EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0048

Komisijas Direktīva 93/48/EEK (1993. gada 23. jūnijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz augļaugu pavairojamo materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļkopībai, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK

OJ L 250, 7.10.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 231 - 237
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 231 - 237
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 83 - 90
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 255 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 255 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 64 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 04/11/2014; Atcelts ar 32014L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/48/oj

31993L0048Oficiālais Vēstnesis L 250 , 07/10/1993 Lpp. 0001 - 0008
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0231
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 52 Lpp. 0231


Komisijas Direktīva 93/48/EEK

(1993. gada 23. jūnijs),

kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz augļaugu pavairojamo materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļkopībai, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/34/EEK par augļkopībai paredzēto augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību [1] un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā, piemērojot šīs direktīvas noteikumus, būtu jāņem vērā dažādu materiālu ražošanas cikli;

tā kā, ievērojot Direktīvas 92/34/EEK 11. panta i) apakšpunktu, grafikā, ko paredz, ievērojot 4. pantu, nosaka prasības attiecībā uz piegādātāja dokumentu, ko pievieno sertificētam pavairojamajam materiālam un augļaugiem;

tā kā šāda materiāla sertifikācijas sistēmu (ciktāl tas attiecas uz konkrētām sugām) starptautiskā līmenī ir izstrādājusi vai izstrādā Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO);

tā kā šajā direktīvā noteiktie nosacījumi ir jāuzskata par minimālo standartu, kas ir pieņemams šajā posmā, ņemot vērā pašreizējos ražošanas nosacījumus Kopienā; tā kā tie pakāpeniski tiks attīstīti un uzlaboti, lai beidzot varētu sasniegt augstus kvalitātes standartus;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pavairojamā materiāla un augļaugu ģinšu un sugu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva nosaka Direktīvas 92/34/EEK 4. pantā minēto grafiku un izklāsta prasības attiecībā uz tās 11. pantā minēto marķēšanu un plombēšanu.

2. Grafiks attiecas uz visu Direktīvas 92/34/EEK II pielikumā minēto ģinšu un sugu augošajām kultūrām un pavairojamo materiālu (to skaitā potcelmiem), un no tiem iegūtajiem augļaugiem, kā arī uz visu tās 4. panta 1) punkta iii) apakšpunktā minēto ģinšu un sugu potcelmiem neatkarīgi no izmantotās pavairošanas sistēmas, še turpmāk – "materiāls".

3. Šīs direktīvas noteikumus piemēro pakāpeniski, ņemot vērā 2. punktā minētā materiāla ražošanas ciklus.

2. pants

Vajadzības gadījumā materiāls atbilst attiecīgajiem augu veselības nosacījumiem, ko nosaka Padomes Direktīva 77/93/EEK [2].

3. pants

1. Neierobežojot 2. panta noteikumus, sertificētu materiālu gadījumā, vismaz vizuāli pārbaudot, materiālos pamatā nav jābūt nekādiem kvalitāti mazinošiem kaitīgiem organismiem un slimībām vai to pazīmēm, vai simptomiem, kas mazina pavairojamā materiāla vai augļaugu lietderību, un — attiecīgo ģinšu vai sugu sakarā — jo īpaši nav jābūt šīs direktīvas pielikumā uzskaitītajiem organismiem un slimībām.

2. Visus materiālus, kas ir augošas kultūras un kam ir redzamas 1. punktā minēto kaitīgo organismu vai slimību pazīmes vai simptomi, nekavējoties pēc to parādīšanās pienācīgi apstrādā vai vajadzības gadījumā iznīcina.

3. Citrusu materiāla gadījumā ievēro arī šādas prasības:

i) tos iegūst no sākotnējā materiāla, kas:

- ir pārbaudīts un kurā nav atrasti šīs direktīvas pielikumā minēto attiecīgo vīrusu, vīrusveidīgo organismu vai slimību simptomi,

- ir pārbaudīti individuāli, šādu vīrusu, vīrusveidīgo organismu vai slimību atklāšanai izmantojot attiecīgas metodes, un konstatēts, ka tajos to nav;

ii) tie ir pārbaudīti, konstatējot, ka kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma tiem būtībā nav bijuši šādi vīrusi, vīrusveidīgie organismi vai slimības, un

iii) potēšanas gadījumā tie ir uzpotēti potcelmiem, kas nav inficēti ar viroīdiem.

4. pants

1. Sertificētam materiālam ir adekvāta minēto ģinšu un sugu identitāte un tīrība, kā arī, neierobežojot Direktīvas 92/34/EEK 9. panta 1. punkta otro teikumu, ir šķirnes identitāte un tīrība.

2. Direktīvas 92/34/EEK 9. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto vispārzināmo šķirņu gadījumā piegādātājs izmanto šķirnes oficiālo nosaukumu.

3. To šķirņu gadījumā, uz kurām jau attiecas Direktīvā 92/34/EEK 9. panta 2. punkta i) apakšpunktā minētie augu selekcionāru tiesību pieteikumi vai oficiāla reģistrācija, līdz atļaujas piešķiršanai jāizmanto atsauce uz selekcionāriem vai piedāvātais nosaukums.

4. To šķirņu gadījumā, kas reģistrētas piegādātāju sarakstos, ievērojot Direktīvas 92/34/EEK 9. panta 2. punkta ii) apakšpunktu, šā panta pirmajā punktā minētā prasība attiecībā uz šķirni pamatojas uz piegādātāju sarakstos sniegtajiem sīki izstrādātajiem aprakstiem.

5. pants

Sertificētam materiālam pamatā nav nekādu defektu, kas var mazināt šā materiāla kā pavairojamā materiāla vai augļaugu kvalitāti.

6. pants

Pirmsbāzes, bāzes un sertificētā materiāla gadījumā piemēro 3., 4. panta 1. punkta un 5. panta prasības, ciktāl 7. pantā minētās sertifikācijas sistēmas neuzliek stingrākus nosacījumus.

7. pants

Līdz Kopienas sertificēšanas sistēmas izveidošanai pirmsbāzes, bāzes un sertificētais materiāls atbilst katras attiecīgās kategorijas nosacījumiem, kā noteikts attiecīgo valstu sertifikācijas sistēmās, ar noteikumu, ka tie, cik iespējams, atbilst esošajām starptautiskajām sertificēšanas sistēmām.

8. pants

1. Attiecībā uz Direktīvas 92/34/EEK 11. panta i) apakšpunktā minēto sertificēto materiālu piegādātāja dokumentā ir informācija par piemērotu materiālu, kas agrāk nav ticis izmantots, un to nodrukā vismaz vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Tas ietver šādu informāciju:

i) norāde "EEK kvalitāte";

ii) EEK dalībvalsts koda norāde;

iii) norāde uz atbildīgo oficiālo iestādi vai tās atšķirības kodu;

iv) reģistrācijas vai akreditācijas numurs;

v) piegādātāja nosaukums;

vi) individuāls sērijas, nedēļas vai partijas numurs;

vii) piegādātāja dokumenta izdošanas datums;

viii) botāniskais nosaukums;

ix) šķirnes nosaukums: potcelmu gadījumā – šķirnes nosaukums vai tās apzīmējums;

x) daudzums;

xi) kategorija;

xii) importa gadījumā no trešām valstīm, ievērojot Direktīvas 92/34/EEK 16. panta 2. punktu, ražas novācējas valsts nosaukums.

2. Ja saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK [3] materiālam pievieno augu pasi, pēc piegādātāja vēlēšanās augu pase var saturēt 1. punktā minēto piegādātāja dokumentu. Tomēr saskaņā ar Direktīvu 92/34/EEK jāsniedz norāde "EEK kvalitāte" un norāde par atbildīgo oficiālo iestādi, kā arī atsauce uz šķirnes vai potcelma un kategorijas apzīmējumu. Importa gadījumā no trešām valstīm, ievērojot Direktīvas 16. panta 2. punktu, jānorāda arī ražas novācējas valsts nosaukums. Šī informācija var būt tajā pašā dokumentā, kurā ir augu pase, bet tai jābūt skaidri nošķirtai.

9. pants

1. Marķēšanas un plombēšanas prasības attiecībā uz materiālu, ko kvalificē kā pirmsbāzes, bāzes vai sertificētu materiālu, ievērojot Direktīvas 92/34/EEK 11. panta ii) apakšpunktu, ir noteiktas 7. pantā minētajās attiecīgo valstu sertifikācijas shēmās.

2. Tomēr dalībvalstis nodrošina to, ka tad, ja šāds oficiāls marķējums neietver visu 8. panta 1. punktā (izņemot iv), v) un vii) apakšpunktus) minēto informāciju, to papildina ar šo informāciju. Turklāt sniedz norādi arī par to, vai materiāls ir "vīrusbrīvs" vai "vīrustestēts".

10. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 1993. gada 31. decembrī. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas kārtību.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos likumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

René Steichen

[1] OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.

[2] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp.

[3] OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KONKRĒTU KAITĪGO ORGANISMU UN SLIMĪBU, KAM IR KVALITĀTI IETEKMĒJOŠA NOZĪME, SARAKSTS

Ģints vai suga | Konkrēti kaitīgie organismi un slimības |

–Citrus aurantifolia (Christm) Swing.–Citrus Limon L. Burm. F–Citrus paradisi Macf–Citrus reticulata Blanco–Citrus sinensis (L.) Osbeck | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Aleurothrixus floccosus (Mashell)Meloidogyne spp.Parabemisia myricae (Kuwana)Tylenchulus semipenetrans |

Sēnītes Phytophthora spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši citrusaugu lapu zvīņošanāsslimības, kas jaunajās lapās rada psorozveidīgus simptomus, piemēram, psoroze, gredzenplankumainība,cristacortis, impietratura, concave guminfekciozā plankumainībaviroīdi, piemēram, exocortis, cachexiaxyloporosis |

–Corylus avellana | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Epidiaspis leperiiEriophis avellanaePseudaulacaspis pentagonaQuadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. corylina |

Sēnītes Armillariella melleaChondrostereum purpureaumNectria galligenaPhyllactinia guttataVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši ābeļu mozaīkas vīrusslazdu lineārā mikoplazma MLO |

–Cydonia Miller–Pyrus communis L. | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumBruņutis un jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora spp.Rosellinia necatrixVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Fragaria x ananassa duch | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Aphelenchoides spp.Ditylenchus dipsaciTarsonemidae |

Sēnītes Phytophthora cactorumVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši zemeņu zaļziedainības mikoplazma MLO |

–Juglans regia L. | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Bruņutis un jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. juglandi |

Sēnītes Armillariella melleaNectria galligenaChondrostereum purpureumPhytophthora spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši ķiršu lapu ritināšanās vīruss |

–Malus Miller | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumBruņutis un jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora cactorumRosellinia necatrixVenturia spp.Verticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Olea europea | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Eusophera pinguisMeloidogyne spp.Saissetia oleae |

Baktērijas Pseudomonas syringae pv. savastanoi |

Sēnītes Verticillium dahliae |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Pistacia vera | Sēnītes Verticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi Visi |

–Prunus domestica L.–Prunus salicina | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Aculops fockeuiCapnodis tenebrionisEriophyes similisMeloidogyne spp.Bruņutis un jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši plūmju pundurainības vīrussplūmju nekrotiskais gredzenplankumainības vīruss |

–Prunus armeniaca (L.)–Prunus amygdalus Batsch–Prunus persica (L.) Batsch | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Anarsia lineatellaCapnodis tenebrionisMeloidogyne spp.Bruņutis un jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixTaphrina deformansVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši plūmju pundurainības vīrussplūmju nekrotiskais gredzenplankumainības vīruss |

–Prunus avium L.–Prunus cerasus | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.Bruņutis un jo īpašiEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Sēnītes Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši plūmju pundurainības vīrussplūmju nekrotiskais gredzenplankumainības vīruss |

–Ribes | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Aphelenchoides spp.Cecidophyopsis ribis |

Baktērijas Agrobacterium tumefaciens |

Sēnītes Armillariella melleaNectria cinnabarinaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši upeņu atavismsupeņu infekciozās plankumainības ierosinātājs |

–Rubus | Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās Aceria essigi |

Baktērijas Agrobacterium rhizogenesAgrobacterium tumefaciensRhodococcus fascians |

Sēnītes Armillariella melleaDidymelia applanataPeronospora rubiPhytophthora fragariae var. rubiVerticillium spp. |

Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši aveņu krūmveida pundurainības vīrussaveņu lapu krokošanās vīruss |

--------------------------------------------------

Top