 19. pants


B   DAĻA

Termiņu uzskaitījums transponēšanai nacionālajās tiesībās

(minēts 12. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

69/466/EEK (1)

1971. gada 9. decembris

77/93/EEK (2)  (3)  (4)

1980. gada 1. maijs


(1)  Īrijai un Apvienotai Karalistei: 1973. gada 1. jūlijs.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 77/93/EEK 16. pantā noteikto procedūru pēc attiecīga lūguma dalībvalstīm var atļaut dažas šīs direktīvas prasības izpildīt vēlāk nekā līdz 1980. gada 1. maijam, bet ne vēlāk kā līdz 1981. gada 1. janvārim.

(3)  Grieķijai: 1983. gada 1. janvāris.

(4)  Spānijai un Portugālei: 1987. gada 1. marts.


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 69/466/EEK

Šī direktīva

1.–11. pants

1.–11. pants

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. pants

I pielikums

II pielikums


Top