Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0815

Komisijas Lēmums (1999. gada 7. decembris) par pasākumu pieņemšanu, aizliedzot laist tirgū tādas rotaļlietas un tādus bērnu aprūpes priekšmetus no plastificēta PVH, ko var bāzt mutē bērni līdz triju gadu vecumam un kas satur vienu vai vairākas šādas vielas: diizononilftalātu (DINP), di(2-ethilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), diizodecilftalātu (DIDP), di-n-oktilftalātu (DNOP) un butilbenzilftalātu (BBP) (izziņots ar dokumenta Nr. C(1999) 4436)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 315, 9.12.1999, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 202 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/815/oj

31999D0815Official Journal L 315 , 09/12/1999 P. 0046 - 0049


KOMISIJAS LĒMUMS

(1999. gada 7. decembris)

par pasākumu pieņemšanu, aizliedzot laist tirgū tādas rotaļlietas un tādus bērnu aprūpes priekšmetus no plastificēta PVH, ko var bāzt mutē bērni līdz triju gadu vecumam un kas satur vienu vai vairākas šādas vielas: diizononilftalātu (DINP), di(2-ethilheksil)ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP), diizodecilftalātu (DIDP), di-n-oktilftalātu (DNOP) un butilbenzilftalātu (BBP)

(izziņots ar dokumenta Nr. C(1999) 4436)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/815/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 92/59/EEK (1992. gada 29. jūnijs) par produktu vispārējo nekaitīgumu[1], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 92/59/EEK 3. pantu ražotāji drīkst laist tirgū tikai nekaitīgus produktus; šajā direktīvā konkrēti uzsvērta nepieciešamība īpaši augstā līmenī panākt bērnu veselības aizsardzību un drošību.

(2) Minētās direktīvas 9. pantā noteikts, ka Komisija, īpašos apstākļos un ievērojot šajā direktīvā noteikto procedūru, var pieņemt lēmumu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm jāpieņem pagaidu pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu kāda produkta tirgū laišanu, vai noteiktu konkrētus nosacījumus kāda produkta laišanai tirgū, vai pieprasot to izņemšanu no tirgus, ja šis produkts patērētājiem var radīt nopietnu un tūlītēju veselības vai drošības apdraudējumu.

(3) Komisija šādu lēmumu var pieņemt par produktu, kurš saskaņā ar kādas dalībvalsts sniegto informāciju rada nopietnu un tūlītēju apdraudējumu un par kuru viena vai vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas pasākumus, kas paredz produkta tirdzniecības ierobežojumus vai pieprasa tā izņemšanu no tirgus.

(4) Šādu lēmumu pieņem, ja dalībvalstīm ir atšķirīga pieeja pasākumu noteikšanai, kas vērsti uz konkrētā apdraudējuma novēršanu; ja jautājuma steidzamībai atbilstošā veidā risku nevar novērst saskaņā ar citām procedūrām, kuras paredzētas Kopienas tiesību aktos, kas attiecas uz konkrētajiem produktiem; risku var efektīvi novērst, tikai pieņemot attiecīgus Kopienas pasākumus, lai nodrošinātu gan patērētāju veselības aizsardzību un drošību, gan arī iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

(5) Dānijas institūcijas informējušas Komisiju ar četriem paziņojumiem, kuri saskaņā ar Direktīvas 92/59/EEK 8. pantu iesniegti 1997. gada aprīlī un jūlijā par nopietnu un tūlītēju apdraudējumu, ko rada dažu veidu zobu gredzeni bērniem no plastificēta PVH, kas satur ftālskābes esterus DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP un BBP.

(6) Spānijas institūcijas tādā pašā veidā 1998. gada februārī ar paziņojumu informējušas Komisiju par risku, ko rada bērniem domātie mākslīgie augļi no plastificēta PVH, kas satur ftālskābes esteri DINP.

(7) Grieķijas institūcijas 1999. gada 15. janvārī pieņēmušas pasākumus par tādu no plastificēta PVH izgatavotu bērnu aprūpes preču izņemšanu no tirgus, kas paredzēti bērniem košļāšanai, un par dažu bērniem līdz triju gadu vecumam domātu rotaļlietu, kas izgatavotas no plastificēta PVH, importa un pārdošanas aizliegšanu.

(8) Austrijas institūcijas 1998. gada 4. augustā pieņēmušas likumu, ar kuru aizliegtas rotaļlietas, kas satur ftalātus, kuras domātas bērniem līdz triju gadu vecumam, ja tās parastos un paredzamos izmantošanas apstākļos tiek sūkātas, košļātas vai citādi bieži bāztas mutē.

(9) Dānijas institūcijas 1999. gada 15. martā izdevušas lēmumu ar likuma spēku par tādu bērnu aprūpei domāto preču, ko paredzēts bāzt mutē vai kas var tikt bāztas mutē, rotaļlietu un preču vai to daļu, kuras par rotaļlietām izmantojamas bērniem līdz triju gadu vecumam, ražošanas, importa un pārdošanas aizliegumu, ja tās satur vairāk nekā 0,05 % ftalātu.

(10) Zviedrijas institūcijas 1999. gada 10. jūnijā pieņēmušas pasākumu, ar kuru aizliedz ftalātus saturošu rotaļlietu un bērniem līdz triju gadu vecumam domātu bērnu aprūpes preču, kuras var bāzt mutē, realizāciju un pārdošanu.

(11) Somijas institūcijas 1999. gada 23. septembrī pieņēmušas Valsts Padomes lēmumu, ar kuru tiek aizliegtas bērnu aprūpes preces un rotaļlietas, ko var bāzt mutē bērni līdz triju gadu vecumam, kas izgatavotas no plastificēta PVH, kurā ir vairāk par 0,05 masas % ftālskābes esteru DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP vai BBP.

(12) Itālijas institūcijas 1999. gada 30. septembrī pieņēmušas pasākumu, ar kuru aizliedz bērniem līdz triju gadu vecumam domātu tādu plastificētas plastmasas rotaļlietu realizāciju, kuras domātas bāšanai mutē vai kuras var bāzt mutē, ja tās satur vairāk nekā 0,05 % DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP vai BBP; bez tam Itālijas institūcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK[2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/48/EK[3], 1999. gada 14. jūnijā paziņoja Komisijai par pasākuma projektu, saskaņā ar kuru aizliedz izmantot četrus ftālskābes esterus (DIDP, DEHP, DINP, DBP) plastmasām un elstomēriem, un bērniem domātajās precēs ierobežo dažu citu ftalātu saturu līdz 5 % masas.

(13) Francijas institūcijas 1999. gada 5. jūlijā pieņēmušas pasākumu par realizācijas, ražošanas, eksporta un importa apturēšanu, kā arī dažu tādu rotaļlietu un bērnu aprūpes preču izņemšanu no tirdzniecības, kas domātas bāšanai mutē līdz 36 mēnešus veciem bērniem, kuras izgatavotas no plastificēta PVH, kas satur DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP un BBP; saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK arī tās informējušas Komisiju par pasākuma projektu, saskaņā ar kuru tiek paredzēts aizliegt izmantot DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP un BBP rotaļlietās un bērnu aprūpes priekšmetos, kas paredzēti bāzt mutē bērniem līdz triju gadu vecumam.

(14) Vācijas institūcijas 1999. gada 24. augustā saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK informējušas Komisiju par pasākuma projektu, saskaņā ar kuru aizliegts realizēt, ražot un importēt plastmasas bērnu zobu riņķus un dažas rotaļlietas bērniem līdz triju gadu vecumam, kas pilnīgi vai daļēji izgatavotas no polimēru materiāliem, ja to plastmasas daļas domātas bāzt mutē vai paredzams, ka var tikt bāztas mutē, un tās satur vairāk nekā 0,1 % ftālskābes esteru.

(15) Visi iepriekšminētie paziņojumi un pasākumi attiecas uz bīstamību, kas saistīta ar ftalātu iedarbību uz bērnu organismu un attiecas uz bērnu aprūpes precēm un/vai rotaļlietām, kuras paredzētas bāzt mutē maziem bērniem vai kuras tie varētu bāzt mutē, ir izgatavotas no plastificēta PVH un satur dažus ftālskābes esterus.

(16) Pamatojoties uz tolaik pieejamajām zinātnes atziņām, 1998. gada 1. jūlijā Komisija pieņēmusi Ieteikumu 98/485/EK[4] par ftalātiem dažās bērnu aprūpes precēs un rotaļlietās, aicinot dalībvalstis kontrolēt ftalātu migrāciju no šīm precēm, ņemot vērā Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskās komitejas (SCTEE) 1998. gada 24. aprīļa atzinumu, un veikt pasākumus, kas vajadzīgi bērnu veselības aizsardzības nodrošināšanai augstā līmenī.

(17) Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja (SCTEE), apspriežoties ar Komisiju un ņemot vērā jaunākos attiecīgo pētījumu rezultātus, savā 1998. gada 27. novembra atzinumā par ftalātiem rotaļlietās apstiprinājusi, ka ir pamats bažām par pārlieku mazu ftāltskābes esteru DEHP un DINP iedarbības drošības rezervi bērniem saistībā ar dažu tādu rotaļlietu un bērnu aprūpes preču izmantošanu, kuras izgatavotas no plastificēta PVH, kas satur šīs vielas.

(18) SCTEEinter alia šo secinājumu izdarījusi, ņemot vērā DINP kaitīgo iedarbību uz aknām un nierēm, kā arī DEHP izraisītos sēklinieku bojājumus, kas novēroti laboratorijas izmēģinājumos; tāpēc zināmos apstākļos šīm vielām var būt būtiski nelabvēlīga ietekme uz veselības stāvokli.

(19) Ievērojot SCTEE atzinumu, Komisija uzskata, ka mazi bērni, kuri lieto dažas no plastificēta PVH izgatavotas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kas tiek bāztas mutē, var tikt pakļauti tādu DINP un DEHP dienas devu iedarbībai, kas ir lielākas par nekaitīgām atzītajām devām.

(20) SCTEE konstatējusi, ka pārējie ftālskābes esteri (DNOP, DIDP, BBP un DBP) migrē nelielā daudzumā, kas esošajos izmantošanas apstākļos ir nekaitīgs. Komiteja vērsusi uzmanību arī uz to, ka šo vielu migrācija un izdalīšanās var palielināties, ja tās kā plastifikatorus izmanto augstākās koncentrācijās.

(21) Komisija uzskata, ka DNOP, DIDP, BBP un DBP atļaujot izmantot DINP un DEHP vietā, ja šīs abas vielas tiktu aizliegts izmantot par plastifikatoriem attiecīgajiem ražojumiem, to kaitīgā iedarbība uz bērniem un attiecīgi bīstamība varētu palielināties. Tāpēc Komisija, pamatojoties uz tālredzīgu pieeju, uzskata, ka šis lēmums jāattiecina arī uz tiem.

(22) Mazi bērni pakļauti ftālskābes esteru iedarbībai ne tikai no PVH rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, bet arī no citiem avotiem, taču iedarbības apjomu saskaņā ar SCTEE atzinumu attiecīgu datu trūkuma dēļ noteikt nevar; konkrēto risku pārvaldībai jāņem vērā šādu papildu avotu esamība.

(23) Lai gan iepriekš minētais nopietnais apdraudējums izpaužas tikai pēc zināma laika, ar šiem produktiem saistīts arī tūlītējs kaitīgums, kas ir tieši saistīts ar ftālskābes esteru iedarbību; šādiem izstrādājumiem pēc bērniem parastā to izmantošanas laika var būt ievērojami kaitīga iedarbība turpmākajā dzīvē.

(24) Tāpēc Komisija uzskata, ka rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kuras domātas maziem bērniem un ir izgatavotas no plastificēta PVH, kas satur ftalātus, var nekavējoties nopietni apdraudēt veselību.

(25) Izstrādājumi, kuri izraisa iepriekšminēto bīstamību, ir rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kuras maziem bērniem paredzētas bāzt mutē, ir izgatavoti no plastificēta PVH, kas satur vienu vai vairākus no minētajiem ftālskābes esteriem, jo paredzams, ka tās var būt mutē pietiekami ilgu laiku veidā, kas var izraisīt dienā izdalījušos ftalātu daudzuma palielināšanos daudzumā, kas ir augstāks par līmeni, kuru var uzskatīt par nekaitīgu; ņemot vērā kaitīguma raksturu, šis lēmums attiecas gan uz Kopienas ražojuma, gan importētajiem produktiem.

(26) Dānija, Austrija, Grieķija, Somija, Itālija, Francija un Vācija pieņēmušas lēmumu šīs grupas izstrādājumiem noteikt ierobežojošus pasākumus ar atšķirīgu darbības jomu, kuri vērsti uz ftalātu lietošanas atcelšanu šādām vajadzībām; Komisija noskaidrojusi, ka dalībvalstīm ir atšķirīga pieeja pasākumu noteikšanai, kas vērsti uz konkrētā apdraudējuma novēršanu.

(27) Dalībvalstu atšķirīgās pieejas dēļ, nosakot pasākumus, kā arī to darbības jomas dažādības dēļ, konsekventai apdraudējuma novēršanai un bērnu veselības aizsardzības nodrošināšanai augstā līmenī, kā arī iekšējā tirgus darbības traucējumu novēršanai ir jāpieņem Kopienas pasākums.

(28) Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem[5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/77/EK[6], attiecas uz bīstamām vielām un preparātiem, bet tajā vēl nav noteikumu par ftalātiem; Padomes Direktīva 88/378/EEK (1988. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību[7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK[8], ar bīstamajām vielām saistītajos jautājumos attiecas uz Kopienas tiesību aktiem par dažu veidu produktiem, vai arī konkrētu bīstamo vielu un preparātu aizliegšanu, lietošanas ierobežojumiem vai marķēšanu; tā neattiecas uz bērnu aprūpes precēm un tajā nav noteikti ārkārtas pasākumi.

(29) Dānijas institūcijas 1998. gada 15. aprīlī Komisijai pieprasījušas pieņemt lēmumu, ar kuru attiecībā uz konkrētajiem ražojumiem ievieš ierobežojošus pasākumus saskaņā ar Direktīvas 92/59/EEK 9. pantu.

(30) Eiropas Parlaments 1999. gada 4. maija rezolūcijā par patērētāju politikas rīcības plānu aicinājusi Komisiju veikt pasākumus, lai zīdaiņiem un maziem bērniem domātajās rotaļlietās no PVH nebūtu ftalātu[9].

(31) SCEE, apspriežoties ar Komisiju, 1999. gada 28. septembra atzinumā par TNO, LGC un Amerikas Savienoto Valstu CPSC pārskatiem par ftalātu migrācijas testēšanas metožu validāciju ir izdarījusi secinājumu, ka neviena no validētajām migrācijas testēšanas metodēm nav piemērota kontrolei.

(32) Ja nav validētas un Kopienā standartizētas ftalātu migrācijas testēšanas metodes, pašlaik nav iespējams ne konsekventi garantēt augsta līmeņa bērnu veselības aizsardzību, šīm vielām nosakot pieļaujamās migrācijas robežvērtības no konkrētajām rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, ne nodrošināt šo robežvērtību vienādu un nediskriminējošu piemērošanu; turklāt pašlaik ir ļoti grūti noteikt ftalātu migrācijas tādas pieļaujamās robežvērtības, kurās tiek ņemta vērā ftalātu iedarbība uz bērniem no citiem avotiem, izņemot rotaļlietas un bērnu aprūpes preces no PVH.

(33) Nesen atklātībā nodotie zinātniskie dati par iepriekšminētajām ftalātu migrācijas testēšanas metodēm liecina, ka Ieteikums 98/485/EK nenodrošina konsekventi augstu bērnu veselības aizsardzības līmeni; tagad steidzamākais ir ātri aizliegt laist tirgū rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kas paredzētas bāšanai mutē bērniem līdz triju gadu vecumam, jo ir noskaidrojies, ka reglamentēšanas nolūkiem pašlaik nav citu iedarbīgu pasākumu.

(34) Komisija iesniegusi priekšlikumu grozījumiem Direktīvā 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, aizliedzot izmantot DINP, DEHP, DIDP, DNOP, DBP un BBP rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kas izgatavotas no plastificēta PVH un paredzēts, ka tās ir mutē bāžamas bērniem līdz triju gadu vecumam. Turklāt, ja šie izstrādājumi satur minētos ftalātus, tos nevar laist tirgū; bez tam priekšlikums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka citas bērniem līdz triju gadu vecumam domātas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces no plastificēta PVH, kuras varētu iebāzt mutē, ir ar marķējumu, lai nodrošinātu, ka bērni tās mutē nebāž.

(35) Lai nodrošinātu konsekventi augstu bērnu veselības aizsardzības līmeni visā ES, līdz laikam, kamēr Eiropas Parlaments un Padome pieņems ierosināto direktīvu un dalībvalstis to ieviesīs, ņemot vērā, ka rotaļlietas un bērnu aprūpes preces no PVC, kas satur ftalātus un paredzētas, ka bērni līdz triju gadu vecumam tās var bāzt mutē, var nekavējoties nopietni apdraudēt veselību, ir nepieciešams tūlīt aizliegt to laišanu tirgū.

(36) Visi attiecīgie ftālskābes esteri jāiekļauj šajā lēmumā, lai izskaustu pašlaik lietojamo izmantošanu un nepieļautu citu bērniem tikpat kaitīgu ftalātu izmantošanu.

(37) Ar šo lēmumu jānovērš attiecīgo ftalātu izmantošana par plastifikatoriem apskatāmajos izstrādājumos, vienlaicīgi pieļaujot iespējas, ka tie tiek izmantoti ļoti nelielā daudzumā līdz 0,1 masas %, kas piemaisījumiem ir atzīts par bērnu veselībai nekaitīgu līmeni.

(38) Šā lēmuma piemērošanas termiņš ir trīs mēneši; vajadzības gadījumā piemērošanas termiņu var pagarināt.

(39) Saskaņā ar Direktīvas 92/59/EEK 11. panta 3. punktu dalībvalstīm jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi pieņemtā lēmuma ieviešanai ne ilgāk kā 10 dienu laikā.

(40) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komunikāciju komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, kuras:

- pilnībā vai daļēji izgatavotas no plastificēta PVH, kas satur vairāk par 0,1 masas % vienu vai vairākas šādas vielas:

- diizononilftalāts (DINP) CAS Nr. 28553-12-0 Einecs Nr. 249-079-5,

- di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) CAS Nr. 117-81-7 Einecs Nr. 204-211-0,

- di-n-oktilftalāts (DNOP) CAS Nr. 117-84-0 Einecs Nr. 204-214-7,

- diizodecilftalāts (DIDP) CAS Nr. 26761-40-0 Einecs Nr. 247-977-1,

- butilbenzilftalāts (BBP) CAS Nr. 85-68-7 Einecs Nr. 201-622-7,

- dibutilftalāts (DBP) CAS Nr. 84-74-2 Einecs Nr. 201-557-4,

- paredzētas, ka bērni līdz triju gadu vecumam tās var bāzt mutē.

2. pants

Šajā lēmumā:

- "rotaļlieta" ir izstrādājums, kas konstruēts vai noteikti paredzēts bērnu rotaļām,

- bērnu aprūpes prece ir izstrādājums, kas paredzēts bērnu iemidzināšanai, nomierināšanai, barošanai vai domāts bērniem sūkāšanai.

3. pants

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū 1. pantā minētās rotaļlietas un preces bērnu aprūpei.

4. pants

Dalībvalstis 10 dienu laikā pēc šā lēmuma paziņošanas veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šā lēmuma prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2000. gada 8. martam.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā - Komisijas loceklis David BYRNE

[1] OV L 228, 11.8.1992., 24. lpp.

[2] OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

[3] OV L-- 217, 5.8.1998., 18. lpp.

[4] OV L 217, 5.8.1998., 35. lpp.

[5] OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

[6] OV L 207, 6.8.1999., 18. lpp.

[7] OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp.

[8] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

[9] OV C 279, 1.10.1999., 86. lpp.

Top