EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

Komisijas Lēmums (2001. gada 16. augusts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē tādu zvejniecības produktu importu, kuru izcelsmes valsts ir Gvineja (izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 2525)dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664 . Latest consolidated version: 25/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

32001D0634Oficiālais Vēstnesis L 221 , 17/08/2001 Lpp. 0050 - 0055


Komisijas Lēmums

(2001. gada 16. augusts),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē tādu zvejniecības produktu importu, kuru izcelsmes valsts ir Gvineja

(izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 2525)

(dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/634/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas eksperts bija ieradies pārbaudes vizītē Gvinejā, lai pārbaudītu apstākļus, kādos ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu zvejniecības produktus.

(2) Gvinejas tiesību aktu noteikumus par zvejniecības produktu veterināro ekspertīzi un kontroli var uzskatīt par līdzvērtīgiem tiem noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 91/493/EEK.

(3) "Ministère de la pêche et de l’aquaculture""iestāde Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)" var efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu.

(4) Tomēr pārbaudes vizītē Gvinejā tika konstatēti daži trūkumi attiecībā uz higiēnas nosacījumiem uzņēmumos, kur pārstrādā un sagatavo zvejniecības produktus. Tika konstatēti arī trūkumi sanitārajā kontrolē attiecībā uz zvejniecības produktu pārstrādi un sagatavošanu. Tādēļ Kopienā var atļaut importēt tikai tādus zvejniecības produktus, kam nav veikta nekāda sagatavošana vai pārstrāde, izņemot dzesināšanu vai sasaldēšanu.

(5) Veselības sertifikāta iegūšanas kārtībā, kas minēta Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta a) apakšpunktā, ir jāiekļauj sertifikāta parauga definīcija, obligātās prasības attiecībā uz valodu(-ām), kurā(-s) tas jāizstrādā, un tās personas statuss, kas ir pilnvarota parakstīt šo sertifikātu.

(6) Ievērojot Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta b) apakšpunktu, zvejniecības produktu iepakojumiem piestiprina zīmi, uz kuras ir norādīts ārpuskopienas valsts nosaukums un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numurs, izņemot attiecībā uz dažiem saldētiem produktiem.

(7) Saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu ir jāizveido apstiprināto uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu vai saldētavu saraksts, kā arī tādu saldētājkuģu saraksts, kas aprīkoti saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/48/EEK [3] II pielikuma 1. līdz 7. punktu. Šie saraksti jāizveido, ņemot vērā DNPM paziņojumu Komisijai. Tādēļ DNPM ir jānodrošina Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punktā šīm nolūkam paredzēto noteikumu ievērošana.

(8) DNPM ir sniegusi oficiālas garantijas par Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā paredzēto noteikumu ievērošanu attiecībā uz nepārstrādātu produktu kontroli un par tādu higiēnas prasību ievērošanu, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(9) Tomēr pārbaudes vizītē tika konstatēti daži trūkumi DNPM ievērotajā procedūrā attiecībā uz uzņēmumu un kuģu apstiprināšanu/apstiprinājuma atcelšanu, tādēļ, lai veiktu grozījumus to uzņēmumu un kuģu sarakstā, kuru produktus atļauj importēt, ir vajadzīga jauna Komisijas ekspertu pārbaudes vizīte uz vietas.

(10) Ņemot vērā pārbaudes vizītes rezultātus, zvejniecības produktiem, ko importē no Gvinejas, nepiemēro fizisko pārbaužu biežuma samazināšanu, kura paredzēta Komisijas 1994. gada 20. maija Lēmumā 94/360/EK par fizisko pārbaužu biežuma samazināšanu attiecībā uz dažu produktu sūtījumiem no ārpuskopienas valstīm, kas jāveic saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/675/EEK [4].

(11) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

"Ministère de la pêche et de l’aquaculture" iestāde "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)" ir Gvinejas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Zvejniecības produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Gvineja, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1) tiem nav veikta nekāda sagatavošana vai pārstrāde, izņemot dzesināšanu vai sasaldēšanu;

2) visiem sūtījumiem ir jāpievieno numurēts oriģinālais veselības sertifikāts, kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un ir uz vienas lapas saskaņā ar šā lēmuma A pielikumā norādīto paraugu;

3) produktus ir jāieved no šā lēmuma B pielikumā uzskaitītajiem apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem;

4) izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav fasēti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem ir jānorāda vārds "GVINEJA" un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numurs neizdzēšamiem burtiem.

3. pants

1. Sertifikātus, kas minēti 2. panta pirmajā punktā, izstrādā vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

2. Sertifikātā ir jānorāda DNPM pārstāvja vārds, statuss, paraksts un oficiālais zīmogs tādā krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.

4. pants

Importējot zvejniecības produktus no Gvinejas, dalībvalstis tiem nepiemēro Lēmumā 94/360/EK paredzēto fizisko pārbaužu biežuma samazinājumu.

5. pants

B pielikumu groza tikai pēc tam, kad saņemti pārbaudes vizītes uz vietas rezultāti.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā 60 dienas pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[2] OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.

[3] OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.

[4] OV L 158, 25.6.1994., 41. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

PP : Pārstrādes rūpnīca

ZV : Saldētājkuģis

Apstiprinājuma Nr. | Nosaukums | Pilsēta/reģions | Apstiprinājuma ierobežo- jums | Kategorija |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini – S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuereo 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Entreprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetndar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland I (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No 15 (Ban-Ma Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK – Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin – Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly – Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri – Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------

Top