Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0496

2004/496/EK:Padomes lēmums (2004. gada 17. majis) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam

OJ L 183, 20.5.2004, p. 83–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 49–49 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/496/oj

20.5.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/83


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 17. majis)

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam

(2004/496/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, saistībā ar šā līguma 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2004. gada 23. februārī Padome deva atļauju Komisijai Kopienas vārdā vest sarunas par nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko veic aviopārvadātāji ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam;

(2)

Eiropas Parlaments nav iesniedzis savu atzinumu Padomes noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, ņemot vērā steidzamo vajadzību labot situāciju, kas radusies aviosabiedrībām un pasažieriem, kā arī lai aizsargātu iesaistīto pušu finanšu intereses;

(3)

šis nolīgums ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam, tiek apstiprināts Kopienas vārdā.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots nozīmēt personu/-as, kas ir tiesīgas parakstīt nolīgumu Eiropas Kopienas vārdā.

Briselē, 2004. gada 17. maijā.

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. COWEN


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam

EIROPAS KOPIENA UN AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS,

ATZĪSTOT, cik svarīgi ir ievērot pamattiesības un brīvības, jo īpaši privātās dzīves neaizskaramību, kā arī to, cik svarīgi ir šīs vērtības ievērot, vienlaikus novēršot terorismu un ar to saistītus noziegumus, un citus smagus pārrobežu rakstura noziegumus, tostarp organizēto noziedzību, kā arī cīnoties pret tiem;

ŅEMOT VĒRĀ ASV statūtus un noteikumus, kas prasa katram aviopārvadātājam, kas veic pasažieru lidojumus ārzemju gaisa transporta līdzekļos uz vai no Savienotajām Valstīm, nodrošināt Nacionālo drošības ministrijas (še turpmāk “NDM”) Muitas un robežsardzes departamentu (še turpmāk “MRD”) ar elektronisku pieeju Pasažieru ziņu ieraksta (še turpmāk “PZI”) datiem, kurā ir tā informācija, kas iegūta un uzglabāta aviopārvadātāja automātiskajās rezervāciju/ izlidošanas kontroles sistēmās;

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un jo īpaši tās 7. panta c) punktu;

Ņemot vērā MRD 2004. gada 11. maijā izsludinātās saistības, kas tiks publicētas Federālajā reģistrā (še turpmāk “saistības”);

ŅEMOT VĒRĀ Komisijas 2004. gada 17. maija Lēmumu C(2004) 1799, kas pieņemts, ievērojot Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu, kurā ir atzīts, ka MRD nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni PZI, kas ir pārņemts no Eiropas Kopienas (še turpmāk “Kopiena”), attiecībā uz lidojumiem uz vai no ASV saskaņā ar saistībām, kas ir ietvertas šā lēmuma pielikumā (še turpmāk “Lēmums”);

ATZĪMĒJOT, ka aviopārvadātājiem, kam Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā ir rezervāciju/ izlidošanas kontroles sistēmas, būtu jānodrošina PZI pārsūtīšana MRD tiklīdz tas tehniski ir iespējams, bet kamēr tas nav iespējams, ASV iestādēm būtu jādod tieša pieeja šiem datiem saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem;

APSTIPRINOT, ka šis Nolīgums nerada precedentu jebkādām tālākām diskusijām un pārrunām starp Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu, vai starp jebkurām pusēm un valstīm attiecībā uz jebkura cita datu veida pārsūtīšanu;

ŅEMOT vērā abu pušu apņēmību kopīgi strādāt, lai bez kavēšanās sasniegtu atbilstīgu un abpusēji apmierinošu risinājumu attiecībā uz Paplašinātu informāciju par pasažieriem (PIP) no Kopienas uz ASV;

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1.

MRD var iegūt elektronisku pieeju aviopārvadātāju rezervācijas/ izlidošanas kontroles sistēmu rezervācijas sistēmas PZI datiem, kuras atrodas Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā, tikai ciešā saskaņā ar šo lēmumu un līdz laikam, kamēr šo lēmumu piemēro, un tikai tikmēr, kamēr aviopārvadātājiem ir nodrošināta apmierinoša sistēma šādu datu pārsūtīšanai.

2.

Aviopārvadātāji, kas veic pasažieru lidojumus ārzemju gaisa transporta līdzekļos uz vai no Savienotajām Valstīm, apstrādā savus automātisko rezervācijas sistēmu PZI datus atbilstīgi MRD prasībām un saskaņā ar ASV tiesību aktiem, kā arī ciešā saskaņā ar šo lēmumu un tik ilgi, kamēr šo lēmumu piemēro.

3.

MRD ievēro šo lēmumu un apstiprina, ka tas ievēro šā lēmuma pielikumā ietvertās saistības.

4.

MRD apstrādā saņemtos PZI datus un attiecas pret šādai apstrādei pakļautajiem datu subjektiem saskaņā ar piemērojamajiem ASV tiesību aktiem un konstitucionālajām prasībām, bez prettiesiskas diskriminācijas, jo īpaši uz tautības un dzīvesvietas valsts pamata.

5.

MRD un Eiropas Komisija kopīgi regulāri pārskata šā nolīguma īstenošanu.

6.

Gadījumā, ja lidsabiedrības pasažieru identifikācijas sistēma ir uzstādīta Eiropas Savienībā un aviopārvadātājiem ir jānodrošina iestādes ar pieeju to personu PZI datiem, kuru tā brīža ceļojuma maršrutā ir iekļauts lidojums uz Eiropas Savienību vai no tās, MRD aktīvi veicina tās jurisdikcijā esošo lidsabiedrību sadarbību.

7.

Šis nolīgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Abas puses var lauzt šo nolīgumu jebkurā laikā, par to paziņojot caur diplomātiskiem kanāliem. Līgums tiek lauzts deviņdesmit (90) dienu laikā no dienas, kad paziņojums par līguma laušanu ir iesniegts otrai Pusei. Šo nolīgumu var grozīt jebkurā laikā, pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

8.

Šā nolīguma nolūks nav radīt atkāpes no pušu tiesību aktiem vai tos grozīt. Tāpat šis Nolīgums nerada un nepiešķir nekādas tiesības vai labumu nevienai privātai vai publiskai personai vai organizācijai.

Parakstīts …,

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, čehu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, spāņu, somu, ungāru, vācu, zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Neskaidrību gadījumā noteicošais ir angļu valodas teksts.

Eiropas Kopienas vārdā

Amerikas savienoto valstu vārdā

Tom RIDGE

ASV Nacionālās Drošības ministrs


Top