EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0149

Padomes un komisijas lēmums (1998. gada 26. janvāris) par Partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

OJ L 49, 19.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/149/oj

31998D0149Oficiālais Vēstnesis L 049 , 19/02/1998 Lpp. 0001 - 0002


Padomes un komisijas lēmums

(1998. gada 26. janvāris)

par Partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses [1]

(98/149/EK, EOTK, EAEK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 54. panta 2. punktu, 57. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 66. pantu, 73.c panta 2. punktu, 75. pantu, 84. panta 2. punktu, 99., 100., 113. un 235. pantu kopā ar 228. panta 2. punkta otro teikumu un 228. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 101. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu [2],

pēc apspriešanās ar EOTK Padomdevēju komiteju un ar Padomes piekrišanu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu, kas sniegts saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 101. pantu,

tā kā 1994. gada 14. jūnijā Luksemburgā noslēgtais Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, palīdzēs sasniegt Eiropas Kopienu mērķus;

tā kā minētā nolīguma mērķis ir stiprināt saiknes, jo īpaši tās, kas izveidotas ar Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību par tirdzniecību un tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību, kas parakstīts 1989. gada 18. decembrī un apstiprināts ar Lēmumu 90/116/EEK [3];

tā kā atsevišķas saistības, kas paredzētas Partnerības un sadarbības nolīgumā ārpus Kopienas tirdzniecības politikas darbības jomas, skar vai varētu skart pasākumus, kuri paredzēti Kopienu tiesību aktos, kas pieņemti attiecībā uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, transporta jomā un par attieksmi pret uzņēmumiem;

tā kā minētais nolīgums uzliek Eiropas Kopienai zināmas saistības attiecībā uz kapitāla plūsmu un maksājumiem starp Kopienu un Ukrainu;

tā kā turklāt, ciktāl minētais nolīgums attiecas uz Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvu 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu sabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai [4], un Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu mātessabiedrībām un meitasuzņēmumiem [5], kas ir likumīgi saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 100. pantu, minētais pants ir jāizmanto par juridisko pamatu;

tā kā daži minētā nolīguma noteikumi uzliek Kopienai saistības tādu pakalpojumu sniegšanas jomā, kas pārsniedz pārrobežu pakalpojumus;

tā kā Eiropas Kopienas dibināšanas līgums neparedz īpašas pilnvaras attiecībā uz dažiem minētā nolīguma noteikumiem, kas jāīsteno Kopienai; tā kā tādēļ jāpiemēro Līguma 235. pants,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā apstiprina Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, līdz ar Protokolu, deklarācijām un vēstuļu apmaiņu.

Teksti ir pievienoti šim lēmumam.

2. pants

1. Nostāju, kāda jāpieņem Kopienai Sadarbības padomē un Sadarbības komitejā, nosaka Padome pēc Komisijas priekšlikuma vai attiecīgā gadījumā Komisija, katrā ziņā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Eiropas Kopienas, Eiropas Ogļu un tērauda kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumos.

2. Saskaņā ar Partnerības un sadarbības nolīguma 86. pantu Padomes priekšsēdētājs vada Sadarbības padomi un iepazīstina ar Kopienas nostāju. Komisijas pārstāvis vada Sadarbības komiteju saskaņā ar tās reglamentu un iepazīstina ar Kopienas nostāju.

3. Lēmumu Sadarbības padomes un Sadarbības komitejas ieteikumus publicēt Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī pieņem Padome un Komisija, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Eiropas Kopienas vārdā sniedz nolīguma 108. pantā paredzēto paziņojumu [6]. Komisijas priekšsēdētājs šādu paziņojumu sniedz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā.

Briselē, 1998. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

J. Santer

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Cook

[1] Šo Partnerības un sadarbības nolīgumu ar Ukrainu Eiropas Kopienas un toreizējās divpadsmit dalībvalstis ir parakstījušas 1994. gada 14. jūnijā. Pēc paplašināšanās 1997. gada 10. aprīlī ar Ukrainu ir parakstīts Papildprotokols, lai Austrija, Somija un Zviedrija varētu kļūt par nolīguma dalībvalstīm kopā ar pārējām divpadsmit dalībvalstīm un lai nolīguma tekstam pievienotu teksta redakcijas zviedru un somu valodā.Pēc vajadzīgo procedūru izpildes Kopienas un to dalībvalstis pieņēma arī lēmumu par šā Partnerības nolīguma noslēgšanu, piemērojot iepriekšminēto Papildprotokolu pagaidu kārtā, līdz tas stājas spēkā saskaņā ar tā 4. pantu. Līdz ar to Partnerības nolīguma teksts, kas iekļauts "Oficiālā Vēstneša" zviedru un somu izdevumā, ir oficiāls teksts saskaņā ar Papildprotokolu.Ar Ukrainu noslēgtais Partnerības un sadarbības nolīgums stājas spēkā 1998. gada 1. martā, kad visas puses 1998. gada 29. janvārī ir paziņojušas par nolīguma 108. panta otrajā daļā paredzēto procedūru izpildi.

[2] OV C 339, 18.12.1995., 42. lpp.

[3] OV L 68, 15.3.1990., 1. lpp.

[4] OV L 225, 20.8.1990., 1. lpp.

[5] OV L 225, 20.8.1990., 6. lpp.

[6] Pagaidu nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

--------------------------------------------------

Top