Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0099

Padomes Direktīva 96/99/EK (1996. gada 30. decembris), kas groza Direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, transportēšanu un kontroli

OJ L 8, 11.1.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/99/oj

31996L0099Oficiālais Vēstnesis L 008 , 11/01/1997 Lpp. 0012 - 0013


Padomes Direktīva 96/99/EK

(1996. gada 30. decembris),

kas groza Direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, transportēšanu un kontroli

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 99. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pēc Komisijas priekšlikuma apspriešanas nav sniegusi atzinumu termiņā, ko noteikusi Padome, ievērojot Līguma 198. pantu; tā kā ir lietderīgi neņemt vērā minētās Komitejas atzinuma trūkumu;

tā kā Direktīva 92/12/EEK [2] nosaka akcīzes preču glabāšanas, transportēšanas un kontroles vispārēju režīmu;

tā kā minētās direktīvas 26. pants paredz izņēmumu, kas ļauj Dānijai piemērot akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ko Dānijas teritorijā privātpersonas ieved personiskam patēriņam, ja tie pārsniedz noteiktu daudzumu;

tā kā 1994. gada Pievienošanās akts paredz, arī atsaucoties uz Direktīvas 92/12/EEK 26. pantu, ka Zviedrija un Somija var ar tiem pašiem nosacījumiem piemērot akcīzes nodokli plašākam alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu klāstam;

tā kā šādi izņēmumi tika piešķirti tāpēc, ka Eiropā bez robežām, kur akcīzes likmes ievērojami atšķiras, tūlītēja pilnīga akcīzes jomā piemēroto ierobežojumu atcelšana būtu radījusi nepieņemamas novirzes tirdzniecībā un ieņēmumos, kā arī konkurences traucējumus attiecīgajās dalībvalstīs, kas tradicionāli attiecīgiem ražojumiem piemēro lielus akcīzes nodokļus gan tāpēc, ka tie ir ievērojamu ieņēmumu avots, gan veselības un sociālu apsvērumu dēļ;

tā kā izņēmumi ir piešķirti līdz 1996. gada 31. decembrim un uz tiem attiecas tāda pati pārskatīšanas kārtība, kāda noteikta Direktīvas 77/388/EEK [3] 28.l pantā;

tā kā no 1996. gada 31. decembra visā Kopienā piemērojamās minimālās akcīzes nodokļa likmes tomēr būs zemākas, nekā bija gaidāms, kad piešķīra izņēmumu, un, izņēmumus šajā datumā atceļot, radīsies lielāki sarežģījumi, nekā bija paredzēts;

tā kā tādēļ ir lietderīgi Dānijai, Somijai un Zviedrijai korekciju veikšanai paredzēt ilgāku laiku, pagarinot termiņu, kas noteikts Direktīvas 92/12/EEK 26. pantā;

tā kā 26. panta noteikumi tomēr ir atkāpšanās no iekšējā tirgus pamatprincipa, proti, no Kopienas pilsoņu tiesībām savām vajadzībām iegādātās preces pārvadāt visā Kopienā bez pienākuma maksāt jaunus nodokļus, tādēļ tā spēks cik iespējams jāierobežo;

tā kā Dānijas un Somijas gadījumā tādēļ ir lietderīgi, pirmkārt, noteikt pakāpenisku daudzuma ierobežojumu liberalizāciju, ko var piemērot līdz to pilnīgai atcelšanai 2003. gada 31. decembrī, otrkārt, no 36 stundām līdz 24 stundām saīsināt periodu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu un kas ir minimālais laiks, kas rezidentam jāpavada ārpus attiecīgās dalībvalsts teritorijas, lai varētu saņemt jebkādu atbrīvojumu;

tā kā par konkrētām liberalizācijas procesa detaļām, ievērojot visus būtiskos faktorus, var izlemt attiecīgās dalībvalstis;

tā kā šis process tomēr jākontrolē ne vēlāk par 2000. gada 30. jūniju;

tā kā Zviedrijas gadījumā ir lietderīgi atļaut turpināt piemērot pašreizējos ierobežojumus līdz 2000. gada 30. jūnijam un uz tiem attiecināt tādu pašu pārskatīšanas kārtību, kāda noteikta Direktīvas 77/388/EEK 28.l pantā;

tā kā 1. panta 2. punkts Padomes 1991. gada 19. decembra Regulā (EEK) Nr. 3925/91 par kontroles un formalitāšu atcelšanu personu rokas bagāžai un reģistrētajai bagāžai Kopienas iekšējos lidojumos, un personu bagāžai Kopienas iekšējos jūras braucienos [4] nosaka, ka tā piemērošana neietekmē kontroles, kas ir saistītas ar dalībvalstu noteiktiem aizliegumiem un ierobežojumiem, kamēr vien tie ir saderīgi ar trīs Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem; tā kā šajā kontekstā pārbaudes, kas vajadzīgas Direktīvas 92/12/EEK 26. pantā minēto daudzuma ierobežojumu piemērošanai, ir jāuzskata par tādām kontrolēm un tātad par saderīgām ar Kopienas likumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"26. pants

1. Neierobežojot 8. pantu, Dānijai un Somijai līdz 2003. gada 31. decembrim ir atļauts otrajā un trešajā daļā noteikto īpašo režīmu piemērot noteiktiem alkoholiskiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kurus to teritorijā privātpersonas ieved savam patēriņam.

No 1997. gada 1. janvāra Dānijai un Somijai ir atļauts turpināt piemērot tos pašus ierobežojumus, ko tā 1996. gada 31. decembrī piemēro attiecībā uz preču ievešanu to teritorijā, nemaksājot papildu akcīzes nodokli. Šīs dalībvalstis šos ierobežojumus atceļ pakāpeniski.

Ja tādas preces ieved personas, kas ir Dānijas vai Somijas rezidenti, šīm valstīm ir tiesības atbrīvojumu no akcīzes nodokļiem iebraucot attiecināt tikai uz personām, kas ir uzturējušās ārpus to teritorijas ilgāk par 24 stundām.

2. Komisija pirms 2000. gada 30. jūnija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 1. punkta darbību.

3. Neierobežojot 8. pantu un saskaņā ar pārraudzības kārtību, kas ir tāda pati, kāda noteikta Direktīvas 77/388/EEK 28.l pantā, no 1997. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 30. jūnijam Zviedrijai ir atļauts turpināt piemērot tos pašus ierobežojumus, ko tā 1996. gada 31. decembrī piemēro attiecībā uz alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu daudzumu, ko privātpersonas savam patēriņam var ievest Zviedrijas teritorijā, nemaksājot papildu akcīzes nodokli.

4. Dānija, Somija un Zviedrija var iekasēt akcīzes nodokļus un veikt vajadzīgās kontroles attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem attiecas šis pants."

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais 1997. gada 1. janvārī izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis Komisijai dara zināmus tos savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 1997. gada 1. janvārī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 30. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Barrett

[1] Atzinums sniegts 1996. gada 13. decembrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[2] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp. Direktīvu pēdējoreiz groza Direktīva 94/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.).

[3] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvu pēdējoreiz groza Direktīva 95/7/EK (OV L 102, 09.5.1995., 18. lpp.).

[4] OV L 374, 31.12.1991., 4. lpp.

--------------------------------------------------

Top