EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0282

Komisijas Regula (EK) Nr. 282/2004 (2004. gada 18. februāris), ar ko ievieš no trešām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un veterinārās kontroles dokumentuDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 49, 19.2.2004, p. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 462 - 476
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 202 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 202 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 243 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Atcelts ar 32019R2130 . Latest consolidated version: 17/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/oj

32004R0282Oficiālais Vēstnesis L 049 , 19/02/2004 Lpp. 0011 - 0024


Komisijas Regula (EK) Nr. 282/2004

(2004. gada 18. februāris),

ar ko ievieš no trešām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un veterinārās kontroles dokumentu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK un 90/675/EEK [1], un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu un 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu robežkontroles punktu nevainojamu darbību, saskaņā ar iepriekšējo paziņošanu par dzīvnieku ievešanu no trešām valstīm ir jāpieņem oficiāls dokuments, kurā ir informācija, kas vajadzīga muitas deklarācijai.

(2) Dzīvnieku deklarēšanas un veterināro kontroļu procedūras uz robežas jāsaskaņo ar procedūrām, kas piemērojamas dzīvnieku izcelsmes produktiem.

(3) Šajā saskaņošanā jāizmanto par kravu atbildīgās personas definīcija, kas dota Padomes Direktīvas 97/78/EK [2] 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

(4) Integrētās datorizētās veterinārijas sistēmas TRACES izstrāde, kas paredzēta ar Komisijas Lēmumu 2003/623/EK [3], ir saistīta ar deklarācijas un kontroles dokumentu standartizāciju, tādējādi ļaujot pienācīgi pārvaldīt un apstrādāt savāktos datus, lai uzlabotu veselības drošību Kopienā.

(5) Tādēļ attiecīgi jāatjaunina noteikumi Komisijas 1992. gada 4. novembra Lēmumā 92/527/EEK, ar ko nosaka Direktīvas 91/496/EEK 7. panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugu [4], un jāatceļ Lēmums 92/527/EEK.

(6) Sakarā ar to, ka pēc pievienošanās ir likvidējami robežkontroles punkti starp esošajām dalībvalstīm un jaunajām dalībvalstīm, jānosaka pārejas posma pasākums, lai valstīm nebūtu jāievieš jaunas administratīvās procedūras vienam mēnesim.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Paziņošana par dzīvnieku ievešanu, izmantojot kopēju veterināro ievešanas dokumentu

1. Kad kādu no Direktīvā 91/496/EEK minētajiem dzīvniekiem ieved Kopienā no trešās valsts, par kravu atbildīgā persona Direktīvas 97/78/EK 2. panta 2. punkta e) apakšpunkta nozīmē par šādu ievešanu paziņo vismaz vienu darbdienu līdz dzīvnieka(-u) paredzētajai ievešanai Kopienas teritorijā. Tādu paziņojumu adresē robežkontroles punkta pārbaudēs iesaistītajam personālam, izmantojot dokumentu, kas sagatavots atbilstīgi kopējā veterinārā ievešanas dokumenta (KVID) paraugam, kurš izklāstīts I pielikumā.

2. KVID izdod saskaņā ar attiecīgajos Kopienas tiesību aktos paredzētajiem vispārējiem sertificēšanas noteikumiem.

3. KVID veido oriģināleksemplārs un tik daudz kopiju, cik to pieprasa kompetentā iestāde, lai izpildītu šīs regulas prasības. Par kravu atbildīgā persona aizpilda nepieciešamā skaita KVID kopiju 1. daļu, kuras nosūta valsts pilnvarotajam veterinārārstam, kas ir atbildīgs robežkontroles punktā.

4. Neierobežojot 1. un 3. punkta prasības, dokumentā ietvertās ziņas, saskaņojot ar attiecīgās dalībvalsts par sūtījumu kompetentajām iestādēm, var pakļaut iepriekšējai paziņošanai, izmantojot telekomunikāciju sistēmu vai citu datu pārraides sistēmu. Šādā gadījumā informācijai, ko nosūta elektroniskā veidā, jābūt tieši tādai, kāda pieprasīta KVID parauga 1. daļā.

2. pants

Veterinārās kontroles

Veterinārās kontroles un laboratorijas analīzes veic saskaņā ar Komisijas Lēmumu 97/794/EK [5].

3. pants

Procedūras, kas jāievēro pēc veterinārajām kontrolēm

1. Pēc Direktīvas 91/496/EEK 4. pantā norādīto veterināro kontroļu pabeigšanas aizpilda KVID 2. daļu robežkontroles punkta atbildīgā valsts pilnvarotā veterinārārsta pārziņā, un to paraksta minētais veterinārārsts vai arī kāds cits viņa pilnvarots valsts veterinārārsts.

Ja ievešana ir atteikta, tad KVID 3. daļā aizpilda lauku "Ziņas par pārsūtīšanu", tiklīdz attiecīgā informācija kļūst zināma. Minēto informāciju ievada informācijas apmaiņas sistēmā, kas minēta Padomes Direktīvas 90/425/EEK [6] 20. pantā.

2. KVID oriģināleksemplāru veido 1. un 2. daļa, kas ir pienācīgi aizpildītas un parakstītas.

3. Pēc tam valsts pilnvarots veterinārārsts, ievedējs vai par kravu atbildīgā persona paziņo par sūtījumu pieņemto veterinārārsta lēmumu muitas dienestam, kura kompetencē ietilpst attiecīgais robežkontroles punkts, uzrādot KVID oriģināleksemplāru vai nosūtot to elektroniski.

4. Ja veterinārārsta lēmums ir labvēlīgs un ir saņemta muitas dienestu piekrišana, KVID oriģināleksemplāru nosūta līdzi dzīvniekiem uz dokumentā norādīto galamērķi.

5. KVID kopija glabājas pie valsts pilnvarotā veterinārārsta robežkontroles punktā.

6. KVID kopiju un attiecīgā gadījumā atbilstīgi Direktīvas 91/496/EEK 7. pantam veterinārā ievešanas sertifikāta kopiju iedod ievedējam vai par kravu atbildīgajai personai.

7. Veterinārā sertifikāta kopija vai dzīvniekiem līdzi nosūtīto dokumentu kopijas, kā arī KVID kopija glabājas pie valsts pilnvarotā veterinārārsta vismaz trīs gadus. Taču attiecībā uz dzīvniekiem, kuri ir tranzītā vai kurus pārsūta un kuru galamērķis atrodas ārpus Kopienas, dzīvniekiem ievedot līdzi esošais veterinārā dokumenta oriģināleksemplārs paliek pie dzīvniekiem, un robežkontroles punktā atstāj tikai kopijas.

4. pants

Procedūras, kas jāievēro attiecībā uz muitas kontrolē vai īpašā uzraudzībā esošiem dzīvniekiem

Par tiem dzīvniekiem, kurus ieved Kopienā un kuri ir atbrīvoti no pienākuma iziet identitātes un/vai fiziskas pārbaudes saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 4. panta 3. punkta vai 8. panta A sadaļas I punkta b) apakšpunkta ii) daļas prasībām, kur pietiekama ir dokumentu pārbaude, valsts pilnvarotais veterinārārsts Kopienas ieejas robežkontroles punktā paziņo valsts pilnvarotajam veterinārārstam galamērķa vietas robežkontroles punktā. Šādu paziņošanu veic, izmantojot informācijas apmaiņas sistēmu, kas minēta Direktīvas 90/425/EEK 20. pantā. Valsts pilnvarotais veterinārārsts galamērķa robežkontroles punktā izdod KVID, kurā iekļauj veterinārārsta galīgo lēmumu par dzīvnieku pieņemšanu. Ja sūtījumi nav saņemti vai ir kvantitatīva vai kvalitatīva neatbilstība, tad kompetentā iestāde, kas atbild par galamērķa robežkontroles punktu, aizpilda KVID 3. daļu.

Tranzīta gadījumā par kravu atbildīgā persona uzrāda sūtījumu valsts pilnvarotajam veterinārārstam izejas robežkontroles punktā. Valsts pilnvarotie veterinārārsti robežkontroles punktos, kuriem paziņots par tranzīta dzīvniekiem, kuri no Kopienas izceļo uz trešo valsti, aizpilda KVID 3. daļu. Izmantojot KVID, viņi informē valsts pilnvaroto veterinārārstu tajā robežkontroles punktā, caur kuru tranzītā esošie dzīvnieki ieceļoja Kopienā.

Galamērķa vietas kompetentās iestādes valsts pilnvarotie veterinārārsti, kuriem paziņots par dzīvnieku ievešanu uz kautuvi, apstiprinātu karantīnas punktu Komisijas Lēmuma 2000/666/EK [7] nozīmē vai oficiāli apstiprinātu struktūru, iestādi vai centru Padomes Direktīvas 92/65/EEK [8] nozīmē, kas atrodas to atbildības zonā, aizpilda KVID 3. daļu tad, ja sūtījums nav saņemts vai ir kvantitatīva vai kvalitatīva neatbilstība.

5. pants

Saskaņošana starp kompetentajām iestādēm, kas atbild par kontrolēm

Lai nodrošinātu, ka visiem dzīvniekiem, kurus ieved Kopienā, veic veterinārās kontroles, kompetentā iestāde un valsts pilnvarotie veterinārārsti katrā dalībvalstī savu darbu saskaņo ar citiem pārbaudes dienestiem, lai apkopotu visu informāciju attiecībā uz dzīvnieku importu. Sadarbība jo īpaši ietver šādu informāciju:

a) muitas dienestiem pieejamo informāciju;

b) informāciju kuģu, vilcienu vai lidmašīnu sarakstos;

c) citus informācijas avotus, kas pieejami autoceļu, dzelzceļu, ostu vai lidostu operatoriem.

6. pants

Pieeja datu bāzēm un līdzdalība informācijas sistēmās

Lai sasniegtu 5. pantā paredzēto mērķi, dalībvalstu kompetentās iestādes un muitas dienesti organizē to datu bāzēs ietverto datu savstarpēju apmaiņu. Informācijas tehnoloģijas sistēmas, ko izmanto kompetentā iestāde, cik vien iespējams un ievērojot pienācīgu datu drošību, saskaņo ar muitas dienestu izmantotajām sistēmām un ar uzņēmēju izmantotajām sistēmām, lai paātrinātu informācijas nodošanu.

7. pants

Elektroniskās sertificēšanas izmantošana

Kopējo veterināro ievešanas dokumentu sagatavošanai, izmantošanai, nosūtīšanai un glabāšanai var izmantot arī elektroniskos saziņas līdzekļus, saskaņojot ar kompetento iestādi.

Informāciju starp kompetentajām iestādēm nosūta, izmantojot informācijas apmaiņas sistēmu, kas minēta Direktīvas 90/425/EEK 20. pantā.

8. pants

Pārejas posma pasākumi

Šī regula ir spēkā tikai līdz 2004. gada 1. maijam un attiecas uz robežkontroles punktiem, kas uzskaitīti II pielikumā un kas ir likvidējami pēc Ungārijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas un Slovēnijas pievienošanās.

9. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Lēmumu 92/527/EEK.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 31. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 18. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/43/EK (OV L 162, 1.7.1996., 1. lpp.).

[2] OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

[3] OV L 216, 28.8.2003., 58. lpp.

[4] OV L 332, 18.11.1992., 22. lpp.

[5] OV L 323, 26.11.1997., 31. lpp.

[6] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

[7] OV L 278, 31.10.2000., 26. lpp.

[8] OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

País: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPais: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Drēzdene Frīdrihštate | 0153499 | F | | HC, NHC | |

Forsta | 0150399 | R | | HC, NHC-NT | U, E, O |

Frankfurte pie Oderas | 0150499 | F | | HC, NHC | |

Frankfurte pie Oderas | 0150499 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Furth im Wald -Šāfberga | 0149399 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Ludvigsdorfas autoceļš | 0152399 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Pomelna | 0151299 | R | | HC, NHC-T(FR), NHC-NT | U, E, O |

Širndinga - autoceļš | 0149799 | R | | HC, NHC | O |

Vaidhausa | 0150099 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Cinvalde | 0152599 | R | | HC, NHC | U, E, O |

País: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliePaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Gorīcija | 0301199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Proseko - Ferneti | 0302399 | R | Prodotti HC | HC | |

| Prodotti NHC | NHC | |

| Altri Animali | | O |

| Tomaso Prioglio Spå | | U, E |

País: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPais: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Berga | 1300199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Deičkreica | 1300399 | R | | HC(2), NHC-NT | E, O, U(13) |

Drāzenhofena | 1300499 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Heiligenkreica | 1300299 | R | | HC(2), NHC, (18) | |

Hoenava | 1300799 | F | | | U |

Karawankentunnel | 1300899 | R | | HC(2), NHC-NT | E, O, U(13) |

Nikelsdorfa | 1301099 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Soprona | 1301199 | F | | HC(2), NHC-NT | |

Špīlfelda | 1301299 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Dienvidvilaha | 1301499 | F | | HC-NT, NHC-NT | |

Vīne - ZB-Kledering | 1300599 | F | | HC(2), NHC-NT | |

Vulovica | 1301699 | F | | NHC-NT(6) | |

Vulovica | 1301699 | R | | HC, NHC-NT | E, O, U(13) |

Berga | 1300199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

--------------------------------------------------

Top