Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1638

Komisijas Regula (EK) Nr. 1638/2001 (2001. gada 24. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2597/95 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas

OJ L 222, 17.8.2001, p. 29–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 137 - 160
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 99 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 99 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1638/oj

32001R1638Oficiālais Vēstnesis L 222 , 17/08/2001 Lpp. 0029 - 0052


Komisijas Regula (EK) Nr. 1638/2001

(2001. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2597/95 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2597/95 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas [1], un jo īpaši tās 2. panta 5. punktu un 4. pantu,

tā kā:

(1) Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām sugām (CITES) dalībvalstu konferences devītā sanāksme 1994. gadā ir pieprasījusi, lai Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) un reģionālās zvejniecības iestādes veiktu datu uzraudzību attiecībā uz plātņžauņu sugu (haizivis un rajas) nozveju un tirdzniecību ar tām.

(2) FAO sadarbībā ar attiecīgajām reģionālajām zvejniecības iestādēm ir izveidojusi to plātņžauņu sugu sarakstu, attiecībā uz kurām nozvejas statistikas dati būtu jāvāc, izmantojot Statlant aptauju sistēmu.

(3) Regulas (EK) Nr. 2597/95 4. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstis, saņemot iepriekšēju apstiprinājumu no Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat), var iesniegt datus citādā formā vai izmantojot citu informācijas nesēju, nevis to, kas paredzēts minētās regulas 5. pielikumā.

(4) Vairākas dalībvalstis ir pieprasījušas iesniegt datus citā formā vai izmantojot citu informācijas nesēju nevis to, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 2597/95 5. pielikumā (ekvivalents iepriekš minētajai aptaujai Statlant).

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK [2], atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2597/95 4. pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis var iesniegt datus formātā, kas paredzēts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 270, 13.11.1995., 1. lpp.

[2] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM JĀIESNIEDZ DATI ATTIECĪBĀ UZ KATRU GALVENO ZVEJAS APGABALU

Turpmāk minēto sugu nozveja ir reģistrēta oficiālajā statistikā. Dalībvalstīm būtu jāiesniedz dati par katru norādīto sugu, ja tādi ir pieejami. Ja atsevišķas sugas nav identificējamas, dati būtu jāapkopo un jāsniedz par to pozīciju, par kuru iespējama visprecīzākā informācija.

Piezīme:

n.n.c. = nav norādīts citur.

Centrālatlantijas austrumu daļa (34. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Trīsburtu apzīmējums | Zinātniskais nosaukums |

Zutis | ELE | Anguilla anguilla |

Alozas un paledes (lapreņģes), n.n.c. | SHZ | Alosa spp. |

West African ilisha | ILI | Ilisha africana |

Plekstveidīgās zivis, n.n.c. | FLX | Pleuronectiformes |

Plekstes | LEF | Bothidae |

Jūras mēle | SOL | Solea vulgaris |

Īsspuru (= Senegālas) jūrasmēle | CET | Dicologoglossa cuneata |

Jūras mēles, n.n.c. | SOX | Soleidae |

Tonguefishes, n.n.c. | TOX | Cynoglossidae |

Megrims | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis |

Megrimi, n.n.c. | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Lielā diegspuru vēdzele | GFB | Phycis blennoides |

Franču menca | BIB | Trisopterus luscus |

Putasū | WHB | Micromesistius poutassou |

Merlūza | HKE | Merluccius merluccius |

Senegālas merlūza | HKM | Merluccius senegalensis |

Merlūzas, n.n.c. | HKX | Merluccius spp. |

Mencveidīgās zivis, n.n.c. | GAD | Gadiformes |

Vilkzivis, n.n.c. | CAX | Ariidee |

Jūraszutis | COE | Conger conger |

Jūraszuši, n.n.c. | COX | Congridae |

Slender snipefish | SNS | Macrorhamphosus scolopax |

Beriksas | ALF | Beryx spp. |

Parastā dorija | JOD | Zeus faber |

Sudrabotā dorija | JOS | Zenopsis conchifer |

Capros aper | BOR | Caproidae |

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | DPX | Perciformes |

Melnais asaris | GPD | Epinephelus guaza |

Baltais asaris | GPW | Epinephelus aeneus |

Jūras asari, n.n.c. | GPX | Epinephelus spp. |

Poliprions | WRF | Polyprion americanus |

Jūras asari, labraki, n.n.c. | BSX | Serranidae |

Plankumainais labraks | SPU | Dicentrarchus punctatus |

Labraks | BSS | Dicentrarchus labrax |

Lielaces, n.n.c. | BIG | Priacanthus spp. |

Kardinālzivis, n.n.c. | APO | Apogonidee |

Cekulzivis | TIS | Branchiostegidae |

Bonnetmouths, rubyfishes u.c. | EMT | Emmelichthyidae |

Lutjānzivis, n.n.c. | SNA | Lutjanus spp. |

Lutjānzivis, n.n.c. | SNX | Lutjanidae |

Pomadasīda | GBR | Plectorhinchus mediterraneus |

Neīstā pomadasīda | BGR | Pomadasys incisus |

Pomadasīda | BUR | Pomadasys jubelini |

Angolas lielacu jūrasbreksis | GRB | Brachydeuterus auritus |

Pomadasīdas, n.n.c. | GRX | Haemulidae (= Pomedasyidae) |

Bungzivis | DRU | Sciaena spp. |

Shi drum (= Corb) | COB | Umbrina cirrosa |

Ērgļzivs | MGR | Argyrosornus regius |

Boe drum | DRS | Pteroscion peli |

Law croaker | CKL | Pseudotolithus brachygnatus |

Cassava croaker | PSS | Pseudotolithus senegalensis |

Bobo croaker | PSE | Pseudotolithus elongatus |

West African croakers | CKW | Pseudotolithus spp. |

Croakers, bungzivis, n.n.c. | CDX | Sciaenidae |

Sarkanā (= melnraibā) zobaine | SBR | Pagellus bogaraveo |

Pagele | PAC | Pagellus erythrinus |

Pagele | SBA | Pagellus acarne |

Sarkanā pagele | PAR | PagelIus bellottii |

Pageles, n.n.c. | PAX | Pagellus spp. |

Jūras brekši, n.n.c. | SRG | Diplodus spp. |

Lielacu zobaine | DEL | Dentex macrophthalmus |

Zobaine | DEC | Dentex dentex |

Angolas zobaine | DEA | Dentex angolensis |

Kongo zobaine | DNC | Dentex congoensis |

Zobaines, n.n.c. | DEX | Dentex spp. |

Melnā sparīda | BRB | Spondyliosoma cantharus |

Mugurainā sparīda | SBS | Oblada melanura |

Zilplankumainā sparīda | BSC | Sparus caeruleostictus |

Sarkanā jūras karūsa | RPG | Sparus pagrus |

Zeltainā jūraskarūsa, dorada | SBG | Sparus auratus |

Jūraskarūsas, n.n.c. | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Bopsa | BOG | Boops boops |

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c. | SBX | Sparidae |

Smarīdas | PIC | Spicara spp. |

Jūras barbes | MUX | Mullus spp. |

Safjānzivs | GOA | Pseudopeneus prayensis |

Safjānzivis, jūras barbes, n.n.c. | MUM | Mullidae |

Āfrikas sirpjzivs | SIC | Drepane africana |

Spadefishes | SPA | Ephippidae |

Asarveidīgās zivis, n.n.c. | PRC | Percoidei |

Bearded brotula | BRD | Brotula barbata |

Ķirurgzivis | SUR | Acanthuridae |

Jūras gailīši, n.n.c. | GUX | Triglidae |

Triggerfishes, durgons | TRI | Balistidae |

Jūrasvelns | MON | Lophius piscatorius |

Jūrasvelni, n.n.c. | ANF | Lophiidae |

Vējzivis, n.n.c. | BEN | Belonidae |

Lidzivis, n.n.c. | FLY | Exocoetidae |

Barakudas | BAR | Sphyraena spp. |

Kefale | MUF | Mugil cephalus |

Giant African threadfin | TGA | Polydactylus quadrifilis |

Lesser African threadfin | GAL | Galeoides decadactylus |

Royal threadfin | PET | Pentenemus quinquarius |

Threadfins, tasselfishes, n.n.c. | THF | Polynemidae |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | PPX | Perciformes |

Lufārs | BLU | Pomatomus saltatrix |

Kobija | CBA | Rachycentron canadum |

Stavrida | HOM | Trachurus trachurus |

Stavridas, n.n.c. | JAX | Trachurus spp. |

Stavridas | SDX | Decapterus spp. |

Karanga | CVJ | Caranx hippos |

Neīstā stavrida | HMV | Decapterus rhonchus |

Karangas, n.n.c. | TRE | Caranx spp. |

Lookdown fish | LUK | Selene dorsalis |

Pampano | POX | Trachinotus spp. |

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c. | AMX | Seriola spp. |

Lihija | LEE | Lichia amia |

Atlantic bumper | BUA | Chloroscombrus chrysurus |

Delfīnzivs | DOL | Coryphaena hippurus |

Atlantijas sviestzivs | BLB | Stromateus fiatola |

Sviestzivis | BUX | Stromateidae |

Bonefish | BOF | Albula vulpes |

Zeltainā sardinella | SAA | SardineIla aurita |

Plakanā sardinella | SAE | Sardinella madeirensis |

Sardinellas | SIX | Sardinella spp. |

Bonga shad | BOA | Ethmalosa fimbriata |

Sardīne | PIL | Sardina pilchardus |

Anšovi | ANE | Engraulis encrasicolus |

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c. | CLU | Clupeoidei |

Pelamīda | BON | Sarda sarda |

Vienkrāsas pelamīda | BOP | Orcynopsis unicolor |

Vahū | WAH | Acanthocybium solandri |

Rietumāfrikas austrumu makrele | MAW | Scomberomorus tritor |

Makreļtunzivis | FRZ | Auxis tharard, A rochei |

Ziemeļu tunzivs | BFT | Thunnus thynnus |

Garspuru tunzivs | ALB | Thunnus alalunga |

Dzeltenspuru tunzivs | YFT | Thunnus albacares |

Lielaces | BET | Thunnus obesus |

Tunzivis, n.n.c. | TUN | Thunnini |

Zāģzivis | SAW | Pristidae |

Atlantijas buruzivs | SAI | Istiophorus albicans |

Zilā marlīne | BUM | Makaira nigricans |

Baltā marlīne | WHM | Tetrepturus albidus |

Marlīnes, buruzivis | BIL | Istiopboridae |

Zobenzivs | SWO | Xiphias gladius |

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c. | TUX | Scombroidei |

Mataste | LHT | Trichiurus lepturus |

Lepidops | SFS | Lepidopus caudatus |

Melnā mataste | BSF | Aphanopus carbo |

Matastes, n.n.c. | CUT | Trichiuridae |

Austrumu makrele | MAS | Scomber japonicus |

Atlantijas makrele | MAC | Scomber scombrus |

Makreles, n.n.c. | MAZ | Scomber spp. |

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c. | MKX | Scombroidei |

Thresher shark | ALV | Alopias vulpinus |

Jūras lapsa | BTH | Alopias superciliosus |

Mako haizivis | MAK | Isurus spp. |

Zilā haizivs | BSH | Prionace glauca |

Silky shark | FAL | Carcharhinus falciformis |

Gludā āmurzivs | SPZ | Sphyrna zygaena |

Robainā āmurzivs | SPL | Sphyrna lewini |

Āmurzivis u.c., n.n.c. | SPY | Sphyrnidae |

Lidojošā haizivs | SCK | Dalatias licha |

Guitarfishes u.c., n.n.c. | GTF | Rhinobatidae |

Smoothhounds | SDV | Mustelus spp. |

Raju dzimtas zivis, n.n.c. | SRX | Rajiformes |

Plātņžauņi, n.n.c. | SKX | Elasmobranchii |

Jūras zivis, n.n.c. | MZZ | Osteichthyes |

Jūras krabji, n.n.c. | CRA | Reptantia |

Tropu omāri, n.n.c. | SLV | Panulirus spp. |

Omāri, n.n.c. | CRW | Palinurus spp. |

Norvēģijas omārs | NEP | Nephrops norvegicus |

Omārs | LBE | Homarus gammarus |

Karamote | TGS | Penaeus kerathurus |

Tīģergarnele | SOP | Penaeus notialis |

Tīģergarneles, n.n.c. | PEN | Penaeus spp. |

Dziļūdens rozā garnele | DPS | Parapenaeus longirostris |

Atlantijas garnele | GUS | Parapenaeopsis atlantica |

Purpurgarnele | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus |

Palaemonidae garneles | PAL | Palaemonidae |

Peldvēži, n.n.c. | DCP | Natantia |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | CRU | Crustacea |

Gliemeži, n.n.c. | GAS | Gastropoda |

Austeres, n.n.c. | OYC | Crassostrea spp. |

Ēdamgliemenes, n.n.c. | MSX | Mytilidae |

Galvkāji, n.n.c. | CEP | Cephalopoda |

Sēpija | CTC | Sepia officinalis |

Sēpijas | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmāri | SQC | Loligo spp. |

Astoņķājis | OCC | Octopus vulgaris |

Astoņķāji | OCT | Octopodidae |

Kalmāri, n.n.c. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Jūras gliemji, n.n.c. | MOL | Mollusca |

Jūras bruņurupuči, n.n.c. | TTX | Testudinata |

Vidusjūra un Melnā jūra (37. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Trīsburtu apzīmējums | Zinātniskais nosaukums |

Storu dzimtas zivis, n.n.c. | STU | Acipenseridae |

Zutis | ELE | Anguilla anguilla |

Palede | SHC | Alosa pontica |

Alozas un paledes (lapreņģes), n.n.c. | SHD | Alosa spp. |

Azovas brētliņa | CLA | Clupeonella cultriventris |

Plekstveidīgās zivis, n.n.c. | FLX | Pleuronectiformes |

Jūras zeltplekste | PLE | Pleuronectes platessa |

Plekste | FLE | Platichthys flesus |

Jūras mēle | SOL | Solea vulgaris |

Jūras mēles, n.n.c. | SOO | Solea spp. |

Megrims | MEG | Lepidorhombus whiffiagonis |

Megrimi, n.n.c. | LEZ | Lepidorhombus spp. |

Akmeņplekste | TUR | Psetta maxima |

Melnās jūras akmeņplekste | TUB | Psetta maeotica |

Lielā diegspuru vēdzele | GFB | Phycis blennoides |

Mazā menca | POD | Trisopterus minutus |

Franču menca | BIB | Trisopterus luscus |

Putasū | WHB | Micromesistius poutassou |

Merlangs | WHG | Merlangius merlangus |

Merlūza | HKE | Merluccius merluccius |

Mencveidīgās zivis, n.n.c. | GAD | Gadiformes |

Argentīnas | ARG | Argentina spp. |

Brushtooth lizardfish | LIB | Saurida undosquamis |

Lizardfishes, n.n.c. | LIX | Synodontidae |

Jūraszutis | COE | Conger conger |

Jūras zuši, n.n.c. | COX | Congridae |

Parastā dorija | JOD | Zeus faber |

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | DPX | Perciformes |

Melnais asaris | GPD | Epinephelus guaza |

Baltais asaris | GPW | Epinephelus aeneus |

Jūras asari, n.n.c. | GPX | Epinephelus spp. |

Poliprions | WRF | Polyprion americanus |

Comber | CBR | Serranus cabrilla |

Jūras asari, labraki, n.n.c. | BSX | Serranidae |

Labraks | BSS | Dicentrarchus labrax |

Labraki | BSE | Dicentrarchus spp. |

Pomadasīda | GBR | Plectorhinchus mediterraneus |

Bungzivis | DRU | Sciaena spp. |

Shi drum (=Corb) | COB | Umbrina cirrosa |

Ērgļzivs | MGR | Argyrosomus regius |

Croakers, bungzivis , n.n.c. | CDX | Sciaenidae |

Sarkanā (= melnraibā) zobaine | SBR | Pagellus bogaraveo |

Pagele | PAC | Pagellus erythrinus |

Zobaine | SBA | Pagellus acarne |

Pageles, n.n.c. | PAX | Pagellus spp. |

White seabream | SWA | Diplodus sargus |

Jūras brekši, n.n.c. | SRG | Diplodus spp. |

Lielacu zobaine | DEL | Dentex macrophthalmus |

Zobaine | DEC | Dentex dentex |

Zobaines, n.n.c. | DEX | Dentex spp. |

Melnā sparīda | BRB | Spondyliosoma cantharus |

Mugurainā sparīda | SBS | Oblada melanura |

Sarkanā jūras karūsa | RPG | Sparus pagrus |

Zeltainā jūraskarūsa, dorada | SBG | Sparus auratus |

Jūraskarūsas, n.n.c. | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Bopsa | BOG | Boops boops |

Sand steenbras | SSB | Lithognithus mormyrus |

Salema (= Strepie) | SLM | Sarpa salpa |

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c. | SBX | Sparidae |

Vidusjūras smarīda | BPI | Spicara maena |

Smarīdas | PIC | Spicara spp. |

Jūras barbe | MUR | Mullus surmuletus |

Svītrainā jūras barbe | MUT | Mullus barbatus |

Jūras barbes | MUX | Mullus spp. |

Lielā drakonzivs | WEG | Trachinus draco |

Asarveidīgās zivis, n.n.c. | PRC | Percoidei |

Tūbītes | SAN | Ammodytes spp. |

Himēras | SPI | Siganus spp. |

Jūrasgrunduļi | GOB | Gobius spp. |

Jūrasgrunduļu dzimtas zivis, n.n.c. | GPA | Gobiidae |

Skorpionzivis, n.n.c. | SCO | Scorpaenidae |

Piper gurnard | GUN | Trigia lyra |

Jūras gailīši, n.n.c. | GUX | Triglidae |

Jūrasvelns | MON | Lophius piscatorius |

Jūrasvelni, n.n.c. | ANF | Lophiidae |

Vējzivs | GAR | Belone belone |

Barakudas | BAR | Sphyraena spp. |

Kefale | MUF | Mugil cephalus |

Aterīnas | SIL | Atherinidae |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | PPX | Perciformes |

Lufārs | BLU | Pomatomus saltatrix |

Stavrida | HOM | Trachurus trachurus |

Vidusjūras stavrida | HMM | Trachurus mediterraneus |

Stavridas, n.n.c. | JAX | Trachurus spp. |

Karangas, n.n.c. | TRE | Caranx spp. |

Lielā seriola | AMB | Seriola dumerili |

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c. | AMX | Seriola spp. |

Lihija | LEE | Lichia amia |

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c. | CGX | Carangidae |

Jūras plaudis | POA | Brama brama |

Delfīnzivs | DOL | Coryphaena hippurus |

Sardinellas, n.n.c. | SIX | Sardinella spp. |

Sardīne | PIL | Sardina pilchardus |

Brētliņa | SPR | Sprattus sprattus |

Anšovi | ANE | Engraulis encrasicolus |

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c. | CLU | Clupeoidei |

Pelamīda | BON | Sarda sarda |

Vienkrāsas pelamīda | BOP | Orcynopsis unicolor |

Makreļtunzivis | FRZ | Auxis thazard A. rochei |

Mazā tunzivs | LTA | Euthynnus alletteratus |

Svītrainā tunzivs | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Ziemeļu tunzivs | BFT | Thunnus thynnus |

Garspuru tunzivs | ALB | Thunnus alalunga |

Lielace | BET | Thunnus obesus |

Tunzivis, n.n.c. | TUN | Thunnini |

Atlantijas buruzivs | SAI | Istiophorus albicans |

Marlīnes, buruzivis | BIL | Istiophoridae |

Zobenzivis | SWO | Xiphias gladius |

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c. | TUX | Scombroidei |

Lepidops | SFS | Lepidopus caudatus |

Austrumu makrele | MAS | Scomber iaponicus |

Atlantijas makrele | MAC | Scomber scombrus |

Makreles, n.n.c. | MAZ | Scomber spp. |

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c. | MKX | Scombroidei |

Milzu haizivs | BSK | Cetorhinus maximus |

Jūras lapsa | ALV | Alopias vulpinus |

Īsspuru mako | SMA | Isurus oxyrinchus |

Melnpurna kaķhaizivs | SHO | Galeus melastomus |

Zilā haizivs | BSH | Prionace glauca |

Sandbar shark | CCP | Carcharhinus plumbeus |

Gludā āmurzivs | SPZ | Sphyrna zygaena |

Robainā āmurzivs | SPL | Sphyrna lewini |

Garpurna dzeloņu haizivs | QUB | Squalus blainvillei |

Gulper shark | GUP | Centrophorus granulosus |

Lidojošā haizivs | SCK | Dalatias licha |

Laternhaizivs | ETX | Etmopterus spinax |

Trejadatu raja | RJC | Raja clavata |

Common stingray | JDP | Dasyatis pastinaca |

Siļķu haizivs | POR | Lamna nasus |

Kaķu haizivis | SCL | Scyliorhinus spp. |

Smoothhounds | SDV | Mustelus spp. |

Dzeloņu haizivs | DGS | Squalus acanthias |

Dzeloņu haizivis, n.n.c. | DGX | Squalidae |

Angelshark | AGN | Squatina squatina |

Angelsharks, sand devils | ASK | Squatinidae |

Lielās haizivis, n.n.c. | SHX | Squaliformes |

Guitarfishes | GTF | Rhinobatidae |

Rajas | SKA | Raja spp. |

Raju dzimtas zivis, n.n.c. | SRX | Rajiformes |

Plātņžauņi | SKX | Elasmobranchii |

Jūras zivis, n.n.c. | MZZ | Osteichthyes |

Ēdamais krabis | CRE | Cancer pagurus |

Vidusjūras krabis | CMR | Carcinus aestuaria |

Eiropas zirnekļkrabis | SCR | Maja squinado |

Jūras krabji, n.n.c. | CRA | Reptantia |

Rozā omārs | PSL | Palinurus mauritanicus |

Parastais omārs | SLO | Palinurus elephas |

Omāri, n.n.c. | CRW | Palinurus spp. |

Norvēģijas omārs | NEP | Nephrops norvegicus |

Omārs | LBE | Homarus gammarus |

Karamote | TGS | Penaeus kerathurus |

Dziļūdens rozā garnele | DPS | Parapenaeus Iongirostris |

Purpurgarnele | SSH | Plesiopenaeus edwardsianus |

Zilās un sarkanās garneles | ARA | Aristeus antennatus |

Klinšu garnele | CPR | Palaemon serratus |

Parastā garnele | CSH | Crangon crangon |

Peldvēži, n.n.c. | DCP | Natantia |

Mantis squillid | MTS | Squillia mantis |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | CRU | Crustacea |

Gliemeži, n.n.c. | GAS | Gastropoda |

Ēdamais jūras gliemezis | PEE | Littorina littorea |

Ēdamā austere | OYF | Ostrea edulis |

Lielā austere | OYG | Crassostrea gigas |

Vidusjūras ēdamgliemene | MSM | Mytilus galloprovincialis |

Lielā ķemmīšgliemene | SJA | Pecten jacobeus |

Murex | MUE | Murex spp. |

Ēdamā sirsniņgliemene | COC | Cardium edule |

Svītrotā venera | SVE | Venus (= Chamelea) gallina |

Eiropas cietgliemene | CTG | Ruditapes decussatus |

Cietgliemene | CTS | Tapes pullastra |

Cietgliemenes, n.n.c. | TPS | Tapes spp. |

Donax ģints gliemenes | DON | Donax spp. |

Makstgliemenes | RAZ | Solen spp. |

Gliemenes, n.n.c. | CLX | Bivalvia |

Galvkāji, n.n.c. | CEP | Cephalopoda |

Sēpija | CTC | Sepia officinalis |

Sēpijas | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmāri | SQC | Loligo spp. |

Šautras kalmārs | SQE | Todarodes sagittatus sagitt. |

Astoņķājis | OCC | Octopus vulgaris |

Horned and musky octopuses | OCM | Eledone spp. |

Astoņķāji | OCZ | Octopodidae |

Kalmāri, n.n.c. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Jūras gliemji, n.n.c. | MOL | Mollusca |

Jūras bruņurupuči, n.n.c. | TTX | Testudinata |

Ascīdija | SSG | Microcosmus sulcatus |

Jūras ezis | URM | Paracentrotus lividus |

Medūzas | JEL | Phopilema spp. |

Dienvidrietumu Atlantija (41. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Trīsburtu apzīmējums | Zinātniskais nosaukums |

Alozas un paledes (lapreņģes), n.n.c. | SHZ | Alosa spp. |

Plekstveidīgās zivis, n.n.c. | FLX | Pleuronectiformes |

Paltusi | BAX | Paralichthys spp. |

Tonguefishes, n.n.c. | TOX | Cynoglossidae |

… | SAO | Salilota australia |

Mora ģints mencas | MOR | Moridae |

Brazīlijas sīkmenca | HKU | Urophycis brasiliensis |

Dienvidu putasū | POS | Micromesistius australis |

Argentīnas merlūza | HKP | Merluccius hubbsi |

Patagonijas merlūza | HPA | Merluccius polylepis |

Merlūzas, n.n.c. | HKX | Merluccius spp. |

Argentīnas makrurons | GRM | Macruronus mageilanicus |

Makruroni | GRS | Macruronus spp. |

Makrūrzivis | GRV | Macrourus spp. |

Mencveidīgās zivis, n.n.c. | GAD | Gadiformes |

Vilkzivis, n.n.c. | CAX | Ariidae |

Greater lizardfish | LIG | Saurida tumbil |

Argentīnas jūraszutis | COS | Conger orbignyanus |

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | DPX | Perciformes |

Snooks (= Robalos), n.n.c. | ROB | Centropomus spp. |

Jūras asari | GPB | Mycteroperca spp. |

Sarkanais jūras asaris | GPR | Epinephelus mario |

Jūras asari, n.n.c. | GPX | Epinephelus spp. |

Argentīnas labraks | BSZ | Acanthistius brasilianus |

Jūras asari, n.n.c. | BSX | Serranidae |

Purpura lutjānzivs | SNC | Lutjanus purpureus |

Dzeltenastes lutjānzivs | SNY | Ocyurus chrysurus |

Lutjānzivis, n.n.c. | SNX | Lutjanidae |

Barred grunt | BRG | Conodon nobilis |

Pomadasīdas, n.n.c. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) |

Striped weakfish | SWF | Cynoscion striatus |

Weakfishes, n.n.c. | WKX | Cynoscion spp. |

Atlantijas bungzivs | CKA | Micropogonias undulatus |

Southern kingcroaker | KGB | Menticirrhus americanus |

Argentine croaker | CKY | Urnbrina canasai |

King weakfish | WKK | Macrodon ancylodon |

Bungzivs | BDM | Pogonias cromis |

Croakers, bungzivis , n.n.c. | CDX | Sciaenidae |

Jūras brekši, n.n.c. | SRG | Diplodus spp. |

Zobaines, n.n.c. | DEX | Dentex spp. |

Sarkanā jūras karūsa | RPG | Sparus pagrus |

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c. | SBX | Sparidae |

Jūras barbes | MUX | Mullus spp. |

Castaneta | CTA | Cheilodactylus bergi |

Brazilian sandperches | SPB | Pinguipes spp. |

Brazilian flathead | FLA | Percophis brasiliensis |

Patagonian blennie | BLP | Eleginops maclovinus |

Patagonijas ilkņzivs | TOP | Dissostichus eleginoides |

Kuprainā nototēnija | NOG | Notothenia gibbenfrons |

Pelēkā nototēnija | NOS | Notothenia squamifrons |

Patagonijas nototēnija | NOT | Patagonotothen brevicauda |

… | PAT | Patagonotothen longipes ramsai |

Nototēnijas, n.n.c. | NOX | Nototheniidae |

Melnspuru leduszivs | SSI | Chaenocephalus aceratus |

Leduszivs | ANI | Champsocephalus gunnari |

Leduszivis, n.n.c. | ICX | Channichthyidae |

Asarveidīgās zivis, n.n.c. | PRC | Percoidei |

Melnais kongrijs | CUS | Genypterus blacodes |

Ruffs, barrelfishes, n.n.c. | CEN | Centrolophidae |

Zilmute | BRF | Helicolenus dactylopterus |

Skorpionzivis, n.n.c. | SCO | Scorpaenidae |

Atlantijas jūrasgailīši | SRA | Prionotus spp. |

Ballyhoo halfbeak | BAL | Hemirhamphus brasiliensis |

Lidzivis, n.n.c. | FLY | Exocoetidae |

Barakudas | BAR | Sphyraena spp. |

Kefales, n.n.c. | MUL | Mugilidae |

Aterīnas | SIL | Atherinidae |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | PPX | Perciformes |

Lufārs | BLU | Pometomus saltatrix |

Stavrida | JAA | Trachurus picturatus |

Stavridas, n.n.c. | JAX | Trachurus spp. |

Karangas, n.n.c. | TRE | Caranx spp. |

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c. | AMX | Seriola spp. |

Parona leatherjack | PAO | Parona signata |

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c. | CGX | Carangidae |

Delfīnzivs | DOL | Coryphaena hippurus |

Sviestzivis | BTG | Peprilus spp. |

Atlantijas sviestzivis | BUX | Stromateidae |

Ladyfish | LAD | Elops saurus |

Atlantijas tarpūna | TAR | Tarpon (= Megelops) atlanticus |

Brazīlijas sardinella | BSR | Sardinella brasiliensis |

Sardinellas, n.n.c. | SIX | Sardinella spp. |

Brazilian menhaden | MHS | Brevoortia aurea |

Argentine menhaden | MHP | Brevoortia pectinata |

Scaled sardines | SAS | Harengula spp. |

Folklendu brētliņa | FAS | Sprattus fuegensis |

Argentīnas anšovs | ANA | Engraulis anchoita |

Anšovi, n.n.c. | ANX | Engraulidae |

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c. | CLU | Clupeoidei |

Pelamīda | BON | Sarda sarda |

Vahū | WAH | Acanthocyhium solandri |

Karaliskā makrele | KGM | Scomberomorus cavalla |

Atlantijas austrumu makrele | SSM | Scomberomorus maculatus |

Seerfishes, n.n.c. | KGX | Scomberornorus spp. |

Makreļtunzivis | FRZ | Auxis thazard, A. rochei |

Mazā tunzivs | LTA | Euthynnus alletteratus |

Svītrainā tunzivs | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Ziemeļu tunzivs | BFT | Thunnus thynnus |

Melnspuru tunzivs | BLF | Thunnus atlanticus |

Garspuru tunzivs | ALB | Thunnus alalunga |

Dienvidu zilspurtunzivs | SBF | Thunnus maccoyii |

Dzeltenspuru tunzivs | YFT | Thunnus albacares |

Lielace | BET | Thunnus obesus |

Tunzivis, n.n.c. | TUN | Thunnini |

Atlantijas buruzivs | SAI | Istiophorus albicans |

Zilā marlīne | BUM | Makaira nigricans |

Baltā marlīne | WHM | Tetrapturus albidus |

Marlīnes, buruzivis | BIL | Istiophoridae |

Zobenzivs | SWO | Xiphias gladius |

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c. | TUX | Scornhroidei |

White snake mackerel | WSM | Thyrsitops lepidopodes |

Mataste | LHT | Trichiurus lepturus |

Austrumu makrele | MAS | Scomber japonicus |

Jūras lapsa | BTH | Alopias superciliosus |

Īsspuru mako | SMA | Isurus oxyrinchus |

Zilā haizivs | BSH | Prionace glauca |

Silky shark | FAL | Carcharhinus falciformis |

Copper shark | BRO | Carcharhinus brachyurus |

Gludā āmurzivs | SPZ | Sphyrna zygaena |

Robainā āmurzivs | SPL | Sphyrna lewini |

Tope shark | GAG | Galeorhinus galeus |

Dzeloņu haizivs | DGS | Squalus acanthias |

Angel sharks, sand devils, n.n.c. | ASK | Squatinidae |

Chola guitarfish | GUD | Rhinobatis percellens |

Zāģzivis | SAW | Pristidae |

Elephantfishes, n.n.c. | ELF | Callorhinchus spp. |

Patagonian smoothhound | SDP | Mustelus schmitti |

Smoothhounds | SDV | Mustelus spp. |

Liveroil sharks | LSK | Galeorhinus spp. |

Raju dzimtas zivis, n.n.c. | SRX | Rajiformes |

Plātņžauņi, n.n.c. | SKX | Elasmobranchii |

Jūras zivis, n.n.c. | MZZ | Osteichthyes |

Dana swimcrab | CRZ | Callinectes danae |

Southern kingcrab | KCR | Lithodes antarcticus |

Softshell red crab | PAG | Paralomis granulosa |

Dziļjūras krabji, n.n.c. | GER | Geryon spp. |

Jūras krabji, n.n.c. | CRA | Reptantia |

Karību omārs | SLC | Panulirus argus |

Tropu omāri, n.n.c. | SLV | Panulirus spp. |

Brūnā ziemeļgarnele | ABS | Penaeus aztecus |

Brazīlijas tīģergarnele | PNB | Penaeus brasiliensis |

Tīģergarneles, n.n.c. | PEN | Penaeus spp. |

Atlantic seabob | BOB | Xiphopenaeus kroyeri |

Argentine stiletto shrimp | ASH | Arternesia longinaris |

Argentīnas sarkanā garnele | LAA | Pleoticus muelleri |

Peldvēži, n.n.c. | DCP | Natantia |

Krils | KRX | Euphausia superba |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | CRU | Crustacea |

Gliemeži, n.n.c. | GAS | Gastropoda |

Austeres, n.n.c. | OYC | Crassostrea spp. |

Laplatas ēdamgliemene | MSR | Mytilus platensis |

Magelāna ēdamgliemene | MSC | Aulacornya afer |

Ķemmīšgliemenes, n.n.c. | SCX | Pectinidae |

Donax ģints gliemenes | DON | Donax spp. |

Gliemenes, n.n.c. | CLX | Bivalvia |

Sēpijas | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Argentīnas kalmārs | SQP | Loligo gahi |

Kalmāri | SQC | Loligo spp. |

Argentīnas īsspuru kalmārs | SQA | Illex argentinus |

Sevenstar flying squid | SQS | Martialia hyadesi |

Astoņķāji | OCT | Octopodidae |

Kalmāri, n.n.c. | SQU | Loliginidee, Ommastrephidae |

Jūras mīkstmieši, n.n.c. | MOL | Mollusca |

Jūras bruņurupuči, n.n.c. | TTX | Testudinata |

Dienvidaustrumu Atlantija (47. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Trīsburtu apzīmējums | Zinātniskais nosaukums |

Plekstveidīgās zivis, n.n.c. | FLX | Pleuronectiformes |

West coast sole | SOW | Austroglossus microlepis |

Mud sole | SOE | Austroglossus pectoralis |

Dienvidaustrumu Atlantijas jūras mēles, n.n.c. | SOA | Austroglossus spp. |

Tonguefishes, n.n.c. | TOX | Cynoglossidae |

Benguela hake | HKB | Merluccius polli |

Shallow—water Cape hake | HKK | Merluccius capensis |

Deepwater Cape hake | HKO | Merluccius paradoxus |

Cape hakes | HKC | Merluccius capensis, M. parad. |

Merlūzas | HKZ | Merlucciidae |

Mencveidīgās zivis, n.n.c. | GAD | Gadiformes |

Hatchetfishes | HAF | Sternoptychidae |

Lightfishes, n.n.c. | MAU | Maurolicus spp. |

Silver lightfish | MAV | Maurolicus muelleri |

Greeneyes | GRE | Chlorophthalmidae |

White barbel | GAT | Galeichthyes fericeps |

Smoothmouth sea catfish | SMC | Arius heudoloti |

Jūras vilkzivis, n.n.c. | CAX | Arildae |

Greater lizardfish | LIG | Saurida tumbil |

Lizardfishes, n.n.c. | LIX | Synodontidae |

Jūras zuši, n.n.c. | COX | Congridae |

Slender snipefish | SNS | Macrorhamphosus scolopax |

Snipefishes | SNI | Macroramphosidae |

Beriksas | ALF | Beryx spp. |

Beriksas, n.n.c. | BRX | Berycidae |

Parastā dorija | JOD | Zeus faber |

Sudrabotā dorija | JOS | Zenopsis conchifer |

Dorijas, n.n.c. | ZEX | Zeidae |

Boarfishes | BOR | Caproidae |

Boarfish | BOC | Capros aper |

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | DPX | Perciformes |

Jūras asari, n.n.c. | GPX | Epinephelus spp. |

Poliprions | WRF | Polyprion americanus |

Jūras asari, labraki, n.n.c. | BSX | Serranidae |

Teleskopzivis, n.n.c. | BIG | Priacanthus spp. |

Teleskopzivis | PRI | Priacenthidae |

Kardinālzivis, n.n.c. | APO | Apogonidae |

Glow—bellies, splitfins | ACR | Acropomatidae |

Blackmouth splitfin | SYN | Synagrops japonicus |

Splitfins, n.n.c. | SYS | Synagrops spp. |

Cape bonnetmouth | EMM | Emmelichthys nitidus |

Bonnetmouths, rubyfishes u.c. | EMT | Emmerichthyidae |

Lutjānzivis, n.n.c. | SNX | Lutjanidae |

Threadfin breams | THB | Nemipterus spp. |

Threadfin, monocle, dwarf breams | THD | Nemipteridae |

Angolas lielacu jūrasbreksis | GRB | Brachydeuterus auratus |

Pomadasīda | BRL | Plectorhinchus mediterraneus |

Pomadasīda | BUR | Pomadasys jubelini |

Pomadasīdas, n.n.c. | GRX | Haemulidae (= Pornadasyidae) |

Dienvidu ērgļzivs | KOB | Argyrosomus hololepidofus |

Geelbek croaker | AWE | Atractoscion aequidens |

Tigertooth croaker | LKR | Otolithes ruber |

West African croakers | CKW | Pseudotolithus spp. |

Croakers, bungzivis, n.n.c. | CDX | Sciaenidae |

Kanāriju bungzivs (= baardman) | UCA | Umbrina canariensis |

Weakfishes, n.n.c. | WKX | Cynoscion spp. |

Natalas pagele | TJO | Pagellus natalensis |

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c. | SBX | Sparidae |

Pageles, n.n.c. | PAX | Pagellus spp. |

Jūras brekši, n.n.c. | SRG | Diplodus spp. |

Lielacu zobaine | DEL | Dentex macrophthaImus |

Angolas zobaine | DEA | Dentex angolensis |

Kanāriju zobaine | DEN | Dentex canariensis |

Zobaines, n.n.c. | DEX | Dentex spp. |

Melnā sparīda | BRB | Spondyliosorna cantharus |

Carpenter seabream | SLF | Argyrozona argyrozona |

Santer seabream | SLD | Cheimerius nufar |

Red steenbras | RER | Petrus rupestris |

Panga seabream | PGA | Pterogymnus laniarius |

White stumpnose | WSN | Rhahdosargus globiceps |

Jūraskarūsas, n.n.c. | SBP | Sparus (= Pagrus) spp. |

Bopsa | BOG | Boops boops |

Stumpnose, dageraadbreams, n.n.c. | RSX | Chrysoblephus spp. |

Whitesteenbras | SNW | Lithognathus lithognathus |

Steenbrasses, n.n.c. | STW | Lithognathus spp. |

Sand steenbras | SSB | Lithognathus mormyrus |

Copper breams | CPP | Pachymetopon spp. |

Salema (= Strepie) | SLM | Sarpa salpa |

Polystegan seabreams, n.n.c. | PLY | Polysteganus spp. |

Scotsman seabream | SCM | Polysteganus praeorbitalis |

Seventyfour seabream | SEV | Polysteganus undulosus |

Blueskin seabream | SBU | Polysteganus coeruleopunctatus |

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c. | SBX | Sparidae |

Smarīdas | PIC | Spicara spp. |

Safjānzivis, jūras barbes, n.n.c. | MUM | Mullidae |

Jūras barbes | MUX | Mulius spp. |

Galjoens, n.n.c. | COT | Coracinidae |

Galjoen | GAJ | Coracinus capensis |

Spadefishes | SPA | Ephippidae |

Āfrikas sirpjzivs | SIC | Drepane africana |

Cuskeels, brotulas, n.n.c. | OPH | Ophidiidae |

Kingclip | KCP | Genypterus capensis |

Jūrasgrunduļu dzimtas zivis, n.n.c. | GPA | Gobiidae |

Cape redfish | REC | Sebastes capensis |

Sarkanasari, n.n.c. | ROK | Helicolenus spp. |

Zilmutes sarkanasaris | BRF | Helicolenus dactylopterus |

Skorpionzivis, n.n.c. | SCO | Scorpaenidae |

Piper gurnard | GUN | Trigia lyra |

Cape gurnard | GUC | Chelidonichthys capensis |

Jūras gailīši, n.n.c. | GUX | Triglidae |

Jūras gailīši | GUY | Trigla spp. |

Triggerfishes, durgons | TRI | Balistidae |

Kapzemes jūrasvelns | MOK | Lophius upsicephalus |

Jūrasvelni, n.n.c. | ANF | Lophiidae |

Lukturzivs | LAN | Lampanyctodes hectoris |

Lukturzivis | LXX | Myctophidae |

Vējzivis, n.n.c. | BEN | Belonidae |

Vējzivis | NED | Tylosaurus spp. |

Sairas, n.n.c. | SAX | Scomberesocidae |

Atlantijas saira | SAU | Scomberesox saurus |

Barakudas | BAR | Sphyraena spp. |

Barakudas | BAZ | Sphyraenidae |

Kefales, n.n.c. | MUL | Mugilidae |

Threadfins, tasselfishes, n.n.c. | THF | Polynemidae |

Lesser African threadfin | GAL | Galeoides dedactylus |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | PPX | Perciformes |

Lufārs | BLU | Pomatomus saltatrix |

Lufāri, n.n.c. | POT | Pomatomidae |

Kobija | CBA | Rachycentron canadum |

Kobijas, n.n.c. | CBX | Rachycentridae |

Kapzemes stavrida | HMC | Trachurus capensis |

Cunene horse mackerel | HMZ | Trachurus trecae |

Stavridas, n.n.c. | JAX | Trachurus spp. |

Stavridas | SDX | Decapterus spp. |

Karanga | CVJ | Caranx hippos |

Neīstā stavrida | HMV | Decapterus rhonchus |

Karangas, n.n.c. | TRE | Caranx spp. |

Sudrabkupris | LUK | Selene dorsalis |

Pampano | POX | Trachinotus spp. |

Dzeltenastes seriola | YTC | Seriola lalandi |

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c. | AMX | Seriola spp. |

Lihija | LEE | Lichia amia |

Atlantic bumper | BUA | Chioroscombrus chrysurus |

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c. | CGX | Carangidae |

Jūras plauži, n.n.c. | BRZ | Bramidae |

Jūras plaudis jeb jūras breksis | POA | Brama brama |

Delfīnzivs | DOL | Coryphaena hippurus |

Delfīnzivis, n.n.c. | DOX | Coryphaenidae |

Atlantijas taukzivs | BLB | Stromateus fiatola |

Taukzivis | BUX | Stromateidae |

Bonefishes | ALU | Albulidae |

Longfin bonefish | BNF | Pterothrissus belloci |

Apaļā sardinella | SAA | Sardinella aurita |

Plakanā sardinella | SAE | Sardinella maderensis |

Dienvidāfrikas sardīne | PIA | Sardinops ocellatus |

Whitehead's round herring | WRR | Etrumeus whiteheadi |

Dienvidāfrikas anšovs | ANC | Engraulis capensis |

Anšovi, n.n.c. | ANX | Engraulidae |

Siļķes, sardīnes, n.n.c. | CLP | Clupeidae |

Sardinellas, n.n.c. | SIX | Sardinella spp. |

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c. | CLU | Clupeoidei |

Pelamīda | BON | Sarda sarda |

Vahū | WAH | Acanthocybium solandri |

Fregates makreļtunzivs | FRI | Auxis thazard |

Makreļtunzivis | FRZ | Auxis thazard, A. rochei |

Narrow—banded Spanish mackerel | COM | Scomberomorus guttatus |

Ķēniņmakrele | SSM | Scornberomorus maculatus |

Rietumāfrikas austrumu makrele | MAW | Scornberomorus tritor |

Kanadi kingfish | KAK | Scomberomorus plurilineatus |

Seerfishes, n.n.c. | KGX | Scomberomorus spp. |

Mazā tunzivs | LTA | Euthynnus alletteratus |

Kawakawa | KAW | Euthynnus affinis |

Svītrainā tunzivs | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Ziemeļu tunzivs | BFT | Thunnus thynnus |

Garspuru tunzivs | ALB | Thunnus alalunga |

Dienvidu zilā tunzivs | SBF | Thunnus maccoyji |

Dzeltenspuru tunzivs | YFT | Thunnus albacares |

Lielace | BET | Thunnus obesus |

Atlantijas buruzivs | SAI | Istiophorus albicans |

Zilā marlīne | BUM | Makaira nigricans |

Melnā marlīne | BLM | Makaira indica |

Baltā marlīne | WHM | Tetrapturus albidus |

Marlīnes, buruzivis | BIL | Istiophoridae |

Zobenzivs | SWO | Xiphias gladius |

Zobenzivis | XIP | Xiphiidae |

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c. | TUX | Scombroidei |

Snake mackerels, escolars, n.n.c. | GEP | Gempylidae |

Snoek | SNK | Thyrsites atun |

Mataste | LHT | Trichiurus lepturus |

Matastes, n.n.c. | CUT | Trichiuridae |

Lepidops | SFS | Lepidopus caudatus |

Austrumu makrele | MAS | Scomber japonicus |

Skumbriju dzimtas zivis, n.n.c. | MAX | Scombridae |

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c. | MKX | Scombroidei |

Īsspuru mako | SMA | Isurus oxyrinchus |

Zilā haizivs | BSH | Prionace glauca |

Gludā āmurzivs | SPZ | Sphyrna zygaena |

Smooth—hounds, n.n.c. | SDV | Mustelus spp. |

Tope shark | GAG | Galeorhinus galeus |

Angelsharks, sand devils, n.n.c. | ASK | Squatinidae |

Rajas, n.n.c. | SKA | Raja spp. |

Raju dzimtas zivis, n.n.c. | SRX | Rajiformes |

Cape elephantfish | CHM | Callorhinchus capensis |

Plātņžauņi, n.n.c. | SKX | Elasmobranchii |

Vaļu haizivis, siļķu haizivis | MSK | Lamnidae |

Kaķu haizivis | SYX | Scyliorhinidae |

Requiem sharks | RSK | Cercharhinidae |

Zilā haizivs | BSH | Prionace glauca |

Bonnethead, hammerhead sharks | SPY | Sphyrnidae |

Smoothhound | SMD | Mustelus mustelus |

Dzeloņu haizivis, n.n.c. | DGX | Squalidae |

Dzeloņu haizivs | DGS | Squalus acanthias |

Īspurna dzeloņhaizivs | DOP | Squalus megalops |

Guitarfishes | GTF | Rhinobatidae |

Zāģzivis | SAW | Pristidae |

Rajas, n.n.c. | RAJ | Rajidae |

Rajas | SKA | Raja spp. |

Stingrays, butterfly rays | STT | Dasyaididae (= Trygonidae) |

Eagle rays | EAG | Myliobatidae |

Mantas | MAN | Mobulidae |

Elektriskās rajas | TOD | Torpedinidae |

Elephantfishes, n.n.c. | CAH | Callorhinchidae |

Raju dzimtas zivis, n.n.c. | BAI | Batoidimorpha (Hypotremata) |

Dažādas haizivis, n.n.c. | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) |

Plātņžauņi, n.n.c. | SKX | Elasmobranchii |

Skrimšļzivis, n.n.c. | CAR | Chondrychthyes |

Himeras, n.n.c. | HOL | Holocephali |

Jūras zivis, n.n.c. | MZZ | Osteichthyes |

Ēdamais krabis | CRE | Cancer pagurus |

Krabji | CAD | Cancridae |

Peldošie krabji, n.n.c. | SWM | Portunidae |

Šķēpastes krabji, n.n.c. | KCX | Lithodidae |

Southern king crabs | KCR | Lithodes antarcticua |

Šķēpastes krabis | KCA | Lithodes ferox |

Rietumāfrikas dziļjūras krabis | CGE | Geryon (= Chaceon) maritae |

Dziļjūras krabji, n.n.c. | GER | Geryon spp. |

Dziļjūras krabji | GEY | Geryonidae |

Jūras krabji, n.n.c. | CRA | Reptantia |

Tropu omāri, n.n.c. | SLV | Panulirus spp. |

Karaliskais omārs | LOV | Panulirus regius |

Robainais omārs | LOK | Panulirus homarus |

Cape rock lobster | LBC | Jasus lalandii |

Tristan da Cunha rock lobster | LBT | Jasus tristani |

Natālas omārs | SLN | Palinuris delagoae |

South coast spiny lobster | SLS | Palinurus gilchristi |

Omāri, n.n.c. | VLO | Palinuridae |

Slipper lobsters | LOS | Scyllaridae |

Indian Ocean lobsterette | NES | Nephropsis stewarti |

Omāri | NEX | Nephropidae |

Karamote | TGS | Penaeus kerathurus |

Indian white prawn | PNI | Penarus indicus |

Tīģergarnele | SOP | Penaeus notiatis |

Tīģergarneles, n.n.c. | PEN | Penaeus spp. |

Dziļūdens rozā garnele | DPS | Parapenaeus longirostris |

Tīģergarneles | PEZ | Penaeidae |

Svītrainā sarkanā garnele | ARV | Aristeus varidens |

Aristeid shrimps | ARI | Aristeidae |

Klinšu garnele | CPR | Palaemon serratus |

Solenocerid shrimps | SOZ | Solenoceridae |

Knife shrimps | KNI | Haliporoides spp. |

Knife shrimp | KNS | Haliporoides triarthrus |

Jack—knife shrimp | JAQ | Haliporoides sibogae |

Peldvēži, n.n.c. | DCP | Natantia |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | CRU | Crustacea |

Jūras auss | ABP | Haliotis midae |

Ēdamais milzu jūras gliemezis | GIW | Turbo sarmaticus |

Austeres, n.n.c. | OYX | Ostrea spp. |

Denticulate rock oyster | ODE | Ostrea denticulata |

Lielā austere | OYG | Crassostrea gigas |

Austeres, n.n.c. | OYC | Crassostrea spp. |

Rock mussel | MSL | Perna perna |

Ēdamgliemenes, n.n.c. | MSX | Mytilidae |

… | PSU | Pecten sulcicostatus |

Ķemmīšgliemenes, n.n.c. | SCX | Pectinidae |

Smooth mactra | MAG | Mactra glabrata |

Mactra surf clams | MAT | Mactridae |

Cietgliemeņu dzimta | CLV | Veneridae |

… | DOR | Dosinia orbignyi |

Donax ģints gliemenes | DON | Donax spp. |

Kapzemes makstgliemenes | RAC | Solen capensis |

Makstgliemenes | SOI | Solenidae |

Gliemenes, n.n.c. | CLX | Bivalvia |

Sēpijas | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Chokker squid | CHO | Loligo reynaudi |

Angolas šautras kalmārs | SQG | Todarodes sagittatus angolen. |

Kalmāri | SQC | Loligo spp. |

Astoņķāji | OCT | Octopodidae |

Kalmāri, n.n.c. | SQU | Loliginidae, Ommastrephidae |

Jūras gliemji, n.n.c. | MOL | Mollusca |

Dienvidāfrikas kotiks | SEK | Arctocephalus pusillus |

Red bait | SSR | Pyura stolonifera |

… | URR | Parechinus angulosus |

Jūras gurķi, n.n.c. | CUX | Holothurioidea |

Ūdens bezmugurkaulnieki, n.n.c. | INV | Invertebrata |

Indijas okeāna rietumdaļa (51. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums | Trīsburtu apzīmējums | Zinātniskais nosaukums |

Kelee shad | HIX | Hilsa kelee |

Hilsa shad | HIL | Tenualosa ilisha |

Milkfish | MIL | Chanos chanos |

Giant seaperch (= Barramundi) | GIP | Lates calcarifer |

Plekstveidīgās zivis, n.n.c. | FLX | Pleuronectiformes |

Paltuss | HAI | Psettodes erumei |

Tonguefishes, n.n.c. | TOX | Cynoglossidae |

Unicorn cod | UNC | Bregmaceros macclellandi |

Mencveidīgās zivis, n.n.c. | GAD | Gadiformes |

Bombay duck | BUC | Harpadon nehereus |

Jūras vilkzivis, n.n.c. | CAX | Ariidae |

Greater lizardfish | LIG | Saurida tumbil |

Brushtooth lizardfish | LIB | Saurida undosquamis |

Lizardfishes, n.n.c. | LIX | Synodontidae |

Pike congers, n.n.c. | PCX | Muraenesox spp. |

Jūras zuši, n.n.c. | COX | Congridae |

Beriksas | ALF | Beryx spp. |

Japānas dorija | JJD | Zeus japonicus |

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | DPX | Perciformes |

Jūras asari, n.n.c. | GPX | Epinephelus spp. |

Jūras asari, labraki, n.n.c. | BSX | Serranidae |

Lielaces, n.n.c. | BIG | Priacanthus spp. |

Sillago whitings | WHS | Sillaginidae |

False trevally | TRF | Lactarius lactarius |

Bonnetmouths, rubyfishes u.c. | EMT | Emmelichthyidae |

Mangrove red snapper | RES | Lutjanus argentimaculatus |

Lutjānzivis, n.n.c. | SNA | Lutjanus spp. |

Lutjānzivis, n.n.c. | SNX | Lutjanidae |

Threadfin breams | THB | Nemipterus spp. |

Threadfin, monocle, dwarf breams | THD | Nemipteridae |

Ponyfishes (= Slipmouths), n.n.c. | POY | Leiognathidae |

Pomadasīdas, n.n.c. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) |

Dienvidu ērgļzivs | KOB | Argyrosomus hololepidotus |

Geelbek croaker | AWE | Atractoscion aequidens |

Croakers, bungzivis , n.n.c. | CDX | Sciaenidae |

Imperatorzivis (letrinīdas) | EMP | Lethrinidae |

Pageles, n.n.c. | PAX | Pagellus spp. |

Zobaines, n.n.c. | DEX | Dentex spp. |

King soldier bream | KBR | Argyrops spinifer |

Santer seabream | SLD | Cheimerius nufar |

Red steenbras | RER | Petrus rupestris |

Stumpnose, dageraadbreams, n.n.c. | RSX | Chrysoblephus spp. |

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c. | SBX | Sparidae |

Jūras barbes | MUX | Mullus spp. |

Safjānzivis | GOX | Upeneus spp. |

Safjānzivis, jūras barbes, n.n.c. | MUM | Mullidae |

Plankumainā sirpjzivs | SPS | Drepane punctata |

Wrasses, hogfishes u.c. | WRA | Labridae |

Mojarras (= Silver—biddies) | MOJ | Gerres spp. |

Asarveidīgās zivis, n.n.c. | PRC | Percoidei |

Himeras | SPI | Siganus spp. |

Skorpionzivis, n.n.c. | SCO | Scorpaenidae |

Flatheads | FLH | Platycephalidae |

Triggerfishes, durgons | TRI | Balistidae |

Lukturzivis | LXX | Myctophidae |

Vējzivis | NED | Tylosurus spp. |

Halfbeaks, n.n.c. | HAX | Hemirhamphus spp. |

Lidzivis, n.n.c. | FLY | Exocoetidae |

Barakudas | BAR | Sphyraena spp. |

Parastā kefale | MUF | Mugil cephalus |

Kefales, n.n.c. | MUL | Mugilidae |

Fourfinger threadfin | FOT | Eleutheronema tetradactylum |

Threadfins, tasselfishes, n.n.c. | THF | Polynemidae |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c. | PPX | Perciformes |

Lufārs | BLU | Pomatomus saltatrix |

Kobija | CBA | Rachycentron canadum |

Kobijas, n.n.c. | CBX | Rachycentridae |

Stavridas, n.n.c. | JAX | Trachurus spp. |

Indian scad | RUS | Decapterus russelli |

Stavridas | SDX | Decepterus spp. |

Karangas, n.n.c. | TRE | Caranx spp. |

Pampano | POX | Trachinotus spp. |

Dzeltenastes seriola | YTC | Seriola lalandi |

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c. | AMX | Seriola spp. |

Rainbow runner | RRU | Elagatis bipinnulata |

Golden trevally | GLT | Gnatanodon speciosus |

Torpedo scad | HAS | Megalaspis cordyla |

Queenfishes | QUE | Scomberoides (= Chorinemus) spp. |

Lielacu stavrida | BIS | Selar crumenophthalmus |

Dzeltensvītru stavrida | TRY | Selaroides leptolepis |

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c. | CGX | Carangidae |

Black pomfret | POB | Formio niger |

Delfīnzivs | DOL | Coryphaene hippurus |

Silver pomfret | SIP | Pampus argenteus |

Sviestzivis | BUX | Stromateidae |

Goldstripe sardinella | SAG | Sardinella gibbosa |

Indian oil sardine | IOS | Sardinella longiceps |

Sardinellas, n.n.c. | SIX | Sardinella spp. |

Dienvidāfrikas sardīne | PIA | Sardinops ocellatus |

Redeye round herring | RRH | Etrumeus teres |

Stolephorus anšovi | STO | Stolephorus spp. |

Anšovi, n.n.c. | ANX | Engraulidae |

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c. | CLU | Clupeoidei |

Dorab wolf—herring | DOB | Chirocentrus dorab |

Wolf-herrings | DOS | Chirocentrus spp. |

Vahū | WAH | Acanthocybium solandri |

Narrow—barred Spanish mackerel | COM | Scomberomorus ommerson |

Indo—Pacific king mackerel | GUT | Scomberomorus guttatus |

Streaked seerfish | STS | Scomberomorus lineolatus |

Seerfishes, n.n.c. | KGX | Scomberomorus spp. |

Makreļtunzivis | FRZ | Auxis thazard, A rochei |

Kawakawa | KAW | Euthynnus affinis |

Svītrainā tunzivs | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Garastes tunzivs | LOT | Thunnus tonggol |

Garspuru tunzivs | ALB | Thunnus alalunga |

Dienvidu zilā tunzivs | SBF | Thunnus maccoyii |

Dzeltenspuru tunzivs | YFT | Thunnus albacares |

Lielace | BET | Thunnus obesus |

Klusā okeāna buruzivs | SFA | Istiophorus platypterus |

Klusā okeāna zilā marlīne | BLZ | Makaira mazara |

Melnā marlīne | BLM | Makaira indica |

Svītraina marlīne | MLS | Tetrapturus audax |

Marlīnes, buruzivis | BIL | Istiophoridae |

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c. | TUX | Scombroidei |

Snoek | SNK | Thyrsites atun |

Mataste | LHT | Trichiurus lepturus |

Lepidops | SFS | Lepidopus caudatus |

Matastes, n.n.c. | CUT | Trichiuridae |

Austrumu makrele | MAS | Scomber japonicus |

Indian mackerel | RAG | Rastrelliger kanagurta |

Indian mackerels, n.n.c. | RAX | Rastrelliger spp. |

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c. | MKX | Scombroidei |

Zobenzivs | SWO | Xiphias gladius |

Īsspuru mako | SMA | Isurus oxyrinchus |

Zilā haizivs | BSH | Prionace glauca |

Oceanic whitetip shark | OCS | Carcharhinus longimanus |

Spot—tail shark | CCQ | Carcharhinus sorrah |

Dusky shark | DUS | Carcharhinus obscurus |

Silky shark | FAL | Carcharhinus falciformis |

Milk shark | RHA | Rhizoprionodon acutus |

Requiem sharks, n.n.c. | RSK | Carcharhinidae |

Āmurzivis u.c., n.n.c. | SPY | Sphyrnidae |

Guitarfishes u.c., n.n.c. | GTF | Rhinobatidae |

Zāģzivis | SAW | Pristidae |

Raju dzimtas zivis, n.n.c. | SRX | Rajiformes |

Plātņžauņi, n.n.c. | SKX | Elasmobranchii |

Jūras zivis, n.n.c. | MZZ | Osteichthyes |

Swimcrabs | CRS | Portunus spp. |

Mud crab | MUD | Scylla serrata |

Dziļjūras krabji, n.n.c. | GER | Geryon spp. |

Jūras krabji, n.n.c. | CRA | Reptantia |

Tropu omāri, n.n.c. | SLV | Panulirus spp. |

Natālas omārs | SLN | Palinurus delagoae |

Slipper lobsters | LOS | Scyliaridae |

Andaman lobster | NEA | Metanephrops andamanicus |

Tīģergarnele | GIT | Penaeus monodon |

Green tiger prawn | TIP | Penaeus semisulcatus |

Indijas baltā garnele | PNI | Penaeus indicus |

Tīģergarneles, n.n.c. | PEN | Penaeus spp. |

Knife shrimp | KNS | Haliporoides triarthrus |

Jack—knife shrimp | JAQ | Haliporoides sibogae |

Knife shrimps | KNI | Haliporoides spp. |

Peldvēži, n.n.c. | DCP | Natantia |

Jūras vēžveidīgie, n.n.c. | CRU | Crustacea |

Jūras ausis, n.n.c. | ABX | Haliotis spp. |

Klinšu austere | CSC | Crassostrea cucullata |

Austeres, n.n.c. | OYC | Crassostrea spp. |

Galvkāji, n.n.c. | CEP | Cephalopoda |

Sēpijas | CTL | Sepiidae, Sepiolidae |

Kalmāri | SQC | Loligo spp. |

Astoņķāji | OCT | Octopodidae |

Kalmāri, n.n.c. | SQU | Loliginidee, Ommastrephidae |

Jūras gliemji, n.n.c. | MOL | Mollusca |

Zaļais jūras bruņurupucis | TUG | Chelonia mydas |

Jūras bruņurupuči, n.n.c. | TTX | Testudinata |

Jūras gurķi, n.n.c. | CUX | Holothurioidea |

Ūdens bezmugurkaulnieki, n.n.c. | INV | Invertebrata |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ, IZMANTOJOT MAGNĒTISKOS DATU NESĒJUS, JĀIESNIEDZ DATI PAR NOZVEJU ATLANTIJAS OKEĀNĀ, IZŅEMOT ZIEMEĻATLANTIJU

A. KODĒŠANAS FORMA

Dati būtu jāiesniedz dažāda garuma ierakstu veidā, ieraksta laukus atdalot ar kolu (:). Katrā ierakstā būtu jāiekļauj šādi lauki:

Lauks | Piezīmes |

Valsts | Trīsburtu kods (piemēram, FRA = Francija) |

Gads | piemēram, 2001. vai 01. |

FAO galvenais zvejas apgabals | piemēram, 34 = Centrālatlantijas austrumi |

Zona | piemēram, 3.3. = 3.3 zona |

Suga | Trīsburtu apzīmējums |

Nozveja | Tonnās |

a) Nozveju reģistrē kā krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

b) Daudzumus, kas ir mazāki par pusi vienības, reģistrē kā "– 1".

c) Valstu kodi

Austrija AUT

Beļģija BEL

Dānija DNK

Somija FIN

Francija FRA

Vācija DEU

Grieķija GRC

Īrija IRL

Itālija ITA

Luksemburga LUX

Nīderlande NLD

Portugāle PRT

Spānija ESP

Zviedrija SWE

Apvienotā Karaliste GBR

Islande ISL

Norvēģija NOR

Bulgārija BGR

Kipra CYP

Čehijas Republika CZE

Igaunija EST

Ungārija HUN

Latvija LVA

Lietuva LTU

Malta MLT

Polija POL

Rumānija ROM

Slovākijas Republika SVK

Slovēnija SVN

Turcija TUR

B. DATU PĀRRAIDĪŠANAS METODE EIROPAS KOMISIJAI

Ciktāl iespējams, datus vajadzētu pārraidīt elektroniskā formā (piemēram, kā elektroniskās vēstules pielikumu). Ja tas nav iespējams, tiek pieļauts iesniegt datni 3,5 collu disketē.

--------------------------------------------------

Top