EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0105

Komisijas Direktīva 2004/105/EK (2004. gada 15. oktobris), ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK

OJ L 319, 20.10.2004, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 264–269 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 102 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 102 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 91 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/105/oj

20.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/9


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/105/EK

(2004. gada 15. oktobris),

ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem, lai novērstu augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 13.a panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK augiem, augu produktiem vai citiem šajā direktīvā uzskaitītajiem priekšmetiem, ko ieved no trešām valstīm, principā jāpievieno vajadzīgā oficiālā fitosanitārā sertifikāta vai reeksporta fitosanitārā sertifikāta (še turpmāk – “sertifikāti”) oriģināls.

(2)

Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (SAAK), kas noslēgta 1951. gada 6. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO), pielikumā sniegti sertifikātu paraugi, nodrošinot standarta tekstu un formātu, kas jāievēro sertifikātu sagatavošanā un izsniegšanā.

(3)

SAAK 1979. un 1997. gadā ir ievērojami grozīta. Sakarā ar šiem grozījumiem tika pieņemti dažādi sertifikātu paraugi, kas jāpievieno augiem, augu produktiem un citiem priekšmetiem, kad tos starptautiski pārvieto.

(4)

Lai gan SAAK 1997. gada grozījumi vēl nav stājušies spēkā, FAO konferences divdesmit devītās sesijas Rezolūcija 12/97 ļauj lietot grozītos sertifikātus kā alternatīvu un brīvprātīgi starp tām SAAK Līgumslēdzējām Pusēm, kuras tiem piekrīt. Izrādījās, ka daudzas SAAK Līgumslēdzējas Puses jau lieto sertifikātus, kas balstās uz SAAK pielikumā saskaņā ar 1997. gada grozījumiem norādītajiem paraugiem.

(5)

Jānosaka paraugi sertifikātiem, kas jāpievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, tos ievedot Kopienā.

(6)

Valstu augu aizsardzības organizācijas parasti uzkrāj sertifikātus lielos daudzumos. Jāpieņem noteikumi tādu sertifikātu lietošanai pārejas periodā, kas noteikti SAAK pielikumā saskaņā ar 1979. gada grozījumiem.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta nolūkos dalībvalstis pieņem oficiālos fitosanitāros sertifikātus vai reeksporta fitosanitāros sertifikātus (še turpmāk – “sertifikāti”), ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem, kuri uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā un kurus ieved no trešām valstīm, kas ir Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (SAAK) Līgumslēdzējas Puses, kuri izsniegti saskaņā ar I pielikumā norādītajiem paraugiem.

2.   Dalībvalstis pieņem 1. punktā minētos sertifikātus tikai tad, ja tie ir aizpildīti, ņemot vērā FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu Nr. 12 par pamatnostādnēm attiecībā uz fitosanitārajiem sertifikātiem.

2. pants

Sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar II pielikumā norādītajiem paraugiem, dalībvalstis pieņem līdz 2009. gada 31. decembrim.

3. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/70/EK (OV L 127, 29.4.2004., 97. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image


Top