Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0479

Padomes Lēmums (1994. gada 29. marts) par to, kā noslēdz Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Kopienas iemaksu Kodoldrošības kontā

OJ L 200, 3.8.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/479/oj

31994D0479Oficiālais Vēstnesis L 200 , 03/08/1994 Lpp. 0033 - 0034
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 32 Lpp. 0114
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 32 Lpp. 0114


Padomes Lēmums

(1994. gada 29. marts)

par to, kā noslēdz Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Kopienas iemaksu Kodoldrošības kontā

(94/479/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā nedrošā stāvokļa dēļ, kāds kodoldrošības jomā ir vairākās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kā arī bijušās Padomju Savienības valstīs, ir nepieciešama starptautiska rīcība, lai, īstenojot koordinētu stratēģiju, kodoldrošības līmeni šajās valstīs paaugstinātu; tā kā Kopiena ar savām tehniskās palīdzības programmām "Phare" un "Tacis" tam velta ievērojamus līdzekļus; tā kā Komisija ir arī iesniegusi lēmuma priekšlikumu grozīt Lēmumu 77/270/Euratom, lai ļautu Komisijai slēgt Euratom aizņēmumu līgumus nolūkā piedalīties finansējumā, kas vajadzīgs, lai atsevišķās ārpuskopienas valstīs uzlabotu kodolelektrostaciju efektivitāti un drošību;

tā kā papildus jau paveiktajam Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā ir izveidots daudzpusējs fonds, ko dēvē par Kodoldrošības kontu un kas paredzēts īstermiņa pasākumu finansēšanai, lai attiecīgajās valstīs paaugstinātu kodoldrošības līmeni; tā kā Eiropadome Lisabonas sanāksmē, kā arī Padome 1992. gada 7. decembra secinājumos ir izteikušas vēlmi, lai Kopiena piedalītos šajā fondā;

tā kā Komisijai jāpārliecinās, ka darbības, kuras veic, izmantojot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Kodoldrošības kontu, ir saskaņotas ar Eiropas Savienības kodoldrošības stratēģiju attiecībā uz Centrāleiropas, Austrumeiropas un bijušās Padomju Savienības valstīm;

tā kā, lai noteiktu vispiemērotāko palīdzības stratēģiju, jāievēro, ka kodoldrošība ir daļa no vispārējām problēmām, kas enerģijas jomā ir raksturīgas Centrāleiropas, Austrumeiropas un bijušās Padomju Savienības valstīs; šajā sakarā ņemot vērā secinājumus, kas izteikti ziņojumā, ko 1993. gadā jūnijā kopīgi sagatavojušas Pasaules banka, Starptautiskā Enerģētikas aģentūra un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka;

tā kā saņēmējvalstīm ir jāievēro svarīgākie starptautiskie drošības nolīgumi, jāpievienojas Vīnes un Parīzes starptautiskajām konvencijām par uzņēmēju civiltiesisko atbildību un tālab jānosaka attiecīgi noteikumi par apdrošināšanu;

tā kā saņēmējvalstīs jābūt neatkarīgām drošības iestādēm, tām jāplāno aizstāt visnedrošākās kodolelektrostacijas, jāizstrādā enerģijas taupības pasākumi, jāgatavojas pakāpeniski noteikt reālas enerģijas cenas un jāizstrādā vispārēja enerģētikas programma;

tā kā tādēļ jebkāda materiāla palīdzība, ko uzskata par vajadzīgu īsā laikā posmā un ko sniedz visbīstamākajām spēkstacijām, galvenokārt tām, kurās ir RBMK un VVER–230 reaktori, ja tām ir nozīmīga loma elektrības ražošanā saņēmējvalstī, jāsniedz tikai ar noteikumu, ka ir izstrādāts vai tiek gatavots plāns šo spēkstaciju priekšlaicīgai slēgšanai;

tā kā Komisija kā daļu no budžeta procedūras sagatavos Eiropas Parlamentam un Padomei gada pārskatu par darbībām, kas veiktas, izmantojot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Kodoldrošības kontu, un par šo darbību saderību ar Eiropas Savienības kodoldrošības stratēģiju;

tā kā Padome ir pilnvarojusi Komisiju apspriest nolīgumu, ar ko nosaka Kopienas iemaksu Kodoldrošības kontā; tā kā minētais nolīgums ir jāapstiprina;

tā kā minētais nolīgums palīdzēs sasniegt Kopienas mērķus; tā kā šā lēmuma pieņemšanai Līgumā nav paredzētas citas pilnvaras kā tās, kas noteiktas 235. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par Kopienas iemaksu Kodoldrošības kontā ir apstiprināts Kopienas vārdā.

Vēstuļu teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Maksātāju sanāksmē un, vajadzības gadījumā, Kodoldrošības konta rīcības komitejā Kopienu pārstāv Komisija, kas ieceļ savus pārstāvjus.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 1994. gada 29. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Moraitis

[1] Atzinums sniegts 1994. gada 11. martā (OV Nr. C 91, 28.3.1994.).

--------------------------------------------------

Top