Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0006

Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem

OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 70 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 70 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj

32002R0006Oficiālais Vēstnesis L 003 , 05/01/2002 Lpp. 0001 - 0024


Padomes regula (EK) Nr. 6/2002

(2001. gada 12. decembris)

par Kopienas dizainparaugiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Vienota sistēma, lai iegūtu Kopienas dizainparaugu, ko vienoti ar vienādām sekām aizsargā visā Kopienas teritorijā, veicinātu Līgumā izstrādāto Kopienas mērķu sasniegšanu.

(2) Tikai Beniluksa valstis ir ieviesušas vienotus dizainparaugu aizsardzības tiesību aktus. Visās pārējās dalībvalstīs dizainparaugu aizsardzība ir attiecīgo valsts tiesību aktu kompetencē un attiecas tikai uz konkrētās dalībvalsts teritoriju. Tādēļ identiskus dizainparaugus dažādās dalībvalstīs var aizsargāt dažādi un attiecībā uz dažādiem to īpašniekiem. Tas neizbēgami izraisa konfliktus tirdzniecības gaitā starp dalībvalstīm.

(3) Ievērojamās atšķirības starp dalībvalstu dizainparaugu tiesību aktiem nepieļauj Kopienas mēroga konkurenci un to traucē. Salīdzinājumā ar iekšzemes tirdzniecību ar produktiem, kam ir dizainparaugs, un konkurenci to starpā, tirdzniecība un konkurence Kopienā nevar attīstīties un tiek traucēta sakarā ar lielo daudzumu pieteikumu, iestāžu, procedūru, tiesību aktu un ar ekskluzīvām tiesībām tikai vienā valstī, un kopējiem administratīvajiem izdevumiem ar attiecīgi lielām izmaksām pretendentiem. Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību [4] palīdz risināt šo jautājumu.

(4) Tas, ka dizainparaugu aizsardzība attiecas tikai uz atsevišķu dalībvalstu teritoriju neatkarīgi no tā, vai to tiesību akti ir tuvināti, iespējams, var izraisīt iekšējā tirgus sadali attiecībā uz produktiem, kam ir dizainparaugs, uz kuru attiecas atsevišķām personām piederošas valsts mēroga tiesības, un tādējādi ir šķērslis brīvai preču kustībai.

(5) Tādēļ ir jāizstrādā Kopienas dizainparaugs, kas ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs, jo tikai šādi, ar vienu pieteikumu, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes un dizainparaugi) saskaņā ar vienu procedūru un atbilstīgi vienam likumam būs iespējams panākt dizainparauga aizsardzību vienā teritorijā, kas aptver visas dalībvalstis.

(6) Iecerētās darbības mērķi, t.i., dizainparauga aizsardzību vienā teritorijā, kas aptver visas dalībvalstis, nevar pietiekami sasniegt dalībvalstu līmenī sakarā ar Kopienas dizainparauga un Kopienas dizainparauga iestādes izveides mērogu un sekām un tādēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai.

(7) Uzlabota rūpnieciskā dizainparauga aizsardzība ne tikai veicina atsevišķu modelētāju ieguldījumu Kopienas pārākumā šajā jomā, bet arī sekmē jauninājumus, jaunu produktu izstrādi un investīcijas to ražošanā.

(8) Tādējādi pieejamāka dizainparaugu aizsardzības sistēma, kas ir pielāgota iekšējā tirgus vajadzībām, ir būtiska Kopienas rūpniecībai.

(9) Šīs regulas noteikumi par dizainparaugu tiesību aktiem būtu jāsaskaņo ar attiecīgajiem noteikumiem Direktīvā 98/71/EK.

(10) Tehnoloģiskie jauninājumi nebūtu jākavē, piešķirot dizainparaugu aizsardzību iezīmēm, ko diktē vienīgi tehniskā funkcija. Saprotams, ka no tā neizriet tas, ka dizainparaugam ir jābūt estētiskai vērtībai. Līdzīgi nebūtu jākavē dažādu konstrukciju ražojumu savietojamība, piešķirot aizsardzību arī mehānisku savienojumu dizainparaugiem. Tādējādi dizainparauga iezīmes, uz kurām šo iemeslu dēļ neattiecas aizsardzība, nebūtu jāņem vērā, novērtējot, vai citas dizainparauga iezīmes atbilst nosacījumiem aizsardzības iegūšanai.

(11) Modulāro ražojumu mehāniskie savienojumi tomēr ir modulāro ražojumu novitātes svarīga sastāvdaļa un tiem ir liela tirdzniecības vērtība, tādēļ tiem būtu jātiek aizsargātiem.

(12) Aizsardzība nebūtu jāattiecina uz tām sastāvdaļām, kas nav redzamas, ražojumu lietojot, vai uz tām sastāvdaļu iezīmēm, kas nav redzamas, sastāvdaļu montējot, vai kuras pašas par sevi neatbilst prasībām attiecībā uz novitāti un individuālu būtību. Tādēļ dizainparauga iezīmes, uz kurām šo iemeslu dēļ aizsardzība neattiecas, nebūtu jāņem vērā, novērtējot, vai citas dizainparauga iezīmes atbilst aizsardzības iegūšanas nosacījumiem.

(13) Ar Direktīvu 98/71/EK nav ieviesta pilnīga dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz aizsargātu dizainparaugu izmantošanu, lai varētu labot kompleksu ražojumu, atjaunojot tā sākotnējo izskatu, ja dizainparaugs ir izmantots tādam ražojumam vai ietverts tādā ražojumā, kas ir sastāvdaļa kompleksā ražojumā, no kura izskata ir atkarīgs aizsargātais dizainparaugs. Atbilstīgi samierināšanas procedūrai minētajā direktīvā, Komisija ir apņēmusies pēc trīs gadiem no direktīvas pārņemšanas termiņa pārskatīt šās direktīvas noteikumu sekas, jo īpaši attiecībā uz visvairāk skartajām rūpniecības nozarēm. Šādos apstākļos ir lietderīgi nepiešķirt nekādu aizsardzību, kas pienākas Kopienas dizainparaugam, tādam dizainparaugam, kas ir izmantots tādam ražojumam vai ietverts tādā ražojumā, kurš ir sastāvdaļa kompleksā ražojumā, no kā izskata ir atkarīgs aizsargātais dizainparaugs un ko izmanto kompleksa ražojuma labošanai, atjaunojot tā sākotnējo izskatu, kamēr Padome pēc Komisijas priekšlikuma nav pieņēmusi savu nostāju šajā jautājumā.

(14) Novērtējums attiecībā uz to, vai dizainparaugam ir individuāla iedaba, būtu jāpamato ar to, vai informēta lietotāja vispārējais iespaids, kas radies, dizainparaugu apskatot, skaidri atšķiras no iespaida, kas viņam radies no jau esoša dizainparauga veidojuma, ņemot vērā tā ražojuma būtību, kuram dizainparaugs ir izmantots vai kurā tas ir iekļauts, un jo īpaši ņemot vērā to ražošanas nozari, kurai tas piederīgs, kā arī dizainparauga autora brīvību, izveidojot dizainparaugu.

(15) Kopienas dizainparaugam, ciktāl iespējams, būtu jākalpo visu Kopienas rūpniecības nozaru interesēm.

(16) Dažās no šīm nozarēm izveido lielu skaitu dizainparaugu tādiem produktiem, kam bieži ir īss ekonomiskās dzīves cikls, un aizsardzība bez apgrūtinājuma ar reģistrācijas formalitātēm ir priekšrocība, bet aizsardzības ilgums ir mazāk svarīgs. No otras puses, ir tādas rūpniecības nozares, kas piešķir lielu nozīmi reģistrācijas priekšrocībām sakarā ar lielāku juridisko noteiktību, kuru tā sniedz, un kas vēlas ilgāku aizsardzību atbilstīgi attiecīgo produktu paredzamajam ekonomiskās dzīves ciklam.

(17) Tas liek izstrādāt divus aizsardzības veidus: vienu attiecībā uz īstermiņa nereģistrētiem dizainparaugiem un otru attiecībā uz ilgāka termiņa reģistrētiem dizainparaugiem.

(18) Reģistrētam Kopienas dizainparaugam ir vajadzīgs izveidot un uzturēt reģistru, kurā reģistrē visus tos pieteikumus, kas atbilst formālajiem nosacījumiem un kam ir piešķirts iesniegšanas datums. Šīs reģistrācijas sistēmas pamatā nebūtu jābūt pārbaudei attiecībā uz atbilstību aizsardzības iegūšanas nosacījumiem pirms reģistrācijas, tādējādi līdz minimumam samazinot reģistrācijas un citus procedūras apgrūtinājumus pretendentiem.

(19) Kopienas dizainparaugs būtu jāpieņem tikai tad, ja tas ir jauns un ja tam ir arī individuāla būtība salīdzinājumā ar citiem dizainparaugiem.

(20) Ir svarīgi arī ļaut modelētājam vai tā tiesību pārņēmējam pārbaudīt tirgū esošos ražojumus, kuros ir ietverts dizainparaugs, pirms izlemt, vai to aizsardzība reģistrēta Kopienas dizainparauga veidā ir vēlama. Šajā nolūkā ir jāparedz, ka ne dizainparauga nodošanai atklātībā, ko izdara modelētājs vai tā tiesību pārņēmējs, ne arī ļaunprātīgai tā atklāšanai 12 mēnešu laikā pirms Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, nevajadzētu traucēt novērtēt attiecīgā dizainparauga novitāti vai individuālo būtību.

(21) Reģistrēta Kopienas dizainparauga piešķirto tiesību ekskluzīvais raksturs atbilst vēlmei nodrošināt tam lielāku juridisko drošību. Turpretī attiecībā uz nereģistrētu Kopienas dizainparaugu būtu lietderīgi nodrošināt tikai tiesības, kas aizsargā no kopēšanas. Tādējādi aizsardzība nevar attiekties uz produktiem, kuros ir izmantoti dizainparaugi, ko neatkarīgi ir izstrādājis kāds cits modelētājs. Šīs tiesības būtu jāattiecina arī uz tirdzniecību ar produktiem, kuros ir izmantoti kontrafakta dizainparaugi.

(22) Šo tiesību izpilde ir jāatstāj valstu tiesību aktu kompetencē. Tādēļ visās dalībvalstīs ir jāparedz dažas vienotas pamatsankcijas. Tām, neatkarīgi no izpildes piekritības, ir jāļauj pārtraukt nesankcionētās darbības.

(23) Visām tresām personām, kas spēj pierādīt, ka tās pilnīgā pārliecībā Kopienā pat tirdznieciskos nolūkos ir uzsākušas izmantot tādu dizainparaugu, uz ko attiecas reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzība, bet kas nav kopēts no šā dizainparauga, vai ir šim nolūkam veikušas ievērojamus un faktiskus priekšdarbus, var piešķirt tiesības uz šā dizainparauga ierobežotu izmantošanu.

(24) Šās regulas būtisks mērķis ir tāds, ka Kopienas dizainparauga reģistrēšanas procedūrai būtu jāsaistās ar iespējami mazām izmaksām un tai būtu jābūt iespējami vienkāršai, lai darītu to pieejamu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķiem modelētājiem.

(25) Tās rūpniecības nozares, kurās izveido lielu skaitu dizainparaugu, kam iespējams īss ekonomiskās dzīves cikls un no kuriem tikai dažus laidīs tirgū, uzskatīs par izdevīgāku nereģistrētu Kopienas dizainparaugu. Reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir jāpadara pieejamāks arī šīm rūpniecības nozarēm. Šim nolūkam būtu lietderīgi paredzēt vairāku dizainparaugu apvienošanu vienā kombinētā pieteikumā. Tomēr kombinētā pieteikumā ietvertus dizainparaugus var izskatīt atsevišķi attiecībā uz tiesību izpildi, licencēšanu, lietu tiesībām, izpildes panākšanu, maksātnespējas procedūrām, atsaukšanu, pārreģistrāciju, pārņemšanu, atliktu publicēšanu vai spēkā neesamības pasludināšanu.

(26) Parasta publicēšana pēc Kopienas dizainparauga reģistrēšanas dažos gadījumos varētu iznīcināt vai traucēt panākumus tādai komerciālai darbībai, kur dizainparaugs ir iesaistīts. Šādos gadījumos risinājums ir iespēja, ka publicēšanu uz saprātīgu laikposmu atliek.

(27) Procedūra tādu jautājumu izskatīšanai, kas attiecas uz reģistrēta Kopienas dizainparauga derīgumu, vienā konkrētā vietā samazinātu izdevumus un laiku, salīdzinot ar procedūrām, kur būtu iesaistītas dažādu valstu tiesas.

(28) Tādēļ ir jāparedz drošības pasākumi, kas ietver tiesības uz pārsūdzību Apelācijas padomē un pēc tam Eiropas Kopienu Tiesā. Šāda procedūra veicinātu vienotu to prasību interpretāciju, kas attiecas uz Kopienas dizainparaugu derīgumu.

(29) Ir būtiski, lai Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības tiktu efektīvi garantētas visā Kopienā.

(30) Strīda izšķiršanas sistēmā, ciktāl iespējams, būtu jāizvairās no labvēlīgākās tiesas izvēles. Tādēļ ir jāizstrādā skaidri noteikumi attiecībā uz starptautisko piekritību.

(31) Šī regula neizslēdz iespēju piemērot tādiem dizainparaugiem, ko aizsargā Kopienas dizainparaugs, rūpnieciskā īpašuma likumus vai citus attiecīgos dalībvalstu tiesību aktus, piemēram, likumus, kas attiecas uz dizainparaugu aizsardzību, kura ir iegūta ar reģistrāciju, vai likumus, kas attiecas uz nereģistrētiem dizainparaugiem, preču zīmēm, patentiem un funkcionāliem modeļiem, negodīgu konkurenci vai civiltiesisko atbildību.

(32) Nepastāvot pilnīgai autortiesību saskaņošanai, ir svarīgi ieviest aizsardzības kumulācijas principu atbilstīgi Kopienas dizainparaugam un autortiesību likumiem, atstājot dalībvalstīm tiesības brīvi noteikt autortiesību aizsardzības pakāpi un nosacījumus, saskaņā ar kuriem šo aizsardzību piešķir.

(33) Šīs regulas izpildei vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka procedūras, kuras uzticētas Komisijai, lai īstenotu izpildpilnvaras [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Kopienas dizainparaugs

1. Dizainparaugu, kas atbilst šajā regulā izstrādātajiem noteikumiem, turpmāk sauc "Kopienas dizainparaugs".

2. Dizainparaugu aizsargā:

a) kā "nereģistrētu Kopienas dizainparaugu", ja to dara pieejamu sabiedrībai šajā regulā izstrādātajā kārtībā;

b) kā "reģistrētu Kopienas dizainparaugu", ja to reģistrē šajā regulā izstrādātajā kārtībā.

3. Kopienas dizainparaugs ir vienveidīgs. Tam ir vienāds spēks visā Kopienā. To reģistrē, nodod un atsauc, pieņem lēmumu par tā spēkā neesamību vai aizliedz tā izmantošanu tikai visā Kopienā. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro šo principu.

2. pants

Birojs

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizainparaugi), turpmāk tekstā "Birojs", kas izveidots ar Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi [6], turpmāk tekstā "regula par Kopienas preču zīmi", veic uzdevumus, kas tam noteikti šajā regulā.

II SADAĻA

TIESĪBU AKTI, KAS ATTIECAS UZ DIZAINPARAUGIEM

1. iedaļa

Aizsardzības iegūšanas nosacījumi

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) "dizainparaugs" ir visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla;

b) "ražojums" ir rūpniecības vai amatnieka izstrādājums, ietverot, inter alia, daļas, kas paredzētas samontēšanai kompleksā ražojumā, iepakojumu, apdari, grafiskos simbolus un tipogrāfijas šriftus, bet izņemot datorprogrammas;

c) "komplekss ražojums" ir ražojums, kas sastāv no vairākām sastāvdaļām, kuras var aizstāt un kuras ļauj ražojumu izjaukt un no jauna samontēt.

4. pants

Aizsardzības iegūšanas nosacījumi

1. Dizainparaugs ir aizsargāts kā Kopienas dizainparaugs, ja tas ir jauns un tam ir individuāla būtība.

2. Dizainparaugu, ko izmanto vai iekļauj ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, uzskata par jaunu un par tādu, kam ir individuāla būtība, ja:

a) sastāvdaļa, kad tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, paliek redzama minētā ražojuma parastās izmantošanas laikā un

b) šīs sastāvdaļas redzamās iezīmes pašas par sevi atbilst novitātes un individuālas būtības prasībām.

3. "Parastā izmantošana" 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir tiešā lietotāja veikta izmantošana, ietverot apkopi, apkalpošanu vai remontu.

5. pants

Novitāte

1. Dizainparaugu uzskata par jaunu, ja sabiedrībai nav darīts pieejams identisks dizainparaugs, šādos gadījumos:

a) attiecībā uz nereģistrētu Kopienas dizainparaugu, pirms tā datuma, kad dizainparaugs, kura aizsardzību pieprasa, ir pirmo reizi darīts pieejams sabiedrībai;

b) attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu, pirms tā datuma, kad ir aizpildīts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz to dizainparaugu, kura aizsardzību pieprasa, vai, ja attiecina prioritāti, pirms prioritātes datuma.

2. Dizainparaugus uzskata par identiskiem, ja to iezīmes atšķiras tikai nebūtiski.

6. pants

Individuālā būtība

1. Uzskata, ka dizainparaugam ir individuāla būtība, ja vispārējais iespaids, ko tas rada informētam lietotājam, atšķiras no vispārējā iespaida, ko šādam lietotājam rada jebkurš dizainparaugs, kas ir darīts pieejams sabiedrībai, šādos gadījumos:

a) attiecībā uz nereģistrētu Kopienas dizainparaugu, līdz tam datumam, kad dizainparaugs, kura aizsardzību pieprasa, ir pirmo reizi darīts pieejams sabiedrībai;

b) attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu, līdz tam datumam, kad ir aizpildīts reģistrācijas pieteikums, vai, ja attiecina prioritāti, pirms prioritātes datuma.

2. Novērtējot individuālo būtību, ņem vērā dizainparauga autora radošo pieeju, izveidojot dizainparaugu.

7. pants

Nodošana atklātībā

1. Lai piemērotu regulas 5. un 6. pantu, uzskata, ka dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai, ja tas ir publicēts pēc reģistrācijas vai citādi, vai izstādīts, izmantots tirdzniecībā vai citādi nodots atklātībai līdz, attiecīgi, 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā vai 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajam datumam, izņemot, ja par šiem notikumiem parastā uzņēmējdarbības gaitā praktiski nav varējis uzzināt to personu loks, kuras ir specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Kopienā. Dizainparaugu tomēr neuzskata par darītu pieejamu sabiedrībai tikai tādēļ, ka tas ir atklāts trešajai personai ar tieši vai netieši izteiktu konfidencialitātes nosacījumu.

2. Piemērojot regulas 5. un 6. pantu, nodošanu atklātībai neņem vērā, ja dizainparaugu, kura aizsardzību pieprasa atbilstīgi reģistrēta Kopienas dizainparauga tiesībām, sabiedrībai pieejamu ir darījis:

a) modelētājs, viņa tiesību pārņēmējs vai trešā persona modelētāja vai viņa tiesību pārņēmēja sniegtas informācijas vai veiktas darbības dēļ un

b) divpadsmit mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja attiecina prioritāti, pirms prioritātes datuma.

3. Šā panta 2. punktu piemēro arī tad, ja dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai ļaunprātīgas rīcības dēļ pret modelētāju vai viņa tiesību pārņēmēju.

8. pants

Dizainparaugi, ko nosaka to tehniskā funkcija, un starpsavienojumu dizainparaugi

1. Kopienas dizainparauga tiesības neattiecas uz ražojuma izskata iezīmēm, ko nosaka tikai ražojuma tehniskā funkcija.

2. Kopienas dizainparauga tiesības neattiecas uz ražojuma izskata iezīmēm, kas ir noteikti jāreproducē to precīzā formā un izmēros, lai ražojumu, kurā dizainparaugs ir iekļauts vai kuram tas tiek lietots, mehāniski pievienotu vai ievietotu, novietotu ap to vai novietotu pretī citam ražojumam tā, lai abi ražojumi varētu funkcionēt.

3. Neskarot 2. punktu, Kopienas dizainparauga tiesības atbilstīgi 5. un 6. pantā izklāstītajiem noteikumiem attiecas uz dizainparaugiem, kas kalpo, lai vairākus savstarpēji nomaināmus ražojumus samontētu vai savienotu moduļu sistēmā.

9. pants

Dizainparaugi, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai morālei

Kopienas dizainparauga tiesības neattiecas uz dizainparaugiem, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai pieņemtajiem morāles principiem.

2. iedaļa

Aizsardzības joma un ilgums

10. pants

Aizsardzības joma

1. Kopienas dizainparauga piešķirtā aizsardzība attiecas uz visiem dizainparaugiem, kas informētam lietotājam neatstāj atšķirīgu vispārējo iespaidu.

2. Novērtējot aizsardzības jomu, ņem vērā dizainparauga autora radošo pieeju, izveidojot dizainparaugu.

11. pants

Nereģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzības sākšanās un ilgums

1. Dizainparaugu, kas atbilst 1. iedaļā izstrādātajiem noteikumiem, aizsargā kā nereģistrētu Kopienas dizainparaugu trīs gadus ilgi pēc datuma, kad tas ir pirmo reizi darīts pieejams sabiedrībai Kopienā.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā dizainparaugu uzskata par darītu pieejamu sabiedrībai Kopienā, ja tas ir bijis publicēts, izstādīts, izmantots tirdzniecībā vai citādi atklāts tādā veidā, ka parastā uzņēmējdarbības gaitā par šiem notikumiem ir varējis uzzināt to personu loks, kuras ir specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Kopienā. Dizainparaugu tomēr neuzskata par darītu pieejamu sabiedrībai tikai tādēļ, ka tas ir atklāts trešajai personai ar tieši vai netieši izteiktu konfidencialitātes nosacījumu.

12. pants

Reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzības sākšanās un ilgums

Pēc tā reģistrācijas Birojā dizainparaugu, kas atbilst 1. iedaļā izstrādātajiem noteikumiem, aizsargā kā reģistrētu Kopienas dizainparaugu piecus gadus pēc pieteikuma aizpildīšanas datuma. Tiesību īpašnieks var likt atjaunot aizsardzības laiku uz vienu vai vairākiem piecu gadu ilgiem laikposmiem, pavisam 25 gadu laikā pēc iesniegšanas datuma.

13. pants

Pārreģistrācija

1. Reģistrēta Kopienas dizainparauga reģistrāciju atjauno pēc tiesību īpašnieka vai tā īpaši pilnvarotas personas lūguma, ja ir samaksāta pārreģistrācijas nodeva.

2. Pietiekamu laiku pirms reģistrācijas beigšanās Birojs par to informē reģistrētā Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieku un visas personas, kuru tiesības attiecībā uz šo reģistrēto Kopienas dizainparaugu ir ievadītas Kopienas dizainparaugu reģistrā, kas minēts 72. pantā, turpmāk tekstā "reģistrs". Birojs neuzņemas atbildību, ja šī informācija netiek sniegta.

3. Pārreģistrēšanas lūgumu iesniedz un pārreģistrācijas nodevu samaksā sešu mēnešu ilgā laikposmā, kas beidzas tā mēneša pēdējā dienā, kad beidzas aizsardzība. Ja tas nav izdarīts, lūgumu var iesniegt un samaksu izdarīt sešu mēnešu laikā pēc pirmajā teikumā minētās dienas, ja šajā laikā samaksā papildu nodevu.

4. Pārreģistrācija stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās dienas, kad beidzas esošā reģistrācija. Informāciju par pārreģistrāciju ievada reģistrā.

3. iedaļa

Tiesības uz Kopienas dizainparaugu

14. pants

Tiesības uz Kopienas dizainparaugu

1. Tiesības uz Kopienas dizainparaugu pieder modelētājam vai tā tiesību pārņēmējam.

2. Ja dizainparaugu kopīgi ir izveidojušas divas vai vairāk personas, tiesības uz Kopienas dizainparaugu pieder tām kopīgi.

3. Tomēr, ja dizainparaugu ir izveidojis darbinieks, izpildot savus darba pienākumus vai ievērojot sava darba devēja norādījumus, tiesības uz Kopienas dizainparaugu pieder darba devējam, ja vien nav citādas vienošanās vai valsts tiesību aktos nav noteikts citādi.

15. pants

Prasības, kas saistās ar tiesībām uz Kopienas dizainparaugu

1. Ja nereģistrētu Kopienas dizainparaugu atklāj vai tiesības uz to pieprasa, vai arī ja reģistrētu Kopienas dizainparaugu ir pieteikusi vai reģistrējusi tāda persona vai tas izdarīts tādas personas vārdā, kurai atbilstīgi 14. pantam uz to nav tiesību, persona, kam uz to ir tiesības, neņemot vērā citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas tai var būt pieejami, var pieprasīt atzīt tās Kopienas dizainparauga likumīgā īpašnieka tiesības.

2. Ja personai uz Kopienas dizainparaugu ir tiesības kopīgi ar citām personām, šī persona saskaņā ar 1. punktu var pieprasīt savu kopīpašnieka tiesību atzīšanu.

3. Tiesvedību atbilstīgi 1. un 2. punktam nevar uzsākt trīs gadus ilgi pēc reģistrēta Kopienas dizainparauga publicēšanas datuma vai pēc nereģistrēta Kopienas dizainparauga atklāšanas datuma. Šo noteikumu nepiemēro, ja persona, kam nav tiesību uz Kopienas dizainparaugu, ir rīkojusies ļaunprātīgi tajā brīdī, kad attiecībā uz šo dizainparaugu ir iesniegts pieteikums, dizainparaugs ir atklāts vai tas ir šai personai piešķirts.

4. Attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu reģistrā ievada šādu informāciju:

a) atzīmi par to, ka ir uzsākta tiesvedība atbilstīgi 1. punktam;

b) galīgo lēmumu vai informāciju par citādu lietas izbeigšanu;

c) izmaiņas īpašumtiesībās uz reģistrēto Kopienas dizainparaugu saistībā ar galīgo lēmumu.

16. pants

Sekas spriedumam par tiesībām uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu

1. Ja 15. panta 1. punktā minētās tiesvedības rezultātā notiek pilnīga reģistrētā Kopienas dizainparauga īpašumtiesību maiņa, licences un citas tiesības zaudē spēku, reģistrā ievadot personu, kura ir ieguvusi šīs īpašumtiesības.

2. Ja, pirms ir reģistrēta 15. panta 1. punktā minētās tiesvedības uzsākšana, reģistrētā Kopienas dizainparauga īpašnieks vai licenciāts ir izmantojis dizainparaugu Kopienā vai ir šai nolūkā veicis faktiskus un nopietnus priekšdarbus, tas var turpināt šo izmantošanu, ja viņš izpildes regulā noteiktajā laikposmā lūdz neekskluzīvu licenci no jaunā īpašnieka, kura vārds ir ievadīts reģistrā. Licenci piešķir uz saprātīgu laikposmu un ar saprātīgiem noteikumiem.

3. Šā panta 2. punktu nepiemēro, ja reģistrētā Kopienas dizainparauga īpašnieks vai licenciāts ir rīkojies ļaunprātīgi, uzsākot izmantot dizainparaugu vai veicot priekšdarbus šajā nolūkā.

17. pants

Prezumpcija dizainparauga reģistrētā īpašnieka labā

Personu, uz kuras vārda reģistrētais Kopienas dizainparaugs ir reģistrēts, vai, pirms reģistrācijas, personu, kuras vārdā ir aizpildīts pieteikums, uzskata par to personu, kurai ir tiesības piedalīties visu jautājumu izskatīšanā saistībā ar Biroju, kā arī citu jautājumu izskatīšanā.

18. pants

Modelētāja tiesības tikt pieminētam

Modelētājam, tāpat kā pieteikuma iesniedzējam vai reģistrēta Kopienas dizainparauga īpašniekam, ir tiesības tikt pieminētam Birojā un reģistrā kā tādam. Ja dizainparaugs ir kopīga darba rezultāts, var minēt personu grupu, nevis atsevišķus modelētājus.

4. iedaļa

Kopienas dizainparauga iedarbība

19. pants

Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības

1. Reģistrēts Kopienas dizainparaugs piešķir tā īpašniekam ekskluzīvas tiesības to izmantot un neļaut trešām personām to izmantot bez viņa piekrišanas. Minētā izmantošana attiecas, jo īpaši, uz tāda ražojuma, kurā dizainparaugs ir iekļauts vai kuram tas ir izmantots, izgatavošanu, piedāvāšanu, laišanu tirgū, importu, eksportu vai izmantošanu, vai šāda ražojuma glabāšanu šiem mērķiem.

2. Tomēr nereģistrēts Kopienas dizainparaugs piešķir tā īpašniekam tiesības novērst 1. punktā minētās darbības tikai tad, ja apstrīdēto izmantošanu rada aizsargātā dizainparauga kopēšana.

Apstrīdēto izmantošanu neuzskata par aizsargātā dizainparauga kopēšanas rezultātu, ja tā rodas tāda modelētāja neatkarīgā radošā darbā, par kuru var uzskatīt, ka tam nav bijis zināms dizainparaugs, ko tā īpašnieks darījis pieejamu sabiedrībai.

3. Šā panta 2. punktu piemēro arī reģistrētam Kopienas dizainparaugam, kura publicēšana ir atlikta, ja attiecīgie ieraksti reģistrā un dosjē nav darīti pieejami sabiedrībai saskaņā ar 50. panta 4. punktu.

20. pants

Kopienas dizainparauga piešķirto tiesību ierobežojumi

1. Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības neīsteno attiecībā uz:

a) darbībām, ko veic privāti un nekomerciālos nolūkos;

b) darbībām, ko veic eksperimentālos nolūkos;

c) reproducēšanas darbību, ko veic citēšanas vai mācīšanas nolūkos, ja šādas darbības ir saderīgas ar godīgas tirdzniecības praksi un pārmērīgi netraucē dizainparauga normālu izmantošanu un ja tiek norādīts reproducēšanas avots.

2. Turklāt Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības neīsteno attiecībā uz:

a) trešā valstī reģistrētu kuģu un lidaparātu aprīkojumu, ja tie uz laiku iebrauc Kopienas teritorijā;

b) Kopienā importētām rezerves daļām un piederumiem šādu kuģu un lidaparātu remontam;

c) šādu kuģu un lidaparātu remontu.

21. pants

Tiesību izsmelšana

Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības neattiecas uz darbībām, kas attiecas uz ražojumu, kurā ir iekļauts Kopienas dizainparauga aizsardzības jomā ietverts dizainparaugs vai kuram tas ir izmantots, ja minēto ražojumu Kopienā ir laidis tirgū Kopienas dizainparauga īpašnieks vai tas ir darīts ar viņa piekrišanu.

22. pants

Iepriekšēja izmantojuma tiesības attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu

1. Iepriekšēja izmantojuma tiesības pastāv visām trešām personām, kuras var pierādīt, ka pirms pieteikuma iesniegšanas datuma vai, ja attiecina prioritāti, pirms prioritātes datuma, tās pilnīgā pārliecībā Kopienā ir uzsākušas izmantot tādu dizainparaugu, uz ko attiecas reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzība, bet kas nav kopēts no šā dizainparauga, vai ir šim nolūkam veikušas ievērojamus un faktiskus priekšdarbus.

2. Iepriekšēja izmantojuma tiesības atļauj trešajai personai izmantot dizainparaugu tādos nolūkos, kādos tā šo izmantošanu ir uzsākusi vai kam tā ir veikusi ievērojamus un faktiskus priekšdarbus pirms reģistrētā Kopienas dizainparauga pieteikšanas datuma vai prioritātes datuma.

3. Iepriekšēja izmantojuma tiesības neļauj piešķirt licenci citai personai dizainparauga izmantošanai.

4. Ja trešā persona ir uzņēmums, iepriekšēja izmantojuma tiesības var nodot tikai kopā ar daļu uzņēmējdarbības, kurā ir veikta darbība vai priekšdarbi.

23. pants

Izmantošana valsts pārvaldes nolūkos

Noteikumus dalībvalsts tiesību aktos, kas valstu dizainparaugus atļauj lietot valdībai vai valsts pārvaldes nolūkos, var piemērot Kopienas dizainparaugiem tikai tad, ja šī izmantošana ir nepieciešama būtiskām aizsardzības vai drošības vajadzībām.

5. iedaļa

Spēkā neesamība

24. pants

Spēkā neesamības pasludināšana

1. Reģistrētu Kopienas dizainparaugu pasludina par spēkā neesošu pēc iesnieguma Birojā saskaņā ar VI un VII sadaļā izstrādāto kārtību vai arī Kopienas dizainparaugu tiesa, pamatojoties uz pretprasību pārkāpumu tiesvedībā.

2. Kopienas dizainparaugu var pasludināt par spēkā neesošu pat pēc tam, kad Kopienas dizainparaugs ir zaudējis spēku, vai pēc tā atsaukšanas.

3. Nereģistrētu Kopienas dizainparaugu par spēkā neesošu pasludina Kopienas dizainparaugu tiesa pēc saņemta iesnieguma vai pamatojoties uz pretprasību pārkāpumu tiesvedībā.

25. pants

Spēkā neesamības iemesli

1. Kopienas dizainparaugu var pasludināt par spēkā neesošu tikai šādos gadījumos:

a) ja dizainparaugs neatbilst 3. panta a) apakšpunktā izstrādātajai definīcijai;

b) ja tas neatbilst 4. līdz 9. panta prasībām;

c) ja pēc tiesas lēmuma tiesību īpašniekam nav tiesību uz Kopienas dizainparaugu atbilstīgi 14. pantam;

d) ja Kopienas dizainparaugs ir konfliktā ar iepriekšēju dizainparaugu, kas ir darīts pieejams sabiedrībai pēc pieteikuma iesniegšanas, vai, ja attiecina prioritāti, pēc Kopienas dizainparauga prioritātes datuma, un kas no datuma pirms minētā datuma ir aizsargāts kā reģistrēts Kopienas dizainparaugs, vai ar šā dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu, vai arī kā dalībvalsts reģistrēts dizainparaugs, vai ar šādu tiesību iegūšanas pieteikumu;

e) ja kāda atšķirības zīme ir izmantota kādā vēlākā dizainparaugā un Kopienas tiesību akti vai dalībvalsts tiesību akti, kas reglamentē minēto zīmi, piešķir zīmes tiesību īpašniekam tiesības aizliegt šādu izmantošanu;

f) ja dizainparaugā ir neatļauti izmantots darbs, kas ir aizsargāts saskaņā ar dalībvalsts autortiesību likumu;

g) ja dizainparaugā ir nepareizi izmantots kāds no priekšmetiem, kas uzskaitīts 6.ter pantā Parīzes Konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, turpmāk tekstā "Parīzes konvencija", vai žetoni, emblēmas un ģerboņi, uz kuriem neattiecas minētās konvencijas 6.ter pants un par kuriem kādā dalībvalstī ir īpaša interese.

2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto iemeslu var norādīt tikai persona, kurai ir tiesības uz Kopienas dizainparaugu atbilstīgi 14. pantam.

3. Šā panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā minētos iemeslus var norādīt tikai tiesību pieprasītājs vai iepriekšējo tiesību īpašnieks.

4. Šā panta 1. punkta g) apakšpunktā minēto iemeslu var norādīt tikai persona vai struktūra, uz ko attiecas izmantošana.

5. Šā panta 3. un 4. punkts netraucē dalībvalstīm paredzēt to, ka 1. punkta d) un g) apakšpunktā minētos iemeslus var norādīt arī attiecīgās dalībvalsts atbilstīga iestāde pēc savas ierosmes.

6. Reģistrētu Kopienas dizainparaugu, kas ir paziņots par spēkā neesošu atbilstīgi 1. punkta b), e), f) vai g) apakšpunktam, var saglabāt grozītā veidā, ja tas atbilst aizsardzības piešķiršanas nosacījumiem un tiek saglabāta dizainparauga identitāte. Saglabāšana grozītā veidā var ietvert reģistrāciju kopā ar reģistrēta Kopienas dizainparauga īpašnieka daļēju atteikšanos no tā vai kopā ar ierakstu dizainparauga reģistrā par tiesas spriedumu vai Biroja lēmumu, ar kuru reģistrēto Kopienas dizainparaugu pasludina par daļēji spēkā neesošu.

26. pants

Spēkā neesamības sekas

1. Ja Kopienas dizainparaugu pasludina par spēkā neesošu, uzskata, ka tas jau no paša sākuma nav radījis šajā regulā paredzētās sekas.

2. Ievērojot valstu noteikumus, kas saistās vai nu ar prasībām par Kopienas dizainparauga īpašnieka nolaidības vai ļaunprātības rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju, vai ar nelikumīgu iedzīvošanos, Kopienas dizainparauga spēkā neesamības atpakaļejošā iedarbība neskar:

a) lēmumus par pārkāpumiem, kam ir galīgā lēmuma spēks un kas ir izpildīti pirms lēmuma par spēkā neesamību;

b) līgumus, kas ir noslēgti pirms lēmuma par spēkā neesamību, ja tie ir izpildīti pirms šā lēmuma; tomēr, ciktāl to attaisno apstākļi un pamatojoties uz taisnīgumu, var pieprasīt attiecīgajā līgumā izmaksāto summu atlīdzināšanu.

III SADAĻA

KOPIENAS DIZAINPARAUGI KĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU OBJEKTI

27. pants

Kopienas dizainparaugu tiesību pielīdzināšana valstu dizainparaugu tiesībām

1. Ja vien šās regulas 28., 29., 30., 31. un 32. pantā nav paredzēts citādi, ar Kopienas dizainparaugu kā īpašuma tiesību objektu visā tā pilnībā un visā Kopienas teritorijā rīkojas kā ar tās dalībvalsts dizainparaugu, kurā:

a) tā īpašniekam attiecīgajā brīdī ir juridiskā adrese vai dzīvesvieta, vai

b) tā īpašnieks attiecīgajā brīdī veic uzņēmējdarbību, ja nepiemēro a) apakšpunktu.

2. Attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu, 1. punktu piemēro saskaņā ar ierakstiem reģistrā.

3. Ja ir vairāki līdzīpašnieki un ja divi vai vairāki no tiem izpilda 1. punkta nosacījumus, tad šajā punktā minēto dalībvalsti nosaka šādi:

a) attiecībā uz nereģistrētu Kopienas dizainparaugu, ņemot vērā to līdzīpašnieku, kuru paši līdzīpašnieki izvirzījuši, savstarpēji vienojoties;

b) attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu, ņemot vērā pirmo līdzīpašnieku tādā kārtībā, kādā tie ir norādīti reģistrā.

4. Ja nepiemēro 1., 2. un 3. punktu, tad 1. punktā minētā dalībvalsts ir tā dalībvalsts, kurā ir Biroja mītnes vieta.

28. pants

Reģistrēta Kopienas dizainparauga nodošana

Uz reģistrēta dizainparauga nodošanu attiecas šādi nosacījumi:

a) pēc kādas puses lūguma informāciju par nodošanu ievada reģistrā un publicē;

b) kamēr informācija par nodošanu nav ievadīta reģistrā, tiesību pārņēmējs nevar izmantot tiesības, kas rodas no Kopienas dizainparauga reģistrācijas;

c) ja darījumos ar Biroju ir jāievēro kādi termiņi, tiesību pārņēmējs var izdarīt attiecīgus paziņojumus Birojam, kad Birojs ir saņēmis lūgumu reģistrēt nodošanu;

d) visus dokumentus, par ko saskaņā ar 66. pantu ir jāpaziņo reģistrētā Kopienas dizainparauga īpašniekam, Birojs adresē tai personai, kura ir reģistrēta kā īpašnieks vai tā pārstāvis, ja tāds ir noteikts.

29. pants

Lietu tiesības attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu

1. Reģistrētu Kopienas dizainparaugu var iesniegt kā garantiju un uz to var attiecināt lietu tiesības.

2. Pēc pušu lūguma 1. punktā minētās tiesības ievada reģistrā un publicē.

30. pants

Lēmuma izpildes panākšana

1. Attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu var veikt pasākumus lēmuma izpildes panākšanai.

2. Attiecībā uz pasākumu kārtību lēmuma izpildes panākšanai, ekskluzīva piekritība ir saskaņā ar 27. pantu noteiktās dalībvalsts tiesām un iestādēm.

3. Pēc kādas puses lūguma informāciju par lēmuma izpildes panākšanu ievada reģistrā un publicē.

31. pants

Maksātnespējas procedūras

1. Kopienas dizainparaugu var iesaistīt tikai tajās maksātnespējas procedūrās, kuras uzsāk tajā dalībvalstī, kuras teritorijā atrodas debitora galvenā darbība.

2. Ja Kopienas dizainparaugam ir līdzīpašnieki, 1. punktu piemēro līdzīpašnieka daļai.

3. Ja Kopienas dizainparaugs ir iesaistīts maksātnespējas procedūrās, pēc kompetentās valsts iestādes lūguma par to izdara ierakstu reģistrā un to publicē 73. panta 1. punktā minētajā "Kopienas Dizainparaugu Biļetenā".

32. pants

Licencēšana

1. Kopienas dizainparaugu var licencēt visā Kopienā vai kādā tās daļā. Licence var būt ekskluzīva vai neekskluzīva.

2. Neskarot tiesvedību, kas balstās uz līgumtiesībām, īpašnieks var izmantot Kopienas dizainparauga piešķirtās tiesības pret licenciātu, kurš pārkāpj sava licences līguma noteikumus attiecībā uz tā ilgumu, dizainparauga izmantošanas veidu, produktu loku, uz ko licence ir piešķirta, un licenciāta ražoto produktu kvalitāti.

3. Neskarot licences līguma noteikumus, licenciāts var uzsākt tiesvedību par pārkāpumu saistībā ar Kopienas dizainparaugu tikai ar tā tiesību īpašnieka piekrišanu. Tomēr ekskluzīvas licences īpašnieks var uzsākt šādu tiesvedību, ja Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieks pats noteiktā laikā neuzsāk tiesvedību pēc tam, kad tam ir paziņots par iespēju to darīt.

4. Lai saņemtu kompensāciju par tam radītajiem zaudējumiem, licenciāts ir tiesīgs piedalīties prāvā sakarā ar pārkāpumu, ko ierosinājis Kopienas dizainparauga īpašnieks.

5. Reģistrēta Kopienas dizainparauga gadījumā informāciju par licences piešķiršanu vai nodošanu pēc kādas puses lūguma ievada reģistrā un publicē.

33. pants

Sekas attiecībā uz trešām personām

1. Šās regulas 28., 29., 30. un 32. pantā minēto tiesību aktu sekas attiecībā uz trešām personām regulē dalībvalsts tiesību akti, kas noteikta saskaņā ar 27. pantu.

2. Tomēr attiecībā uz reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem, visās dalībvalstīs 28., 29., 30. un 32. pantā minētie tiesību akti rada sekas attiecībā uz trešām personām tikai pēc to ievadīšanas reģistrā. Neskatoties uz to, šie tiesību akti pirms to ievadīšanas reģistrā rada sekas attiecībā uz trešām personām, kuras ir ieguvušas tiesības uz Kopienas dizainparaugu pēc šā akta datuma, bet kuras tiesību iegūšanas brīdī par šo aktu ir zinājušas.

3. Šā panta 2. punktu nepiemēro personai, kura reģistrētu Kopienas dizainparaugu vai tiesības saistībā ar reģistrētu Kopienas dizainparaugu ir ieguvusi, pārņemot visu uzņēmumu vai ar citādu vispārēju tiesību pēctecību.

4. Kamēr dalībvalstīs nav stājušies spēkā kopīgi noteikumi maksātnespējas jomā, maksātnespējas procedūru sekas attiecībā uz trešām personām reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šīs procedūras pirmo reizi uzsāk atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai šajā jomā piemērojamajiem noteikumiem.

34. pants

Kopienas dizainparauga kā īpašuma tiesību objekta reģistrēšanas pieteikums

1. Kopienas dizainparauga kā īpašuma tiesību objekta reģistrēšanas pieteikumu izskata visā tā kopumā un visā Kopienas teritorijā kā tās dalībvalsts, kura noteikta saskaņā ar 27. pantu, dizainparauga reģistrāciju.

2. Šās regulas 28., 29., 30., 31., 32. un 33. pantu mutatis mutandis piemēro Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumiem. Ja kādus no šiem noteikumiem var attiecināt tikai pēc to ievadīšanas reģistrā, šo formalitāti izpilda, reģistrējot attiecīgo reģistrēto Kopienas dizainparaugu.

IV SADAĻA

KOPIENAS DIZAINPARAUGA REĢISTRĒŠANAS PIETEIKUMS

1. iedaļa

Pieteikumu iesniegšana un uz to attiecināmie nosacījumi

35. pants

Pieteikumu iesniegšana un nosūtīšana

1. Pēc iesniedzēja izvēles Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu iesniedz:

a) Birojā vai

b) kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā, vai

c) Beniluksa valstīs — Beniluksa Dizainparauga birojā.

2. Ja pieteikumu iesniedz kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā vai Beniluksa Dizainparauga birojā, šie biroji veic visus pasākumus, lai nosūtītu pieteikumu Birojam divu nedēļu laikā pēc tā iesniegšanas datuma. Tie var iekasēt no pieteikuma iesniedzēja samaksu, kas nepārsniedz pieteikuma saņemšanas un nosūtīšanas administratīvās izmaksas.

3. Tiklīdz Birojs saņem centrālā rūpnieciskā īpašuma biroja vai Beniluksa Dizainparauga biroja pārsūtītu pieteikumu, tas par to informē pieteikuma iesniedzēju, norādot datumu, kad Birojs pieteikumu saņēmis.

4. Ne mazāk kā 10 gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās Komisija sastāda ziņojumu par Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu iesniegšanas sistēmas darbību, pievienojot priekšlikumus grozījumiem, ko tā uzskata par vajadzīgu.

36. pants

Nosacījumi attiecībā uz pieteikumiem

1. Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumā ir:

a) reģistrācijas lūgums;

b) informācija par pieteikuma iesniedzēju;

c) dizainparauga attēlojums, ko ir iespējams reproducēt. Tomēr, ja pieteikuma subjekts ir divdimensiju dizainparaugs un pieteikumā ir lūgums atlikt publicēšanu saskaņā ar 50. pantu, dizainparauga attēlojumu var aizvietot ar tā paraugu.

2. Pieteikumā ir arī norāde par ražojumiem, kuros dizainparaugu ir domāts ietvert vai izmantot.

3. Pieteikumā papildus var ietvert:

a) aprakstu, kas paskaidro attēlojumu vai paraugu;

b) lūgumu atlikt publicēšanu saskaņā ar 50. pantu;

c) informāciju par pārstāvi, ja pieteikuma iesniedzējs tādu ir noteicis;

d) to ražojumu klasifikāciju, kuros dizainparaugu ir domāts ietvert vai izmantot, pēc to klasēm;

e) modelētāja vārdu vai modelētāju grupu, vai paziņojumu, par kuru atbildību uzņemas pieteikuma iesniedzējs, ka modelētājs vai modelētāju grupa ir atteikusies no tiesībām tikt pieminēta.

4. Par pieteikuma iesniegšanu ir jāsamaksā reģistrācijas nodeva un publicēšanas nodeva. Ja iesniedz atlikšanas lūgumu atbilstīgi 3. punkta b) apakšpunktam, publicēšanas nodevu aizvieto ar nodevu par publicēšanas atlikšanu.

5. Pieteikums atbilst nosacījumiem, kas ir izstrādāti īstenošanas regulā.

6. Atbilstīgi 2. punktam un 3. punkta a) un d) apakšpunktam norādītā informācija neietekmē dizainparauga kā tāda aizsardzību.

37. pants

Kombinētie pieteikumi

1. Vairākus dizainparaugus var apvienot vienā kombinētā Kopienas dizainparaugu reģistrācijas pieteikumā. Izņemot rotājumu gadījumus, tas ir iespējams tikai tad, ja ražojumi, kuros dizainparaugus domāts ietvert vai izmantot, visi pieder vienai un tai pašai klasei rūpniecisko dizainparaugu starptautiskajā klasifikācijā.

2. Papildus 36. panta 4. punktā minētajiem maksājumiem par kombinēto pieteikumu ir jāsamaksā papildu reģistrācijas nodeva un papildu publicēšanas nodeva. Ja kombinētajā pieteikumā ir lūgums atlikt publicēšanu, papildu publicēšanas nodevu aizvieto ar papildu nodevu par publicēšanas atlikšanu. Papildu nodevas atbilst daudzumam procentos no pamatnodevām par katru papildu dizainparaugu.

3. Kombinētais pieteikums atbilst nosacījumiem, kas ir izstrādāti īstenošanas regulā.

4. Lai piemērotu šo regulu, katru kombinētajā pieteikumā vai reģistrācijā ietverto dizainparaugu var izskatīt atsevišķi no pārējiem. To var, jo īpaši, izpildīt, licencēt, attiecināt uz to lietu tiesības, izpildes panākšanu, noteikt maksātnespējas procedūru, to var atsaukt, pārreģistrēt un pārņemt, atlikt tā publicēšanu un to var pasludināt par spēkā neesošu atsevišķi no pārējiem dizainparaugiem. Kombinētu pieteikumu vai reģistrēšanu var sadalīt atsevišķos pieteikumos vai reģistrēšanas gadījumos atbilstīgi īstenošanas regulā izstrādātajiem noteikumiem.

38. pants

Pieteikuma iesniegšanas datums

1. Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniegšanas datums ir tas datums, kurā pieteikuma iesniedzējs Birojā iesniedz dokumentus, kas satur 36. panta 1. punktā noteikto informāciju, vai, ja pieteikums ir iesniegts kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā vai Beniluksa Dizainparauga birojā, kurā dokumentus iesniedz šajos birojos.

2. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, tāda pieteikuma iesniegšanas datums, kurš ir iesniegts kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā vai Beniluksa Dizainparauga birojā un nonāk Birojā vairāk nekā divus mēnešus pēc datuma, kad ir iesniegti dokumenti, kas satur 36. panta 1. punktā noteikto informāciju, ir tas datums, kurā šos dokumentus ir saņēmis Birojs.

39. pants

Iesniegšanas vienlīdzība Kopienas līmenī ar iesniegšanu dalībvalstī

Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikums, kam ir piešķirts iesniegšanas datums, dalībvalstīs, ir vienlīdzīgs ar pieteikuma iesniegšanu saskaņā ar valsts noteikumiem, ņemot vērā, ja vajadzīgs, šā pieteikuma prioritāti.

40. pants

Klasifikācija

Šīs regulas nolūkiem izmanto pielikumu Līgumam par rūpniecisko dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu, kas parakstīts Lokarno 1968. gada 8. oktobrī.

2. iedaļa

Prioritāte

41. pants

Tiesības uz prioritāti

1. Personai, kas ir pareizi iesniegusi pieteikumu uz dizainparauga tiesībām vai uz funkcionālu modeli kādā valstī vai kādas valsts vārdā, kura ir Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību vai Līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidi dalībvalsts, vai šīs personas tiesību pārņēmējam, iesniedzot pieteikumu par Kopienas dizainparauga reģistrēšanu attiecībā uz vienu un to pašu dizainparaugu vai funkcionālo modeli, ir sešu mēnešu ilgas tiesības uz prioritāti pēc pirmā pieteikuma iesniegšanas datuma.

2. Tiesības uz prioritāti dod katra pieteikuma iesniegšana, kas ir vienlīdzīga ar pieteikuma iesniegšanu saskaņā ar valsts noteikumiem atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem, kur tas notiek, vai atbilstīgi divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem.

3. "Pieteikuma iesniegšana saskaņā ar valsts noteikumiem" ir pieteikuma iesniegšana, kas ir pamatā iesniegšanas datuma piešķiršanai neatkarīgi no galīgā iznākuma.

4. Nākamo pieteikumu attiecībā uz to pašu dizainparaugu, par ko ir iesniegts iepriekšējais pieteikums un ko iesniedz tajā pašā valstī, prioritātes noteikšanas nolūkiem uzskata par pirmo pieteikumu, ja nākamā pieteikuma iesniegšanas brīdī iepriekšējais pieteikums ir atsaukts, atteikts vai noraidīts, to neatklājot sabiedrībai un neatstājot spēkā nekādas tiesības, un ja, pamatojoties uz to, jau nav pieprasītas tiesības uz prioritāti. Pēc tam uz iepriekšējā pieteikuma pamata tiesības uz prioritāti pieprasīt nevar.

5. Ja pirmā pieteikuma iesniegšana ir notikusi kādā valstī, kura nav Parīzes konvencijas vai Līguma par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidi dalībvalsts, 1. līdz 4. punktu piemēro tikai tad, ja šī valsts, saskaņā ar publicētiem datiem, pamatojoties uz Birojā iesniegtu pieteikumu un atbilstīgi nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā izstrādātajām prasībām, piešķir tiesības uz prioritāti, kam ir līdzvērtīgas sekas.

42. pants

Prioritātes pieprasīšana

Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas izmantot iepriekšēja iesnieguma prioritāti, iesniedz prioritātes deklarāciju un iepriekšējā pieteikuma kopiju. Ja iepriekšējais pieteikums nav kādā no Biroja oficiālajām valodām, Birojs var lūgt pārtulkot šo pieteikumu vienā no šīm valodām.

43. pants

Prioritātes tiesību sekas

Prioritātes tiesību sekas ir tādas, ka par prioritātes datumu uzskata Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniegšanas dienu 5., 6., 7., 22. panta, 25. panta 1. punkta d) apakšpunkta un 50. panta 1. punkta nolūkiem.

44. pants

Izstādes prioritāte

1. Ja Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējs ir atklājis produktus, kuros dizainparaugs ir ietverts vai kam tas ir izmantots, oficiālā vai oficiāli atzītā starptautiskā izstādē, kas atbilst noteikumiem 1928. gada 22. novembrī Parīzē parakstītajā Konvencijā par starptautiskajām izstādēm, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1972. gada 30. novembrī, šī persona, iesniedzot pieteikumu sešu mēnešu laikā pēc šo produktu pirmā atklāšanas datuma, var pēc tā datuma pieprasīt tiesības uz prioritāti 43. panta nozīmē.

2. Pieteikuma iesniedzējam, kas vēlas pieprasīt prioritāti atbilstīgi 1. punktam, saskaņā ar īstenošanas regulā izstrādātajiem nosacījumiem ir jāiesniedz pierādījumi, ka izstādē ir atklāti tie produkti, kuros dizainparaugs ir ietverts vai kam tas ir izmantots.

3. Dalībvalstī vai trešā valstī piešķirta izstādes prioritāte nepagarina 41. pantā noteikto prioritātes termiņu.

V SADAĻA

REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

45. pants

Formālo iesniegšanas prasību pārbaude

1. Lai piešķirtu iesniegšanas datumu, Birojs pārbauda to, vai pieteikums atbilst 36. panta 1. punktā izstrādātajām prasībām.

2. Birojs pārbauda:

a) vai pieteikums atbilst pārējām prasībām, kas ir izstrādātas 36. panta 2., 3., 4. un 5. punktā un, attiecībā uz kombinētiem pieteikumiem, 37. panta 1. un 2. punktā;

b) vai pieteikums atbilst prasībām attiecībā uz formu, kuras ir izstrādātas īstenošanas regulā 36. un 37. panta īstenošanai;

c) vai ir izpildītas 77. panta 2. punkta prasības;

d) vai ir izpildītas prasības attiecībā uz prioritātes pieprasījumu, ja tiek pieprasīta prioritāte.

3. Iesniegšanas prasību, kas attiecas uz formu, pārbaudes nosacījumi ir izstrādāti īstenošanas regulā.

46. pants

Trūkumi, kurus iespējams novērst

1. Ja, veicot pārbaudi atbilstīgi 45. pantam, Birojs atzīmē, ka pastāv trūkumi, kurus ir iespējams labot, Birojs pieteikuma iesniedzējam lūdz tos labot noteiktā laikposmā.

2. Ja trūkumi attiecas uz 36. panta 1. punktā minētajām prasībām un pieteikuma iesniedzējs Biroja lūgumu izpilda tā noteiktajā laikā, Birojs pieteikumam piešķir to iesniegšanas datumu, kurā trūkumus novērš. Ja trūkumus noteiktajā laikā nenovērš, pieteikumu neizskata kā Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu.

3. Ja trūkumi attiecas uz prasībām, ietverot nodevu samaksu, kuras minētas 45. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un pieteikuma iesniedzējs Biroja lūgumu izpilda tā noteiktajā laikā, Birojs pieteikumam piešķir to iesniegšanas datumu, kurā tas ir pirmo reizi iesniegts. Ja trūkumus attiecībā uz maksājumu neveikšanu noteiktajā laikā nenovērš, Birojs pieteikumu noraida.

4. Ja trūkumi attiecas uz 45. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajām prasībām un tos noteiktajā laikā nenovērš, zūd tiesības uz pieteikuma prioritāti.

47. pants

Pamats nereģistrēšanai

1. Ja, veicot pārbaudi atbilstīgi 45. pantam, Birojs atzīmē, ka dizainparaugs, kura aizsardzību vēlas panākt:

a) neatbilst 3. panta a) apakšpunktā izstrādātajai definīcijai vai

b) ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai pieņemtajiem morāles principiem, tad tas pieteikumu noraida.

2. Pieteikumu nenoraida, nedodot tā iesniedzējam iespēju to atsaukt vai grozīt, vai iesniegt savus apsvērumus.

48. pants

Reģistrēšana

Ja pieteikums atbilst Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumam izvirzītajām prasībām un ja tas nav noraidīts atbilstīgi 47. pantam, Birojs pieteikumu reģistrē Kopienas Dizainparaugu reģistrā kā reģistrētu Kopienas dizainparaugu. Reģistrācijas datums ir pieteikuma iesniegšanas datums, kā paredzēts 38. pantā.

49. pants

Publicēšana

Reģistrējot pieteikumu, Birojs publicē reģistrēto Kopienas dizainparaugu "Kopienas Dizainparaugu Biļetenā", kā norādīts 73. panta 1. punktā. Publicējamā informācija ir norādīta īstenošanas regulā.

50. pants

Publicēšanas atlikšana

1. Iesniedzot pieteikumu, reģistrēta Kopienas dizainparauga pieteicējs var lūgt atlikt reģistrētā Kopienas dizainparauga publicēšanu 30 mēnešus ilgi pēc pieteikuma iesniegšanas datuma vai, ja attiecina prioritāti, pēc prioritātes datuma.

2. Ja ir izpildītas 48. pantā minētās prasības, pēc šāda lūguma saņemšanas reģistrēto Kopienas dizainparaugu reģistrē, bet ne tā attēlojumu, ne citus dokumentus, kas ar to saistās, neatklāj sabiedrībai saskaņā ar 74. panta 2. punktu.

3. Birojs publicē atsauksmi par reģistrēta Kopienas dizainparauga publicēšanas atlikšanu "Kopienas Dizainparaugu Biļetenā". Atsauksmei pievieno informāciju par reģistrētā Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieku, pieteikuma iesniegšanas datumu un citu informāciju, kas ir norādīta īstenošanas regulā.

4. Pēc atlikšanas laikposma beigšanās vai agrāk, ja tiesību īpašnieks to lūdz, Birojs dara pieejamus visus ierakstus reģistrā un dosjē, kas saistās ar pieteikumu, kā arī publicē reģistrēto Kopienas dizainparaugu "Kopienas Dizainparaugu Biļetenā", ja īstenošanas regulā noteiktajā laikā:

a) ir samaksāta publicēšanas nodeva un, attiecībā uz kombinētiem pieteikumiem, papildu publicēšanas nodeva;

b) tiesību īpašnieks ir iesniedzis Birojam dizainparauga attēlu, ja izmanto 36. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto iespēju.

Ja tiesību īpašnieks šīs prasības neizpilda, uzskata, ka reģistrētais Kopienas dizainparaugs jau no paša sākuma nav radījis šajā regulā paredzētās sekas.

5. Attiecībā uz kombinētiem pieteikumiem, 4. punktu var piemērot tikai dažiem no tajos iekļautajiem dizainparaugiem.

6. Tiesvedību attiecībā uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu publicēšanas atlikšanas laikā uzsāk tikai tad, ja reģistrā ietvertā informācija un dosjē, kas saistās ar pieteikumu, ir nosūtīti tai personai, pret kuru tiesvedību vērš.

VI SADAĻA

REĢISTRĒTA KOPIENAS DIZAINPARAUGA ATSAUKŠANA UN SPĒKĀ NEESAMĪBA

51. pants

Atsaukšana

1. Par reģistrēta Kopienas dizainparauga atsaukšanu tās tiesību īpašnieks rakstveidā paziņo Birojam. Tā nav spēkā līdz informācijas ievadīšanai reģistrā.

2. Ja atsauc Kopienas dizainparaugu, kura publicēšana ir atcelta, uzskata, ka tas jau no paša sākuma nav radījis šajā regulā paredzētās sekas.

3. Reģistrētu Kopienas dizainparaugu var atsaukt daļēji, ja tas grozītā veidā atbilst nosacījumiem aizsardzības iegūšanai un tiek saglabāta dizainparauga identitāte.

4. Atsaukšanu reģistrē tikai ar reģistrā atzīmētā tiesību īpašnieka piekrišanu. Ja uz dizainparaugu ir reģistrēta licence, informāciju par atsaukšanu ievada reģistrā tikai tad, ja reģistrētā Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieks pierāda, ka tas ir informējis licenciātu par savu nodomu atteikties no dizainparauga. Šo informāciju ievada izpildes regulā noteiktā laika perioda beigās.

5. Ja saistībā ar tiesībām uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu ir uzsākta prāva Kopienas Dizainparaugu tiesā atbilstīgi 14. pantam, Birojs atsaukšanu nereģistrē bez prasītāja piekrišanas.

52. pants

Pieteikums spēkā neesamības pasludināšanai

1. Atbilstīgi 25. panta 2., 3., 4. un 5. punktam jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī valsts iestāde, kam ir tādas pilnvaras, var iesniegt Birojam pieteikumu reģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanai.

2. Pieteikums jāiesniedz pamatota rakstveida paziņojuma veidā. To neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva par pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai.

3. Pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai nepieņem, ja Kopienas Dizainparaugu tiesa ir izskatījusi lietu par pieteikumu saistībā ar to pašu jautājumu, ar to pašu pamatu un starp tām pašām pusēm, un tās lēmums ir galīgs.

53. pants

Pieteikuma izskatīšana

1. Ja Birojs atzīst, ka pieteikums spēkā neesamības pasludināšanai ir pieņemams, tas pārbauda to, vai 25. pantā minētie spēkā neesamības iemesli traucē reģistrētā Kopienas dizainparauga uzturēšanu spēkā.

2. Izskatot pieteikumu saskaņā ar izpildes regulu, Birojs, cik bieži vajadzīgs, uzaicina puses tā noteiktajā termiņā iesniegt savus apsvērumus par Biroja vai otras puses paziņojumiem.

3. Kad lēmums, ar kuru reģistrētu Kopienas dizainparaugu pasludina par spēkā neesošu, kļūst galīgs, to ievada reģistrā.

54. pants

Iespējamā pārkāpēja dalība tiesvedībā

1. Ja ir iesniegts pieteikums reģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanai un ja Birojs nav pieņēmis lēmumu, jebkura trešā persona, kas pierāda, ka pret to ir uzsākta tiesvedība par pārkāpumu attiecībā uz to pašu dizainparaugu, var pievienoties kā puse prāvā par spēkā neesamību, ja tā iesniedz lūgumu trīs mēnešu laikā pēc datuma, kad ir uzsākta tiesvedība par pārkāpumu.

Tas pats attiecas uz jebkuru trešo personu, kas pierāda gan to, ka Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieks tai ir lūdzis pārtraukt iespējamus dizainparauga tiesību pārkāpumus, gan to, ka tā ir uzsākusi tiesvedību, lai panāktu tiesas lēmumu par to, ka tā nepārkāpj Kopienas dizainparauga tiesības.

2. Lūgumu par pievienošanos iesniedz pamatota rakstveida paziņojuma veidā. To neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta 52. panta 2. punktā minētā spēkā neesamības pasludināšanas nodeva. Pēc tam lūgumu izskata kā pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai, ievērojot īstenošanas regulā paredzētos izņēmumus.

VII SADAĻA

PĀRSŪDZĪBAS

55. pants

Lēmumi, ko var pārsūdzēt

1. Pārsūdzēt var pārbaudītāju, preču zīmju, dizainparaugu un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļas un anulēšanas nodaļas lēmumus. Pārsūdzības laikā lēmumi nestājas spēkā.

2. Lēmumu, kas neizbeidz lietas izskatīšanu attiecībā uz kādu no pusēm, var pārsūdzēt tikai kopā ar galīgo lēmumu, ja vien šajā lēmumā nav paredzēta atsevišķas pārsūdzības iespēja.

56. pants

Personas, kas ir tiesīgas veikt pārsūdzību un būt par pusēm pārsūdzībā

Pārsūdzību var veikt puses, kuras lēmums ir ietekmējis negatīvi. Pārējās puses tiesvedībā ir puses pārsūdzības tiesvedībā.

57. pants

Pārsūdzības termiņš un forma

Paziņojumu par pārsūdzību Birojā ir jāiesniedz rakstveidā divu mēnešu laikā pēc tās dienas, kad ir paziņots lēmums, kuru pārsūdz. Paziņojumu uzskata par iesniegtu tikai tad, ja ir samaksāta pārsūdzības nodeva. Četru mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas jāiesniedz pārsūdzības motīvu izklāsts rakstveidā.

58. pants

Iepriekšēja pārskatīšana

1. Ja iestāde, kuras lēmumu apstrīd, uzskata pārsūdzību par pieņemamu un pamatotu, tā labo savu lēmumu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad pret pārsūdzības iesniedzēju ir cita procesa puse.

2. Ja lēmumu nemaina viena mēneša laikā pēc motīvu saņemšanas, pārsūdzību nekavējoties un bez turpmākiem komentāriem par tās būtību nodod Apelācijas padomei.

59. pants

Pārsūdzību izskatīšana

1. Ja pārsūdzība ir pieņemama, Apelācijas padome pārbauda, vai tā ir izskatāma.

2. Izskatot pārsūdzību, Apelācijas padome, cik bieži vajadzīgs, uzaicina puses tās noteiktajā termiņā iesniegt savus apsvērumus par padomes vai pārējo pušu paziņojumiem.

60. pants

Lēmumi attiecībā uz pārsūdzību

1. Pēc apelācijas izskatīšanas pēc būtības, Apelācijas padome pieņem lēmumu. Apelācijas padome var vai nu veikt darbības, kas ir tās iestādes kompetencē, kuras lēmums ir ticis apstrīdēts, vai nodot lietu šai iestādei turpmākai rīcībai.

2. Ja Apelācijas padome nodod lietu turpmākai rīcībai tai iestādei, kuras lēmums ir ticis apstrīdēts, šai iestādei ir saistošs Apelācijas padomes ratio decidendi, ciktāl lietas fakti ir tie paši.

3. Apelācijas padomes lēmumi stājas spēkā tikai tad, kad ir beidzies 61. panta 5. punktā minētais laikposms, vai, ja tajā laikā ir iesniegta sūdzība Eiropas Kopienu Tiesā, pēc šās prasības noraidīšanas dienas.

61. pants

Sūdzības Eiropas Kopienu Tiesā

1. Sūdzības par Apelāciju padomes lēmumiem var iesniegt Eiropas Kopienu Tiesā.

2. Sūdzību var iesniegt, pamatojot to ar kompetences trūkumu, būtiskiem procedūras pārkāpumiem, Līguma, šīs regulas vai jebkuras ar to piemērošanu saistītas tiesību normas pārkāpumiem, vai arī ar pilnvaru ļaunprātīgu pārsniegšanu.

3. Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē ir apstrīdētā lēmuma atcelšana vai grozīšana.

4. Sūdzību Apelācijas padomē var iesniegt jebkura lietas izskatīšanas puse, kuru padomes lēmums ietekmējis negatīvi.

5. Sūdzību iesniedz Eiropas Kopienu Tiesā divu mēnešu laikā pēc Apelācijas padomes lēmuma paziņošanas.

6. Birojam ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu.

VIII SADAĻA

IZSKATĪŠANA BIROJĀ

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

62. pants

Iemeslu izklāsts, kas ir lēmuma pamatā

Biroja lēmumos norāda iemeslus, uz kuriem tie pamatoti. To pamatā ir tikai tādi iemesli un pierādījumi, par kuriem attiecīgajām pusēm ir bijis iespējams izteikt savus apsvērumus.

63. pants

Faktu pārbaude, ko veic Birojs pēc sava ierosinājuma

1. Izskatot jautājumu Birojā, tas pēc sava ierosinājuma pārbauda faktus. Tomēr prāvās, kas saistās ar spēkā neesamības pasludināšanu, Birojs pārbauda tikai pušu iesniegtos faktus, pierādījumus un argumentus un izskata tikai pušu iesniegtās prasības.

2. Birojs var neņemt vērā faktus vai pierādījumus, ko attiecīgās puses nav iesniegušas noteiktajā laikā.

64. pants

Mutiska lietas izskatīšana

1. Mutiska lietas izskatīšana notiek vai nu pēc Biroja, vai kādas puses ierosinājuma, ja Birojs uzskata, ka tā ir vajadzīga.

2. Mutiska lietas izskatīšana, kā arī lēmuma pasludināšana, ir publiska, ja vien tā iestāde, kurā lietas izskatīšana notiek, nenolemj citādi tajos gadījumos, kad sabiedrības pielaišana varētu radīt nopietnu un nepamatotu negatīvu ietekmi, jo īpaši, attiecībā uz kādu pusi lietas izskatīšanā.

65. pants

Pierādījumu iegūšana

1. Jebkuru jautājumu izskatot Birojā, pierādījumu sniegšanas vai iegūšanas līdzekļi ir šādi:

a) pušu uzklausīšana;

b) prasības sniegt informāciju;

c) dokumentu un pierādījumu iesniegšana;

d) liecinieku uzklausīšana;

e) ekspertu atzinumi;

f) rakstveida paziņojumi, kas ir apliecināti ar zvērestu vai citādi apliecināti tā, ka tam ir līdzvērtīgas sekas atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem, kurā paziņojumu sastāda.

2. Kompetentā Biroja nodaļa var uzdot kādam no tās locekļiem pārbaudīt iesniegtos pierādījumus.

3. Ja Birojs uzskata par vajadzīgu kādai pusei, lieciniekam vai ekspertam sniegt liecību mutiski, tas nosūta šai personai pavēsti par ierašanos Birojā.

4. Puses tiek informētas par liecinieka vai eksperta uzklausīšanu Birojā. Tām ir tiesības būt klāt un uzdot jautājumus lieciniekam vai ekspertam.

66. pants

Paziņošana

Birojs obligāti informē attiecīgās puses par lēmumiem un pavēstēm, kā arī par paziņojumiem, kuros ir noteikti termiņi vai kas ir jāpaziņo attiecīgajām pusēm atbilstīgi citiem šīs regulas vai īstenošanas regulas noteikumiem, vai arī kurus paziņot noteicis Biroja priekšsēdētājs.

67. pants

Restitutio in integrum

1. Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzēja, dizainparauga tiesību īpašnieka vai citas lietas izskatīšanas puses Birojā, kura, neskatoties uz to, ka ir veikusi visus vajadzīgos pasākumus atbilstīgi apstākļiem, nav spējusi iekļauties Biroja noteiktajā termiņā, tiesības pēc iesnieguma atjauno, ja minētā termiņa neievērošanas tiešas sekas atbilstīgi šai regulai ir kādu tiesību vai prasību tiesību zaudējums.

2. Iesniegums ir jāiesniedz rakstveidā divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir beidzies termiņa neievērošanas cēlonis. Šo divu mēnešu laikā ir jālabo neizdarība. Iesniegums ir pieņemams tikai gada laikā pēc neievērotā termiņa beigām. Ja nav iesniegts pārreģistrācijas lūgums vai nav samaksāta pārreģistrācijas nodeva, no šā vienu gadu ilgā laikposma atņem vēl sešus mēnešus, kā noteikts 13. panta 3. punkta otrajā teikumā.

3. Iesniegumā ir jānorāda tā pamatojums un fakti, uz kuriem tas balstās. To uzskata par iesniegtu tikai tad, kad ir samaksāta tiesību atjaunošanas nodeva.

4. Par iesniegumu lemj tā nodaļa, kas ir kompetenta attiecībā uz konkrēto neizdarību.

5. Šā panta noteikumus nepiemēro 2. punktā un 41. panta 1. punktā minētajiem termiņiem.

6. Ja Kopienas dizainparauga reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja vai dizainparauga tiesību īpašnieka tiesības ir atjaunotas, tas nevar izmantot savas tiesības pret tādu trešo personu, kura laikposmā pēc tiesību zaudēšanas saistībā ar pieteikumu uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu vai tā reģistrēšanu līdz informācijas publicēšanai par šo tiesību atgūšanu pilnīgā pārliecībā ir laidusi tirgū ražojumus, kuros ir ietverts reģistrēta Kopienas dizainparauga tiesību aizsardzībai pakļauts dizainparaugs vai kam tas ir izmantots.

7. Trešā persona, kas var izmantot 6. punkta noteikumus, var uzsākt prāvu pēc trešās personas pieteikuma pret lēmumu, ar kuru atjauno Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzēja vai reģistrēta Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieka tiesības divu mēnešu laikā pēc informācijas publicēšanas par minēto tiesību atjaunošanu.

8. Nekas šajā pantā neskar dalībvalstu tiesības piešķirt restitution in integrum attiecībā uz šajā regulā noteiktajiem termiņiem, kas jāievēro vis-à-vis šo valstu iestādēm.

68. pants

Atsauce uz vispārējiem principiem

Ja šajā regulā, īstenošanas regulā, nodevu regulā un Apelācijas padomes reglamentā nav izstrādāti kādi procesuāli noteikumi, Birojs ievēro dalībvalstīs vispāratzītus procesuālā likuma principus.

69. pants

Finansiālo saistību pārtraukšana

1. Biroja tiesības saņemt nodevas beidzas četrus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā nodeva ir bijusi jāsamaksā.

2. Tiesības pieprasīt Birojam atlīdzināt nodevas vai pārmaksātās summas zūd, kad pagājuši četri gadi pēc tā kalendāra gada beigām, kurā šādas tiesības radušās.

3. Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos laikposmus pārtrauc ar lūgumu samaksāt nodevu attiecībā uz 1. punktā minēto gadījumu un ar pamatotu rakstveida prasību attiecībā uz 2. punktā minēto gadījumu. Pēc to pārtraukšanas šie laikposmi tūlīt atkal atsākas un beidzas ne vēlāk kā sešus gadus pēc tā gada beigām, kad tie ir pirmo reizi sākušies, ja vien šajā laikā nav uzsākta tiesvedība attiecībā uz tiesību izpildi. Tādā gadījumā laikposms beidzas ne vēlāk kā gadu pēc tam, kad spriedums ir kļuvis galīgs.

2. iedaļa

Izmaksas

70. pants

Izmaksu sadale

1. Spēkā neesamības pasludināšanas prāvā vai pārsūdzības prāvā par reģistrētu Kopienas dizainparaugu puse, kas zaudē, sedz izmaksas, kas radušās otrai prāvā iesaistītajai pusei, kā arī visas izmaksas, kas tai radušās saistībā ar šo prāvu, to skaitā aģenta, padomdevēja vai advokāta ceļa izdevumus, dienas naudu un atalgojumu, atbilstīgi katrai izmaksu kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem un saskaņā ar īstenošanas regulā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Tomēr, ja katrai prāvā iesaistītajai pusei veicas vienās un neveicas citās pozīcijās vai arī ja to prasa vienlīdzības principi, tad anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome izlemj izmaksas sadalīt citādi.

3. Puse, kura lietas izskatīšanas beigās atsauc reģistrēto Kopienas dizainparaugu vai to nepārreģistrē, vai arī atsauc pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai vai pārsūdzību, sedz otras puses izmaksas, kā noteikts 1. un 2. punktā.

4. Ja lietas izskatīšana tiek izbeigta, pirms tiek pieņemts spriedums, par izdevumiem lemj anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome.

5. Ja puses anulēšanas nodaļā vai Apelāciju padomē vienojas par izmaksu sadalījumu, kas atšķiras no tā, kas paredzēts 1., 2., 3. un 4. punktā, attiecīgā iestāde ņem vērā šo vienošanos.

6. Anulēšanas nodaļas vai Apelācijas padomes kanceleja pēc lūguma nosaka to izmaksu apmēru, kas jāsamaksā atbilstīgi iepriekšējiem punktiem. Šādi noteikto summu var pārskatīt ar anulēšanas nodaļas vai Apelācijas padomes lēmumu pēc lūguma, kas ir iesniegts īstenošanas regulā noteiktā laikposmā.

71. pants

To lēmumu izpilde, kuros nosaka izmaksu apmēru

1. Biroja galīgie lēmumi, kuros noteikts izmaksu apmērs, ir jāizpilda obligāti.

2. Izpildi regulē tās valsts civilprocesa normas, kuras teritorijā izpilde notiek. Valsts iestāde, ko norīko attiecīgās dalībvalsts valdība, darot to zināmu Birojam un Eiropas Kopienu Tiesai, pārbauda tikai lēmuma autentiskumu un pievieno tam izpildes orderi.

3. Kad pēc attiecīgās puses lūguma šīs formalitātes ir izpildītas, tā var uzsākt izpildi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, vēršoties tieši kompetentajā iestādē.

4. Izpildi var pārtraukt tikai ar Eiropas Kopienu Tiesas lēmumu. Sūdzības par nepareizu izpildi tomēr ir attiecīgās dalībvalsts tiesu kompetencē.

3. iedaļa

Dalībvalstu sabiedrības un valsts iestāžu informēšana

72. pants

Kopienas dizainparaugu reģistrs

Birojam ir reģistrs, kuru sauc par Kopienas Dizainparaugu reģistru un kurā atrodas informācija, kuras ievadīšana ir paredzēta šajā regulā vai izpildes regulā. Reģistrs ir pieejams sabiedrībai, ja vien 50. panta 2. punktā nav noteikts citādi.

73. pants

Periodiskas publikācijas

1. Birojs periodiski publicē "Kopienas Dizainparaugu Biļetenu", kurā ir sabiedrībai pieejamie reģistra ieraksti, kā arī cita informācija, kuras publicēšanu paredz šī regula vai īstenošanas regula.

2. Biroja Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumus un vispārēja rakstura informāciju, ko sniedz Biroja priekšsēdētājs, kā arī citu ar šo regulu vai tās īstenošanu saistītu informāciju.

74. pants

Dosjē pieejamība

1. Dosjē, kas saistās ar vēl nepublicētu Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumiem, kā arī dosjē, kas saistīts ar Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumiem par atliktu publicēšanu saskaņā ar 50. pantu, vai dizainparaugiem, kurus šīs atlikšanas laikā vai pēc tās beigšanās atsauc, nedara pieejamus bez Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzēja vai dizainparauga tiesību īpašnieka piekrišanas.

2. Visas personas, kas var pierādīt likumisku interesi par dosjē, var tam piekļūt bez Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzēja vai dizainparauga tiesību īpašnieka piekrišanas pirms šā dizainparauga publicēšanas vai pēc atteikšanās no tā, kā minēts 1. punktā.

Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ieinteresētā persona pierāda to, ka Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējs vai dizainparauga tiesību īpašnieks ir veicis pasākumus, lai izmantotu pret šo personu tiesības atbilstīgi reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzībai.

3. Pēc reģistrētā Kopienas dizainparauga publicēšanas dosjē ir pieejams pēc lūguma.

4. Tomēr, ja dosjē izskata atbilstīgi 2. vai 3. punktam, dažus dokumentus var nenodot apskatei saskaņā ar īstenošanas regulā izstrādātajiem noteikumiem.

75. pants

Administratīvā sadarbība

Ja vien šajā regulā vai valstu tiesību aktos nav paredzēts citādi, Birojs un dalībvalstu tiesas un iestādes pēc lūguma palīdz viena otrai, sniedzot informāciju vai ļaujot piekļūt dosjē, lai tos izskatītu.

Ja Birojs dara pieejamus dosjē, lai tos pārbaudītu tiesas, prokuratūras vai centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji, uz šīm pārbaudēm neattiecas 74. pantā noteiktie ierobežojumi.

76. pants

Publikāciju apmaiņa

1. Birojs un dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji pēc lūguma un dienesta lietošanai bez maksas nosūta viens otram vienu vai vairākus savu attiecīgo publikāciju eksemplārus.

2. Birojs var slēgt nolīgumus par publikāciju apmaiņu vai par to piegādi.

4. iedaļa

Pārstāvība

77. pants

Vispārējie pārstāvības principi

1. Ievērojot 2. punkta noteikumus, neviens nav spiests būt pārstāvēts Birojā.

2. Neskarot 3. punkta otro daļu, fiziskām un juridiskām personām, kam Kopienā nav ne dzīvesvietas vai reģistrācijas vietas, ne galvenās darbības vietas, ne faktiskas ražošanas vai tirdzniecības struktūras, ir jābūt Birojā pārstāvētām saskaņā ar 78. panta 1. punktu visās šajā regulā paredzētajās jautājumu izskatīšanās Birojā, izņemot Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniegšanu. Īstenošanas regulā var būt paredzēti citi izņēmumi.

3. Fiziskas vai juridiskas personas, kam Kopienā ir dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta, vai galvenā darbības vieta, vai faktiska ražošanas vai tirdzniecības struktūra, Birojā var pārstāvēt kāds no to darbiniekiem, kuram pievienošanai dosjē ir jāiesniedz parakstīta atļauja, kas ir sīkāk aprakstīta īstenošanas regulā.

Juridiskas personas darbinieks, uz ko šis punkts attiecas, var arī pārstāvēt citas juridiskas personas, kam ir ekonomiski sakari ar šo juridisko personu, pat ja šīm citām juridiskajām personām Kopienā nav ne reģistrācijas vietas, ne galvenās darbības vietas, ne faktiskas ražošanas vai tirdzniecības struktūras.

78. pants

Profesionāla pārstāvība

1. Fiziskas vai juridiskas personas jautājumu izskatīšanā Birojā var pārstāvēt tikai:

a) advokāti, kuriem ir tiesības darboties kādā dalībvalstī un kuru darba vieta ir Kopienā, ciktāl tiem šajā valstī ir tiesības rīkoties kā pārstāvjiem rūpnieciskā īpašuma jautājumos, vai

b) profesionāli pārstāvji, kas ir ietverti profesionālo pārstāvju sarakstā, kurš ir minēts 89. panta 1. punkta b) apakšpunktā regulā par Kopienas preču zīmi, vai

c) personas, kas ir ietvertas 4. punktā minētajā īpašajā sarakstā, kur norādīti profesionālie pārstāvji dizainparaugu lietās.

2. Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām personām ir tiesības Birojā pārstāvēt trešās personas tikai dizainparaugu lietās.

3. Izpildes regulā ir norādīts, vai un kādos apstākļos pārstāvjiem ir jāiesniedz Birojam parakstīta atļauja pievienošanai dosjē.

4. Īpašajā sarakstā, kur norādīti profesionālie pārstāvji dizainparaugu lietās, var ietvert visas fiziskās personas, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tās ir kādas dalībvalsts pilsoņi;

b) to darba vai nodarbinātības vieta ir Kopienā;

c) tām ir tiesības pārstāvēt fiziskas un juridiskas personas dizainparaugu lietās kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā vai Beniluksa Dizainparauga birojā. Ja šajā dalībvalstī tiesības pārstāvēt kādu dizainparaugu lietās nav atkarīgas no prasībām pēc īpašas profesionālas kvalifikācijas, personām, kuras vēlas tikt iekļautas sarakstā, ir jābūt tādām, kas darbojušās dizainparaugu lietās minētās valsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā vismaz piecus gadus. Tomēr uz personām, kuru profesionālā kvalifikācija pārstāvēt fiziskas un juridiskas personas dizainparaugu lietās kādas dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā ir oficiāli atzīta saskaņā ar šīs dalībvalsts noteikumiem, neattiecas nosacījums par darbību šajā profesijā.

5. Ierakstu 4. punktā minētajā sarakstā veic pēc lūguma, pievienojot attiecīgās dalībvalsts centrālā rūpnieciskā īpašuma biroja izsniegtu sertifikātu, kurā ir jānorāda, ka ir izpildīti minētajā punktā izstrādātie nosacījumi.

6. Biroja priekšsēdētājs var atbrīvot no:

a) prasības 4. punkta a) apakšpunktā īpašos apstākļos;

b) prasības 4. punkta c) apakšpunkta otrajā teikumā, ja pretendents pierāda, ka tas ir ieguvis vajadzīgo kvalifikāciju citādā veidā.

7. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem personu var svītrot no saraksta, ir izstrādāti īstenošanas regulā.

IX SADAĻA

PIEKRITĪBA UN PROCESS PRASĪBĀS, KAS SAISTĀS AR KOPIENAS DIZAINPARAUGIEM

1. iedaļa

Piekritība un izpilde

79. pants

Konvencijas par piekritību un nolēmumu izpildi piemērošana

1. Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, jautājumu izskatīšanai saistībā ar Kopienas dizainparaugiem un Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumiem, kā arī jautājumu izskatīšanai lietās, kuru pamatā ir Kopienas dizainparaugi un valstu dizainparaugi, kam ir vienlaicīga aizsardzība, piemēro 1968. gada 27. septembrī Briselē parakstīto Konvenciju par piekritību un nolēmumu izpildi civillietās un komerclietās [7], turpmāk tekstā - "Konvencija par piekritību un nolēmumu izpildi".

2. Noteikumi Konvencijā par piekritību un nolēmumu izpildi, kas ir piemērojami saskaņā ar 1. punktu, ir spēkā attiecībā uz kādu dalībvalsti vienīgi tajā tekstā, kas konkrētajā brīdī ir spēkā attiecībā uz šo valsti.

3. Jautājumu izskatīšanā attiecībā uz 85. pantā minētajām lietām un prasībām:

a) nepiemēro Konvencijas par piekritību un nolēmumu izpildi 2. un 4. pantu, 5. panta 1., 3., 4. un 5. punktu, 16. panta 4. punktu un 24. pantu;

b) minētās konvencijas 17. un 18. pantu piemēro, pakļaujoties šīs regulas 82. panta 4. punktā noteiktajiem ierobežojumiem;

c) minētās konvencijas II sadaļas noteikumus, ko piemēro personām, kuru dzīvesvieta ir kādā dalībvalstī, piemēro arī personām, kurām kādā dalībvalstī nav dzīvesvietas, bet tajā ir uzņēmums.

4. Konvencijas par piekritību un nolēmumu izpildi noteikumi nav spēkā attiecībā uz tādu dalībvalsti, kurai šī konvencija vēl nav stājusies spēkā. Kamēr tā nav stājusies spēkā, uz 1. punktā minēto jautājumu izskatīšanu šajā dalībvalstī attiecas divpusējas vai daudzpusējas konvencijas, kas reglamentē tās attiecības ar citu dalībvalsti, vai, ja šādu konvenciju nav, tās tiesību akti attiecībā uz lēmumu piekritību, atzīšanu un izpildi.

2. iedaļa

Strīdi attiecībā uz Kopienas dizainparaugu tiesību pārkāpšanu un to spēkā esamību

80. pants

Kopienas dizainparaugu tiesas

1. Dalībvalstis savās teritorijās nosaka iespējami ierobežotu skaitu valstu pirmās un otrās instances tiesu (Kopienas dizainparaugu tiesas), kas veic šajā regulā noteiktās funkcijas.

2. Dalībvalstis līdz 2005. gada 6. martam iesniedz Komisijai Kopienas dizainparaugu tiesu sarakstu, norādot to nosaukumus un teritoriālo piekritību.

3. Izmaiņas Kopienas dizainparaugu tiesu nosaukumos vai teritoriālajā piekritībā, kas notiek pēc 2. punktā minētā saraksta nosūtīšanas, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai.

4. Komisija minēto informāciju paziņo dalībvalstīm 2. un 3. punktā un publicē to Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. Ja kāda dalībvalsts nav nosūtījusi 2. punktā paredzēto sarakstu, tad piekritība tiesvedībai 81. pantā ietvertās prasības dēļ, par ko ir kompetentas šīs valsts tiesas atbilstīgi 82. pantam, ir tai attiecīgās valsts tiesai, kam būtu teritoriālā un priekšmetiskā piekritība tiesvedībā, kas attiecas uz šīs valsts dizainparauga tiesībām.

81. pants

Piekritība jautājumos par pārkāpumiem un spēkā esamību

Kopienas dizainparaugu tiesām ir ekskluzīva piekritība šādos gadījumos:

a) prasībām attiecībā uz Kopienas dizainparaugu tiesību pārkāpumiem un, ja tās atļauj valsts tiesību akti, prasībām attiecībā uz šādu pārkāpumu draudiem;

b) prasībām attiecībā uz paziņojumiem par Kopienas dizainparaugu tiesību nepārkāpšanu, ja tās atļauj valsts tiesību akti;

c) prasībām attiecībā uz nereģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu;

d) pretprasībām attiecībā uz Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu saistībā ar a) punktā minētajām prasībām.

82. pants

Starptautiskā piekritība

1. Ievērojot šīs regulas noteikumus un Konvenciju par piekritību un nolēmumu izpildi, ko piemēro atbilstīgi 79. pantam, tiesvedību attiecībā uz 81. pantā minētajām prasībām uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā ir atbildētāja dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta, vai, ja tās nav nevienā dalībvalstī, tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas tā uzņēmums.

2. Ja atbildētājam nav ne dzīvesvietas vai reģistrācijas vietas, ne uzņēmuma nevienā dalībvalstī, tiesvedību uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā ir prasītāja dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta, vai, ja tās nav nevienā dalībvalstī, tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas tā uzņēmums.

3. Ja ne atbildētāja, ne prasītāja dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta un uzņēmums neatrodas kādā dalībvalstī, tiesvedību uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas Biroja mītne.

4. Neskatoties uz 1., 2. un 3. punkta noteikumiem:

a) ja puses vienojas, ka piekritība ir citai Kopienas dizainparaugu tiesai, piemēro Konvencijas par piekritību un nolēmumu izpildi 17. pantu;

b) ja atbildētājs ierodas citā Kopienas dizainparaugu tiesā, piemēro minētās konvencijas 18. pantu.

5. Tiesvedību attiecībā uz 81. panta a) un d) apakšpunktā minētajām prasībām var uzsākt arī tās dalībvalsts tiesās, kurā pārkāpums ir noticis vai draudējis notikt.

83. pants

Piekritības apjoms pārkāpumu gadījumos

1. Kopienas dizainparaugu tiesai, kuras piekritība pamatota ar 82. panta 1., 2., 3. vai 4. punktu, ir piekritība attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir notikuši vai draudējuši notikt jebkurā dalībvalstī.

2. Kopienas dizainparaugu tiesai, kuras piekritība pamatota ar 82. panta 5. punktu, ir piekritība attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir notikuši vai draudējuši notikt tajā dalībvalstī, kurā tiesa atrodas.

84. pants

Prasība vai pretprasība attiecībā uz Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu

1. Prasību vai pretprasību attiecībā uz Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu var pamatot tikai ar 25. pantā norādītajiem spēkā neesamības iemesliem.

2. Šīs regulas 25. panta 2., 3., 4. un 5. punktā minētajos gadījumos prasību vai pretprasību var iesniegt tikai persona, kam atbilstīgi šo punktu noteikumiem ir tiesības uz to.

3. Ja pretprasību iesniedz tiesvedībā, kur Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieks jau nav puse, viņu par to informē, un viņš var pievienoties kā puse tiesvedībā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktos izstrādātajiem noteikumiem, kurā tiesa atrodas.

4. Kopienas dizainparauga spēkā esamību nevar apstrīdēt prasībā attiecībā uz paziņojumu par tiesību nepārkāpšanu.

85. pants

Spēkā esamības prezumpcija. Aizstāvība pēc būtības

1. Tiesvedībā attiecībā uz reģistrēta Kopienas dizainparauga tiesību pārkāpumu vai pārkāpuma draudiem, Kopienas dizainparaugu tiesa uzskata Kopienas dizainparaugu par spēkā esošu. Spēkā esamību var apstrīdēt tikai ar pretprasību par spēkā neesamības pasludināšanu. Tomēr iebildumus saistībā ar Kopienas dizainparauga spēkā neesamību, kas nav iesniegti pretprasības veidā, bet citādi, ir pieņemami, ja atbildētājs norāda, ka Kopienas dizainparaugu varētu pasludināt par spēkā neesošu sakarā ar tam piederošām agrākām valsts dizainparauga tiesībām 25. panta 1. punkta d) apakšpunkta nozīmē.

2. Tiesvedībā attiecībā uz nereģistrēta Kopienas dizainparauga tiesību pārkāpumu vai pārkāpuma draudiem, Kopienas dizainparaugu tiesa uzskata Kopienas dizainparaugu par spēkā esošu, ja tā tiesību īpašnieks pierāda, ka ir izpildīti 11. pantā noteiktie nosacījumi, un norāda, kas veido viņa Kopienas dizainparauga individuālo būtību. Tomēr atbildētājs var apstrīdēt tā spēkā esamību ar iebildumiem vai pretprasību par spēkā neesamības pasludināšanu.

86. pants

Nolēmumi par spēkā neesamību

1. Ja tiesvedībā Kopienas dizainparaugu tiesā Kopienas dizainparaugs tiek apstrīdēts ar pretprasību par spēkā neesamības pasludināšanu:

a) tiesa pasludina Kopienas dizainparaugu par spēkā neesošu, ja kāds no 25. pantā minētajiem iemesliem traucē Kopienas dizainparauga uzturēšanu spēkā;

b) tiesa noraida pretprasību, ja neviens no 25. pantā minētajiem iemesliem netraucē Kopienas dizainparauga uzturēšanu spēkā.

2. Kopienas dizainparaugu tiesa, kurā ir iesniegta pretprasība par reģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu, informē Biroju par šās pretprasības iesniegšanas datumu. Birojs šo informāciju ievada reģistrā.

3. Kopienas dizainparaugu tiesa, kura izskata pretprasību par reģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu, pēc reģistrētā Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieka lūguma un pēc pušu uzklausīšanas var apturēt lietas izskatīšanu un lūgt atbildētājam tiesas noteiktajā laikā iesniegt Birojā pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai. Ja pieteikumu noteiktajā laikā neiesniedz, lietas izskatīšana turpinās un pretprasību uzskata par atsauktu. Piemēro 91. panta 3. punktu.

4. Ja Kopienas dizainparaugu tiesa ir pasludinājusi nolēmumu attiecībā uz pretprasību par reģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu, kas ir kļuvis galīgs, nolēmuma kopiju nosūta Birojam. Puses var lūgt informāciju par šādu nosūtīšanu. Birojs saskaņā ar izpildes regulā izstrādātajiem noteikumiem informāciju par nolēmumu ievada reģistrā.

5. Pretprasību par spēkā neesamības pasludināšanu nevar iesniegt, ja Birojs jau ir izskatījis lietu par pieteikumu saistībā ar to pašu jautājumu, ar to pašu pamatu un starp tām pašām pusēm, un tā lēmums ir kļuvis galīgs.

87. pants

Sekas nolēmumam par spēkā neesamību

Kopienas dizainparaugu tiesas nolēmumam, ar kuru Kopienas dizainparaugu paziņo par spēkā neesošu, visās dalībvalstīs ir 26. pantā norādītās sekas, kad tas ir kļuvis galīgs.

88. pants

Piemērojamie tiesību akti

1. Kopienas dizainparaugu tiesas piemēro šīs regulas noteikumus.

2. Visos jautājumos, ko šī regula neaptver, Kopienas dizainparaugu tiesa piemēro valsts tiesību aktus, tostarp starptautiskās privāttiesības.

3. Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, Kopienas dizainparaugu tiesa piemēro tos procesuālos noteikumus, kas attiecas uz tādām pašām prasībām saistībā ar valsts dizainparaugu tiesībām tajā dalībvalstī, kur šī tiesa atrodas.

89. pants

Sankcijas prasībās attiecībā uz pārkāpumiem

1. Ja prasībā attiecībā uz pārkāpumu vai pārkāpuma draudiem Kopienas dizainparauga tiesa konstatē, ka atbildētājs ir pārkāpis vai draudējis pārkāpt Kopienas dizainparauga tiesības, tā izdod šādus rīkojumus, ja vien nepastāv īpaši iemesli, lai to nedarītu:

a) rīkojumu, ar kuru aizliedz atbildētājam turpināt darbības, ar ko ir pārkāptas Kopienas dizainparauga tiesības vai ir iespējams tās pārkāpt;

b) rīkojumu konfiscēt pārkāpuma produktus;

c) rīkojumu konfiscēt materiālus un darbarīkus, kas galvenokārt izmantoti pārkāpuma produktu ražošanai, ja to īpašnieks ir zinājis šīs izmantošanas sekas vai tās konkrētajos apstākļos ir acīmredzamas;

d) citus rīkojumus, ar kuriem uzliek citas apstākļiem atbilstīgas sankcijas, ko paredz tiesību akti un starptautiskās privāttiesības tajā dalībvalstī, kurā ir notikuši pārkāpumi vai bijuši pārkāpumu draudi.

2. Kopienas dizainparaugu tiesa veic visus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu 1. punktā minēto rīkojumu izpildi.

90. pants

Pagaidu pasākumi, ietverot aizsargpasākumus

1. Dalībvalsts tiesās, ietverot Kopienas dizainparaugu tiesas, var iesniegt pieteikumu par pagaidu pasākumiem, ietverot aizsargpasākumus, attiecībā uz Kopienas dizainparaugu, ko var nodrošināt atbilstīgi šās valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz valsts dizainparauga tiesībām, pat tad, ja saskaņā ar šo regulu piekritība attiecībā uz lietas būtību ir citas dalībvalsts Kopienas dizainparaugu tiesai.

2. Tiesvedībā saistībā ar pagaidu pasākumiem, ietverot aizsargpasākumus, ir pieņemami atbildētāja iesniegti iebildumi par Kopienas dizainparauga spēkā neesamību, ko neiesniedz pretprasības veidā, bet citādi. Tomēr 85. panta 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

3. Kopienas dizainparaugu tiesa, kuras piekritības pamatā ir 82. panta 1., 2., 3. vai 4. punkts, ir kompetenta noteikt pagaidu pasākumus, ietverot aizsargpasākumus, kurus piemēro visās dalībvalstīs, ievērojot vajadzīgās procedūras attiecībā uz to atzīšanu un izpildi atbilstīgi III sadaļai Konvencijā par piekritību un nolēmumu izpildi. Citas tiesas šajā jautājumā nav kompetentas.

91. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz saistītām darbībām

1. Kopienas dizainparaugu tiesa, kas izskata 81. pantā minētu prasību, izņemot prasību par tiesību nepārkāpšanas paziņošanu, ja vien nepastāv īpaši iemesli lietas izskatīšanu turpināt, pēc pušu uzklausīšanas saskaņā ar savu iniciatīvu vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas aptur lietas izskatīšanu, ja Kopienas dizainparauga spēkā esamība jau tiek apstrīdēta citā Kopienas dizainparaugu tiesā sakarā ar pretprasību vai, attiecībā uz reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem, ja Birojā jau ir iesniegts pieteikums par spēkā neesamības pasludināšanu.

2. Birojs, izskatot lietu par reģistrēta Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pasludināšanu, ja vien nepastāv īpaši iemesli turpināt lietas izskatīšanu, pēc pušu uzklausīšanas saskaņā ar savu iniciatīvu vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas aptur lietas izskatīšanu, ja reģistrētā Kopienas dizainparauga spēkā esamība jau tiek apstrīdēta citā Kopienas dizainparaugu tiesā sakarā ar pretprasību. Tomēr, ja kāda puse tiesvedībā Kopienas dizainparaugu tiesā to lūdz, tiesa pēc pārējo pušu uzklausīšanas var apturēt lietas izskatīšanu. Tādā gadījumā Birojs turpina lietu izskatīt.

3. Ja Kopienas dizainparaugu tiesa aptur lietas izskatīšanu, tā uz visu šīs apturēšanas laiku var noteikt pagaidu pasākumus, ietverot aizsargpasākumus.

92. pants

Kopienas dizainparaugu otrās instances tiesas piekritība. Turpmākā pārsūdzība

1. Kopienas dizainparaugu pirmās instances tiesu nolēmumus tiesvedībā, kas saistās ar 81. pantā minētajām prasībām, var pārsūdzēt Kopienas dizainparaugu otrās instances tiesā.

2. Nosacījumi pārsūdzības iesniegšanai Kopienas dizainparaugu otrās instances tiesā ir izstrādāti tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā tiesa atrodas.

3. Kopienas dizainparaugu otrās instances tiesas nolēmumiem piemēro valsts noteikumus attiecībā uz turpmāku pārsūdzību.

3. iedaļa

Citi strīdi saistībā ar Kopienas dizainparaugiem

93. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz to valstu tiesu piekritību, kuras nav Kopienas dizainparaugu tiesas

1. Dalībvalstī, kuras tiesām ir piekritība saskaņā ar 79. panta 1. vai 4. punktu, attiecībā uz prasībām, kas saistās ar Kopienas dizainparaugiem un kas nav minētas 81. pantā, piekritība ir tām tiesām, kurām būtu teritoriālā un priekšmetiskā piekritība lietās, kas attiecas uz šīs valsts dizainparauga tiesībām.

2. Prasības saistībā ar Kopienas dizainparaugu, kas nav minētas 81. pantā un attiecībā uz kurām nevienai tiesai nav piekritības saskaņā ar 79. panta 1. un 4. punktu un šā panta 1. punktu, var izskatīt tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas Biroja mītne.

94. pants

Valsts tiesas pienākums

Valsts tiesa, kas izskata prasību saistībā ar Kopienas dizainparaugu, izņemot 81. pantā minētās prasības, uzskata, ka dizainparaugs ir spēkā. Tomēr 85. panta 2. punktu un 90. panta 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

X SADAĻA

DALĪBVALSTU TIESĪBU AKTU SEKAS

95. pants

Paralēlas prasības attiecībā uz Kopienas dizainparaugiem un valstu dizainparaugu tiesībām

1. Ja prasības attiecībā uz pārkāpumiem vai pārkāpumu draudiem, kurām ir tāds pats pamats un kurās ir iesaistītas tās pašas puses, iesniedz dažādu dalībvalstu tiesās, no kurām viena lietu izskata attiecībā uz Kopienas dizainparaugu, bet otra — attiecībā uz valsts dizainparauga tiesībām, kas nodrošina vienlaicīgu aizsardzību, tā tiesa, kurai prasība nav iesniegta pirmajai, pēc savas iniciatīvas atsakās no piekritības par labu otrai tiesai. Tiesa, kurai būtu jāatsakās no piekritības, var apturēt lietas izskatīšanu, ja tiek apstrīdēta otras tiesas piekritība.

2. Kopienas dizainparaugu tiesa, kurā izskata lietu par pārkāpumu vai pārkāpuma draudiem attiecībā uz Kopienas dizainparaugu, noraida prasību, ja galīgs nolēmums par lietas būtību jau ir sniegts par to pašu prasību un lietā starp tām pašām pusēm attiecībā uz valsts dizainparauga tiesībām, kas nodrošina vienlaicīgu aizsardzību.

3. Tiesa, kurā izskata lietu par pārkāpumu vai pārkāpuma draudiem attiecībā uz valsts dizainparauga tiesībām, noraida prasību, ja galīgs nolēmums par lietas būtību jau ir sniegts par to pašu prasību un lietā starp tām pašām pusēm attiecībā uz Kopienas dizainparaugu, kas nodrošina vienlaicīgu aizsardzību.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro attiecībā uz pagaidu pasākumiem, ietverot aizsargpasākumus.

96. pants

Saistība ar citiem aizsardzības veidiem atbilstīgi valsts tiesību aktiem

1. Šīs regulas noteikumi neskar citus Kopienas vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz nereģistrētiem dizainparaugiem, preču zīmēm vai citām atšķirības zīmēm, patentiem un funkcionāliem modeļiem, burtveidoliem, civiltiesisko atbildību vai negodīgu konkurenci.

2. Dizainparaugu, ko aizsargā kā Kopienas dizainparaugu, no tā radīšanas vai nostiprināšanas jebkādā veidā aizsargā arī ar dalībvalstu autortiesību likumiem. Kādā mērā un ar kādiem nosacījumiem, ietverot prasīto oriģinalitātes līmeni, šādu aizsardzību piešķir, nosaka katra dalībvalsts.

XI SADAĻA

PAPILDU NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ BIROJU

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

97. pants

Vispārīgais noteikums

Ja vien šajā sadaļā nav paredzēts citādi, Biroja uzdevumiem atbilstīgi šai regulai piemēro XII sadaļu regulā par Kopienas preču zīmi.

98. pants

Izskatīšanas valoda

1. Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu iesniedz vienā no Kopienas oficiālajām valodām.

2. Pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda otra valoda, kas ir kāda no Biroja valodām, kuru tas varētu lietot jautājumu izskatīšanā Birojā.

Ja pieteikums ir iesniegts valodā, kas nav kāda no Biroja valodām, Birojs nodod pieteikumu pārtulkošanai tā iesniedzēja norādītajā valodā.

3. Ja Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējs ir vienīgā puse jautājuma izskatīšanā Birojā, izskatīšana notiek tajā valodā, kurā ir sastādīts pieteikums. Ja pieteikums nav sastādīts kādā no Biroja valodām, Birojs var pieteikuma iesniedzējam sūtīt rakstveida paziņojumus tajā valodā, ko tas pieteikumā ir norādījis kā otro iespējamo valodu.

4. Attiecībā uz lietas izskatīšanu saistībā ar spēkā neesamību, izskatīšana notiek tajā valodā, kurā ir sastādīts Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikums, ja tā ir viena no Biroja valodām. Ja pieteikums nav sastādīts kādā no Biroja valodām, izskatīšana notiek pieteikumā norādītajā otrajā iespējamajā valodā.

Pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai iesniedz lietas izskatīšanas valodā.

Ja izskatīšana nenotiek tajā valodā, kurā sastādīts Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikums, Kopienas dizainparauga tiesību īpašnieks var iesniegt savus apsvērumus reģistrēšanas pieteikuma valodā. Birojs nodod šos apsvērumus pārtulkošanai lietas izskatīšanas valodā.

Izpildes regulā var paredzēt, ka Biroja tulkošanas izdevumi nedrīkst pārsniegt katrai jautājumu kategorijai noteikto summu, kas balstās uz Biroja saņemto paziņojumu vidējo apjomu, ja vien Birojs nenosaka atkāpes sakarā ar lietas sarežģītību. Izdevumus, kas pārsniedz šo noteikto summu, var likt segt zaudējušajai pusei saskaņā ar 70. pantu.

5. Puses lietu izskatīšanā, kas attiecas uz spēkā neesamību, var vienoties, ka lietu izskata citā Kopienas oficiālajā valodā.

99. pants

Publicēšana un reģistrs

1. Visu informāciju, kuras publicēšanu paredz šī regula vai izpildes regula, publicē visās Kopienas oficiālajās valodās.

2. Visus ierakstus Kopienas Dizainparaugu reģistrā izdara visās Kopienas oficiālajās valodās.

3. Ja rodas šaubas, tad autentisks ir teksts tajā Biroja valodā, kurā sastādīts iesniegtais Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikums. Ja pieteikums ir iesniegts tādā Kopienas oficiālajā valodā, kas nav viena no Biroja valodām, tad autentisks ir teksts pieteikuma iesniedzēja norādītajā otrajā valodā.

100. pants

Priekšsēdētāja papildu pilnvaras

Papildus funkcijām un pilnvarām, ko tam piešķir 119. pants regulā par Kopienas preču zīmi, Biroja priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Administratīvo valdi un, attiecībā uz nodevu regulu, ar Budžeta komiteju, var iesniegt izskatīšanai Komisijā priekšlikumus šīs regulas, izpildes regulas, nodevu regulas un citu noteikumu grozīšanai, ja tie attiecas uz reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem.

101. pants

Administratīvās valdes papildu pilnvaras

Papildus pilnvarām, ko tai piešķir 121. pants un tam sekojošie panti regulā par Kopienas preču zīmi vai citi noteikumi šajā regulā,

a) Administratīvā valde saskaņā ar 111. panta 2. punktu nosaka Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumu pirmās iesniegšanas datumu;

b) ar Administratīvo valdi apspriežas pirms vadlīniju pieņemšanas attiecībā uz formālo prasību izskatīšanu, reģistrācijas atteikšanas iemeslu izskatīšanu un spēkā neesamības pasludināšanas lietu izskatīšanu Birojā, kā arī pārējos šajā regulā paredzētajos gadījumos.

2. iedaļa

Procedūras

102. pants

Kompetence

Lēmumus saistībā ar šajā regulā izstrādātajām procedūrām var pieņemt šādas personas un iestādes:

a) pārbaudītāji;

b) preču zīmju, dizainparaugu un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļa;

c) anulēšanas nodaļa;

d) apelāciju padomes.

103. pants

Pārbaudītāji

Pārbaudītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu Biroja vārdā saistībā ar Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikumu.

104. pants

Preču zīmju, dizainparaugu un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļa

1. Preču zīmju un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļa, ko paredz 128. pants regulā par Kopienas preču zīmi, kļūst par preču zīmju, dizainparaugu un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļu.

2. Papildus pilnvarām, ko tai piešķir regula par Kopienas preču zīmi, šī nodaļa ir atbildīga par to šajā regulā paredzēto lēmumu pieņemšanu, kas neietilpst pārbaudītāja vai anulēšanas nodaļas kompetencē. Tā jo īpaši ir atbildīga par lēmumiem attiecībā uz ierakstiem reģistrā.

105. pants

Anulēšanas nodaļas

1. Anulēšanas nodaļa ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu, kas saistās ar reģistrētu Kopienas dizainparaugu spēkā neesamības pasludināšanas pieteikumiem.

2. Anulēšanas nodaļā ir trīs darbinieki. Vismaz vienam no tiem ir jābūt juristam.

106. pants

Apelācijas padomes

Papildus pilnvarām, ko tām piešķir 131. pants regulā par Kopienas preču zīmi, apelācijas padomes, kas ir izveidotas ar minēto regulu, ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pārbaudītāju, anulēšanas nodaļu un preču zīmju, dizainparaugu un juridisko jautājumu pārvaldes nodaļas lēmumu, kuri attiecas uz Kopienas dizainparaugiem, pārsūdzībām.

XII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

107. pants

Īstenošanas regula

1. Noteikumus šīs regulas īstenošanai paredz īstenošanas regulā.

2. Papildus šajā regulā jau paredzētajām nodevām saskaņā ar īstenošanas regulā un nodevu regulā sīki izstrādātiem piemērošanas noteikumiem turpmāk uzskaitītajos gadījumos iekasē šādas nodevas:

a) reģistrēšanas nodevas samaksas kavējums;

b) publicēšanas nodevas samaksas kavējums;

c) publicēšanas atlikšanas nodevas samaksas kavējums;

d) papildu nodevas par kombinētu pieteikumu samaksas kavējums;

e) reģistrācijas sertifikāta kopijas izsniegšana;

f) reģistrēta Kopienas dizainparauga nodošanas reģistrācija;

g) licences vai citu tiesību reģistrācija saistībā ar reģistrētu Kopienas dizainparaugu;

h) licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšana;

i) reģistra izraksta izsniegšana;

j) dosjē apskate;

k) dosjē esošo dokumentu kopiju izsniegšana;

l) dosjē esošas informācijas paziņošana;

m) atlīdzināmo procedurālo izmaksu noteikšanas pārskatīšana;

n) apstiprinātu pieteikuma kopiju izsniegšana.

3. Īstenošanas regulu un nodevu regulu pieņem un groza saskaņā ar 109. panta 2. punktā izstrādāto kārtību.

108. pants

Apelācijas padomju reglaments

Apelācijas padomju reglamentus piemēro pārsūdzībām, ko tās izskata atbilstīgi šai regulai, neskarot grozījumus vai papildu noteikumus, kas varētu būt vajadzīgi un ko pieņem saskaņā ar 109. panta 2. punktā izstrādāto kārtību.

109. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja apstiprina savu reglamentu.

110. pants

Pārejas noteikums

1. Kamēr nav stājušies spēkā šīs regulas grozījumi, kurus par šo jautājumu izstrādā Komisija, kā Kopienas dizainparaugu neaizsargā tādu dizainparaugu, kas ir sastāvdaļa kompleksā ražojumā un kuru izmanto 19. panta 1. punkta nozīmē ar nolūku labot šo komplekso ražojumu, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu.

2. Šā panta 1. punktā minēto Komisijas priekšlikumu iesniedz kopā ar izmaiņām, ko Komisija sagatavo par to pašu jautājumu atbilstīgi Direktīvas 98/71/EK 18. pantam, un tajā šīs izmaiņas ņem vērā.

111. pants

Stāšanās spēkā

1. Šī regula stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumus var iesniegt Birojā no tā datuma, kuru pēc Biroja priekšsēdētāja ieteikuma noteikusi Administratīvā padome.

3. Kopienas dizainparaugu reģistrēšanas pieteikumus, kas ir iesniegti trīs mēnešu laikā pirms 2. punktā minētā datuma, uzskata par iesniegtiem šajā datumā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

M. Aelvoet

[1] OV C 29, 31.1.1994., 20. lpp. un OV C 248, 29.8.2000., 3. lpp.

[2] OV C 67, 1.3.2001., 318. lpp.

[3] OV C 110, 2.5.1995. lpp. un OV C 75, 15.3.2000., 35. lpp.

[4] OV L 289, 28.10.1998., 28. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3288/94 (OV L 349, 31.12.1994., 83. lpp.).

[7] OV L 299, 31.12.1972., 32. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar to valstu, kuras pievienojušās Eiropas Kopienām, pievienošanās konvencijām šai konvencijai.

--------------------------------------------------

Top