Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0975

Padomes Regula (EK) Nr. 975/2003 (2003. gada 5. jūnijs) par tarifu kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu tunzivju konservu, uz ko attiecas KN kodi 16041411, 16041418 un 16042070, ievešanai

OJ L 141, 7.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 117 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/975/oj

32003R0975Oficiālais Vēstnesis L 141 , 07/06/2003 Lpp. 0001 - 0002


Padomes Regula (EK) Nr. 975/2003

(2003. gada 5. jūnijs)

par tarifu kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu tunzivju konservu, uz ko attiecas KN kodi 16041411, 16041418 un 16042070, ievešanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) 2001. gada novembrī Kopiena, Taizeme un Filipīnas vienojās par apspriežu rīkošanu, lai pārbaudītu, kādā mērā ir pārmērīgi apdraudētas Taizemes un Filipīnu likumīgās intereses, īstenojot tarifu preferenču režīmu attiecībā uz ĀKK valstu izcelsmes tunzivju konserviem. Pēc neveiksmīga mēģinājuma panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu Kopiena, Taizeme un Filipīnas vienojās iesniegt jautājumu izskatīšanai vidutājam. 2002. gada 20. decembrī vidutājs sniedza savu atzinumu, ka Kopienai 2003. gadam jāatklāj 25000 tonnu tarifu kvota vislielākās labvēlības režīmā ar 12 % procentuālo tarifa likmi saskaņā ar kvotu.

(2) Ņemot vērā vēlēšanos atrisināt šo ieilgušo problēmu, Kopiena ir nolēmusi šo priekšlikumu pieņemt. Tādēļ ir jāatklāj papildu tarifu kvota ierobežotam tunzivju konservu apjomam.

(3) Ir lietderīgi iedalīt valsts specifiskās kvotas daļas tām valstīm, kuras ir būtiski ieinteresētas tunzivju konservu piegādē, pamatojoties uz daudzumiem, kurus katra no tām piegādā saskaņā ar nepreferenciāliem nosacījumiem atsauces laikposmā. Atlikušajai kvotas daļai jābūt pieejamai visām pārējām valstīm.

(4) Tarifu kvotas optimālu izmantošanu vislabāk var nodrošināt, tās piešķirot hronoloģiskā secībā, ievērojot datumus, kuros apstiprinātas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā.

(5) Lai nodrošinātu kvotas efektīvu pārvaldīšanu, ir jāpieprasa uzrādīt izcelsmes sertifikātu tunzivju konserviem, kurus ieved no Taizemes, Filipīnām un Indonēzijas, kas ir galvenās piegādātājas un galvenās kvotas izmantotājas.

(6) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka Komisijai uzticēto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību [1],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2003. gada 1. jūlija uz jebkuras valsts izcelsmes tunzivju konserviemar KN kodiem 16041411 ,16041418 un 16042070 ir attiecināma 12 procentu tarifa likme saskaņā ar šo regulu atklātās tarifu kvotas robežās.

2. pants

Sākotnējā piecu gadu laika posmā tarifu kvotu atklāj katru gadu. Tās apjomu pirmajiem diviem gadiem nosaka šādi:

- 25000 tonnas no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam,

- 25750 tonnas no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam.

3. pants

Tarifa kvotu iedala šādās četrās daļās:

a) kvota 52 % apmērā no gada apjoma ar kārtas numuru 09.2005 Taizemes izcelsmes produktu ievešanai;

b) kvota 36 % apmērā no gada apjoma ar kārtas numuru 09.2006 Filipīnu izcelsmes produktu ievešanai;

c) kvota 11 % apmērā no gada apjoma ar kārtas numuru 09.2007 Indonēzijas izcelsmes produktu ievešanai;

d) kvota 1 % apmērā no gada apjoma ar kārtas numuru 09.2008 pārējo trešo valstu izcelsmes produktu ievešanai.

4. pants

1. Izcelsmi tunzivju konserviem, kas atbilst tarifa kvotas saņemšanai, nosaka saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem.

2. Piesakoties uz tarifu kvotas daļu, kas saskaņā ar 3. pantu piešķirta Taizemei, Filipīnām un Indonēzijai, jāuzrāda izcelsmes sertifikāts, kas atbilst Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 [2] 47. panta nosacījumiem.

Izcelsmes sertifikātu akceptē tikai tad, ja produkti atbilst izcelsmes noteikšanas kritērijiem, kas norādīti Kopienā spēkā esošajos noteikumos.

5. pants

Tarifa kvotu pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

6. pants

Šo regulu var pārskatīt otrajā gadā pēc tarifa kvotas atklāšanas, lai pielāgotu kvotas apjomu Kopienas tirgus vajadzībām. Ja tomēr šī pārskatīšana netiek pabeigta trīs mēnešus pirms 2005. gada 30. jūnija, kvotu automātiski pagarina vēl uz gadu par 25750 tonnām. Pēc tam tarifu kvotu regulāri pagarina katru reizi par vienu gadu tādā pašā apjomā, ja vien trīs mēnešus līdz esošās kvotas slēgšanas dienai nav apstiprināta pārskatīta kvota.

7. pants

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas izpildei, ieskaitot grozījumus un pielāgojumus, kas vajadzīgi sakarā ar kombinētās nomenklatūras un TARIC grozījumiem, nosaka saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru.

8. pants

1. Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja (šeit turpmāk — "Komiteja"), kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 [3] 247.a pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2003. gada 5. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Stratakis

[1] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[2] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 881/2003 (OV L 134, 29.5.2003., 1. lpp.).

[3] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

--------------------------------------------------

Top