Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0006

Komisijas Direktīva 2001/6/EK (2001. gada 29. janvāris), ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļuDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; Iesaist. atcelta ar 32003L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/6/oj

32001L0006Oficiālais Vēstnesis L 030 , 01/02/2001 Lpp. 0042 - 0042


Komisijas Direktīva 2001/6/EK

(2001. gada 29. janvāris),

ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/62/EK [2], un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 96/49/EK pielikumā ir Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi, ko parasti pazīst ar nosaukumu "RID", un ko piemēro no 1999. gada 1. jūlija.

(2) RID atjaunina reizi divos gados, un tāpēc grozītā redakcija būs spēkā no 2001. gada 1. jūlija ar pārejas periodu līdz 2002. gada 31. decembrim, izņemot attiecībā uz 7. klases bīstamajām kravām (radioaktīvajām vielām), attiecībā uz kurām pārejas laikposms beigsies 2001. gada 31. decembrī.

(3) Tā kā tāpēc jāgroza Direktīvas 96/49/EK pielikums.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 96/49/EK 9. pantā paredzētā Bīstamo kravu transporta komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/49/EK pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"

PIELIKUMS

Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID), kas ir COTIF B papildinājuma I pielikumā un ko piemēro no 2001. gada 1. jūlija; terminus "līgumslēdzēja puse" un "valstis vai dzelzceļi" aizstāj ar terminu "dalībvalsts"

NB:

RID konsolidēto tekstu 2001. gada redakcijā publicē, tiklīdz tas ir pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2001. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības, kuras attiecas uz 7. klases bīstamajām kravām, un līdz 2002. gada 31. decembrim — prasības, kas attiecas uz pārējo klašu bīstamajām kravām. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Loyola De Palacio

[1] OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.

[2] OV L 279, 1.11.2000., 44. lpp.

--------------------------------------------------

Top