Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0092

Padomes Direktīva 2005/92/EK ( 2005. gada 12. decembris ), ar ko groza Direktīvu 77/388/EK attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro PVN minimālā standartlikme

OJ L 345, 28.12.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 305–306 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/92/oj

28.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/19


PADOMES DIREKTĪVA 2005/92/EK

(2005. gada 12. decembris),

ar ko groza Direktīvu 77/388/EK attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro PVN minimālā standartlikme

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta otro daļu Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (2), Padomei jāpieņem lēmums par standartlikmes līmeni, kas piemērojams pēc 2005. gada 31. decembra.

(2)

Pievienotās vērtības nodokļa standartlikme, kas pašlaik ir spēkā dalībvalstīs, kopā ar pārejas sistēmas mehānismiem nodrošina šīs sistēmas pieņemamu darbību. Šajā laikā tomēr vajag novērst to, ka arvien pieaugoša atšķirība starp PVN standartlikmēm, ko piemēro dalībvalstis, izjauktu strukturālo līdzsvaru Kopienas iekšienē un izkropļotu konkurenci atsevišķās darbības nozarēs.

(3)

Tādēļ minimālā 15 % standartlikme jāsaglabā uz laiku, kas ir pietiekoši ilgs, lai īstenotu vienkāršošanas un modernizācijas stratēģiju attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem, kas ir spēkā PVN jomā.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 77/388/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 77/388/EEK 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šo:

“Pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi katra dalībvalsts nosaka procentos no summas, kurai uzliek nodokli; preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai standartlikme ir vienāda. No 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim šī standartlikme nevar būt mazāka par 15 %.

Saskaņā ar Līguma 93. pantu Padome pieņem lēmumu par standartlikmes līmeni, kas jāpiemēro pēc 2010. gada 31. decembra.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs līdz 2006. gada 1. janvāra stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2.   Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 12. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).


Top