EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0090

Padomes direktīva (2002. gada 28. novembris), ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu

OJ L 328, 5.12.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 101 - 102

In force

?: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj

32002L0090Oficiālais Vēstnesis L 328 , 05/12/2002 Lpp. 0017 - 0018


Padomes direktīva

(2002. gada 28. novembris),

ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu

(2002/90/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 61. panta a) apakšpunktu un 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Francijas Republikas iniciatīvu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir pakāpeniska brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide, kas nozīmē, inter alia, ka jāapkaro nelikumīga ieceļošana.

(2) Tādējādi jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai apkarotu nelikumīgas ieceļošanas atbalstīšanu gan attiecībā uz neatļautu robežas šķērsošanu tiešā nozīmē, gan uz cilvēku ekspluatācijas tīklu uzturēšanu.

(3) Tālab ir svarīgi tuvināt esošās tiesību normas, jo īpaši, pirmkārt, attiecīgā pārkāpuma precīzu definīciju un atbrīvošanas gadījumus, uz ko attiecas šī direktīva, un otrkārt, sodu, juridisko personu atbildības un kompetences obligātos standartus, uz ko attiecas Padomes Pamatlēmums 2002/946/TI (2002. gada 28. novembris) par krimināltiesiskās sistēmas stiprināšanu, lai novērstu neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu [3].

(4) Šīs direktīvas mērķis ir definēt neatļautas ieceļošanas veicināšanu un tādējādi veicināt efektīvāku Pamatlēmuma 2002/946/TI īstenošanu, lai nepieļautu minēto pārkāpumu.

(5) Šī direktīva papildina citus instrumentus, kas pieņemti, lai apkarotu nelikumīgu ieceļošanu, nelikumīgu nodarbinātību, cilvēku tirdzniecību un bērnu seksuālu izmantošanu.

(6) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī direktīva papildina Šengenas acquis noteikumus tā Līguma nozīmē, ko noslēgusi Eiropas Savienības Padome un Islandes Republika, un Norvēģijas Karaliste par šo divu valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā [4], jomā, kas minēta 1. panta E punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem pasākumiem minētā līguma piemērošanai [5].

(7) Apvienotā Karaliste un Īrija piedalās šīs direktīvas pieņemšanā un piemērošanā saskaņā ar attiecīgajiem līgumu noteikumiem.

(8) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, un Dānijai šī direktīva nav tai saistoša un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šī direktīva papildina Šengenas acquis atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, saskaņā ar iepriekšminētā protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Padome būs pieņēmusi šo direktīvu, Dānija izlems, vai tā ieviesīs šo direktīvu savas valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Vispārējs pārkāpums

1. Katra dalībvalsts paredz atbilstošas sankcijas pret:

a) jebkuru personu, kas tīši palīdz ieceļot dalībvalsts teritorijā vai šķērsot to tranzītā personai, kura nav dalībvalsts pilsonis, pārkāpjot attiecīgās valsts likumus par ārvalstnieku ieceļošanu vai tranzītu;

b) jebkuru personu, kas peļņas gūšanas nolūkā tīši palīdz uzturēties dalībvalsts teritorijā personai, kas nav dalībvalsts pilsonis, pārkāpjot attiecīgās valsts tiesību aktus par ārvalstnieku uzturēšanos.

2. Jebkura dalībvalsts var izlemt nepiemērot sankcijas par darbībām, kas definētas 1. punkta a) apakšpunktā, piemērojot tās tiesību aktus un ieražas gadījumos, ja darbības veiktas, lai sniegtu humāno palīdzību attiecīgajai personai.

2. pants

Kūdīšana, līdzdalība un pārkāpuma izdarīšanas mēģinājums

Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 1. pantā minētās sankcijas piemēro arī jebkurai personai, kura:

a) ir kūdītājs;

b) ir līdzdalībnieks vai

c) mēģina izdarīt

pārkāpumu, kas minēts 1. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā.

3. pants

Sankcijas

Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka par izdarītajiem pārkāpumiem, kas minēti 1. un 2. pantā, piemēro efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas.

4. pants

Īstenošana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai šo direktīvu izpildītu līdz 2004. gada 5. decembrim. Par to dalībvalstis attiecīgi informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis iepazīstina Komisiju ar galvenajiem tiesību aktiem, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva, un iesniedz tabulu, kurā norādīts, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst valstu likumdošanas aktiem. Komisija attiecīgi informē pārējās dalībvalstis.

5. pants

Atcelšana

No 2004. gada 5. decembra atceļ 1990. gada Šengenas Konvencijas 27. panta 1. punktu. Ja dalībvalsts īsteno šo direktīvu saskaņā ar 4. panta 1. punktu pirms noteiktā datuma, minēto noteikumu dalībvalstij beidz piemērot no tās īstenošanas dienas.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2002. gada 28. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Haarder

[1] OV C 253, 4.9.2000., 1. lpp.

[2] OV C 276, 1.10.2001., 244. lpp.

[3] Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

[4] OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

[5] OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

--------------------------------------------------

Top