EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0040

Komisijas Direktīva 1999/40/EK (1999. gada 6. maijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 124, 18.5.1999, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 26 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 222 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 222 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/40/oj

31999L0040Oficiālais Vēstnesis L 124 , 18/05/1999 Lpp. 0011 - 0013


Komisijas Direktīva 1999/40/EK

(1999. gada 6. maijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 25. jūnija Direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/413/EEK [4], un jo īpaši tās 11. pantu,

(1) tā kā, lai uzlabotu drošību, pienācis laiks precizēt apgāšanās aizsargkonstrukciju testēšanas kārtību, ņemot vērā izmantojamā aprīkojuma plašo klāstu;

(2) tā kā šādu aizsargkonstrukciju testēšanas kārtība būtu jāsaskaņo ar kārtību, kas noteikta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 4. kodeksā, veicot lauksaimniecībā izmantojamo traktoru aizsargkonstrukciju testēšanu (statiska testēšana);

(3) tā kā šīs direktīvas prasības saskan ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 79/622/EEK II un III pielikumā izdarīti grozījumi, kas norādīti šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. No 2000. gada 1. jūlija dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam traktora tipam, kā arī

- aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja minētie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 79/622/EEK prasībām.

2. No 2001. gada 1. janvāra dalībvalstis:

- vairs neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu nevienam traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 79/622/EEK prasībām,

- var atteikties piešķirt savas valsts tipa apstiprinājumu jebkuram traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 79/622/EEK prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2000. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm pieņemot šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka veidu, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmu to galveno tiesību aktu saturu, kas pieņemti jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 6. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.

[3] OV L 179, 17.7.1979., 1. lpp.

[4] OV L 200, 26.7.1988., 32. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 79/622/EEK II un III pielikumā izdara šādus grozījumus.

1. Ar šādu tekstu papildina II pielikuma 1.2.4. punktu:

"Pirms testa jānoņem visas aprīkojuma detaļas, ko vadītājs pats var noņemt. Ja, lietojot traktoru, pastāv iespēja atvērt durvis un logus vai tos noņemt, tie testa laikā jāatstāj vaļā vai jānoņem, lai tie nepalielinātu apgāšanās aizsargkonstrukcijas izturību. Ja, traktoram apgāžoties, tie šādā stāvoklī rada draudus vadītājam, šis fakts jāpiemin testa ziņojumā."

2. Šādi groza III pielikumu:

a)

ar šādu tekstupapildina 1.3. punkta pirmo daļu:

"Ja traktors ir aprīkots ar grozāmu vadītāja vietu, slodzi pielieto apgāšanās aizsargkonstrukcijas augšējam galam pusceļā starp diviem sēdekļa atskaites punktiem.;"

b) iekļauj šādu 2.2.11., 2.2.12. un 2.2.13. punktu:

"2.2.11. Ja traktors ir aprīkots ar grozāmu vadītāja vietu, brīvo telpu veido divu brīvu telpu kopums, ko nosaka stūres rata un sēdekļa divi stāvokļi.

2.2.12. Ja traktoru var aprīkot ar papildu sēdekļiem, testi balstās uz sēdekļu atskaites punktu summāro brīvo telpu visiem iespējamiem sēdekļu variantiem. Apgāšanās aizsargkonstrukcija nedrīkst kaut daļēji aizņemt summāro brīvo telpu ap dažādiem sēdekļa atskaites punktiem.

2.2.13. Ja pēc testa veikšanas piedāvā jaunu sēdekļa izvietojumu, izdara aprēķinus, lai noskaidrotu, vai brīvā telpa ap jauno sēdekļa balsta punktu pilnībā iekļaujas iepriekš noteiktajā brīvajā telpā. Ja tas tā nav, jāveic jauns tests."

--------------------------------------------------

Top