Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0704

Padomes lēmums (1993. gada 30. novembris) par Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi

OJ L 329, 30.12.1993, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 23 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj

31993D0704Oficiālais Vēstnesis L 329 , 30/12/1993 Lpp. 0063 - 0065
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 5 Lpp. 0069
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 5 Lpp. 0069


Padomes lēmums

(1993. gada 30. novembris)

par Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi

(93/704/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

tā kā Eiropas Parlaments ir pieņēmis rezolūciju par kopīgu pasākumu pieņemšanu, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu [2],

tā kā Padome un dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties 1991. gada 21. jūnija Padomes sēdē, pieņēma rezolūciju, saskaņā ar ko Komisijai jāizveido un jāīsteno Kopienas praktisku pasākumu programmu, lai ieviestu jaunas kopīgas ierosmes un salīdzinātu esošo valstu pieredzi rīcības un izpētes jomās attiecībā uz kampaņu saistībā ar ceļu satiksmes negadījumiem un to sekām attiecībā uz cietušajiem [3];

tā kā Kopienas ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes izveide ir viena no prioritātēm, ko izraudzījās augsta līmeņa dalībvalstu valdību pārstāvju grupa;

tā kā Baltajā grāmatā par kopējās transporta politikas attīstību nākotnē un paziņojumā attiecībā uz rīcības programmu ceļu satiksmes drošības jomā Komisija pauž uzskatu, ka, ņemot vērā dažādu dalībvalstu nozīmīgās atšķirības ceļu satiksmes drošības līmeņos, galvenā prioritāte šajā jomā būtu veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu, izveidojot Kopienas datu bāzi;

tā kā dalībvalstis apkopo statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem, kas notiek to teritorijā, un centralizē šos datus, ievietojot tos datnēs; tā kā pašreiz nav kopīgas datu bāzes, kas sniedz pieeju šīm atsevišķajām datnēm vai ļauj izmantot to datus;

tā kā Kopienas līmenī izveidota un pārvaldīta datu bāze ļautu identificēt problēmas un noteikt to daudzumu, novērtēt veikto pasākumu efektivitāti un novērtēt ikvienas Kopienas darbības nozīmi;

tā kā dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, nevar izveidot un pārvaldīt šāda veida datu bāzi; tā kā tādēļ Kopiena saskaņā ar subsidiaritātes principu iejauksies tikai, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstu statistikas datnēs iekļautos datus sagrupē, kā arī, lai garantētu ciešu dalībvalstu sadarbību ar mērķi nodrošināt Kopienas datu bāzes nevainojamu darbību;

tā kā ir ieteicams lemt par dalībvalstīs glabāto statistikas datu nosūtīšanas Komisijai praktiskajiem aspektiem, jo īpaši šādas nosūtīšanas intervāliem, termiņiem un līdzekļiem;

tā kā ceļu satiksmes drošības jautājumu analīzei būtu galvenokārt jākoncentrējas uz ceļu satiksmes negadījumiem, kuros gājuši bojā cilvēki vai viņiem nodarīti miesas bojājumi, un nebūtu jāapskata materiāli zaudējumi; tā kā šādas analīzes veikšanai nav jāidentificē iesaistītās personas;

tā kā Komisijai būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu konfidenciālo statistikas datu aizsardzību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Dalībvalstis apkopo statistiku par tiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros gājuši bojā cilvēki vai viņiem nodarīti miesas bojājumi un kuri notiek to teritorijā.

2. Šajā lēmumā "ceļu satiksmes negadījums, kurā gājis bojā cilvēks vai viņam nodarīti miesas bojājumi" ir jebkura ceļu satiksmes dalībnieku sadursme, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis, kas ir kustībā uz parasti satiksmei atvērta publiska ceļa, un kurā gājis bojā viens vai vairāki satiksmes dalībnieki un/vai viņiem nodarīti miesas bojājumi.

2. pants

1. Dalībvalstis par attiecīgo gadu paziņo Eiropas Kopienu Statistikas birojam (še turpmāk "EKSB")) statistikas vienībās izteiktus augstākajā esošajā centralizācijas pakāpē datnēs uzglabātos datus par negadījumiem, kuros gājuši bojā cilvēki vai viņiem nodarīti miesas bojājumi. Šajā lēmumā "statistikas vienība" ir negadījums, kurā gājis bojā cilvēks vai viņam nodarīti miesas bojājumi.

2. Šā panta 1. punktā minētos datus pirmo reizi paziņo līdz 1994. gada 31. martam attiecībā uz 1991. un 1992. gadu un attiecībā uz turpmākiem gadiem ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc attiecīgā pārskata gada beigām.

3. Visus šādus datus, ko aizsargā attiecīgo valstu tiesību akti par statistikas konfidencialitāti, tāpat nosūta EKSB, kas tos apstrādā saskaņā ar Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 [4].

4. Komisija, rīkojoties saskaņā ar 5. pantā paredzēto kārtību, nosaka, kāda informācija nebūtu jāiekļauj nosūtāmajās datnēs.

3. pants

1. Cik vien iespējams, datus nosūta ar datu nesēju, kura veidu un formātu ierosina Komisija.

2. Ja dalībvalsts labo statistikas datus pēc to nosūtīšanas EKSB, tā nosūta EKSB pilnu atjauninātās datnes kopiju.

3. Ja dalībvalsts vēlas mainīt tās datu datņu formu vai saturu, tā vispirms par to informē Komisiju. Ja dalībvalsts izdara izmaiņas datnēs, kas jau ir nosūtītas EKSB, arī minēto datņu grozītos variantus nosūta EKSB.

4. Visas dalībvalstis ir atbildīgas par to statistikas datu kvalitāti, ko tās sniedz.

5. Komisija ir atbildīga par saņemto datu apstrādi.

4. pants

1. Komisija ir atbildīga par saņemto datu izplatīšanu. Rīkojoties saskaņā ar 5. pantā izklāstīto procedūru, tā lemj par kārtību, kas reglamentē pieeju Komisijas centralizētajai statistikai par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros gājuši bojā cilvēki vai viņiem nodarīti miesas bojājumi, par publikācijām un citu informāciju, kas veicina Kopienas datu bāzes nevainojamu darbību.

2. Komisija un dalībvalstis izskata visas metodoloģiskās vai tehniskās problēmas, kas rodas saistībā ar statistikas izveidi un nosūtīšanas vai vākšanas veidu, lai rastu risinājumus, kuri pakāpeniski ļaus dalībvalstu datus padarīt cik iespējams konsekventus un salīdzināmus.

Pamatojoties uz šo izskatīšanu, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Padomei attiecīgus priekšlikumus.

5. pants

1. Ja atsaucas uz šajā pantā izklāstīto procedūru, Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota saskaņā ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [5].

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības, vajadzības gadījumā par to balsojot.

Atzinumu protokolē, turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības lūgt, lai tās nostāju ieprotokolē.

Komisija, cik vien iespējams, ņem vērā komitejas atzinumu. Tā informē komiteju par to, cik lielā mērā tās atzinums ir ņemts vērā.

6. pants

Trīs gadus pēc šā lēmuma piemērošanas dienas Komisija iesniedz Padomei:

a) novērtējuma ziņojumu par rezultātiem, kas gūti, īstenojot 2., 3. un 4. pantā paredzētos pasākumus, tai skaitā viedokli par to, vai ir vēlams šos pasākumus turpināt;

b) secinājumus, pamatojoties uz šo ziņojumu, attiecībā uz šajā lēmumā paredzētā projekta turpināšanas iespējām.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 30. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Coëme

[1] OV C 225, 20.8.1993., 6. lpp.

[2] OV C 68, 24.3.1986., 35. lpp.

[3] OV C 178, 9.7.1991., 1. lpp.

[4] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

[5] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

Top