EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0042

Komisijas Direktīva 2002/42/EK (2002. gada 17. maijs), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz pesticīdu (bentazona un piridāta) atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiemDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 134, 22.5.2002, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 19 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 19 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/42/oj

32002L0042Oficiālais Vēstnesis L 134 , 22/05/2002 Lpp. 0029 - 0036


Komisijas Direktīva 2002/42/EK

(2002. gada 17. maijs),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz pesticīdu (bentazona un piridāta) atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/23/EK [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/23/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/23/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/37/EK [6], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Esošās aktīvās vielas — bentazonu un piridātu — ar Komisijas Direktīvām 2000/68/EK [7] un 2001/21/EK [8] iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, paredzot lietošanai par herbicīdu uz labības, dārzeņiem un lopbarības.

(2) Minētās aktīvās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kura iesniegta attiecībā uz ierosinātajiem lietojumiem. Informāciju, kas attiecas uz šiem lietojumiem, saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir iesniegušas dažas dalībvalstis. Pieejamā informācija ir izskatīta, un tā ir pietiekama, lai noteiktu dažus atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus (MRL).

(3) Ja nav noteikts Kopienas MRL vai pagaidu MRL, tad dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļus, kas satur šīs aktīvās vielas, drīkst apstiprināt tikai tad, kad tās saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikušas valsts pagaidu MRL.

(4) Tehniskos un zinātniskos vērtējumus, kas attiecas uz šo aktīvo vielu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pabeidza Komisijas pārskata ziņojumu veidā. Ziņojumu par bentazonu pabeidza 2000. gada 13. jūlijā un par piridātu — 2000. gada 12. decembrī. Tajos noteica šādu pieļaujamo dienas devu (ADI): 0,1 mg bentazona/kg masas un 0,036 mg piridāta/kg masas. Ar attiecīgajām aktīvajām vielām apstrādāto pārtikas produktu iedarbība uz patērētājiem to mūža laikā ir pārbaudīta un novērtēta saskaņā ar Kopienas procedūrām. Ir ņemtas vērā arī pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija [1] Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7.)., un Augu zinātniskās komitejas atzinums par izmantotajām metodēm [2] Augu zinātniskās komitejas atzinums jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem Padomes Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos (Augu zinātniskās komitejas 1998. gada 14. jūlija atzinums) (http.//europa.eu.int/comm/food/fs/sc/out21_en.html).. Ir secināts, ka ieteiktie MRL neizraisa minēto ADI pārsniegšanu.

(5) Akūta toksiskā iedarbība, kuras dēļ būtu jānosaka akūta standartdeva, netika novērota vērtēšanā un apspriešanā, pirms piridātu iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ir noteikts, ka bentazona dienas akūtā standartdeva ir 0,25 mg/kg masas. Saskaņā ar iedarbības vērtējumu ieteiktie MRL neizraisa nepieļaujamu akūto iedarbību uz patērētājiem.

(6) Lai nodrošinātu to, ka patērētājs ir pienācīgi pasargāts no tādu neapstiprinātu vielu atliekvielu iedarbības, kas ir produktos vai uz tiem, ir lietderīgi attiecībā uz visiem produktiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK, par pagaidu MRL noteikt analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

(7) Šādu pagaidu MRL noteikšana Kopienas līmenī nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu MRL attiecībā uz bentazonu un piridātu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu, lai apstiprinātu daudzus turpmākos attiecīgo aktīvo vielu lietojumus. Pagaidu MRL tad jākļūst par galīgo.

(8) Tāpēc attiecīgi jāgroza pielikumi Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(9) Komisija šīs direktīvas projektu ir nosūtījusi Pasaules Tirdzniecības organizācijai un nav saņēmusi komentārus. Iespēju noteikt MRL importa pielaidi īpašām pesticīdu/laukaugu kombinācijām izskata Komisija, pamatojoties uz iesniegtiem pieņemamiem datiem.

(10) Šī direktīva ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādus pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus:

"Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg |

| |

Bentazons (bentazona un 6-OH- un 8-OH-bentazona konjugātu summa, kas izteikta ar bentazonu) | 0,1 | Labība |

Piridāts (piridāta, tā hidrolīzes produkta CL 9673 (6-hlor-4-hidroksi-3-fenilpiridazīna) un hidrolizējamo CL 9673 konjugātu summa, kas izteikta ar piridātu) | 0,05 | Labība |

2. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma B daļai pievieno šādus pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus:

"Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |

Gaļa, tostarp tauki, gaļas izstrādājumi, subprodukti un dzīvnieku tauki, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Piens un piena produkti, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi 0401, 0402, 040500 un 0406 | Svaigas olas bez čaumalām, putnu olas un olu dzeltenumi, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi 040700 un 0408 |

Bentazons | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

Piridāts (piridāta un tā hidrolīzes produkta CL 9673 (6-hlor-4-hidroksi-3-fenilpiridazīna) summa, kas izteikta ar piridātu) | Nieres, izņemot mājputnu nieres, 0,4 | 0,05 | 0,05 |

Citi produkti |

3. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumam pievieno šīs direktīvas pielikumā norādītos bentazona un piridāta pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus.

4. pants

Dalībvalstīs vēlākais līdz 2002. gada 31. decembrim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos aktus no 2003. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 17. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[2] OV L 64, 7.3.2002., 13. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[4] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[5] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[6] OV L 117, 4.5.2002., 10. lpp.

[7] OV L 276, 28.10.2000., 41. lpp.

[8] OV L 69, 10.3.2001., 17. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

To atsevišķo produktu grupas un piemēri, kam piemēro MRL | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) |

Bentazons (bentazona un 6-OH- un 8-OH-bentazona konjugātu summa, kas izteikta ar bentazonu) | Piridāts (piridāta, tā hidrolīzes produkta CL 9673 (6-hlor-4-hidroksi-3-fenilpiridazīna) un hidrolizējamo CL 9673 konjugātu summa, kas izteikta ar piridātu) |

1)Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti | 0,1 | 0,05 |

(i)CITRUSAUGĻI

greipfrūti | | |

citroni | | |

laimi | | |

mandarīni (tajā skaitā klementīni un citi hibrīdi) | | |

apelsīni | | |

pampelmūzes | | |

citi | | |

(ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

mandeles | | |

Brazīlijas rieksti | | |

Indijas rieksti | | |

ēdamie kastaņi | | |

kokosrieksti | | |

lazdu rieksti | | |

makadāmijas rieksti | | |

pekanrieksti | | |

priežu rieksti | | |

pistācijas | | |

valrieksti | | |

citi | | |

(iii)SĒKLEŅI

āboli | | |

bumbieri | | |

cidonijas | | |

citi | | |

(iv)KAULEŅI

aprikozes | | |

ķirši | | |

persiki (tajā skaitā nektarīni un tamlīdzīgi hibrīdi) | | |

plūmes | | |

citi | | |

(v)OGAS UN SĪKAUGĻI

(a)galda un vīna vīnogas

galda vīnogas | | |

vīna vīnogas | | |

(b)zemenes (izņemot meža zemenes) | | |

(c)avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

kazenes (Rubus fruticosus) | | |

kazenes (Rubus arcticus) | | |

kazeņavenes | | |

avenes | | |

citi | | |

(d)citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

mellenes | | |

dzērvenes | | |

jāņogas (sarkanās, melnās un baltās) | | |

ērkšķogas | | |

citi | | |

(e)savvaļas ogas un savvaļas augļi | | |

(vi)DAŽĀDI

avokado | | |

banāni | | |

dateles | | |

vīģes | | |

kivi | | |

kumkvati | | |

ličī | | |

mango | | |

olīvas | | |

pasifloru augļi | | |

ananasi | | |

granātāboli | | |

citi | | |

2)Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,1 | 0,05 |

galda bietes | | |

burkāni | | |

sakņu selerijas | | |

mārrutki | | |

topinambūri | | |

pastinaki | | |

sakņu pētersīļi | | |

redīsi | | |

puravlapu plostbārdis | | |

batātes | | |

kāļi | | |

rāceņi | | |

jamsi | | |

citi | | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,1 | 0,05 |

ķiploki | | |

sīpoli | | |

šalotes | | |

loki | | |

citi | | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI | 0,1 | 0,05 |

(a)nakteņu dzimtas augi

tomāti | | |

pipari | | |

baklažāni | | |

citi | | |

(b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu

gurķi | | |

kornišoni | | |

tumšzaļie kabači | | |

citi | | |

(c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu

melones | | |

kabači | | |

arbūzi | | |

citi | | |

(d)cukurkukurūza | | |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI | 0,1 | |

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi | | 0,05 |

brokoļi | | |

ziedkāposti | | |

citi | | |

(b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi | | 0,05 |

Briseles kāposti | | |

galviņkāposti | | |

citi | | |

(c)lapu kāposti

Ķīnas kāposti | | |

lapu kāposti | | 0,2 |

citi | | 0,05 |

(d)kolrābji | | 0,05 |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGIE AUGI | | 0,05 |

(a)Dārza salāti un tamlīdzīgi | 0,1 | |

kressalāti | | |

lauka salāti | | |

dārza salāti | | |

platlapu cigoriņi | | |

citi | | |

(b)spināti un tamlīdzīgi | 0,1 | |

spināti | | |

lapu bietes | | |

citi | | |

(c)ūdenskreses | 0,1 | |

(d)lapu cigoriņi | 0,1 | |

(e)lapu garšaugi | 0,1 | |

kārveles | | |

maurloki | | |

pētersīļi | | |

lapu selerijas | | |

citi | | |

(vi)PĀKŠAUGI (svaigi) | | 0,05 |

pupiņas (ar pākstīm) | | |

pupiņas (bez pākstīm) | | |

zirņi (ar pākstīm) | 0,5 | |

zirņi (bez pākstīm) | 0,2 | |

citi | 0,1 | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,1 | |

sparģeļi | | |

lapu artišoki | | |

kātu selerijas | | |

fenheļi | | |

artišoki | | |

puravi | | 1 |

rabarberi | | |

citi | | 0,05 |

(viii)SĒNES | 0,1 | 0,05 |

(a)kultivētās sēnes | | |

(b)savvaļas sēnes | | |

3)Pākšaugi | 0,1 | 0,05 |

pupas | | |

lēcas | | |

zirņi | | |

citi | | |

4)Eļļas augu sēklas | | 0,05 |

linsēklas | | |

zemesrieksti | | |

magoņu sēklas | | |

sezama sēklas | | |

saulespuķu sēklas | | |

rapša sēklas | | |

sojas pupas | 0,1 | |

sinepju sēklas | | |

kokvilnas sēklas | | |

citi | 0,1 | |

5)Kartupeļi | 0,1 | 0,05 |

agrie kartupeļi | | |

galda kartupeļi | | |

6)Tēja (Camellia sinensis lapas un kāti, žāvēti, fermentēti vai citādi) | 0,1 | 0,1 |

7)Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top